Teksti suurus:

Riikliku biotsiidiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 48, 341

Riikliku biotsiidiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.06.2004 nr 212

Määrus kehtestatakse « Biotsiidiseaduse» (RT I 2004, 45, 315) § 6 lõike 6 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) § 32 lõikega 1.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Biotsiidiregistri asutamine

(1) Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimetusega «Biotsiidiregister» (edaspidi register).

(2) Registri ingliskeelne nimetus on Biocides Register.

§2. Registri pidamise eesmärk

(1) Registri pidamise eesmärgiks on luua korrastatud andmekogu Eestis kasutada lubatud biotsiidide kohta.

(2) Registrisse kantakse andmed biotsiidi ja selle toimeaine, nende tootjate, importijate, turustajate ning Eestisse imporditud ja Eestis turustatud biotsiidide kohta.

§3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Kemikaalide Teabekeskus.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM

§4. Registri ülesehitus ja andmete töötlemine

Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja registritoimikutena paberkandjatel ning andmete töötlemisel kasutatakse andmete automatiseeritud ja käsitsi töötlemist.

§5. Registri koosseis

Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas;
2) registritoimikud;
3) arhiveeritud registriandmed;
4) digitaalne kanderaamat.

§6. Registriandmete kaitse ja nõuded registri pidamisele

(1) Volitatud ja vastutav töötleja kohaldavad registri pidamisel «Isikuandmete kaitse seaduse» (RT I 2003, 26, 158; 2004, 30, 208) §-s 19 sätestatud nõudeid.

(2) Meetmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuete kohaldamiseks kehtestab vastutav töötleja.

(3) Registri volitatud töötleja on oma tööülesannete täitmiseks kohustatud võtma äriregistriandmeid üksnes Justiitsministeeriumi Registrikeskuse keskandmebaasist elektrooniliselt vastavalt Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määrusele nr 369 «Riigiasutustele äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri arvutivõrgu kasutamise kohustuse kehtestamine» (RT I 2001, 94, 585).

(4) Registritoimikud peavad asuma kinnistes ruumides, kuhu on juurdepääs ainult registri volitatud töötlejal.

§7. Registrisse kantavad andmed

(1) Registrisse kantakse järgmised andmed biotsiidi loa andmise või toimeainete kohta, mida säilitatakse registritoimikus:
1) andmed biotsiidi loa taotluse kohta;
2) biotsiidi tootja, importija või turustaja nimi, asukoht, sidevahendite numbrid ning äriregistri kood, imporditava biotsiidi puhul ka päritoluriik ning tootja nimi ja asukoht;
3) volitatud juriidilisest isikust esindaja puhul registrikood, nimi, asukoht ja sidevahendite numbrid ning volitatud füüsilisest isikust esindaja puhul isikukood, ees- ja perekonnanimi, elukoht ja sidevahendite numbrid;
4) biotsiidi kaubanduslik nimetus;
5) biotsiidi keemiline nimetus;
6) biotsiidi täielik koostis ning koostisosade kontsentratsioon;
7) biotsiidi preparatiivne vorm;
8) biotsiidi liik ja tootegrupp;
9) biotsiidi kasutamise viis;
10) biotsiidi kulunormid, töötlemiskordade arv, vaheaeg ööpäevades biotsiidi viimase kasutamise ja territooriumi ohutuks muutumise vahel;
11) biotsiidiga tehtud katsete aruanded;
12) biotsiidi loa number ja loa väljastamise kuupäev;
13) andmed biotsiidi loa kehtivuse lõppemise, lõpetamise või ümberregistreerimise kohta;
14) biotsiidi tariifne klassifitseerimine;
15) imporditud ja turustatud biotsiidi nimetus ja kogus;
16) dokumendid registrist väljastatavate andmete kohta;
17) andmed loa kohta;
18) riigilõivu tasumist kinnitavate dokumentide koopiad;
19) biotsiidi keemilised, füüsikalised, toksilised ja ökotoksilised omadused;
20) biotsiidi kvaliteedi ja toimeaine määramise meetodid;
21) muud kande tegemise aluseks olevad dokumendid.

