Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse registri asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 9, 139

Riikliku pensionikindlustuse registri asutamine

Vastu võetud 26.01.1999 nr 39

Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009) paragrahvide 30 ja 31 ning andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552) paragrahvi 32 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Asutada «Riiklik pensionikindlustuse register».

2. Kinnitada «Riikliku pensionikindlustuse registri» vastutavaks ja volitatud töötlejaks Sotsiaalkindlustusamet.

3. Määrata «Riikliku pensionikindlustuse registri» projekteerimise lõpptähtajaks ja kasutuselevõtmise algtähtajaks 1. jaanuar 2000. a.

4. Finantseerida «Riikliku pensionikindlustuse registri» projekteerimist ja kasutuselevõtmist ning pidamist riigieelarvest Sotsiaalkindlustusametile selleks otstarbeks määratud vahenditest.

5. Kinnitada ««Riikliku pensionikindlustuse registri» pidamise põhimäärus» (juurde lisatud).

6. Sotsiaalkindlustusameti peadirektoril tagada vajalike andmete ülekandmine Sotsiaalkindlustusameti ja piirkondlike pensioniametite andmebaasidest «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse».

Justiitsminister peaministri ülesannetes Paul VARUL

Sotsiaalminister Tiiu ARO

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 39

«RIIKLIKU PENSIONIKINDLUSTUSE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev põhimäärus sätestab «Riikliku pensionikindlustuse registri» (edaspidi register) pidamise korra, andmete koosseisu, andmete registrisse kandmise ja nende registrist kustutamise ning registrisse kantud andmete kasutamise ja väljastamise korra.

2. Registrit peetakse riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009), andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552), muude seaduste ja käesoleva põhimääruse alusel. Registri eesmärk on andmete tagamine Sotsiaalkindlustusametile riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste ning riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingutega pandud ülesannete täitmiseks.

3. Registri ametlik nimi on «Riiklik pensionikindlustuse register».

4. Registri objektiks on pensionikindlustatu riikliku pensionikindlustuse seaduse paragrahvi 3 mõttes. Registri andmete alusel peetakse arvestust pensionikindlustatute ja nende poolt või nende eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu, nende pensioniõigusliku ja pensionikindlustusstaaži ning neile pensionide määramise ja maksmise kohta.

II. VASTUTAV JA VOLITATUD TÖÖTLEJA

5. Registri vastutav töötleja on Sotsiaalkindlustusamet, kes täidab järgmisi ülesandeid:

1) korraldab registri projekteerimise ja pidamise tööde tellimist ja vastuvõtmist;

2) kontrollib registri projekteerimiseks ja pidamiseks sõlmitud lepingute täitmist;

3) töötab välja registri pidamiseks vajalikke õigusaktide eelnõusid;

4) korraldab koostööd registrisse andmete esitajatega ja registrist andmete saajatega;

5) kogub ja analüüsib registrisse andmete esitajate ja registrist andmete saajate ning volitatud töötlejate ettepanekuid;

6) vastutab registri pidamise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;

7) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke korraldusi;

8) teostab registri pidamise üle järelevalvet;

9) lahendab registri pidamisega seotud vaidlusi ja kaebusi;

10) täidab muid seadustest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

6. Registri volitatud töötleja on Sotsiaalkindlustusamet, kes teostab volitatud töötleja ülesandeid Sotsiaalkindlustusameti põhimääruses selleks määratud struktuuriüksuse kaudu.

7. Registri volitatud töötleja tegutseb registri pidamise osas vastavalt andmekogude seadusele, isikuandmete kaitse seadusele (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833), käesolevale põhimäärusele ja muudele õigusaktidele ning nende alusel vastutava töötleja poolt antud korraldustele.

8. Registri volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:

1) töötleb registri andmeid vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele, andmekogude seadusele, isikuandmete kaitse seadusele, muudele seadustele ja käesolevale põhimäärusele ning vastutava töötleja poolt antud korraldustele;

2) vastutab selle eest, et registri andmed vastaksid andmete esitajatelt laekunud andmetele, esitatud andmetes puuduste avastamisel teatab sellest vastavale andmete esitajale;

3) vastutab registri andmete säilimise eest, samuti registri andmetele juurdepääsu, nendega tutvumise ja nende väljastamise kohta kehtestatud korrast kinnipidamise eest;

4) vastutab registrile vajalike klassifikaatorite ja koodide väljatöötamise ning nende kooskõlla viimise eest riiklike klassifikaatoritega ja muude riigi põhiregistrite kasutamist tagavate süsteemidega;

5) teostab vastutava töötleja korraldusel registri arvutitarkvara arendus- ja hooldustöid;

6) korraldab andmete esitajate koolitust;

7) annab registri kasutajatele juhiseid registri kasutamiseks;

8) fikseerib registri andmekogusse elektroonse päringu teinud isiku, päringu tegemise aja ja sisu;

9) koostab registri andmekaitse organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete kava ja esitab selle registri vastutavale töötlejale kinnitamiseks;

10) koostab registri andmetöötlusel kasutatavate vahendite loetelu ja esitab selle registri vastutavale töötlejale teadmiseks;

11) peab registri andmete vastuvõtmise, töötlemise ja väljastamise arvestust ning esitab selle kohta registri vastutavale töötlejale aruandeid vastutava töötleja poolt kehtestatud korras.

III. REGISTRI ANDMETE KOOSSEIS

9. Register sisaldab järgmisi andmeid:

1) registri objekti aktuaalsed isikuandmed (edaspidi isikuandmed);

2) registri pidamist abistavad andmed;

3) registri arhiivis säilitatavad andmed.

