Teksti suurus:

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 83, 1322

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 07.06.2004 nr 114

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387; 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 36, 251; 37, 252; 45, 319) § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõike 21, § 57 1 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 37, 252) § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95; 88, 591) § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» (RT I 2004, 37, 252) § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruses nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 märkuste punktis 14, määruse lisa 2 märkuste punktides 15 ja 16, lisa 11 märkuste punktides 1 ja 9 asendatakse tekst «§ 10» tekstiga «§ 11»;

2) määruse lisa 1 märkuste punktis 15, määruse lisa 2 märkuste punktis 17, lisa 11 märkuste punktis 13 asendatakse tekst «§ 81 lõikele 1» tekstiga «§ 11 lõike 1 punktile 3»;

3) määruse lisa 3 märkuste punktist 4 ja määruse lisa 12 märkuste punktist 5 jäetakse välja tekst «10 – dividendid»;

4) määruse lisa 7 asendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 7;

5) määrust täiendatakse lisaga 71 «Vormi TSD lisa 6 tabelid 1–7»;

6) määruse lisa 8 asendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 8.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 7
(Rahandusministri 7. juuni 2004. a määruse nr 114 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 6

Maksumaksja

Nimi

Registrikood                  

ETTEVÕTLUSEGA MITTESEOTUD KULUD JA MUUD VÄLJAMAKSED NING PÜSIVA TEGEVUSKOHA KASUMIERALDISED

__________ aasta_________________ kuu

Jrk   Summa kroonides
1 2 3
1. Püsivast tegevuskohast väljaviidud vara maksumuse ja selle vara eest vastu saadud vara või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 1)  
2. Püsiva tegevuskoha kaudu või arvel mitteresidendi peakontorile või muudele struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 2)  
3. Püsiva tegevuskoha kaudu või arvel kolmandale isikule tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 3)  
4. Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: (rida 1 + rida 2 + rida 3) × 26/74 > 0 (positiivne tulem)  
5. Residendist äriühingult saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamise õigus (tabel 4)  
 51. Mitteresidendist äriühingult saadud dividendilt tulumaksu mahaarvamine (tabel 5)  
 52. Mitteresidendilt saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabel 6)  
6. Eelmise vormi TSD lisa 6 realt 7 edasikantav tulumaksu osa  
7. Tulumaksu mahaarvamise õiguse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav osa:
rida 4 – rida 5 – rida 51 – rida 52 – rida 6 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)
 
8. Korrigeeritud tasumisele kuuluv tulumaksu summa: rida 4 – rida 5 – rida 51 – rida 52 – rida 6 > 0 (positiivne tulem)  
9. Korrigeeritud tagastamisele kuuluv tulumaks (tabel 7)  
10. Omavahel seotud isikute vahel sõlmitud tehingute väärtuse vahe (tabel 8)  
11. Seaduse alusel määratud trahvid ja sunniraha ning «Maksukorralduse seaduse» alusel tasutud intressid  
12. Maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumus  
13. Vee erikasutuse eest erikasutusloata või üle lubatud koguse tasutud maksed  
14. Kõrgendatud määra järgi tasutud saastetasu  
15. Pistis ja altkäemaks  
16. Mittetulundusühingutele, milles osalemine ei ole ettevõtlusega seotud, tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud  
17. Puuduva või nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud väljamaksed  
18. Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks, vara soetamiseks ja teenuste ostmiseks ning mittetulundusühingu, sihtasutuse ja juriidilisest isikust usulise ühenduse kulud põhikirjalise tegevusega mitteseotud teenuste ja vara ostmiseks  
19. Maksumaksjaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete maksustatav osa või selle korrigeerimine (tabel 9)  
20. Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberite soetamise kulud  
21. Madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus osaluse omandamise kulud  
22. Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivis või leppetrahv, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju  
23. Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laen, tehtud ettemaks või muul viisil omandatud nõudeõigus  
24. Krediidiasutuse kahju madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse võõrandamisest või sissenõudmise loobumisest  
25. Maksustamisele kuuluva summa vähendamine  
26. Maksustamisele kuuluv summa kokku: ridade 10 kuni 24 summa – rida 25  
27. Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 26 × 26/74 + rida 8 – rida 9 > 0  
28. Tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 26 × 26/74 + rida 8 – rida 9 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)  

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon

e-post


Märkused

1. Vormi TSD lisas 6 näidatakse kalendrikuul tehtud ettevõtlusega mitteseotud kulutused ja muud väljamaksed ning mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht («Tulumaksuseaduse» § 7) (edaspidi püsiv tegevuskoht) näitab kalendrikuul tehtud kasumieraldised vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-dele 50–53, § 54 lõigetele 51–53 ja 6 ning § 61 lõikele 8.

