Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse §-de 13, 15, 18, 19, 21, 23, 28, 29 ja 32 muutmise ning §-ga 14^1 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 111, 1827

Kodakondsuse seaduse §-de 13, 15, 18, 19, 21, 23, 28, 29 ja 32 muutmise ning §-ga 14^1 täiendamise seadus

Vastu võetud 08.12.1998

§ 1. Kodakondsuse seaduses (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõnad «alaealise lapsendaja» sõnaga «lapsendaja»;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 4--6 järgmises sõnastuses:

«(4) Alla 15-aastane alaealine, kes on sündinud Eestis pärast 1992. aasta 26. veebruari, saab Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras, kui:

1) seda taotlevad temale vanemad, kes sooviavalduse esitamise hetkeks on elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat ja keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks;

2) seda taotleb temale teda üksi kasvatav vanem või lapsendaja, kes sooviavalduse esitamise hetkeks on elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat ja keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks.

(5) Alla 15-aastane alaealine, kellele vastavalt käesoleva paragrahvi 4. lõikele taotletakse Eesti kodakondsust, peab viibima püsivalt Eestis ning ükski riik ei või olla pidanud teda kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks.

(6) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud määratlus isikutest, keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks, hõlmab ka isikuid, kes olid enne 1991. aasta 20. augustit NSV Liidu kodanikud ja keda ükski muu riik ei ole pidanud kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

«§ 141. Alaealist üksi kasvatav vanem

Alaealist üksi kasvatavaks loetakse vanem, kui:

1) lapse sünniaktis puudub kanne teise vanema kohta või see on tehtud vanema ütluse alusel;

2) teiselt vanemalt on võetud vanema õigused;

3) teine vanem on seadusega kehtestatud korras tunnistatud tagaotsitavaks ja ta on olnud tagaotsitav ühe aasta jooksul;

4) teine vanem on tunnistatud teovõimetuks või teadmata kadunuks;

5) teine vanem on surnud;

6) vanemate abielu ei ole sõlmitud või jäi laps abielu lahutamisel Eestis elava vanema juurde, kusjuures teine vanem ei ela Eestis ning on kaotanud kontakti lapse ja last kasvatava vanemaga.»;

4) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 15. Alaealisele kodakondsuse saamiseks esitatavad dokumendid

(1) Alla 15-aastasele alaealisele käesoleva seaduse §-s 13 või 14 sätestatud juhtudel Eesti kodakondsuse saamiseks esitatud sooviavalduses peab olema märgitud:

1) alaealise ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht;

2) vanemate või lapsendaja või eestkostja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht või eestkosteasutuse nimi;

3) alaealise ja tema vanemate või lapsendaja või eestkostja elukoht või eestkosteasutuse asukoht;

4) alaealise ja tema vanemate või lapsendaja või eestkostja kodakondsus;

5) alaealise vanemate või lapsendaja või eestkostja või eestkosteasutuse juhi kinnitus selle kohta, et alaealine ja alaealise vanemad või lapsendaja või eestkostja vastavad käesoleva seaduse §-s 13 või 14 sätestatud tingimustele;

6) alaealise vanemate või lapsendaja või eestkostja või eestkosteasutuse juhi allkiri.

(2) Sooviavaldusele lisatakse:

1) alaealise kaks fotot (4×5 cm);

2) alaealise sünnitunnistus või isikut ja kodakondsust tõendav dokument;

3) dokumendid, mis tõendavad, et alaealine vastab käesoleva seaduse §-s 13 või 14 sätestatud tingimustele;

4) dokumendid, mis tõendavad, et alaealise vanemad või lapsendaja või eestkostja vastavad käesoleva seaduse §-s 13 või 14 sätestatud tingimustele;

5) käesoleva seaduse § 13 1. lõikes nimetatud juhul vanemate notariaalselt tõendatud kokkulepe.

(3) Alaealist üksi kasvatav vanem esitab lisaks käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatule dokumendi, mis tõendab käesoleva seaduse §-s 141 sätestatud fakti olemasolu.»;

5) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «dokumendid» sõnadega «ja sooritab käesolevas seaduses sätestatud toimingud» ning pärast sõna «lapsendaja» sõnadega «Eesti kodakondsuses olev»;

6) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Eesti kodakondsust saada sooviv isik kinnitab kirjalikult Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuses ühe aasta möödumisel Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimise päevast, et ta jätkuvalt soovib saada Eesti kodakondsust ning vastab käesolevas seaduses sätestatud tingimustele, ja esitab tõendi selle kohta, et ta on vabastatud senisest kodakondsusest või vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse saamisega või on tunnistatud kodakondsuseta isikuks.»;

7) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus esitab sooviavalduse alla 15-aastasele alaealisele Eesti kodakondsuse saamiseks koos põhjendatud ettepanekuga Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks Vabariigi Valitsusele kuue kuu jooksul sooviavalduse registreerimisest arvates.»;

8) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) on Eesti kodakondsuse või seda tõendava dokumendi taotlemisel valeandmete esitamisega varjanud asjaolusid, mis välistavad talle Eesti kodakondsuse andmise või taastamise või oleksid välistanud talle Eesti kodakondsust tõendava dokumendi väljastamise;»;

9) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Eesti kodakondsust ei anta isikule, kelle vanemad või lapsendaja või eestkostja või eestkosteasutus esitas talle Eesti kodakondsuse taotlemisel valeandmeid asjaolude kohta, mis omavad tähtsust Eesti kodakondsuse andmise otsustamisel.»;

10) paragrahvi 23 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) riigilõivu tasumise kviitungi.»;

11) paragrahvi 28 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) Eesti kodakondsuse saamisel või taastamisel varjanud valeandmete esitamisega asjaolusid, mis oleksid välistanud talle Eesti kodakondsuse andmise või taastamise;»;

12) paragrahvi 29 täiendatakse pärast sõna «loetakse» sõnadega «Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuse poolt»;

13) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 32. Eesti kodakondsuse saamine enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud korras

(1) Välismaalane, kes esitas nõutavad dokumendid Eesti kodakondsuse saamiseks enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud korras, saab Eesti kodakondsuse dokumentide menetlusse võtmisel kehtinud tingimustel ja korras.

(2) Enne käesoleva seaduse jõustumist alusetult Eesti kodaniku passi saanud isiku avaldus Eesti kodaniku passi saamiseks loetakse Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduseks varem kehtinud kodakondsuse seaduse § 6 või § 7 punkti 1 alusel, kui ta esitab Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras kirjaliku taotluse ja varem kehtinud seaduse §-s 6 või § 7 punktis 1 sätestatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid, kusjuures eesti keele tundmist hinnatakse käesoleva seaduse §-s 8 kehtestatud tingimustel ja korras.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõiget rakendatakse ka isiku suhtes, keda pärast käesoleva seaduse jõustumist on alusetult loetud Eesti kodanikuks 1. lõikes nimetatud isiku järgi.

(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud isikule ei anta Eesti kodakondsust, kui tema suhtes tuvastatakse käesoleva seaduse § 21 1. lõikes nimetatud asjaolu.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 12. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json