Teksti suurus:

Hoiuala teatise vorm ning teatise läbivaatamise, kinnitamise ja tagastamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 75, 1227

Hoiuala teatise vorm ning teatise läbivaatamise, kinnitamise ja tagastamise kord

Vastu võetud 01.06.2004 nr 61

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 33 lõike 6 alusel.

§ 1. Hoiuala teatise vorm

(1) Hoiuala piires asuva kinnisasja valdaja esitab «Looduskaitseseaduse» § 33 lõikes 1 nimetatud juhtudel hoiuala valitsejale sellele määrusele lisatud vormi kohase hoiuala teatise, mis sisaldab:
1) kavandatud tööde kirjeldust;
2) kavandatud tööde mahtu;
3) kavandatud tööde aega.

(2) Hoiuala teatis esitatakse ühes eksemplaris.

(3) Hoiuala teatis täidetakse sama lehe eri külgedele.

(4) Hoiuala teatisele lisatakse kavandatavate tööde tegemiskoha skeem. Skeemile annab teatise esitaja allkirja ja märgib teatise esitamise kuupäeva. Skeem võib olla kantud katastriüksuse plaani koopiale ning sellele märgitakse värviliselt kavandatava töö asukoht. Kui kavandatavaks tööks on puisniiduilmelisel alal üksikute puude raiumine, märgitakse skeemile puisniiduilmelisel alal asuvad puud ning raiumiseks kavandatud puud erinevate tähistega ning märgitakse puuliik ja ligikaudne vanus.

§ 2. «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

Määruses sätestatud menetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) «Looduskaitseseaduses» sätestatud erisustega.

§ 3. Hoiuala teatise läbivaatamine

(1) Hoiuala valitseja registreerib kõik saadud hoiuala teatised.

(2) Hoiuala valitseja hindab hoiuala teatise vastavust kehtestatud nõuetele 3 tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.

(3) Kui hoiuala teatis ei vasta kehtestatud nõuetele või teatises kirjeldatud tegevuseks ei ole seaduse kohaselt vaja hoiuala valitsejale teatist esitada, tagastab hoiuala valitseja teatise selle esitajale koos teatise tagastamise põhjendusega.

(4) Nõuetekohases teatises kavandatud tegevuse vastavust «Looduskaitseseaduse» §-le 32 kontrollib hoiuala valitseja kahe nädala jooksul teatise saamisest arvates.

§ 4. Hoiuala teatise kinnitamine

(1) Kui hoiuala teatises kirjeldatud kavandatud tööd on kooskõlas «Looduskaitseseaduses» sätestatuga, kinnitab hoiuala valitseja teatise.

(2) Kui hoiuala teatises kirjeldatud kavandatud tööd oleks teatavate tingimuste järgimise korral kooskõlas «Looduskaitseseaduses» sätestatuga, kinnitab hoiuala valitseja teatise, seades sellel tööde tegemise tingimused koos põhjendustega.

(3) Kui hoiuala teatises kirjeldatud kavandatud tööd ohustaksid nende kaitstavate liikide või elupaikade soodsa seisundi säilimist, mille tagamiseks hoiuala on moodustatud, ning kui ohustamist ei ole võimalik vältida tööde tegemisele tingimuste seadmisega, keelab hoiuala valitseja need tööd.

(4) Hoiuala teatise kinnitamise, tingimuste kehtestamise või tööde keelamise kohta teeb hoiuala valitseja eraldi otsuse ning teeb teatisele asjakohase kande.

§ 5. Hoiuala teatise tagastamine

(1) Kinnitatud teatise või teatise koos kavandatud tööde keelamise otsusega tagastab hoiuala valitseja viivitamatult pärast vastava otsuse tegemist posti teel tähtkirjaga.

(2) Tähtkirjaga ei pea teatist või teatist koos kavandatud tööde keelamise otsusega tagastama juhul, kui teatise esitanud isik on kirjalikult avaldanud soovi teatisele isiklikult järele tulla. Kui teatise esitanud isik ei ole sellele järele tulnud kahe kuu möödumisel teatise esitamisest, väljastatakse kinnitatud teatis või teatis koos kavandatud tööde keelamise otsusega posti teel tähtkirjaga.

(3) Hoiuala valitseja säilitab esitatud hoiuala teatiste koopia, millele on kantud hoiuala valitseja märked.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 61 «Hoiuala teatise vorm ning teatise läbivaatamise, kinnitamise ja tagastamise kord»
lisa

1. Hoiuala testise esimese lehekülje vorm:

2. Hoiuala teatise teise lehekülje vorm:

/otsingu_soovitused.json