Teksti suurus:

Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2004, 48, 339

Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine1

Vastu võetud 03.06.2004 nr 210

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 38 lõike 2 alusel.

§1. Vesikonnad ja alamvesikonnad

(1) Eesti territoorium jaguneb kolmeks vesikonnaks ja kaheksaks alamvesikonnaks.

(2) Eesti territooriumil asuvad vesikonnad on:
1) Lääne-Eesti vesikond;
2) Ida-Eesti vesikond;
3) Koiva vesikond.

(3) Eesti territooriumil asuvad alamvesikonnad on:
1) Viru alamvesikond;
2) Peipsi alamvesikond;
3) Võrtsjärve alamvesikond;
4) Harju alamvesikond;
5) Matsalu alamvesikond;
6) Pärnu alamvesikond;
7) Läänesaarte alamvesikond;
8) Pandivere põhjavee alamvesikond.

§2. Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart

Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart on esitatud määruse lisas. Vesikondade ja alamvesikondade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning maakondade keskkonnateenistustes.

§3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2001. a määrus nr 124 «Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine» (RT I 2001, 36, 206) tunnistatakse kehtetuks.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määruse nr 210 «Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine»
lisa

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json