Teksti suurus:

Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 10.02.1999 nr 56
RT I 1999, 17, 279
jõustumine 20.02.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi teatajas, jõustumise aeg):
15. 02. 2000 nr 56 ( RT I 2000, 12, 89) 21. 02. 2000
3. 07. 2001 nr 224 ( RT I 2001, 64, 373) 14. 07. 2001
9. 04. 2003 nr 117 ( RT I 2003, 36, 235) 20. 04. 2003
21. 05. 2004 nr 199 ( RT I 2004, 45, 324) 29.05.2004

Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 47 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus» (juurde lisatud).

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määrusega nr 56

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1.  Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi keskus) on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, kes tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.

2.  Seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

3.  Keskus asub Tallinnas ja tema postiaadress on Viljandi mnt 18b, 11216 Tallinn. Keskuse nende struktuuriüksuste, mis ei paikne keskuse asukohas, aadressid tuuakse ära nende põhimääruses. Keskuse nime avalikult kasutatav lühend on RMK.

[RT I 2001, 64, 373 - jõust. 14. 07. 2001]

4.  Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, oma eelarve ja pangaarved.

II. KESKUSE ÜLESANDED

5.  Keskuse põhiülesanne on Keskkonnaministeeriumi valitsetavas riigimetsas (edaspidi riigimets) metsa uuendamise, kasvatamise ja kasutamise ning metsakaitse korraldamine.

6.  Oma põhiülesande täitmiseks keskus:

1) teeb kõik tööd, mis on vajalikud riigimetsa võimalikult ulatuslikuks kasutamiseks looduse-, keskkonna- ja sanitaarkaitseks, puidu saamiseks ja rekreatsiooniks;

2) täidab kõik metsaomanikule riigimetsas metsaseadusega ja selle alusel antud õigusaktidega pandud kohustused;

3) kasutab riigimetsa ise või võõrandab tasuta või tasu eest õigust kasutada riigimetsa rekreatsiooniks, kõrvalkasutuseks, jahipidamiseks, teadus- ja õppetööks ning riigikaitseks;

31) korraldab jahindust ja jahiulukite asurkondade seiret riigile jäetud jahipiirkondades ning jahindusalast väljaõpet, rakendab jahipidamise häid tavasid, viise ja jahiulukite hooldamise tänapäeva kogemusi;

4) kasutab kasvava metsa raieõigust ise või annab seda üle müügi teel;

5) müüb metsamaterjali ja teisi metsasaadusi ning keskkonnaministri poolt kehtestatud nimekirjas olevaid teenuseid, töötleb metsasaadusi ja müüb neid;

6) koostab oma eelarve ja aastaeelarve täitmise aruande eelnõu ning esitab selle keskuse nõukogule;

7) tellib riigimetsa majandamiskavad ja finantseerib nende koostamist;

8) peab arvestust keskuse kasutuses olevate riigimaade ning metsavarude üle ning teeb keskkonnaministrile ettepanekuid riigimaade kinnistusse kandmiseks või neist maaeralduste tegemiseks;

9) peab arvestust tema valduses oleva riigivara kohta;

10) [Kehtetu - RT I 2001, 64, 373 - jõust. 14. 07. 2001]

11) kogub, analüüsib ja väljastab metsanduslikku informatsiooni, kirjastab infomaterjale;

12) korraldab või viib läbi oma tegevusega seonduvat täiend- või ümberõpet;

13) kasvatab metsataimede kultiveerimismaterjali ja varub metsaseemneid vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud kultiveerimismaterjali kategooriatele ja neile esitatavatele nõuetele;

14) müüb metsataimede kultiveerimismaterjali ja metsaseemneid;

15) korraldab iseseisvalt oma personali- ja palgapoliitikat;

16) töötab välja riigimetsa majandamise planeerimiseks ja analüüsimiseks vajalikke normatiive ja hindeid, analüüsib puidu ning teiste metsasaaduste hinna kujunemist;

17) vastutab riigimetsa, riigimetsast saadud metsamaterjali ja keskuse valduses oleva vara säilimise ja seaduspärase kasutamise eest;

18) korraldab riigimetsale pandud avalike ülesannete täitmist;

181) teostab ja korraldab maakorraldus- ja ehitustöid keskuse valduses oleva riigivara osas õigusaktidega ettenähtud korras;

182) [kehtetu – RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003];

183) pakub ja osutab oma tegevusega seonduvat turismiteenust;
19) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või seaduse alusel antud muude õigusaktidega.