2. Vormi TSD lisa 6 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal lisas 6 toodud väljamakseid ja kulutusi tehti, samuti «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 51–53 ja 6 nimetatud juhtudel.

3. Maksumaksjad täidavad vormi TSD lisa 6 järgmiselt:
– residendist äriühing (välja arvatud krediidiasutus) täidab read 10–23 ja 25–28;
– residendist krediidiasutus täidab read 10–20, 22 ja 24–28;
– residendist mittetulundusühing (k.a erakond, ametiühing), sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus täidab read 10, 15, 17–23 ja 25–28;
– püsiv tegevuskoht (välja arvatud Eestis filiaali omav krediidiasutus), täidab read 1–9, 11–23 ja 25–28;
– mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal täidab read 1–9, 11–20, 22 ja 24–28.

4. Read 1–9 täidab püsiv tegevuskoht maksukohustuse tekkimise korral või «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 51–53 ja 6 sätestatud ümberarvutuse korral. Ridadest 1–9 ühe või mitme täitmisel tuleb täita vastav lisatabel (tabelid 1–7). Kui maksustamisperioodil § 53 lõikes 4 nimetatud väljaviidud vara või tehtud väljamakse eest on maksustamisperioodil vastu saadud samas väärtuses muud vara, kaupa või teenust, siis sellise tehingu summasid vormi TSD lisal 6 ei näidata.

5. Real 1 näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse § 53 lõike 4 punkt 1) tabeli 1 alusel.

6. Real 2 näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse § 53 lõike 4 punkt 2) tabeli 2 alusel.

7. Real 3 näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse § 53 lõike 4 punkt 3) tabeli 3 alusel.

8. Real 4 arvutatakse tasumisele kuuluv tulumaks (positiivne tulem). Negatiivse tulemi korral täidetakse rida 9.

9. Real 5 näitab püsiv tegevuskoht tabeli 4 alusel residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a saadud dividendilt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksvas äriühingus on vähemalt 20%. Arvutatud summa suurus võrdub 26/74-ga residendist äriühingult saadud dividendist («Tulumaksuseaduse» § 54 lõige 51). Igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta peetakse eraldi arvestust ja tabel 4 täidetakse juhul, kui püsiv tegevuskoht on täitnud vormi TSD lisa 6 rida 4.

10. Rea 51 täidab püsiv tegevuskoht tabeli 5 alusel vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 52, kui võetakse arvesse välisriigis dividendilt kinnipeetud ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks.

11. Rea 52 täidab püsiv tegevuskoht tabeli 6 alusel vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 53, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Kreeka, Hispaania või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema Kreekas, Hispaanias või Portugalis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks.

12. Real 9 näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa. Täidetakse tabel 7.

13. Real 10 näidatakse residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingute väärtuste vahe. Tehingute väärtuse määramisel tuleb lähtuda rahandusministri määrusega kehtestatud korrast «Residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid».

TABEL 8

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

10.1

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtus  

10.2

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute väärtus  

10.3

Maksumaksja saamata jäänud tulu:
Rida 10.1 – rida 10.2 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga) või
 

10.4

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute kulud  

10.5

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute kulud  

10.6

Kulud, mis maksumaksjal oleks jäänud kandmata:
rida 10.4 – rida 10.5 > 0 (positiivne tulem)
 

10.7

Vormi TSD lisa 6 reale 10 kantav summa: rida 10.3 + rida 10.6  

14. Read 11–18 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 51 lõigetele 1–3 ja § 52 lõike 2 punktile 1.

15. Real 15 näidatakse väljamaksed, mis on seotud pistise ja altkäemaksu andmisega.

16. Residendist äriühing ja püsiv tegevuskoht, näitab real 18 kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks ja ettevõtlusega mitteseotud vara soetamiseks, samuti kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks. Siin näitab ka residendist mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus kulud põhikirjalise tegevusega (sh põhikirjas lubatud ettevõtlusega) mitteseotud teenuste ja vara soetamiseks.

17. Real 19 näitab residendist juriidiline isik vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 51 lõikele 4 kalendrikuu jooksul temaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete kogusumma, millest on maha arvatud samal kalendrikuul tagastatud laenud, avansid ja ettemaksed ning samal kalendrikuul eelnimetatud avansside või ettemaksete arvel soetatud kaupade ja teenuste maksumus ja töö- või teenustasude summad, mis ületavad 50% maksumaksja poolt eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid.

