Teksti suurus:

Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2005
Avaldamismärge:

Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded

Vastu võetud 13.05.2003 nr 88
RTL 2003, 61, 872
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

25.05.2004 nr 136 (RTL 2004, 70, 1149) 05.06.2004

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 46 lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded kehtestatakse selleks, et tagada ohutu veeliiklus ja jetijuhtide vastav kvalifikatsioon.

(2) Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded kehtivad jetisõidul Eesti territoriaal- ja sisemerel ning laevatatavatel sisevetel. Käesoleva määruse nõuded ei laiene võistlusspordis ja treeningtegevuses kasutatavatele jettidele, mis on erialaliidu poolt vastavalt märgistatud.

(3) Jetijuhi tunnistust omavate juhtide sõidupiirkonnaks on meri ja laevatatavad siseveed.

[RTL 2004, 70, 1149 - jõust. 05.06.2004]

2. peatükk
JETI OHUTU KASUTAMISE NÕUDED

§ 2. Jeti kasutamise üldnõuded

(1) Enne jeti kasutamist on selle juht kohustatud tutvuma tema poolt valitud sõidupiirkonnas kehtivate eeskirjadega, ilmateatega ja reaalsete ilmaoludega ning kavandama vastavalt sõidu marsruudi ja kestuse.

(2) Jeti kasutamisel merel peab jetijuht täitma ohutu meresõidu reegleid ja siseveekogudel laevatatavatel sisevetel liiklemise korra nõudeid.

(3) Jeti kasutamisel peab juhil kaasas olema jetijuhi tunnistus.

(4) Jett tuleb peatada järelevalvet teostavate ametiisikute nõudmisel (piirivalve, toll, Keskkonnainspektsioon, Veeteede Amet jt) dokumentide ja jeti kontrolliks, kui jeti konstruktsioonilised omadused ja ilmastikutingimused seda võimaldavad. Kui seejuures nõutakse jetilt manöövrit, mis on jetile ohtlik, võib jetijuht jätta korralduse täitmata, teatades sellest käsu andnud ametiisikule ning leppides kokku kontrollimist võimaldava koha suhtes.

(5) Jetiga võib liigelda veekogul valgel ajal. Piiratud nähtavuse tingimustes, milleks on udu, sumu, vihmasadu jms, tuleb püsida kalda nähtavuspiirides ja valida liiklemiseks ohutu kiirus vastavalt ilmastikutingimustele.

(6) Jetisõitjatel on päästevestide kandmine sõidu ajal kohustuslik.

(7) Jetiga sõitu tuleb vältida kalda lähedal kohtades, kus see häirib teisi veekogu kasutajaid.

[RTL 2004, 70, 1149 - jõust. 05.06.2004]

§ 3. Jetijuhile jeti kasutamisel esitatavad nõuded

(1) Jetijuht on kohustatud:
1) enne väljasõitu kontrollima jeti korrasolekut ja varustuse komplektsust (päästevestid kõigile sõitjatele, piisav kütusetagavara, vähemalt 5m/8mm elastset pukserotsa);
2) kalda nähtavuspiiridest kaugemal peab lisaks käesoleva lõike punktis 1 nimetatud varustusele kaasas olema sõidupiirkonnas toimiv sidevahend veekindlas pakendis, käsikompass või GPS (ülemaailmne kohamääramissüsteem) seade ja visuaalsed hädasignaalvahendid;
3) enne väljasõitu tutvustama kõikidele kaassõitjatele ohutusnõudeid;
4) sõidu ajal pidevalt jälgima ümbritsevat veeala, et tagada jeti ohutu liiklemine ja teiste veekogu kasutajate ohutus;
5) jälgima jeti seisukorda sõidu ajal ning tegema kõik kaassõitjate ohutuse tagamiseks.

(2) Jetijuhil on keelatud:
1) juhtida jetti alkoholi või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olles või juhtimist segava haiguse korral;
2) anda juhtimine üle alkoholi või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olevale või meditsiiniliste vastunäidustustega inimesele;
3) juhtida jetti jetijuhi tunnistust omamata või anda juhtimine üle isikule, kellel puudub jetijuhi tunnistus, välja arvatud õppesõidu korral;
4) [kehtetu]
5) takistada või segada teiste veesõidukite liiklemist üldkasutatavatel veeteedel vastavalt laevakokkupõrgete vältimise 1972. aasta rahvusvahelise eeskirja nõuetele ja sisevetel vastavalt laevatatavatel sisevetel liiklemise korra nõuetele;
6) läheneda jetiga reisi- ja kaubakaidele ning seista nende lähedal, kui see segab reisi- või kaubalaevu;
7) sõita tähistatud ujumistsoonides ja läheneda jetiga merel ja laevatatavatel järvedel supelrandu tähistavatele poidele lähemale kui 100 meetrit;
8) väljuda merele või veekogule kui jett pole tehniliselt korras;
9) väljuda jetile valmistajatehase poolt kehtestatud sõidupiirkonnast.

