Teksti suurus:

Toimiku sisule ja koostamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 78, 1268

Toimiku sisule ja koostamisele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 31.05.2004 nr 73

Määrus kehtestatakse «Biotsiidiseaduse» (RT I 2004, 45, 315) § 30 lõike 5 alusel.

§ 1. Üldnõuded

(1) Määruses kehtestatakse toimiku sisule ja koostamisele esitatavad nõuded.

(2) Biotsiidi turustamiseks ettenähtud loa taotlemiseks esitab biotsiidi esmakordselt turustada sooviv isik või tema esindaja (edaspidi taotleja) Kemikaalide Teabekeskusele biotsiidi toimiku ja biotsiidis sisalduvate toimeainete toimiku (edaspidi toimik).

§ 2. Toimiku sisule esitatavad nõuded

(1) Toimik on «Biotsiidiseaduse» § 30 lõike 1 tähenduses materjalide kogum, mis käsitleb biotsiidi või tema toimeaine omadusi ning mõju erinevatele organismidele ja keskkonnale.

(2) Toimik koosneb järgmistest veergudest:
1) veerg 1: järjekorra number;
2) veerg 2: andmed biotsiidi testide ja uuringute kohta;
3) veerg 3: testide ja uuringute arv;
4) veerg 4: põhjendused andmete puudumise kohta;
5) veerg 5: konfidentsiaalne teave;
6) veerg 6: esitatud andmete usaldusväärsus;
7) veerg 7: esitatud andmete täielikkuse hinnang.

(3) Biotsiidi toimik sisaldab järgmisi jaotisi:
1) taotleja andmed;
2) identifitseerimine;
3) füüsikalised, keemilised ja tehnilised omadused;
4) analüütilised määramis- ja identifitseerimismeetodid;
5) käitlemistingimused;
6) toksilised omadused;
7) ökotoksilised omadused;
8) kaitsemeetmed, et kaitsta inimesi, loomi ning keskkonda;
9) klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine;
10) kokkuvõte ja hinnang.

(4) Toimeaine toimik sisaldab järgmisi jaotisi:
1) taotleja andmed;
2) identifitseerimine;
3) füüsikalised ja keemilised omadused;
4) analüütilised määramis- ja identifitseerimismeetodid;
5) mõjud sihtorganismidele ja kavandatavad kasutusalad;
6) toksilised ja metaboolsed omadused;
7) ökotoksilised omadused, muundumine ja käitumine keskkonnas;
8) rakendatavad kaitsemeetmed inimese, loomade ja keskkonna kaitseks;
9) klassifitseerimine ja märgistamine;
10) kokkuvõte ja hinnang.

(5) Toimiku jaotised koosnevad alajaotistest.

§ 3. Toimiku koostamisele esitatavad nõuded

(1) Biotsiidi ja toimeaine toimik koostatakse määruse lisades 1 ja 2 ettenähtud vormi kohaselt tabeli kujul.

(2) Toimik koostatakse ühes eksemplaris ning esitatakse kas digitaalselt või paberkandjatel.

(3) Toimikute digitaalsel esitamisel kasutatakse digitaalallkirja «Digitaalallkirja seaduses» (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 88, 591 ja 594) sätestatud korras.

(4) Toimiku koostamisel täidab taotleja veerud 3–6 ning kõik toimiku jaotised ja alajaotised, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõike 3 punktides 1–8 ja lõike 4 punktides 1–8 nimetatud jaotiste pealkirjad.

(5) Toimiku koostamisel ja toimiku jaotiste täitmisel kasutatakse toimiku vormi päises olevaid tähiseid järgmiselt:
1) J – Jah;
2) O – Osaliselt;
3) E – Ei;
4) k.a. – kohaldamatu;
5) usaldusväärsus – 0, 1, 2, 3, 4, kus 0 on kõige madalam ja 4 kõige kõrgem usaldusväärsuse aste.

(6) Kemikaalide Teabekeskus täidab toimiku veeru nr 7 «Andmete täielikkuse hinnang» kasutades tähiseid kas «J – Jah» või «E – Ei».

(7) Kemikaalide Teabekeskus täidab toimiku lõpus oleva jaotise «Kemikaalide Teabekeskuse hinnang», milles esitab andmed toimiku hindamise tulemuste kohta ning annab taotlejale selgitus edasiste tegevuste kohta.

(8) Toimiku koostamisel esitatakse materjalid toimiku vormides toodud järjekorra kohaselt.
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 98/8/EÜ biotsiidide turustamisest (Euroopa Ühenduste Teataja L 123, 24/04/1998, lk 0001–0063).

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Lisa 1 Biotsiidi toimik

Lisa 2 Toimeaine toimik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json