[RT I 2004, 45, 324 – jõust. 29.05.2004]

III. KESKUSE ÕIGUSED

7.  Keskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:

1) saada valitsusasutustelt ja teistelt riigiasutustelt, kohaliku omavalitsuse täitevorganitelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja füüsilistelt isikutelt oma ülesannete täitmiseks vajaminevat teavet;

2) luua ja soetada vara ning kasutada keskuse valduses olevat riigivara, anda seda kasutamiseks ja tasuta üle ning võõrandada tasu eest õigusaktidega sätestatud korras;

3) sõlmida riigi nimel riigimetsa kasutusõiguste, kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepinguid;

4) sõlmida riigi nimel lepinguid keskuse poolt vara omandamiseks ning keskuse valduses oleva riigivara kasutusse andmiseks, tasuta üleandmiseks ning tasu eest võõrandamiseks;

5) sõlmida riigi nimel keskuse tegevuseks vajalikke rendi-, töövõtu jm lepinguid;

6) võtta tasu osutatud teenuste eest;

7) võtta laenu seadusega ettenähtud piirides;

8) teha keskkonnaministrile ettepanekuid metsandust reguleerivate õigusaktide muutmiseks ja uute vastuvõtmiseks;

9) kaevandada omatarbeks ehituskruusa ja maa-ainest ilma nende ja neist valmistatud kaupade võõrandamise õiguseta.

10) osutada turismialaseid teenuseid. Turismialase tegevuse korraldamisel kohaldatakse keskuse suhtes «Turismiseadusega» (RT I 2000, 95, 607; 2002, 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 18, 131) ettevõtjale kehtestatud nõudeid.

[RT I 2004, 45, 324 – jõust. 29.05.2004]

8.  Keskus on riigivara valitsema volitatud asutus.

81. [kehtetu – RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

IV. KESKUSE NÕUKOGU

9.  Keskuse strateegilist juhtimist korraldab keskuse kõrgeim juhtimisorgan -- keskuse nõukogu (edaspidi nõukogu).

10.  Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks.

11.  Nõukogu moodustamise ja selle liikmete tagasikutsumise korra sätestab seadus.

12.  Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes esindab nõukogu, korraldab tema tegevust, ja esimehe asetäitja, kes täidab esimehe kohustusi esimehe äraolekul.

121. Nõukogu moodustab auditikomitee, kelle ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse auditikomitee reglemendiga.
[RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

13.  Nõukogu pädevusse kuulub:

1) keskuse majandustegevuse suundade heakskiitmine ja nende järgimise kontrollimine;

2) keskuse peadirektori ametisse nimetamine ja ametist vabastamine ning tema ametijuhendi kinnitamine;

3) keskuse peadirektorile ergutuste kohaldamine ja distsiplinaarkaristuste määramine;

4) keskuse eelarve ja aastaeelarve täitmise aruande kinnitamine ning keskkonnaministrile esitamine;

41) siseaudititalituse põhimääruse, aastatööplaani, eelarve, koosseisu, siseauditi protseduuri, siseaudititalituse juhataja tüüpametijuhendi ja atesteerimisnõuete kinnitamine ning vajaduse korral nende muutmine;

5) audiitori valimine, auditeerimistulemuste läbivaatamine ja keskkonnaministrile esitamine;

6) keskuse töötajate palgaastmestiku ja palgamäärade kinnitamine;

7) laenuvõtmise lubamine.

[RT I 2004, 45, 324 – jõust. 29.05.2004]

14.  Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kokkukutsumise ja sellel otsuste vastuvõtmise korra sätestab seadus.

15.  Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist nõukogu liikme poolt selleks viimati teatatud aadressil. Kutses peavad olema märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

16.  Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool liikmetest, sealhulgas esimees või tema äraolekul esimehe asetäitja.

17.  Nõukogu koosolekutest võib nõukogu otsusel sõnaõigusega osa võtta keskuse peadirektor.

18.  Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest, kui nõukogu otsuses ei sätestata teist tähtpäeva.

19.  Nõukogu liikmete töötasustamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

20.  Nõukogu teenindab keskus.

V. KESKUSE PEADIREKTOR

21.  Keskuse operatiivset juhtimist ja raamatupidamist korraldab keskuse peadirektor (edaspidi peadirektor).

22.  Peadirektoriga sõlmib kuni viieks aastaks nõukogu otsuse alusel töölepingu nõukogu esimees, kes võib seda nõukogu otsuse alusel muuta või selle lõpetada.
[RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

23.  Peadirektor annab oma tegevusest aru nõukogule, keskkonnaministrile ja keskkonnaministri volitatud isikule.

24.  Peadirektor:

1) juhib keskust ja korraldab keskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;

2) tagab käesolevast põhimäärusest tulenevate keskuse ülesannete ning nõukogu otsuste täitmise ja vastutab selle eest;

3) esindab keskust erivolituseta ja annab volitusi keskuse esindamiseks;

4) [Kehtetu - RT I 2001, 64, 373 - jõust. 14. 07. 2001]

5) sõlmib ja vajadusel muudab riigi nimel riigimetsa kasutusõiguste, kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepinguid ning annab volitusi nende lepingute sõlmimiseks ja muutmiseks;