(3) Juhul kui jeti konstruktsioon seda ohutult võimaldab ja eriti pikkadel sõitudel on soovitav kanda sõidul kaasas täiendavat varustust (tulekustuti, nuga, veekindel taskulamp, esmaabi komplekt, remonditööriistade komplekt, tagavaraküünlad, joogivesi).

[RTL 2004, 70, 1149 - jõust. 05.06.2004]

§ 4. Liiklemine veekogul

(1) Veekogul on keelatud liikuda jetiga kiirusel üle 8 sõlme lähemale kui:
1) 100 meetrit mis tahes objektile merel (ujujad, ujuvvahendid ja veesõidukid, statsionaarsed objektid ja rajatised, navigatsioonimärgid, kallas);
2) 100 meetrit kursil olevale mis tahes objektile sisevetel;
3) 10 meetrit kursilt kõrvalejäävale objektile sisevetel.

(2) Seadmata ohtu iseennast, jetti ja kaassõitjaid on jetijuht kohustatud osutama abi veekogus avastatud ohus olevatele inimestele.

(3) Kõigist veekogul avastatud triivivatest või vigastatud meremärkidest ja laevaliiklust ohustavatest esemetest tuleb teatada Veeteede Ametile, veeala reostusest teatada piirivalvele.

(4) Sõltuvalt asjaoludest peab jetijuht õnnetusjuhtumist teatama esimesel võimalusel piirivalvele, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskusele või politseile.

§ 5. Käitumine sadamas

(1) Sadamasse või külalissadamasse sisenemise, seal seismise ja sealt lahkumise peab jetijuht eelnevalt kooskõlastama sadama personaliga.

(2) Jetiga saabumise ja väljumise peab jetijuht registreerima sadama sisse- ja väljasõidu registreerimise raamatus.

(3) Sadama akvatooriumil manööverdamisel peab jetijuht täitma sadama eeskirja nõudeid.

3. peatükk
JETIJUHI ETTEVALMISTUS JA KVALIFIKATSIOONI ANDMINE

§ 6. Jetijuhi ettevalmistuse korraldamine

(1) Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajalikud teoreetilised teadmised võib omandada vastavatel koolituskursustel või iseseisvalt. Praktilised sõiduoskused tuleb jetijuhi tunnistuse taotlejatel omandada jetijuhi kvalifikatsiooni omava isiku järelevalve all vähemalt 2 tunni ulatuses.

(2) Jetijuhi koolituskursusi korraldavad juriidilised või füüsilised isikud.

(3) Jetijuhtide ettevalmistuse minimaalsetele nõuetele vastavad õppekavad peavad sisaldama §-s 11 nimetatut. Õppekavad kooskõlastatakse Veeteede Ametiga.

[RTL 2004, 70, 1149 - jõust. 05.06.2004]

§ 7. Eksami sooritamine

(1) Teoreetiliste teadmiste kontrolliks korraldab koolituskursuste korraldaja jetijuhi tunnistuse taotlejale kas suulise või kirjaliku teooriaeksami, mille tulemused kajastuvad eksamiprotokollis. Koolituskursuse korraldaja edastab eksamiprotokolli koopia Veeteede Ametile.

(2) Teooriaeksami vastuvõtja peab olema jetijuhi kvalifikatsiooni omav isik.

(3) Koolituskursuse korraldaja teavitab Veeteede Ametit kirjalikult (kaasa arvatud e-post ja faks) eksami toimumise ajast ja kohast vähemalt 7 päeva varem.

§ 8. Jetijuhi tunnistus

(1) Jetijuhi tunnistuse vorm on toodud määruse lisas.

(2) Jetijuhi tunnistus trükitakse ümarate nurkadega veekindlale plastikkaardile mõõtmetega 53,98 × 85,72 mm.

(3) Jetijuhi tunnistusena kehtib ka mis tahes kategooria väikelaevajuhi tunnistus.

§ 9. Jetijuhi tunnistuse väljastamine

(1) Jetijuhi tunnistuse väljastab kursust korraldanud isik.

(2) Jetijuhi tunnistuse võib väljastada isikule, kelle tervislik seisund vastab mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.

§ 10. Jetijuhi kvalifikatsiooni andmine

Jetijuhi kvalifikatsiooni võib anda vähemalt 15-aastasele isikule, kes on läbinud vastava koolituskursuse ja sooritanud teooriaeksami.

