Teksti suurus:

Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 78, 1255

Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised

Vastu võetud 03.06.2004 nr 65

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 23 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab kaitseala, hoiuala, kaitstava looduse üksikobjekti ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähistamise korra ja tähised.

(2) Selle määruse tähenduses nimetatakse kaitstavaks loodusobjektiks vaid neid kaitstavaid loodusobjekte, mille tähistamise korra määrus kehtestab.

§ 2. Tähistamise kord

(1) Kaitstava loodusobjekti tähistab kaitstava loodusobjekti valitseja.

(2) Kaitstav loodusobjekt tähistatakse nii, et kaitstava loodusobjekti asukohast looduses, kaitsealadel ka eri vööndite ning liikumiskeeldude asukohast, oleks võimalik mõistlikul viisil aru saada.

(3) Kaitstava loodusobjekti või selle vööndi asukohast mõistlikul viisil arusaamise hindamisel arvestatakse:
1) kaitstava loodusobjekti külastamiseks sellele tavapäraseid lähenemisteid;
2) tähistuse nähtavust kaitstava loodusobjekti külastajatele (nähtavust külastaja tõenäoliselt lähenemisteelt, vaadet varjava taimestiku olemasolu jmt);
3) tähise üheselt mõistetavust (asetust kaitstava loodusobjekti või selle vööndi suhtes);
4) kaitstava loodusobjekti looduslikke tingimusi;
5) muid asjaolusid, mida heas usus tegutsevad isikud peavad tähistamisel tavaliselt mõistlikuks.

§ 3. Looduskaitseembleem

Tähistel kasutatakse määruse lisas esitatud joonisel kujutatud looduskaitseembleemi (edaspidi embleem), mille originaalvärvid on:
1) tammelehe kujutis – roheline;
2) tähed «LK» ja embleemi ääris – must;
3) põhi – valge.

§ 4. Tähised

(1) Tähisteks on valgepõhjalised tahvlid originaalvärvides embleemiga ning määruses nimetatud juhtudel lisaks embleemile ka vastava selgitava suurtähtedes tekstiga, mille kirja värv on must ja kirjastiil «Arial».

(2) Liikumiskeelu tähisel on liikumiskeeldu kirjeldava teksti kirja värv punane ning ülejäänud teksti kirja värv must. Liikumiskeelu punasel tähisel on punased kogu teksti kirja värv ja embleem.

(3) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähisel võib lisaks lõikes 1 esitatule kasutada ka selle kohaliku omavalitsuse sümboolikat.

§ 5. Kaitseala ja hoiuala tähiste mõõdud

(1) Kaitseala ja hoiuala tähised võivad olla neljas mõõdus:
1) suur tähis embleemi ja tekstiga;
2) keskmine tähis embleemi ja tekstiga;
3) väike tähis embleemiga;
4) liikumiskeelu punane tähis embleemi ja tekstiga.

(2) Suure tähise mõõdud on:
1) embleemi kõrgus – 240 mm;
2) tähekõrgus – 50 mm;
3) reavahe – 30 mm;
4) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 50 mm;
5) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 50 mm;
6) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 90 mm;
7) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 50 mm.

(3) Keskmise tähise mõõdud on:
1) embleemi kõrgus – 180 mm;
2) tähekõrgus – 30 mm;
3) reavahe – 18 mm;
4) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 30 mm;
5) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 30 mm;
6) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 60 mm;
7) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 30 mm.

(4) Väikese tähise mõõdud on:
1) tahvli mõõdud – 120 × 150 mm;
2) embleemi kõrgus – 120 mm.

(5) Liikumiskeelu punase tähise mõõdud on:
1) embleemi kõrgus – 120 mm;
2) tähekõrgus – 20 mm;
3) reavahe – 12 mm;
4) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 20 mm;
5) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 20 mm;
6) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 40 mm;
7) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 20 mm.

(6) Kaitseala ja hoiuala tähistele paigutatakse embleem selliselt, et embleemi vasakpoolse punkti kaugus tahvli vasakust servast ja embleemi parempoolse punkti kaugus tahvli paremast servast oleksid võrdsed.

§ 6. Kaitseala ja hoiuala tähistamine

(1) Kaitseala ja hoiuala välispiiri võib tähistada suure, keskmise või väikese tähisega. Välispiiri suurele ja keskmisele tähisele kantakse kaitseala või hoiuala nimetus.

(2) Kaitseala vööndid tähistatakse keskmise tähisega. Tähisele kantakse kaitseala ja selle vööndi nimetus. Kaitseala nimetuse ridade ja vööndi nimetuse ridade vahel on 30 mm.

(3) Liikumiskeeluga sihtkaitsevööndid ja loodusreservaadid tähistatakse keskmise tähisega või liikumiskeelu punase tähisega. Tähisele kantakse lisaks lõikes 2 märgitud tekstile ka kirje «LIIKUMISKEELD» ning olemasolu korral ka liikumiskeelu aeg. Kaitseala nimetuse ridade, vööndi nimetuse ridade ja liikumiskeelu teksti ridade vahel on 30 mm, välja arvatud liikumiskeelu punasel tähisel. Kirje «LIIKUMISKEELD» ja liikumiskeelu aeg kantakse eraldi ridadele reavahega 12 mm.

§ 7. Kaitstava looduse üksikobjekti ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähise mõõdud

(1) Kaitstava looduse üksikobjekti ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähise mõõdud on:
1) embleemi kõrgus – 120 mm;
2) tähekõrgus – 30 mm;
3) reavahe – 18 mm;
4) embleemi alumise punkti ja kirja vaheline kaugus – 30 mm;
5) tahvli ülemise serva ja embleemi ülemise punkti vaheline kaugus – 30 mm;
6) tahvli alumise serva ja kirja vaheline kaugus – 60 mm;
7) tahvli serva ja kirja vaheline kaugus paremal ja vasakul küljel – 30 mm;
8) embleemi vasakpoolse punkti ja tahvli vasaku serva vaheline kaugus – 30 mm.

(2) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähiste mõõdud võivad erineda lõikes 1 sätestatust, kuid peavad olema ühe omavalitsuse haldusterritooriumi piires ühesugused.

§ 8. Kaitstava looduse üksikobjekti ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähistamine

(1) Kaitstava looduse üksikobjekti tähisele kantakse objekti nimetus.

(2) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti tähisele kantakse kaitstava loodusobjekti nimetus ja kirje «KOHALIKU KAITSE ALL».

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 3. juuni 2004. a määruse nr 65 «Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised»
lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json