Teksti suurus:

Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2002
Avaldamismärge:RT I 1996, 82, 1463

Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks

Vastu võetud 12.11.1996 nr 898

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953) paragrahvi 21 lõike 2 alusel ning lähtudes bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist (RT II 1994, 13, 41) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioonist (RT II 1994, 14/15, 43):

1. Moodustada säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada:
komisjoni esimeheks peaminister Tiit Vähi
komisjoni esimehe asetäitjateks:
  Villu Reiljan keskkonnaminister
  Andres Lipstok majandusminister
komisjoni liikmeteks:
  Georg Aher Haridusministeeriumi kantsler
  Jüri Engelbrecht Teaduste Akadeemia president, akadeemik
  Arvi Hamburg Majandusministeeriumi asekantsler
  Arvo Iital Looduskaitse Seltsi esimees
  Rein Järlik Riigikogu liige
  Volli Kalm Tartu Ülikooli professor
  Mait Klaassen Põllumajandusülikooli rektor, professor
  Endel Koljat Riigikogu keskkonnakomisjoni nõunik – sekretariaadi juhataja
  Kalev Kukk teede- ja sideminister
  Raimo Kõlli Põllumajandusülikooli professor
  Rein Küttner Tallinna Tehnikaülikooli professor
  Heino Luik Eesti Rohelise Risti tegevdirektor
  Aap Mumme Tallinna Keskkonnaameti juhataja
  Ilmar Mändmets põllumajandusminister
  Lembit Nei Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituudi direktor
  Tõnu Oja Eesti Rohelise Liikumise esimees
  Rein Ratas Keskkonnaministeeriumi kantsler
  Anto Raukas Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi akadeemik
  Arnold Rüütel Riigikogu aseesimees
  Jaan Rüütmann Sotsiaalministeeriumi kantsler
  Astrid Saava Tartu Ülikooli professor
  Arvo Sirendi Riigikogu liige
  Boris Tamm Teaduste Akadeemia asepresident, akadeemik
  Andres Tarand Riigikogu liige
  Mihkel Veiderma Teaduste Akadeemia asepresident, akadeemik

3. Komisjoni ülesandeks on:
1) kuulata ära säästva arengu programmi erinevate töörühmade informatsioonid riigi säästva arengu poliitika ellurakendamise olukorrast ning anda nende kohta arvamusi;
2) analüüsida riigi säästva arengu poliitikat ning anda arvamusi energia, põllumajanduse, loodusvarade kasutuse, Eesti punase raamatu, kalanduse, territoriaalmere ja majandusvööndi, taimestiku, loomastiku, veekasutuse ja -kaitse, samuti põhja-, pinna-, mineraal- ning merevee kasutuse kohta;
3) esitada Vabariigi Valitsusele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele säästva arengu alaste küsimuste lahendamise ettepanekuid;
4) esitada säästva arengu alaste õigusaktide väljatöötamise ning metsandus- ja transpordialaste uuringute korraldamise ettepanekuid.

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekuid kõigis riigi säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;
2) saada keskkonnaministri kaudu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tegevuseks vajalikke dokumente ja muud asjakohast informatsiooni;
3) pidada konsultatsioone riigi säästva arengu poliitika elluviimisega seotud asutuste ja isikutega;
4) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;
5) korraldada konverentse ja sümpoosione säästva arengu teemade valdkonnas.

5. Komisjon esitab materjalid Vabariigi Valitsusele ühe kuu jooksul komisjoni vastava istungi toimumise päevast arvates.

6. Komisjoni, tema poolt moodustatud ekspertkomisjonide ja töörühmade tegevuse finantseerimise ning teenindamise tagab Keskkonnaministeerium talle riigieelarvest eraldatud vahenditest.

Välisminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS
Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json