4. peatükk
NÕUDED JETIJUHI TEOREETILISTELE TEADMISTELE JA PRAKTILISTELE OSKUSTELE

§ 11. Jetijuhi teoreetilised teadmised ja praktilised oskused

(1) Jetijuht peab teadma:
1) ilmakaarte määramist kompassi ja päikese järgi;
2) pikkusühikuid merel;
3) kiirusühikuid merel;
4) kuidas määrata eseme nähtavuse kaugust;
5) kuidas määrata jeti kiirust ja läbitud vahemaad;
6) kuidas kasutada GPS-i jeti kursi, kiiruse ja läbitud vahemaa määramiseks;
7) kuidas kasutada merekaarte ja käsiraamatuid;
8) kuidas marsruuti eelnevalt läbi töötada ja teepunkte GPS-i laadida;
9) mis on nähtavus, millest ta sõltub (refraktsioon, udu, sumu, sadu jt);
10) mis on tuul, millest ta sõltub, kuidas ta muutub;
11) mis on hoovus, millest ta sõltub;
12) kardinaalmärke, lateraalmärke;
13) laevakokkupõrgete vältimise 1972. aasta rahvusvahelise eeskirja nõudeid, sadama eeskirju;
14) kuidas saada ilmateateid;
15) meteoroloogia algtõdesid: mis on tsüklonid, briisid, tormid, õhurõhu gradient, tuule kiirus, Beaufort’i skaala;
16) mis on lainetuse kõrgus, murdlainetus, millest need sõltuvad;
17) mis on ilmastiku äärmused, suhtlemine loodusjõududega: vihm, rahe, udu, pimedus, torm, lainetus;
18) hädasignaale ja nende kasutamise korda;
19) rahvusvahelise signaalkoodi tähtsamaid ühelipulisi signaale;
20) jeti ehitust, selle osade nimetusi, vesiturbiini tööpõhimõtteid, hüdrodünaamika aluseid;
21) bensiinimootori süsteeme, hooldust;
22) kütuseid, määrdeõlisid, määrdeid;
23) kuidas juhtida jetti erineva tuule ja lainetusega, sõitu madalas vees;
24) põhilisi jetisõiduga kaasnevaid ohtusid (pidurdusteekond, juhitamatus tühikäigul jt);
25) kuidas pukseerida teist jetti ja muid ujuvvahendeid, järeleveetavate veespordivahendite kasutust;
26) ohutusnõudeid sõidul;
27) kuidas vältida keskkonnareostusi sadamas ja merel;
28) jetile vajalikku varustust;
29) enesepääste võtteid, käitumist vees, hüpotermiat, meditsiinilise esmaabi võtteid;
30) kuidas kasutada pääste- ja tulekustutusvahendeid;
31) kohalikke märke ilma ennustamiseks;
32) kehtivaid mereohutuse alaseid õigusakte;
33) kuidas käituda ümberläinud jetiga, uppunud jetiga;
34) lihtsamaid meremehe sõlmi;
35) jõelootsindust;
36) laevatatavatel sisevetel liiklemise korda;
37) keskkonnanõudeid.

(2) Jetijuht peab oskama vahelduvates ilmastikutingimustes (sh murdlainetuses):
1) käivitada ja seisata jeti mootorit;
2) alustada sõitu turvalisest sügavusest;
3) liikuda ja manööverdada minimaalsetel mootori pööretel;
4) kontrollida jeti kiirust ja kiirendust;
5) randuda turvaliselt;
6) võtta peale kaassõitjaid, kui see on jeti konstruktsioonis ette nähtud;
7) jätkata sõitu pärast ümberminekut.

(3) Erinevatel kiirustel liigeldes peab jetijuht oskama:
1) hinnata ja säilitada sõidul 100 m distantsi;
2) peatuda määratud kohas veekogul;
3) sooritada kontrollitult pöördeid ja kujundit 8 ümber poide;
4) säilitada tasakaalu mootori ja rooli abil.

[RTL 2004, 70, 1149 - jõust. 05.06.2004]

§ 12. Õppesõit
1) Õppesõitu on lubatud korraldada vähemalt 18 aasta vanuse ja jetijuhi kvalifikatsiooni omava isiku vahetu järelevalve all.
2) 15–18-aastased peavad õppesõiduks omama lapsevanema või hooldaja kirjalikku nõusolekut.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 13. Määruse kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 23. märtsi 1999. a määrus nr 19 «Nõuded väikelaevajuhtide väljaõppele» (RTL 1999, 58, 742; 124, 1734; 2000, 105, 1638) tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2003. a määruse nr 88 «Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded»
Lisa
JETIJUHI TUNNISTUS
Nr .....
Perekonnanimi ________________________________  
Eesnimi _____________________________________  
Isikukood ___________________________________ Foto
Väljaandja nimi _______________________________  
Väljaandmise kuupäev __________________________  

/otsingu_soovitused.json