TABEL 9

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

19.1

Antud laenude, avansside ja tehtud ettemaksete summa kokku  

19.2

Tagastatud laenud, avansid ja ettemaksud ning teised arveldatud summad kokku  

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on positiivne, täidetakse read 19.3 kuni 19.5

 

19.3

Eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed: vormi TSD rida 3 + vormi TSD lisa 4 rida 19  

19.4

50% real 19.3 näidatud summast  

19.5

Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa: rida 19.1 – rida 19.2 – rida 19.4 (positiivne tulem)  

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on negatiivne, täidetakse read 19.6 kuni 19.8

 

19.6

Eelmise ümberarvestuse kuu realt 19.8 ülekantav jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 ridadel 19 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 19.6, kokku (positiivne tulem)  

19.7 Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa:

×
  kui rida 19.6 ≥ [(rida 19.1 – rida 19.2 < 0 ) negatiivne tulem plussmärgiga], siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rida 19.1 – rida 19.2 < 0 tulem (miinusmärgiga)  
  kui rida 19.6 < [(rida 19.1 – rida 19.2 ) negatiivne tulem plussmärgiga], siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rea 19.6 tulem (miinusmärgiga)  

19.8

Real 19.6 nimetatud summade ümberarvestuse jääk kuu lõpuks, mis järgneval ümberarvestuse kuul kantakse reale 19.6: [rida 19.6 + vormi TSD lisa 6 (rida 19 negatiivne summa miinusmärgiga)] ≥ 0 (positiivne tulem või null)  

18. Read 20–23 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 52 lõike 2 punktidele 2–5.

19. Äriühing, sh krediidiasutus, ei täida rida 20 juhul, kui madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberid vastavad «Investeerimisfondide seaduse» (RT I 2004, 36, 251) § 251 lõikes 1 toodud tingimustele.

20. Real 22 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju. Krediidiasutus näitab madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju, välja arvatud juhul, kui väljamakse on tehtud krediidi- või finantseerimisasutusele, mis vastab oma asukohariigi seaduses Eesti krediidi- või finantseerimisasutusele samaväärse asutuse kohta esitatud nõuetele.

21. Real 23 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laenu või sooritatud ettemaksu või muul viisil nõudeõiguse omandamist madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu.

22. Real 24 näitab residendist krediidiasutus kahju vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 52 lõike 3 punktis 3 sätestatule.

23. Rida 25 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 6 juhul, kui langevad ära § 51 lõike 2 punktides 3–5, § 51 lõikes 3, § 52 lõigetes 2 ja 3 maksustamise aluseks olevad asjaolud. Eelmiste maksustamisperioodide maksustatavate summade vähendamisel real 25 vastavaid parandusi ridadel 17, 18 ja 20–24 ei tehta. Paragrahvi 51 lõike 4 osas tehtav ümberarvutus näidatakse real 19 ning § 53 lõike 4 osas – ridadel 1–3.

24. Real 27 näidatud tasumisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 11.

25. Real 28 näidatud tagastamisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 12.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 71
(Rahandusministri 7. juuni 2004. a määruse nr 114 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 6 tabelid 1–7

Tabelis 1 (vormi TSD lisa 6 rida 1) näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse § 53 lõike 4 punkt 1).

TABEL 1

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.1

Vara maksumus maksustamisperioodi alguses või eelmise vormi TSD lisa 6 tabeli 1:
rida 1.1 – rida 1.2 + rida 1.3 (vastava märgiga)
 

1.2

Väljaviidud vara maksumus (plussmärgiga)  

1.3

Püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse maksumus  

1.4

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1:
rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem > 0
 

1.5  

Ümberarvestus tehakse juhul, kui:
rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem ≤ 0
 

1.6

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 1.8 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 1 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 1.6  

1.7

Tagastamisele kuuluv summa ×

1.7.1

Kui rida 1.6 ≤ rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1 real 1.6 näidatud summa miinusmärgiga  

1.7.2

Kui rida 1.6 > rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1 real 1.5 näidatud summa miinusmärgiga  

1.8

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 1.6 + vormi TSD lisa 6 real 1 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)  

1. Tabeli 1 real 1.1 näidatakse maksustamise aluseks oleva vara maksumus. Tabeli esmakordsel täitmisel näidatakse püsiva tegevuskoha vara maksumus seisuga 31.12.1999. a, mida on enne käesoleva deklaratsiooni esitamist vähendatud püsivast tegevuskohast väljaviidud vara võrra ning suurendatud püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse (edaspidi vara) võrra.