(2) Madala riskiastmega biotsiidi registreerimisel säilitatakse registritoimikus järgmisi dokumente ja andmeid:
1) biotsiidi registreerimistaotlus;
2) biotsiidi tootja, importija või turustaja nimi, asukoht, sidevahendite numbrid ning äriregistri kood, imporditava biotsiidi puhul ka päritoluriik ning tootja nimi ja asukoht;
3) volitatud juriidilisest isikust esindaja puhul registrikood, nimi, asukoht ja sidevahendite numbrid ning volitatud füüsilisest isikust esindaja puhul isikukood, ees- ja perekonnanimi, elukoht ja sidevahendite numbrid;
4) biotsiidi kaubanduslik nimetus;
5) biotsiidi keemiline nimetus;
6) biotsiidi täielik koostis ning koostisosade kontsentratsioon;
7) biotsiidi preparatiivne vorm;
8) biotsiidi liik ja tootegrupp;
9) biotsiidi kasutamise viis;
10) biotsiidi kulunormid, töötlemiskordade arv, vaheaeg ööpäevades biotsiidi viimase kasutamise ja territooriumi ohutuks muutumise vahel;
11) biotsiidiga tehtud katsete aruanded;
12) biotsiidi registreerimisnumber ja -kuupäev;
13) andmed biotsiidi registreerimisaja kehtivuse lõppemise, lõpetamise või ümberregistreerimise kohta;
14) biotsiidi tariifne klassifitseerimine;
15) imporditud ja turustatud biotsiidi nimetus ja kogus;
16) dokumendid registrist väljastatavate andmete kohta;
17) registreerimistunnistuse koopia;
18) registreerimistunnistuste lisade koopiad;
19) riigilõivu tasumist kinnitavate dokumentide koopiad;
20) biotsiidi keemilised, füüsikalised, toksilised ja ökotoksilised omadused;
21) biotsiidi kvaliteedi ja toimeaine määramise meetodid;
22) muud kande tegemise aluseks olevad dokumendid.

§8. Digitaalses andmebaasis sisalduvad andmed

Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse § 7 lõikes 1 ja lõike 2 punktides 2 kuni 22 sätestatud andmed.

§9. Andmete registreerimise aluseks olevate alusdokumentide loetelu

Registrisse esitatavate andmete registreerimise aluseks on järgmised alusdokumendid:
1) loa- või registreerimistaotlus;
2) loa taotleja või tema esindaja isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid, või nende notariaalselt kinnitatud koopiad, samuti dokumendid, mis tõendavad taotleja või tema filiaali registreerimist teises Euroopa Liidu liikmesriigis;
3) biotsiidi toimik;
4) biotsiidis sisalduvate toimeainete toimikud;
5) biotsiidi registrisse kandmise eest riigilõivu tasumist tõendav dokument;
6) muud kande tegemise aluseks olevad dokumendid.

(2) Registrisse esitataval alusdokumendil peavad olema kuupäev ja vastutava isiku nimi ning allkiri.

§10. Andmete õiguslik režiim

(1) Registriandmetel on õiguslik tähendus «Biotsiidiseaduses» sätestatud ulatuses.

(2) Registriandmed loetakse ärisaladust puudutavateks andmeteks, välja arvatud «Biotsiidiseaduse» § 32 lõikes 5 sätestatud andmed.

3. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§11. Registriandmete esitaja

(1) Registriandmete esitaja on biotsiidi turustada sooviv isik või tema esindaja.

(2) Luba või registreerimist peab taotlema enne biotsiidi tootmist, turustamist või importimist.

§12. Registriandmete esitamine

(1) Registriandmed esitatakse kas digitaalselt või paberkandjatel.

(2) Registriandmete digitaalsel esitamisel kasutatakse digitaalallkirja «Digitaalallkirja seaduses» (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 88, 591 ja 594) sätestatud korras.

§13. Biotsiidi registrisse kandmine ja selle tähtajad

(1) Nõuetekohane biotsiid kantakse registrisse ühe tööpäeva jooksul pärast registreerimisotsuse vastuvõtmist.

(2) Volitatud töötleja registreerib registriandmete saamise aja, esitaja ja alusdokumentide loetelu digitaalses kanderaamatus.

(3) Biotsiidi tootja või tema volitatud isik on kohustatud esitama imporditava või turustatava biotsiidi registreerimiseks või loa saamiseks andmed koos loa- või registreerimistaotlusega enne tootmist, importimist või turustamist.

