Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 "Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 48, 338

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 "Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 03.06.2004 nr 209

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» (RT I 1996, 80, 1443; 1998, 41/42, 628; 1999, 100, 896; 2000, 68, 436; 2001, 57, 349; 2002, 19, 105) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7 alapunkt 29 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 9 alapunktis 15 asendatakse sõna «määrusi» sõnaga «käskkirju»;

3) punkti 9 alapunkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkti 13 alapunktis 1 ja punkti 26 alapunktis 6 asendatakse sõnad «välissuhete ja eurointegratsiooni osakond» sõnadega «välissuhete osakond» vastavas käändes;

5) punkti 192 alapunktis 1 asendatakse sõna «Muinsuskaitseinspektsiooni» sõnaga «Muinsuskaitseameti»;

6) punkti 192 alapunkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

7) punkti 27 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) välissuhete osakonnal – välissuhete korraldamine välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise koordineerimine ministeeriumi pädevuses olevates küsimustes, riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute ettevalmistamine ning sõlmimise korraldamine, nende lepingute täitmise kontroll ning rahvusvahelistes kultuuriprogrammides osalemise analüüsimine ja kontrollimine;».

Peaminister Juhan PARTS

Haridus- ja teadusminister
kultuuriministri ülesannetes Toivo MAIMETS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json