Teksti suurus:

Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 1, 1

Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 15.12.1998

§ 1. Riigikogu valimise seaduses (RT I 1994, 47, 784; 1998, 105, 1743; 107, 1765) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

(1) Paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse sõnadega «ja kes valdab eesti keelt käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud tasemel».

(2) Seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

«§ 21. Keelenõuded

Riigikogu liikme eesti keele suuline ja kirjalik oskus peab tal võimaldama osa võtta Riigikogu tööst, see tähendab:

1) mõista õigusaktide ja teiste tekstide sisu;

2) teha ettekandeid päevakorraküsimustes ning avaldada oma arvamust kõne ja sõnavõtu vormis;

3) esitada arupärimisi ja küsimusi ning teha ettepanekuid;

4) suhelda valijatega, vastata pöördumistele, avaldustele ja järelepärimistele.»

(3) Paragrahvi 26 lõike 12 punktis 1 asendatakse sõnad «valdab piisavalt eesti keelt, osalemaks Riigikogu töös» sõnadega «valdab eesti keelt käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud tasemel».

(4) Paragrahvi 28 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõnad «käesoleva seaduse §-s 2» sõnadega «käesolevas seaduses».

(5) Paragrahvi 28 lõike 5 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 1996, 37, 739; 38, õiend; 76, 1343; 1998, 28, 356; 57, 864; 98/99, 1577 ja 1618) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

(1) Paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse sõnadega «käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud tasemel».

(2) Seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

«§ 31. Keelenõuded

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme eesti keele suuline ja kirjalik oskus peab tal võimaldama osa võtta volikogu tööst, see tähendab:

1) mõista õigusaktide ja teiste tekstide sisu;

2) teha ettekandeid päevakorraküsimustes ning avaldada oma arvamust kõne ja sõnavõtu vormis;

3) esitada küsimusi ning teha ettepanekuid;

4) suhelda valijatega, vastata pöördumistele, avaldustele ja järelepärimistele.»

(3) Paragrahvi 26 lõike 7 punkti 1 täiendatakse sõnadega «vähemalt käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud tasemel».

§ 3. Keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618) § 5 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Käesoleva seaduse §-d 1 ja 2 jõustuvad 1999. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json