Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 "Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 78, 1266

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 "Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 31.05.2004 nr 71

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253) § 53 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 «Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord« (RTL 2002, 108, 1609; 2003, 40, 588) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Töövõimetusleht ja välisriigi arsti tõend

(1) Haigekassa määrab ja maksab hüvitist töövõimetuslehe alusel.

(2) «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktis 1 või lõikes 2 nimetatud kindlustusjuhtumi korral välisriigis asendab töövõimetuslehte kindlustatud isikut välisriigis ravinud arsti või hambaarsti väljastatud tõend (edaspidi välisriigi arsti tõend), mis on haigekassale aluseks hüvitise määramisel ja maksmisel. Välisriigi arsti tõendile ei kohaldata käesoleva määruse §-s 4 sätestatut.»;

3) paragrahvi 71 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kindlustatud isiku põhipalk töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui hüvitise arvutamise aluseks on ravikindlustuse seaduse § 55 lõikes 3 või 4 toodud tingimus;»;

4) paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Tööõnnetuse või kutsehaiguse raport

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse raporti vorm ning andmete koosseis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 13. mai 2003. a määrusega nr 146 «Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord» (RT I 2003, 42, 289).»;

5) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui haigekassale esitatakse hüvitise määramiseks ja maksmiseks välisriigi arsti tõend, lisatakse sellele tööandja tõend, mille vormistab tööandja, kellele välisriigi arsti tõend esitati. Tööandja taotlusele lisatakse hüvitise saaja avaldus selle kohta, millisele arveldusarvele hüvitis üle kanda.»;

6) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. maist 2004. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json