Igal järgneval korral kantakse reale 1.1 eelmisel maksustamisperioodil esitatud vormi TSD lisa 6 tabeli 1 alusel arvutatud maksustamise aluseks oleva vara maksumus maksustamisperioodi alguseks vastava märgiga.

2. Ridadel 1.2 ja 1.3 näidatakse maksustamise aluseks oleva vastavalt väljaviidud ja sissetoodud vara maksumus.

Kui rida 1.2 – rida 1.3 > 0, siis täidetakse rida 1.4. Kui rida 1.2 – rida 1.3 < 0, siis täidetakse read 1.5 kuni 1.8.

3. Real 1.4 näidatakse maksustatav summa – väljaviidud vara maksumus osas, mis ületab sissetoodud vara maksumuse ja vastu saadud vara või osutatud teenuse maksumuse. Tulem kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1.

4. Real 1.5 näidatakse saadud vara või teenuse maksumuse summa, mis ületab väljaviidud vara maksumuse.

5. Real 1.6 näidatakse eelmise ümberarvestuse perioodi real 1.8 arvutatud maksuvähenduse kasutamata osa, millele lisatakse eelmisele ümberarvestusele järgnenud perioodidel maksukohustuse arvutamise aluseks olevad summad.

6. Read 1.7.1 või 1.7.2 täidetakse juhul, kui on täidetud rida 1.5. Maksustamisperioodil täidetakse üks ridadest: 1.7.1 või 1.7.2. Ridade täitmine oleneb sellest, kas tagastamisele kuuluv summa on suurem või väiksem varem maksustamise aluseks olevast summast.

7. Real 1.8 näidatakse ümberarvestuse summa, mida maksustamisperioodil ei ole maksu vähendusena arvestatud ja mis järgmise ümberarvestuse tegemise kuul kantakse reale 1.6.

Tabelis 2 (vormi TSD lisa 6 rida 2) näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse § 53 lõike 4 punkt 2).

TABEL 2

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

2.1

Mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksed  

2.2

Real 2.1 näidatud väljamaksete eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus  

2.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2:
rida 2.1 – rida 2.2 > 0
 

2.4

Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 2.1 – rida 2.2 ≤ 0  

2.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 2.7 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 2 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 2.5  

2.6

Tagastamisele kuuluv summa ×

2.6.1

Kui rida 2.5 ≤ rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2 real 2.5 näidatud summa miinusmärgiga  

2.6.2

Kui rida 2.5 > rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2 real 2.4 näidatud summa miinusmärgiga  

2.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 2.5 + vormi TSD lisa 6 real 2 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)  

8. Tabeli 2 ridadel 2.1 ja 2.2 näidatakse vastavalt mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 2 täidetakse analoogselt käesoleva vormi tabeliga 1.

Tabelis 3 (vormi TSD lisa 6 rida 3) näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 3).

TABEL 3

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

3.1

Kolmandatele isikutele tehtud väljamaksed  

3.2

Real 3.1 näidatud väljamaksete eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus  

3.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3:
rida 3.1 – rida 3.2 > 0
 

3.4

Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 3.1 – rida 3.2 ≤ 0  

3.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 3.7 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 3 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 3.5  

3.6

Tagastamisele kuuluv summa ×

3.6.1

Kui rida 3.5 ≤ rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3 real 3.5 näidatud summa miinusmärgiga  

3.6.2

Kui rida 3.5 > rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3 real 3.4 näidatud summa miinusmärgiga  

3.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 3.5 + vormi TSD lisa 6 real 3 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)  

9. Tabeli 3 ridadel 3.1 ja 3.2 näidatakse vastavalt kolmandatele isikutele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 3 täidetakse analoogselt käesoleva vormi tabeliga 1.

Tabelis 4 (vormi TSD lisa 6 rida 5) näitab püsiv tegevuskoht residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a saadud dividendilt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksvas äriühingus on vähemalt 20%. Arvutatud summa suurus võrdub 26/74-ga residendist äriühingult saadud dividendist («Tulumaksuseaduse» § 54 lõige 51). Igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta peetakse eraldi arvestust ja alljärgnev tabel täidetakse juhul, kui püsiv tegevuskoht on täitnud vormi TSD lisa 6 rida 4.