§14. Arhiveerimine

(1) Arhiveeritud registriandmete koosseisu kuuluvad digitaalne ja paberkandjatel peetav arhiiv.

(2) Arhiveeritakse need andmed, millele on juurdepääs suletud vahendaja registrist kustutamise tõttu, ja muud aktuaalsuse kaotanud andmed. Arhiveerimine toimub üks kord aastas.

(3) Volitatud töötleja säilitab digitaalset ja paberkandjal arhiivi 30 aastat, arvates biotsiidi registrisse kandmisest.

(4) Registrisse kantud andmete ja registri volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse «Arhiiviseadusest» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188), selle alusel vastuvõetud õigusaktidest ja volitatud töötleja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

§15. Registriandmete muutmine

(1) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab registriandmete esitaja volitatud töötlejale kirjalikult uued andmed ühe kuu jooksul, arvates andmete muutumise ajast. Esitatavatele andmetele lisatakse riigilõivu tasumist tõendav dokument.

(2) Põhjendatud taotluse korral teeb volitatud töötleja otsuse viie tööpäeva jooksul registriandmete muutmise kohta.

(3) Volitatud töötleja teavitab kirjalikult registriandmete muutmisest isikut, kelle andmed on registrisse kantud, kümne kalendripäeva jooksul, arvates registriandmete muutumisest.

§16. Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

(1) Kui isik, kelle andmed on registrisse kantud, avastab ebaõiged andmed, teavitab ta sellest kohe volitatud töötlejat. Ebaõiged andmed suletakse kuni kande parandamiseni. Volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul, alates vastava teabe saamisest. Volitatud töötleja on kohustatud informeerima registriandmete parandamisest registrist andmeid saanuid ja teatama õiged andmed viie tööpäeva jooksul paranduse tegemisest arvates.

(2) Kui volitatud töötleja avastab ebaõiged andmed, esitab ta järelepärimise ebaõigete andmete kohta registriandmete esitajale viie tööpäeva jooksul ebaõigete andmete avastamisest arvates. Registriandmete esitaja on kohustatud esitama andmed volitatud töötlejale viimase poolt määratud tähtpäevaks.

§17. Andmete registrist kustutamine

(1) Registrikanne kustutatakse «Biotsiidiseaduse» §-s 22 sätestatud loa kehtetuks tunnistamise korral.

(2) Kehtetuks tunnistatud andmed arhiveeritakse vastavalt andmete arhiveerimise korrale.

§18. Andmete registrist väljastamise kord

(1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud registrisse kantud biotsiidi tootja, importija ja turustaja ärisaladust sisaldavad andmed, mida võivad kasutada üksnes valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste volitatud isikud neile seadusega või seaduse alusel pandud ülesannete täitmiseks.

(2) Registrist paberkandjal väljavõtte tegemise eest tasuvad registriandmeid saama õigustatud isikud riigilõivu seaduses ettenähtud korras. Digitaalsel kujul väljastatakse andmeid tasuta üldkasutatavate andmesidevõrkude kaudu või andmete salvestamisega andmete saaja digitaalsele kandjale.

(3) Registrist andmete väljastamise aja, andmete saaja ja riigilõivu tasumise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus. Paberkandjal väljastatud registriandmed kinnitatakse volitatud töötleja volitatud ametniku allkirjaga.

(4) Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu liikmesriikide pädevatele asutustele edastatakse andmeid vastavalt «Biotsiidiseaduse» § 32 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korrale.

4. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§19. Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve kord

(1) Registri pidamise ja andmete töötlemise üle teostavad järelevalvet:
1) andmekaitse järelevalveasutus «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204), «Isikuandmete kaitse seaduse» ja põhimääruse täitmise osas;
2) vastutava töötleja selleks volitatud ametnik käesoleva põhimääruse ja andmete töötlemise lepingute ning vastutava töötleja korralduste täitmise osas.

(2) Andmekaitse järelevalveasutuse ametnikul on õigus vastavalt oma pädevusele tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes märgitud puudused määratud tähtajaks.

§20. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutava töötleja eelarverealt.

§21. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

(2) Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riigi infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json