Teksti suurus:

Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2006
Avaldamismärge:

Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm

Vastu võetud 23.04.2004 nr 60
RTL 2004, 52, 888
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 

17.05.2004/92 (RTL 2004, 66, 1103) 29.05.2004

 

Määrus kehtestatakse “ Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 1 lõike 3 ja § 41 lõike 4 ning Euroopa Komisjoni määruse 1520/2000/EÜ, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja  -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid (EÜT L 177, 15.07.2000, lk 148), artikli 3 lõike 2 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

[RTL 2004, 66, 1103 - jõust. 29.05.2004]

 

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm.

 

§2. Retsept

Retsept on Euroopa Komisjoni määruse 1520/2000/EÜ (EÜT L 177, 15.07.2000, lk 1–48) artikli 3 lõikes 2 nimetatud juhtudel ja sama määruse lisas B loetletud toodete kohta esitatav dokument, millel on märgitud eksporditavate töödeldud põllumajandustoodete tootmisel kasutatud baas- ja pooltoodete kogused.

 

§3. Retsepti vorm

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 41 lõikes 3 nimetatud isik võib esitada tootja ühekordse deklaratsiooni kasutatud põhiainete kohta (R-vorm) lisas 1 toodud vormi kohase retseptina.

(2) PRIA kannab lõikes 1 nimetatud retsepti ning seda kasutava isiku andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

(3) Lõikes 1 nimetatud R-vorm esitatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt.

[RTL 2004, 66, 1103 – jõust. 29.05.2004]

 

§4. Retsepti andmekogu uuendamise kord

(1) Iga aasta  ajavahemikus 1. aprillist 1. maini  saadab PRIA isikule järelepärimise, milles märgib kõik selle isiku nimele registreeritud retseptid.

(2) Kui isik ei vasta lõikes 1 nimetatud järelepärimises nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et ta ei soovi retsepti kasutamist jätkata, ja retsept kaotab kehtivuse sama aasta 1. maist.

(3) Retsepti muutmiseks esitab isik viivitamata PRIA-le avalduse.

 

§5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

 


 

 

 

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 «Töödeldud põllumajandus-toodete retsepti vorm»

Lisa 1

 

[ RTL 2004, 66, 1103 - jõust. 29.05.2004]

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

2. Retsepti esitaja

3. Tootja (kui erineb esitajast

 

2a. Aadress

3a. Ettevõtte asukoht

 

Retsepti vorm

Eksporditav toode

4. KN-kood

5. Kauba nimetus

6. Tootjapoolne tootenumber

Põhi- ja pooltooted, mida kasutati 100 kg selle eksporditava toote tootmisel

7. KN-kood

8. Kasutatud kogus (%)

9. Kuivaine sisaldus

10. Sahharoosi sisaldus

11. Piimarasva sisaldus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainformatsioon:

 

 

 

12. Kadude %

 

13. Põhi- ja pooltoodete kogused määratud vastavalt:

Sisemisele tootevalemile              ž

Keskmisele kogusele                    ž

Miinimumkogusele                        ž

Assortiipakkidele                          ž

 

KÄESOLEVAGA KINNITAN RETSEPTIL TOODUD TOODETE VASTAVUST NÕUETELE, RETSEPTIL ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA KÄESOLEVAS RETSEPTIS ESITATUD ANDMEID.

 

Retsepti esitaja ees- ja perekonnanimi (trükitähtedega): ……………………………….

 

Allkiri: ……………………………… Kuupäev: ………………….……………

 

[RTL 2004, 66, 1103 – jõust. 29.05.2004]


Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a

                                                                                                määruse nr 60 “Töödeldud põllumajandustoodete

                                                                                                retsepti vorm”

                                                                                                Lisa 2

                                                                                                (põllumajandusministri 17. mai 2004. a määruse

                                                                                                nr   92 sõnastuses)

 

R-vorm                                                                                    

 

[RTL 2004, 66, 1103 - jõust. 29.05.2004]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json