Teksti suurus:

Rahvusvahelise ametiabi osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 74, 1216

Rahvusvahelise ametiabi osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 01.06.2004 nr 112

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319) § 51 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahvusvahelise ametiabi taotlemiseks ja osutamiseks esitatava sissenõudmise teabetaotluse vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 1 kohane «Rahvusvahelise ametiabi taotlemiseks ja osutamiseks esitatava sissenõudmise teabetaotluse vorm».

§ 2. Rahvusvahelise ametiabi taotlemiseks ja osutamiseks esitatava sissenõudmise teatamistaotluse vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 2 kohane «Rahvusvahelise ametiabi taotlemiseks ja osutamiseks esitatava sissenõudmise teatamistaotluse vorm».

§ 3. Rahvusvahelise ametiabi taotlemiseks ja osutamiseks esitatava sissenõudmist või ettevaatusabinõusid käsitleva taotluse vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 3 kohane «Rahvusvahelise ametiabi taotlemiseks ja osutamiseks esitatava sissenõudmist või ettevaatusabinõusid käsitleva taotluse vorm».

§ 4. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 2004. aasta 15. juunist.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 112 «Rahvusvahelise ametiabi osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa 1
(Taotluse esitanud asutuse nimetus, aadress, telefoni- ja faksinumber, pangakonto number ja muud asjakohased andmed)  
(Taotlust menetleva ametniku nimi, elektronposti aadress, telefoni- ja faksinumber ning keeleoskus)  
  (Taotluse saatmise koht ja kuupäev)
  (Taotluse esitanud asutuse toimiku viitenumber)
Kellele:

(Taotluse saanud asutuse nimetus, postiaadress, aadress ja muud asjakohased andmed)

(Täidab taotluse saanud asutus)

SISSENÕUDMISE  TEABETAOTLUS

Mina, allakirjutanu, ...................................................................................................................

                                    (nimi ja ametinimetus)

tegutsedes eespool nimetatud, taotluse esitanud asutuse nõuetekohaselt volitatud esindajana, palun järgmist teavet:

Asjaomase isikuga seotud teave

Füüsiliste isikute puhul: Nimi:  
  Sünniaeg ja -koht:  
Juriidiliste isikute puhul: Õiguslik seisund:

Ärinimi:

Aadress:

Põhivõlgnik/kaasvõlgnik/vara valdav kolmas isik:*

Põhivõlgniku nimi, kui põhivõlgnik ja asjaomane isik ei ole üks ja sama:

Aadress:

Muu teave nimetatud isikute kohta:

Nõudega (nõuetega) seotud teave

– Summa: Põhisumma: Intress: Kulud: Karistused:

– Nõude (nõuete) täpne laad:

– Viimane sissenõudmispäev:

– Muu teave:

Muud taotluse saanud asutused:

Taotletav teave

 

(Allkiri)

(Tempel)

* Mittevajalik läbi kriipsutada

Rahandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 112 «Rahvusvahelise ametiabi osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa 2
(Taotluse esitanud asutuse nimetus, aadress, telefoni- ja faksinumber, pangakonto number ja muud asjakohased andmed)  
(Taotlust menetleva ametniku nimi, elektronposti aadress, telefoni- ja faksinumber ning keeleoskus)  
  (Taotluse saatmise koht ja kuupäev)
  (Taotluse esitanud asutuse toimiku viitenumber)
Kellele:

(Taotluse saanud asutuse nimetus, postiaadress, aadress ja muud asjakohased andmed)

(Täidab taotluse saanud asutus)

SISSENÕUDMISE  TEATAMISTAOTLUS

Mina, allakirjutanu, ...................................................................................................................

                                 (nimi ja ametinimetus)

tegutsedes eespool nimetatud, taotluse esitanud asutuse nõuetekohaselt volitatud esindajana, palun järgmisest juriidilisest dokumendist/otsusest* teatamist:

Asjaomase isikuga seotud teave

Füüsiliste isikute puhul: Nimi:  
  Sünniaeg ja -koht:  
Juriidiliste isikute puhul: Õiguslik seisund: Ärinimi:

Aadress:

Põhivõlgnik/kaasvõlgnik/vara valdav kolmas isik:*

Põhivõlgniku nimi, kui põhivõlgnik ja asjaomane isik ei ole üks ja sama:

Aadress:

Muu teave nimetatud isikute kohta:

