Teksti suurus:

Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2005
Avaldamismärge:

Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon
[RTL 2004, 66, 1110 - jõust. 18.05.2004]

Vastu võetud 12.11.1996 nr 898
RT I 1996, 82, 1463
jõustumine 12.11.1996

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
11.02.1997 nr 131-k (RT I 1997, 13, 223) 12.11.1997
4.06.1997 nr 425-k (RT I 1997, 42, 711) 4.06.1997
5.10.1999 nr 1049-k ( RTL 1999, 137, 1922) 5.10.1999
30.04.2002 nr 281-k ( RTL 2002, 55, 813) 30.04.2002
18.05.2004 nr 354-k ( RTL 2004, 66, 1110) 18.05.2004

 

Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 21 lõike 1 punkti 3 ja § 25 alusel:
[ RTL 2004, 66, 1110 – jõust. 18.05.2004]

 

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon (edaspidi komisjon).
[RTL 2004, 66, 1110 – jõust. 18.05.2004]

2. Nimetada:

komisjoni esimeheks peaminister Juhan Parts

komisjoni esimehe asetäitjateks:

majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen,
keskkonnaminister Villu Reiljan,
sotsiaalminister Marko Pomerants

 

komisjoni liikmeteks:

Hardo Aasmäe

Eesti Rooma Klubi president

Küllo Arjakas

Riigikogu keskkonnakomisjoni liige

Jüri Engelbrecht

Teaduste Akadeemia president, akadeemik

Ain Heinaru

Tartu Ülikooli prorektor

Aare Järvan

Rahandusministeeriumi kantsler

Mari Jüssi

Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige

Kalev Katus

Eesti Demograafia Instituudi direktor

Andres Koppel

Põllumajandusülikooli prorektor

Valdur Lahtvee

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse esimees

Toivo Maimets

haridus- ja teadusminister

Mati Polli

Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu juhatuse liige

Siim Raie

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor

Jüri Saar

Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees

Peep Sürje

Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendusprorektor

Juhan Telgmaa

Eesti Looduskaitse Seltsi liige

Ester Tuiksoo

põllumajandusminister

Mihkel Veiderma

Teaduste Akadeemia asepresident, Akadeemik

Raivo Vetik

Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi direktor

[ RTL 2004, 66, 1110 – jõust. 18.05.2004]

  

3. Komisjoni ülesanneteks on:
1) analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat ning teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna arengute tõhusamaks seostamiseks;
2) kuulata ära riigi pikaajalise strateegia «Säästev Eesti 21» erinevate töörühmade ja ministeeriumide informatsioonid riigi säästva arengu poliitika elluviimisest eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;
3) esitada Vabariigi Valitsusele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele asjakohaseid ettepanekuid säästva arengu alastes küsimustes;
4) esitada asjakohaste õigusaktide väljatöötamise ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid.

[ RTL 2004, 66, 1110 – jõust. 18.05.2004]

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:

   1) esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ja arvamusi riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;
  2) saada ministrite kaudu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tegevuseks vajalikke dokumente ja muud asjakohast informatsiooni;
   3) pidada konsultatsioone riigi säästva arengu poliitika elluviimisega seotud asutuste ja isikutega;
   4) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;
   5) korraldada konverentse ja sümpoosione riigi pikaajalise säästva arengu teemade valdkonnas.

[ RTL 2004, 66, 1110 – jõust. 18.05.2004]

5. Komisjon esitab materjalid Vabariigi Valitsusele ühe kuu jooksul komisjoni vastava istungi toimumise päevast arvates.

6. Komisjoni, tema poolt moodustatud ekspertkomisjonide ja töörühmade tegevuse finantseerimise ning teenindamise tagab Keskkonnaministeerium talle riigieelarvest eraldatud vahenditest.

 

/otsingu_soovitused.json