TABEL 4

Residendist äriühingu nimi

Residendist äriühingu registrikood Dividendi saaja osaluse suurus % Dividendi saamise kuupäev Dividendi suurus kroonides Veerg 5 ×  26/74 kroonides

1

2 3 4 5 6
           
           
  Kokku  

10. Tabeli 4 veerus 1 näidatakse püsivale tegevuskohale dividendi maksnud residendist äriühingu nimi ja veerus 2 sama äriühingu registrikood.

11. Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas residendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

12. Veerus 4 näidatakse tehingu toimumise kuupäev.

13. Veerus 6 arvutatakse «Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvatav summa, mis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 5.

Tabeli 5 (vormi TSD lisa 6 rida 51) täidab püsiv tegevuskoht vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 52, kui võetakse arvesse välisriigis dividendilt kinnipeetud ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks.

TABEL 5

Riigi

nimetus  

Väljamakse tegija

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend
kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaks kroonides

Välisriigis kasumiosalt tasutud tulumaks
kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud ja/või kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimi Registrikood Kuupäev Summa Kuupäev Summa

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                Kokku

14. Veerud 2 ja 3 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

15. Veerus 4 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

16. Veergudes 5–9 näidatakse vastavalt välisriigist saadud dividend, dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt dividendi maksmise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

17. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

18. Veerg 9 täidetakse juhul, kui on täidetud veerg 4 punktis 15 sätestatud tingimustel.

19. Veerg 10. «Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa 26/74 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast:

kui veerg 6 × 26/74 ≤ kui veerg 7 + veerg 9, siis veerg 10 = veerg 6 × 26/74;

kui veerg 6 × 26/74 > kui veerg 7 + veerg 9, siis veerg 10 = veerg 7 + veerg 9.

20. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja vastava välisriigi vahelise kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

21. Veeru 10 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 51.

Tabeli 6 (vormi TSD lisa 6 rida 52) täidab püsiv tegevuskoht vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 53, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Kreeka, Hispaania või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema Kreekas, Hispaanias või Portugalis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks.

TABEL 6

Riigi nimetus

Väljamakse tegija  

Osaluse suurus ≥ 25%

Litsentsitasu

Välisriigis litsentsitasult kinnipeetud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

Nimi Registrikood Saamise kuupäev Summa kroonides

1

2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
            Kokku  

22. Tabel 6 täidetakse juhul, kui litsentsitasu maksmisele vahetult eelnenud kaheaastase katkematu perioodi jooksul on osaluse suurus olnud vähemalt 25%. Taoline osalus võib olla:
– litsentsitasu saaval äriühingul litsentsitasu maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist või
– litsentsitasu maksval äriühingul litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalist või
– Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingul litsentsitasu maksva äriühingu, samuti litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalis.

23. Iga litsentsitasu väljamaksnud mitteresidendi kohta täidetakse eraldi rida.

24. Veerus 4 näidatakse osaluse suurus (kahe kohaga pärast koma, ümardamata).

25. Veergudes 6–7 näidatakse vastavalt välisriigist saadud litsentsitasu ja litsentsitasudelt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

26. Veerus 7 näidatakse ning mahaarvamisel arvestatakse ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.

27. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab püsiv tegevuskoht Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

28. Veerus 8 näidatakse välisriigis kinnipeetud Eestis arvesse võetav tulumaksu osa:

kui veerg 6 × 26/74 ≤ kui veerg 7, siis veerg 8 = veerg 6 × 26/74,

kui veerg 6 × 26/74 > kui veerg 7, siis veerg 8 = veerg 7.

29. Veeru 8 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 52.

Tabelis 7 (vormi TSD lisa 6 rida 9) näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa.

TABEL 7

Eelmise
tabeli 7
veerg 5

Vormi TSD lisa 6 ridade 8 kokkuvõte Käesoleva vormi TSD lisa 6
(rida 1+rida 2+rida 3)×26/74<0
negatiivne tulem plussmärgiga
Tagastamisele kuuluv tulumaksu osa Järgmistele ümberarvestuse perioodidele edasikantav tulumaks

1

2 3 4 5
         

30. Veerus 1 näidatakse eelmise ümberarvestusperioodi sama tabeli veerus 5 näidatud edasikantud tulumaks. Püsiv tegevuskoht, kes täitis perioodil 01.01.2004–30.04.2004. a tabeli 5 veeru 5, kannab pärast 01.05.2004. a esmakordselt täitmisele kuuluva tabeli 7 veergu 1 enne 30.04.2004. a täidetud viimase tabeli 5 veeru 5 summa.

