Teksti suurus:

Rahvusarhiivi moodustamisest tulenev Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RT I 1998, 118, 1898

Rahvusarhiivi moodustamisest tulenev Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 29.12.1998 nr 301

Lähtudes arhiiviseaduse (RT I 1998, 36/37, 552) paragrahvi 52 lõikest 1 ja tulenevalt Rahvusarhiivi moodustamisest 1. jaanuarist 1999. a Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse määrustes järgmised muudatused:

1. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1992. a määruses nr 200 «Rehabiliteerimistunnistuste väljaandmise kohta kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikutele» (RT 1992, 33, 437; RT I 1993, 43, 624) punktis 1 asendada sõnad «Riigiarhiivi filiaal» sõnaga «Rahvusarhiiv».

2. Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1992. a määruses nr 269 «Arhiividokumentide säilitamise ja kasutamise tagamise kohta omandireformi ja erastamise läbiviimisel» (RT 1992, 41, 546; RT I 1996, 41, 798; 1997, 55, 889) teha järgmised muudatused:

1) tunnistada kehtetuks punkti 1 alapunkt 8 ja punkti 4 alapunkt 3;

2) punkti 1 alapunktis 6 lisada pärast sõna «arhiividokumente» sõnad «arhiivieeskirjaga sätestatud korras»;

3) punktis 4 asendada sõnad «Riigikantselei arhiivide osakonnal» sõnaga «Rahvusarhiivil».

3. Vabariigi Valitsuse 3. mai 1993. a määrusega nr 132 kinnitatud «Pensioniõigusliku staaži tõendamise juhendi» (RT I 1993, 23, 412; 64, 905; 1994, 6, 62; 1996, 35, 718) punktis 16 asendada sõnad «Riigiarhiivi filiaali teatisega» sõnaga «arhiiviteatisega».

4. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra» (RT I 1993, 51, 699; 1994, 13, 241; 43, 696; 45, 728; 54, 909; 68, 1172; 1995, 5, 44; 1996, 24, 500; 1997, 8, 55; 53, 839) punktis 4 asendada sõnad «maakonna- või linnaarhiivile» sõnaga «Rahvusarhiivile».

5. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1993. a määrusega nr 359 kinnitatud «Erastamisele kuuluva vara erastamise korraldajale üleandmise korra» (RT I 1993, 74, 1060; 1997, 55, 889) punktis 8 asendada sõna «riigiarhiivi» sõnadega «riigi arhiivi».

6. Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994. a määrusega nr 138 kinnitatud «Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra» (RT I 1994, 30, 471) punktis 30 asendada sõnad «maakondade arhiivides» sõnaga «maavalitsustes» ja punktis 33 sõna «Arhiiviametiga» sõnaga «Rahvusarhiiviga».

7. Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1996. a määrusega nr 119 kinnitatud «Looduskaitseregistri põhimääruse» (RT I 1996, 32, 635) punkt 33 sõnastada järgmiselt:

«33. Register likvideeritakse või korraldatakse ümber andmekogude seaduses ettenähtud korras. Registris sisalduvad andmed antakse üle Rahvusarhiivile.».

8. Vabariigi Valitsuse 2. mai 1996. a määrusega nr 123 kinnitatud «Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registri põhimääruse» (RT I 1996, 32, 638) punktis 19 asendada sõna «Riigiarhiivi» sõnaga «Rahvusarhiivile».

9. Vabariigi Valitsuse 30. septembri 1997. a määrusega nr 182 kinnitatud «Ehitamise dokumenteerimise nõuete» (RT I 1997, 72, 1189) punkti 10 alapunktis 1 asendada sõnad «Eesti Riigiarhiivile» sõnaga «Rahvusarhiivile».

10. Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a määrusega nr 161 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra» (RT 1991, 28, 335; 1992, 2, 33; 3, 54; RT 1993, 7, 106; RT I 1995, 5, 44; 32, 393; 1997, 63, 1090; 1998, 14, 224) punktis 17 asendada sõnad «Eesti Riigiarhiiv» sõnaga «Rahvusarhiiv».

11. Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1998. a määrusega nr 65 kinnitatud «Riigisaladuse kasutamise, edastamise ja kaitse ning vastavate teabekandjate märgistamise, säilitamise ja hävitamise korra» (RT I 1998, 31/32, 426) punkti 106 alapunktis 4 asendada sõna «Riigiarhiivi» sõnaga «Rahvusarhiivi».

12. Vabariigi Valitsuse 15. juuli 1997. a määruse nr 140 «Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine» (RT I 1997, 55, 889) punktis 3 asendada sõnad «Riigiarhiivi või Ajalooarhiivi» sõnaga «Rahvusarhiivi» ja punktis 4 sõnad «Riigiarhiivis ja Ajalooarhiivis» sõnaga «Rahvusarhiivis».

13. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korras» (RT I 1996, 73, 1300) teha järgmised muudatused:

1) punkti 43 alapunkti 6 täiendada teise lausega järgmises sõnastuses: «Vabariigi Valitsus võib tema poolt riigiasutuste ümberkorraldamise komisjoni moodustamise delegeerida ümberkorraldatava riigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse juhile.»;

2) punkti 44 viimane lause sõnastada järgmiselt: «Riigiasutust ei korraldata ümber enne, kui sellekohase otsuse tegemisest on möödunud kaks kuud, kui seadusest ei tulene teisiti.»;

3) punkti 46 alapunkti 1 lõppu lisada uus lause järgmises sõnastuses: «Kui ümberkorraldamise tulemusena liidetakse üle kümne riigiasutuse, võib komisjoni liikmeks nimetada üksnes ümberkorraldatava riigiasutuse juhi.».

14. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 10. mai 1996. a määrus nr 128 «Arhiivinduse korrastamine» (RT I 1996, 34, 691).

Peaminister Mart SIIMANN

Kultuuriminister Jaak ALLIK

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json