Teksti suurus:

Julgestuspolitsei poolt julgestustegevuse ning objektide valve ja kaitse korraldamise aluste kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 1999, 5, 81

Julgestuspolitsei poolt julgestustegevuse ning objektide valve ja kaitse korraldamise aluste kinnitamine

Vastu võetud 12.01.1999 nr 18

Politseiseaduse (RT 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355; 1994, 34, 533; 40, 654; 86/87, 1487; 1995, 62, 1056; 1996, 49, 953; 1998, 50, 753; 51, 756) paragrahvi 113 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Julgestuspolitsei poolt julgestustegevuse ning objektide valve ja kaitse korraldamise alused» (juurde lisatud).

Peaminister Mart SIIMANN

Siseminister Olari TAAL

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 1999. a määrusega nr 18

JULGESTUSPOLITSEI POOLT JULGESTUSTEGEVUSE NING OBJEKTIDE VALVE JA KAITSE KORRALDAMISE ALUSED

I. JULGESTUSTEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED

1. Julgestuspolitsei julgestustegevuse eesmärgiks on tagada Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ning Vabariigi Valitsuse määratud isikute (edaspidi julgestatav isik) julgeolek.

2. Julgestatava isiku julgeolek tagatakse ihukaitsega, mobiilkaitsega ning tema töö-, elu- ja viibimiskoha valve ja kaitsega (edaspidi julgestusviisid).

3. Ihukaitsega tagatakse:

1) julgestatava isiku vahetu kaitsmine kaitsemeeskonnaga ründe või muu välisohu eest;

2) kaitse selline korraldus, mis optimaalsete jõudude ja vahenditega viib miinimumini võimaliku ohu julgestatavale isikule.

4. Mobiilkaitsega tagatakse julgestatava isiku julgeolek tema mootorsõidukis viibimise korral.

5. Mobiilkaitse seisneb:

1) julgestatavale isikule turvalise mootorsõiduki (edaspidi julgestatav sõiduk) ja ohutu liikumisteekonna valikus;

2) julgestatava sõiduki liiklusohutuse tagamises ning selle saatmises ühe või mitme julgestussõidukiga.

6. Julgestatava isiku töö-, elu- ja viibimiskoha valve ja kaitse seisneb valvatava objekti ja selle ümbruse jälgimises, võimaliku ründe või muu ohu tõkestamises ning objekti puutumatuse tagamises.

Käesoleva punkti esimeses lõigus nimetatud valvele kohaldatakse käesolevate aluste II osas sätestatut.

7. Julgestuspolitsei rakendab julgestatava isiku ning avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamiseks julgestatava isiku liikumisteekonnal, samuti kohtades, mida ta külastab või kus ta viibib, järgmisi meetmeid (edaspidi julgestusmeetmed):

1) jalakäijate ja sõidukite liikluse keelamine või piiramine, kui see on vajalik julgestatava isiku ohutuks ja takistamatuks läbisõiduks;

2) eelnev tutvumine julgestatava isiku poolt külastatava objektiga ning seal asuvate ruumide ja seadmete kontrollimine, samuti objektil viibivate isikute dokumentide kontrollimine.

8. Julgestatava isiku julgestusviisid ja julgestuse ajalise kestuse määrab siseminister käskkirjaga.

Edasilükkamatutel juhtudel otsustab julgestatava isiku julgestusviisid ja julgestuse ajalise kestuse kuni seitsmeks ööpäevaks Julgestuspolitsei politseidirektor oma käskkirjaga. Käskkirja koopia edastatakse viivitamatult Siseministeeriumile ja Politseiametile.

9. Julgestatava isiku kaitsemeeskonda kuuluvad kaitsemeeskonna ülem, ihukaitsja, julgestatava isiku auto juht ja julgestusauto juht. Julgestatava isiku väljasõitude ja visiitide korral kuuluvad kaitsemeeskonda ka tema liiklusohutuse tagamisel osalevad ning töö-, elu- ja viibimiskohta valvavad politseiametnikud.

10. Kaitsemeeskonna koosseisu nimetab Julgestuspolitsei politseidirektor käskkirjaga.

11. Julgestatava isiku välislähetuse korral võidakse vajadusel kaasata kaitsemeeskonna liikmeid. Kaitsemeeskonna liikmete kaasamise vajaduse otsustab Julgestuspolitsei politseidirektor.

12. Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja Eestis riiklikul tasemel külalisena viibiva isiku julgestamisel kasutatakse Julgestuspolitsei mootorsõidukeid, muu isiku julgestamisel aga tema poolt selleks otstarbeks eraldatud sõidukeid.

13. Julgestatava isiku ja tema kaitsemeeskonna sõidukite liikumiskiiruse määrab kaitsemeeskonna ülem lähtudes tee-, ilmastiku- ja liiklustingimustest. Liikumiskiirus ei tohi ületada liikluseeskirjaga määratud piirkiirust. Erandina võib liikumiskiirus, kooskõlastatult julgestatava isikuga, olla suurem kehtestatud piirkiirusest, kuid mitte üle 120 km/h.

14. Julgestataval isikul ei ole õigust julgestusest loobuda ega anda korraldusi julgestustegevuse ulatuse ega julgestusviiside muutmiseks.

15. Pärast julgestatava isiku ametisse valimist või nimetamist või temale julgestuse määramist tutvustab Julgestuspolitsei politseiametnik julgestatavale isikule käesolevate aluste nõudeid.

II. OBJEKTI VALVE JA KAITSE KORRALDAMISE ALUSED

16. Julgestuspolitsei valvab ja kaitseb Vabariigi Valitsuse määratud objekte.

17. Objekti valvab ja kaitseb vahetult Julgestuspolitsei politseiametnik (-ametnikud) või kasutatakse objekti valvamiseks tehnilist valvet või samaaegselt nii Julgestuspolitsei politseiametnikku (-ametnikke) kui ka tehnilist valvet (edaspidi objekti valve ja kaitse viisid). Tehniline valve on valveseadmete ja häiresüsteemide kogum valvatava objekti puutumatuse jälgimiseks ja rünnete avastamiseks.

18. Objekti valvavad ja kaitsevad politseiametnikud, kui:

1) objekt on kõrgendatud riskiastmega;

2) mobiilvalve kasutamine ei taga objekti ohutust;

3) tehnilise valve kasutamine on võimatu või ebaefektiivne (puudub telefoniside vms).

19. Kui objekti valvab üks või mitu politseiametnikku, viibivad nad objektil pidevalt või teatud ajavahemikul.

20. Objekti tehnilist valvet teostatakse elektrooniliste valveseadmete abil, mis on telefoni otseliini või raadiovalvevõrgu kaudu ühendatud häirepuldiga (-keskusega). Tehnilise valvega valvatavaid objekte jälgivad kindlatel marsruutidel liikuvad politseipatrullid.

21. Iga objekti valve ja kaitse viisid määrab siseminister käskkirjaga.

22. Objekti valdajaks oleva asutuse juhi taotlusel võib siseminister oma käskkirjaga panna Julgestuspolitseile objektile kehtestatud sissepääsureþiimi osalise või täieliku tagamise.

23. Vabariigi Valitsuse poolt määratud objektide tehnilise valve projekteerimise ja ehitamise kulud katab objekti valdaja.

24. Julgestatava isiku elu- ja töökoha valvamiseks ja kaitsmiseks eraldatakse kaitsemeeskonnale selleks sobivad, vastavalt sisustatud ja sidevahenditega varustatud tööruumid. Nende ruumide kommunaal- ja sidekulud kannab julgestatava isiku ametkond.

25. Objekti ööpäevaringseks valveks tingimusel, et kogu aeg on valves üks politseiametnik, on vaja 5,45 koosseisulist ametikohta.

III. LÕPPSÄTTED

26. Julgestuspolitsei politseidirektor informeerib viivitamatult Kaitsepolitseiametit ning Kaitsepolitseiamet julgestuspolitseid julgestatava isiku ja valvatava objekti suhtes kavatsetavatest terroriaktidest või muudest kuritegudest ning nad rakendavad ühiselt abinõusid nende ärahoidmiseks.

27. Julgestuspolitsei politseidirektoril on oma pädevuse piires õigus pidada kirjavahetust julgestatava isiku ametkonnaga ja valvatava objekti valdajaga.

Siseminister Olari TAAL

/otsingu_soovitused.json