31. Veerus 2 näidatakse pärast viimast ümberarvestust tasumisele kuulunud tulumaksu summad vormi TSD lisa 6 realt 8.

32. Veerus 3 arvutatakse tagastamisele kuuluv tulumaks.

33. Veerus 4 korrigeeritakse tagastamisele kuuluv tulumaks tegelikult tasutud tulumaksuga:

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 > 0, siis veerg 4 = veerg 3

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 < 0, siis veerg 4 = veerg 1 + veerg 2.

Veerg 4 kantakse vormi TSD lisa 6 reale 9.

34. Veerus 5 arvutatakse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav tulumaks:

kui veerg 4 = veerg 3, siis veerg 5 = veerg 1 + veerg 2 – veerg 3

kui veerg 4 = veerg 1 + veerg 2, siis veerg 5 = 0.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 8
(Rahandusministri 7. juuni 2004. a määruse nr 114 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 7

Maksumaksja

Nimi

Registrikood

                 

DIVIDENDID JA MUUD KASUMIERALDISED

___________ aasta_________________ kuu

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.

Maksustamisele kuuluv aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa  

2.

Arvutatud tulumaks: rida 1 × 26/74  

3.

Tulumaksu mahaarvatav osa: rida 1 × k  

4.

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi alguses  

5.

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi lõpus:
rida 2 – rida 3 – rida 4 (negatiivne tulem plussmärgiga)
 

6.

Maksukohustus real 1 näidatud dividendilt: rida 2 – rida 3 – rida 4 (positiivne tulem)  

7.

Maksustamisele kuuluv kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist ja alates 1.01.2000. a teenitud kasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa  

8.

Arvutatud tulumaks: rida 7 × 26/74  

9.

Dividendi maksukohustus kokku: rida 6 + rida 8  

10.

Eestis arvesse võetav välismaal dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu osa (tabeli 2 veeru 11 kokkuvõte)  

11.

Residendist äriühingult saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamise õigus (tabeli 3 veeru 6 kokkuvõte)  

111.

Mitteresidendilt saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabeli 4 veeru 8 kokkuvõte)  

12.

Kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 2 alusel tasutud dividendi tulumaksu enammakse  

13.

Eelmiselt maksustamisperioodilt edasi kantud tulumaksukohustust vähendav osa  

14.

Järgmistele maksustamisperioodidele edasi kantav tulumaksu kohustust vähendav summa: rida 9 – rida 10 – rida 11– rida 111 – rida 12 – rida 13 (negatiivne tulem plussmärgiga) või  

15.

Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 – rida 11 – rida 111 – rida 12 – rida 13 (positiivne tulem)  

MAKSUMAKSJA/JUHT
VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon

e-post


Märkused

1. Vormi TSD lisas 7 näidatakse residendist äriühingu poolt kalendrikuul väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 50 lõikele 1, § 54 lõigetele 5, 51 ja 53, §-le 60 ja § 61 lõikele 8.

2. Vormi TSD lisa 7 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal väljamakseid tehti.

3. Vormi TSD lisa 7 real 1 näidatakse aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud ja «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 1 alusel maksustamisele kuuluv dividendi summa. Siin ei näidata kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt makstud dividendi vastavalt kehtiva «Tulumaksuseaduse» § 60 lõikele 8.

4. Real 2 arvutatakse tulumaksu summa real 1 näidatud väljamaksetelt.

5. Real 3 näidatakse tulumaksu mahaarvatav osa, mis saadakse koefitsiendi k korrutamisel real 1 näidatud summaga, kuid mitte rohkem kui real 2 arvutatud tulumaks («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 2). Koefitsient k arvutatakse tabelis 1 esitatud andmete alusel.

TABEL 1

Kroonides

Aasta

Tulumaks (T) Puhaskasum (K1) Fondiemissiooni summa (F1) Väljamakstud dividend (D1)

1

2 3 4 5

1994

       

1995

       

1996

       

1997

       

1998

       

1999

       

Kokku

       

Maksumaksja poolt tabeli 1 andmete alusel arvutatud
k = T/(K1–F1) kolme kohaga pärast koma

 

5.1. Tabel 1 täidetakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 2). Residendist äriühing, kes on aastal 2000 või hiljem esitanud vormi TSD lisa 7, ei pea tabelit 1 täitma.

5.2. 1994. a tuludeklaratsioonidest võetakse arvesse aasta deklaratsioon. Kui äriühingu majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, siis mahaarvatava tulumaksu arvutamisel lähtutakse nendest majandusaastatest, mis lõppesid aastatel 1994–1999, millele lisatakse 31.12.1999. a lõppenud maksustamisperioodi tulemused nimetatud perioodi eest esitatud tuludeklaratsiooni ja bilansi alusel.