6) sõlmib ja vajadusel muudab riigi nimel keskuse valduses oleva riigivara omandamise, kasutusse andmise, tasuta üleandmise ja tasu eest võõrandamise lepinguid ning annab volitusi nende lepingute sõlmimiseks ja muutmiseks;

7) sõlmib ja vajadusel muudab riigi nimel keskuse tegevuseks vajalikke käesoleva punkti alapunktides 5 ja 6 nimetamata lepinguid ning annab volitusi nende lepingute sõlmimiseks ja muutmiseks;

8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid keskuse töötajatega ning annab volitusi nende lepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;

9) kohaldab keskuse töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi ning annab volitusi ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;

10) saadab keskuse töötajaid töölähetusse ning annab volitusi töölähetusse saatmiseks;

11) korraldab keskuse valduses oleva riigivara kasutamist ja käsutab seda vastavalt õigusaktidele;

12) korraldab keskuse aastaeelarve eelnõu ja aastaeelarve täitmise aruande koostamise ja nõukogule esitamise;

13) käsutab kinnitatud eelarve piires keskuse eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;

14) otsustab keskuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara omandamiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete korraldamise ning annab volitusi riigihangete korraldamise otsustamiseks;

15) kinnitab keskuse koosseisu, struktuuri, sisekorraeeskirja, asjaajamisjuhendi, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate ametijuhendid ja atesteerimisnõuded ning raamatupidamise sise-eeskirjad ja vajadusel muudab neid , kui nende kinnitamine ja muutmine ei kuulu nõukogu pädevusse ;

151) moodustab keskuse töö korraldamiseks töörühmi, komisjone ja teisi kindla ülesandega üksusi ning kinnitab nende koosseisud, töökorralduse ja tasustamise;

16)  vastutab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja toimimise eest;

17) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning keskkonnaministri määruste ja käskkirjade alusel.

[RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

25.  Keskuse peadirektor annab keskuse tegevuse korraldamiseks käskkirju.

26.  Keskuse peadirektor määrab käskkirjaga end äraolekul asendama direktori.

VI. KESKUSE STRUKTUUR

27.  Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad, regioonid, metskonnad, talitused, jahimajandid, puhkealad, puukoolid ja koolituskeskused.

[RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

28.   Keskuse struktuur kinnitatakse peadirektori poolt vastavalt keskusele püstitatud ülesannetele.
[RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

29. –33¹ [kehtetud – RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

332. Keskusel on siseaudititalitus, kes:
1) hindab keskuse sisekontrolli süsteemi olemasolu, tema tõhusust ja vastavust õigusaktidele;
2) teeb vajadusel ettepanekuid sisekontrolli süsteemi tõhustamiseks.
[RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

34.   Keskuse struktuuriüksuste ja nende juhtide ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse struktuuriüksuste põhimäärustes. Keskuse struktuuriüksuse juht annab struktuuriüksuse tegevuse korraldamiseks käskkirju.
[RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

VII. KESKUSE SÜMBOOLIKA

35.  Keskusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad: «RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS». Keskuse struktuuriüksustel on oma nimega lihtpitsatid.

36.  Keskuse haldusdokumendid vormistatakse seadusega, Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1998. a määrusega nr 308 «Arhiivieeskirja kinnitamine» (RT I 1998, 118/120, 1904; 2000, 81, 520; 2001, 13, 59), 26. veebruari 2001. a määrusega nr 80 «Asjaajamiskorra ühtsed alused» (RT I 2001, 20, 112) ja keskuse asjaajamiskorraga ettenähtud korras.

[RT I 2001, 64, 373 - jõust. 14. 07. 2001]

37.  Keskus kasutab oma kaupade ja teenuste tähistamiseks registreeritud kaubamärke.

VIII. ARUANDLUS JA KONTROLL

38.  Keskuse raamatupidamisarvestuse ja -aruannete koostamise ja esitamise korraldamisel kohaldatakse raamatupidamise seadusega juriidilistele isikutele kehtestatud nõudeid. Keskuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Keskuse majandusaasta aruannet kontrollib audiitor.

39.  Keskus on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees, kes teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

40.  [kehtetu – RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

41.  Keskuse tegevust kontrollib Riigikontroll. Keskus rakendab omapoolseid abinõusid, et tagada Riigikontrollile selles töös vajalik abi keskuse audiitori poolt.

42.  Metsaomaniku kohustuste täitmist keskuse poolt kontrollivad Keskkonnaministeerium ja Riigikontroll. Keskkonnaministeeriumi poolt teostatav kontroll toimub keskkonnaministri kehtestatud korras.

[RT I 2000, 12, 89 - jõust. 21. 02. 2000]

IX. LÕPPSÄTTED

43.   Keskus registreeritakse «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris».
[RT I 2003, 36, 235 – jõust. 20.04.2003]

44.  Keskuse korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab seadus.

 


 

/otsingu_soovitused.json