Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a määruse nr 211 «Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 110, 1820

Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a määruse nr 211 «Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 16.12.1998 nr 284

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 53, 889; 66, 1159; 94, 1609; 1995, 22, 327; 57, 979; 1996, 36, 738; 1997, 1, 2; 13, 210) paragrahvi 13 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a määrusega nr 211 (RT I 1996, 60/61, 1114) kinnitatud «Peremehetu ehitise hõivamise korras» järgmised muudatused:

1. Täiendada punkti 1 teise lausega järgmises sõnastuses: «Käesolev kord ei laiene õigusliku aluseta püstitatud ehitisele.»

2. Sõnastada punkt 10 järgmiselt:

«10. Valla- või linnavolikogu või tema ülesandel valla- või linnavalitsus vaatab läbi esitatud vastuväited ja otsustab, kas ehitis on peremehetu või mitte.»

3. Asendada punktis 11 sõna «kohtule» sõnadega «kohalikule omavalitsusele».

4. Tunnistada kehtetuks punkt 12.

5. Asendada punktis 14 sõna «kohtuotsus» sõnadega «kohaliku omavalitsuse volikogu otsus» vastavas käändes.

Peaminister Mart SIIMANN

Majandusminister Jaak LEIMANN

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json