5.3. Tabeli 1 veerus 2 näidatakse maksustatavalt tulult arvutatud ja soodustusega korrigeeritud tulumaksu (T) summad, mis saadakse aastate 1994–1999 ettevõtte tuludeklaratsiooni realt 22. Maksuhalduri poolt tehtud maksuotsuse alusel on maksumaksjal kuni 1999. a täiendavalt määratud ja pärast tulumaksu tasumist õigus muuta veergu (T) ja arvutada uus k.

5.4. Veerus 3 näidatud puhaskasum (K1) saadakse 1994–1999. a majandusaasta aruannete bilansi realt «aruandeaasta kasum (kahjum)». Kui majandusaastal saadi kahjumit, märgitakse vastavale reale kahjum miinusmärgiga.

5.5. Veerus 4 näidatud fondiemissiooni summa (F1) on aastatel 1994–1999 samade aastate puhaskasumi arvel läbiviidud fondiemissiooni summa.

5.6. Veerus 5 näidatakse aastatel 1994–1999 samade aastate puhaskasumi arvel enne 1.01.2000. a väljamakstud dividendi (D1) summa.

5.7. Esmasel 1994–1999. aastate puhaskasumi arvelt dividendi väljamaksmisel pärast 1.01.2000. a arvutatakse tabelis 1 esitatud koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langev mahaarvatav tulumaksu osa (edaspidi koefitsient k) lähtuvalt tabelis 1 toodud valemist. Kui K1 või K1–F1 on negatiivne arv või null, samuti kui T on null, siis koefitsienti k ei arvutata.

Vormi TSD lisa 7 esitamisel jääb koefitsient k edaspidi muutumatuks.

6. Vormi TSD lisa 7 real 4 näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 5 negatiivne tulem plussmärgiga. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 4 maksumaksja poolt esitatud viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 real 18 näidatud jäägist kasutamata tulumaksu mahaarvamise õigus («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 6).

7. Real 5 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata jääk, mida saab järgmistel maksustamisperioodidel kasutada real 1 näidatud dividendilt arvutatud maksukohustuse vähendamiseks. Kui residendist äriühingul ei ole enam aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumit, millest dividendi välja maksta, kuid real 5 on veel tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääki, siis selle jäägiga ei saa katta real 7 näidatud dividendilt arvutatud maksukohustust vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 60 lõikes 2 sätestatule.

8. Real 6 arvutatakse maksukohustus real 1 näidatud väljamaksetelt.

9. Real 7 näidatakse kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist ja alates 1.01.2000. a teenitud kasumist väljamakstud dividend.

10. Real 8 arvutatakse maksukohustus real 7 näidatud väljamaksetelt.

11. Real 9 näidatakse ridadel 1 ja/või 7 näidatud väljamaksete maksukohustus kokku enne «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 5 ja 51 ja § 60 lõikes 1 sätestatud mahaarvamiste rakendamist.

12. Rea 10 täidab residendist äriühing vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 5, kui:
– on täidetud read 1 ja 7 ja
– võetakse arvesse mitteresidendist äriühingult saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu või
– võetakse arvesse mitteresidendist äriühingult saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu, kui dividendi saanud residendist äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud ja saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2.

TABEL 2

Riik

Väljamakse tegija

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaks kroonides

Välisriigis kasumiosalt tasutud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud ja/või kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood Nimi Registrikood Kuupäev Summa Kuupäev Summa

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
                     
                     
                     
                Kokku    

12.1. Tabeli 2 veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.

Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 2 tähis «×».

12.2. Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

12.3. Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Kui maksulepingu kohaselt dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu arvessevõtmiseks nõutav osaluse suurus on väiksem kui 20%, siis võetakse aluseks maksulepingus sätestatud osaluse suurus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

12.4. Veergudes 6–10 näidatakse vastavalt välisriigist saadud dividend, dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

12.5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

12.6. Veerg 10 täidetakse juhul, kui on täidetud veerg 5.

12.7. Veerg 11. «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa 26/74 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast:
kui veerg 7 × 26/74 ≤ kui veerg 8 + veerg 10, siis veerg 11 = veerg 7 × 26/74;
kui veerg 7 × 26/74 > kui veerg 8 + veerg 10, siis veerg 11 = veerg 8 + veerg 10.

12.8. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi allikariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

12.9. Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 10.