Nõudega (nõuetega) seotud teave

– Juriidilise dokumendi või otsuse liik ja sisu:

– Summa (sealhulgas intress, karistused, kulud):

– Nõude (nõuete) täpne laad:

– Viimane teatamispäev:

– Muu teave:

  (Allkiri) (Tempel)

* Mittevajalik läbi kriipsutada

TÕEND

Allakirjutanu tõendab, et:

– pöördel olevale taotlusele lisatud juriidilisest dokumendist/otsusest* on teatatud nimetatud taotluses osutatud adressaadile järgmisel kuupäeval: ……  Teatamine toimus järgmisel viisil:1

– pöördel olevale taotlusele lisatud juriidilisest dokumendist/otsusest* ei olnud võimalik nimetatud taotluses osutatud adressaadile teatada järgmistel põhjustel:

(Kuupäev)

(Allkiri)

(Tempel)

* Mittevajalik läbi kriipsutada

1 Näidata täpselt, kas dokumendist või otsusest teatati adressaadile isiklikult või muul viisil.

Rahandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 112 «Rahvusvahelise ametiabi osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa 3
(Taotluse esitanud asutuse nimetus, aadress, telefoni- ja faksinumber, pangakonto number ja muud asjakohased andmed)  
(Taotlust menetleva ametniku nimi, elektronposti aadress, telefoni- ja faksinumber ning keeleoskus)  
  (Taotluse saatmise koht ja kuupäev)
  (Taotluse esitanud asutuse toimiku viitenumber)
Kellele:

(Taotluse saanud asutuse nimetus, postiaadress, aadress ja muud asjakohased andmed)

(Täidab taotluse saanud asutus)

SISSENÕUDMIST/ETTEVAATUSABINÕUSID KÄSITLEV TAOTLUS

Mina, allakirjutanu, ...................................................................................................................

                                 (nimi ja ametinimetus)

tegutsedes taotluse esitanud asutuse nõuetekohaselt volitatud esindajana, taotlen, et:

– rahuldataks nõue (nõuded), mis on nimetatud täitmisele pööramist lubavas dokumendis (lisatud);

– rakendataks ettevaatusabinõusid isiku suhtes, kes on täitmisele pööramist lubavas dokumendis nimetatud nõudega (nõuetega) seotud. Taotluse esitamist põhjendan.

Palun kandke sissenõutud summa järgmisele kontole:

(Konto number)

(Kontoomaniku nimi ja aadress)

(Makse viitenumber)

Ositi maksmine on lubatud eraldi konsulteerimata / lubatud üksnes pärast konsulteerimist / ei ole lubatud.*

(Allkiri)

(Tempel)

Asjaomase isikuga seotud teave

Füüsiliste isikute puhul:

Nimi:

 

Sünniaeg ja -koht:

Juriidiliste isikute puhul: Õiguslik seisund: Ärinimi:

Aadress:

Põhivõlgnik/kaasvõlgnik/vara valdav kolmas isik:*

Põhivõlgniku nimi, kui põhivõlgnik ja asjaomane isik ei ole üks ja sama:

Aadress:

Kui see on asjakohane: võlgniku vara, mis on kolmanda isiku valduses:

– Muu teave:
(Üksikasjalik kirjeldus kogu muust asjakohasest teabest eespool nimetatud isikute kohta)

* Mittevajalik läbi kriipsutada

Nõudega (nõuetega) seotud teave

(Kasutatud vahetuskurss:                    )

Nõude (nõuete) täpne laad Põhisumma1, 2 Halduskaristuste ja -trahvide summa1, 2 Käesoleva dokumendi allkirjastamispäevaks kogunenud intressi summa1, 2 Käesoleva dokumendi allkirjastamispäevaks kogunenud kulude summa1, 2 Nõude kogusumma2  Kuupäev, millest alates on täitmisele pööramine lubatud Adressaadile juriidilisest dokumendist teatamise kuupäev Aegumistähtaeg Viide täitmisele pööramist võimaldavale juriidilisele dokumendile Üksikasjalikud andmed muude lisatud dokumentide kohta
                     
                     
                     
                     
                      

1 Kui täitmisele pööramist võimaldav dokument on üldine, märkida iga nõude summa eraldi.
2  Taotluse saanud asutuse ja taotluse esitanud asutuse asukohariigi vääringus väljendatud summa.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json