13. Vormi TSD lisa 7 rea 11 täidab residendist äriühing vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 51, kui:
– on täidetud vormi TSD lisa 7 read 1 ja 7 ja
– residendist äriühing on saanud alates 1.01.2003. a teiselt residendist äriühingult dividendi ja dividendi saaja osalus dividende maksvas residendist äriühingus dividendi maksmise ajal on vähemalt 20%.

Residendist äriühingult saadud dividendi ning maksumaksja maksukohustust vähendava summa arvestus näidatakse tabelis 3.

TABEL 3

Dividendi väljamaksnud residendist äriühingu

Dividendi saaja osaluse suurus %

Dividendi saamise kuupäev

Dividendi summa kroonides

Maksukohustust vähendav summa kroonides

Nimi

Registrikood

1

2 3 4 5 6
           
           
           
        Kokku  

13.1. Tabelis 3 peetakse eraldi arvestust igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta.

13.2. Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud residendist äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

13.3. Veerus 4 näidatakse tehingu kuupäev.

13.4. Veerus 6 arvutatakse maksukohustust vähendav summa: veerg 5 × 26/74. Veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11.

14. Vormi TSD lisa 7 rea 111 ja tabeli 4 täidab residendist äriühing vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 53, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Kreeka, Hispaania või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema Kreekas, Hispaanias või Portugalis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks.

TABEL 4

Riigi nimetus

Väljamakse tegija  

Osaluse suurus ≥ 25%

Litsentsitasu

Välisriigis litsentsitasult kinnipeetud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

Nimi Registrikood Saamise kuupäev Summa kroonides

1

2 3 4 5 6 7 8
               
               
               

14.1. Tabel 4 täidetakse juhul, kui litsentsitasu maksmisele vahetult eelnenud kaheaastase katkematu perioodi jooksul on osaluse suurus olnud vähemalt 25%. Taoline osalus võib olla:
– litsentsitasu saaval äriühingul litsentsitasu maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist või
– litsentsitasu maksval äriühingul litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalist või
– Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingul litsentsitasu maksva äriühingu, samuti litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalis.

14.2. Iga litsentsitasu väljamaksnud mitteresidendi kohta täidetakse eraldi rida.

14.3. Veerus 4 näidatakse osaluse suurus (kahe kohaga pärast koma, ümardamata).

14.4. Veergudes 6–7 näidatakse vastavalt välisriigist saadud litsentsitasu ja litsentsitasudelt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

14.5. Veerus 7 näidatakse ning mahaarvamisel arvestatakse ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.

14.6. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

14.7. Veerus 8 näidatakse välisriigis kinnipeetud Eestis arvesse võetav tulumaksu osa:

kui veerg 6 × 26/74 ≤ kui veerg 7, siis veerg 8 = veerg 6 × 26/74;

kui veerg 6 × 26/74 > kui veerg 7, siis veerg 8 = veerg 7.

14.8. Veeru 8 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 111.

15. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 12 maksumaksja poolt esitatud viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 rea 18 jäägist edasikantav kasutamata tulumaksu enammakse osa.

Rea 12 täidavad ka need residendist äriühingud, kes aastal 2000 või hiljem ei ole esitanud ühtegi vormi TSD lisa 7 ning kellel enne kehtiva seaduse jõustumist kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 2 alusel tasutud tulumaks ei olnud 1999. a maksustamisperioodi kohta esitatud viimases ettevõtte tuludeklaratsioonis täies ulatuses maha arvatud sellesama seaduse alusel tasumisele kuuluvast ettevõtte tulumaksust. Real 12 näidatakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel tulumaksu enammakse jääk kontokaardilt, kaasa arvatud enne 2000. a tekkinud dividendi tulumaksu võlg, mis on tasutud pärast 1.01.2000. a.

16. Rida 13. Täidetakse pärast 1.01.2003. a vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel maksumaksja poolt viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 6 rea 14 ja/või vormi TSD lisa 7 real 7.1.3 näidatud jääkide alusel. Edaspidi näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 14 negatiivne tulem plussmärgiga.

17. Real 14 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 5, 51 ja 53, § 60 lõikes 1 sätestatud tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata osa, mida saab kasutada järgmistel maksustamisperioodidel real 9 näidatud maksukohustuse vähendamiseks ja mis kantakse järgmise esitamisele kuuluva vormi TSD lisa 7 reale 13.

18. Real 15 näidatud tulumaksu summa kantakse vormi TSD reale 13.

/otsingu_soovitused.json