10. Registri isikuandmed on:

1) isikut identifitseerivad andmed;

2) isiku üldandmed;

3) isiku sotsiaalmaksualased andmed;

4) isikule pensioni määramise ja maksmise alusandmed;

5) andmed isikule pensioni määramise ja maksmise kohta.

11. Isikut identifitseerivad andmed on:

1) isikukood, isikukoodi puudumisel:

a) sugu;

b) sünniaeg;

c) ajutine registris isikut identifitseeriv kood;

2) perekonnanimi (perekonnanimed);

3) eesnimi (eesnimed).

12. Isiku üldandmed on:

1) elukoha aadressiandmed:

a) maakonna nimi;

b) valla või linna nimi;

c) linnaosa või osavalla nimi;

d) asustusüksuse nimi;

e) tänava või muu aadressikoha nimi;

f) maja number;

g) korteri number;

h) aadressiandmete kood vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK);

2) sünnikoha aadressiandmete kood vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK);

3) millisest riigist ja millal saabus Eesti Vabariiki;

4) millisesse riiki ja millal lahkus alaliselt Eesti Vabariigist;

5) andmed isiku surma, surnuks tunnistamise või selle tühistamise kohta (aeg ja koht);

6) andmed isiku teadmata kadunuks tunnistamise (teadmata kadunu kohta viimaste andmete saamise aeg ja koht) või selle tühistamise kohta;

7) andmed elamisloa (tööloa) taotlemise või väljastamise ning kehtivusaja kohta;

8) perekonnaseisu andmed (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);

9) viited abikaasa, vanemate ja laste andmetele registris;

10) andmed isikult vanema õiguste äravõtmise või taastamise kohta;

11) andmed isikule eestkoste või isiku eestkostjaks määramise kohta;

12) andmed kodakondsuse kohta:

a) Eesti või välisriigi kodakondsus;

b) kodakondsuse puudumine;

c) määratlemata kodakondsus;

13) andmed isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi kohta.

13. Isiku sotsiaalmaksualased andmed on:

1) maksusumma:

a) makstud sotsiaalmaks;

b) arvestatud sotsiaalmaks;

2) periood, millega on maksusumma seotud vastavalt sotsiaalmaksuseaduse (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875 ja 1876) paragrahvile 8;

3) maksu tasumise kuupäev;

4) sotsiaalmaksu liik:

a) kindlustatava kohta tegelikult maksustatavalt summalt arvutatud tööandja sotsiaalmaks;

b) kindlustatava kohta kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaks sotsiaalmaksuseaduse paragrahvi 6 lõikes 1 sätestatud erijuhtudel:

-- kuni 3-aastase lapsega lapsehoolduspuhkusel oleva isiku või mittetöötava, kuni 3-aastast last kasvatava ühe vanema eest,

-- välisesinduses töötava diplomaadi ja teenistuja mittetöötava abikaasa eest,

-- kaitsejõududes ajateenistuses oleva ajateenija eest,

-- invaliidide ühingu tootmisettevõttes (tulumaksuseaduse paragrahvi 5 lõike 1 punkti 3 mõistes) töötava invaliidi eest,

-- töötuna arvel oleva isiku eest;

c) sotsiaalmaks füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulult;

5) sotsiaalmaksu maksjat Maksuametis identifitseeriv kood;

6) sotsiaalmaksu maksja nimi.

14. Isikule pensioni määramise ja maksmise alusandmed on:

1) andmed pensioniõigusliku staaži kohta;

2) andmed pensionikindlustusstaaži kohta;

3) pensionikindlustuse aastakoefitsiendid;

4) andmed töövõimetuse (invaliidsuse) kohta;

5) andmed soodustingimustel vanaduspensionile, väljateenitud aastate pensionile või pensionilisale, samuti muudel alustel riiklikule pensionile õigust andvate asjaolude kohta;

6) andmed põhitegevuse kohta (töötamine, õppimine jms);

7) riikliku pensionikindlustuse seaduse paragrahvis 43 sätestatud riikliku pensioni saamise erijuhtude andmed:

a) riigieelarvest finantseeritavas hoolekandeasutuses viibimise kohta;

b) kohtu poolt määratud meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi kohaldamise kohta;

c) vahi all oleku kohta;

d) täitmisele pööratud vabadusekaotuse kandmise kohta;

8) andmed isikute omavahelise seotuse kohta:

a) ülalpeetavate olemasolu ja ülalpeetavaks oleku kohta;

b) perekonna koosseisu kohta.

15. Andmed isikule pensioni määramise ja maksmise kohta on:

1) pensioni määramisel ja ümberarvutamisel:

a) pensioni määranud (ümberarvutanud) asutuse (piirkondlik pensioniamet või Sotsiaalkindlustusamet) nimi;

b) pensionitoimiku number;

c) pensioniliik;

d) pensioni taotlemise kuupäev;

e) pensioni määramise algtähtaeg;

f) pensioni määramise lõpptähtaeg;

2) pensioni maksmisel:

a) pensioni saaja isikuarve number;

b) pensioni maksmisviis:

 -- panga kaudu;

 -- posti teel;

 -- muul viisil;

c) panga kood ja pangaarve number;

d) postiaadress.

16. Registri pidamist abistavad andmed on:

1) andmed registrisse kande tegemise aluseks oleva dokumendi kohta:

a) dokumendi nimetus ja number;

b) dokumendi väljastanud riigi ja asutuse nimi;

c) dokumendi väljastamise aeg;

2) andmete registrisse kandmise aeg;

3) andmed registrisse kande tegija kohta;

4) andmed andmete esitaja kohta;

5) andmed andmete vastuvõtmise kohta:

a) kuidas kontrollitud;

b) kelle poolt vastu võetud;

6) isikuandmete muutmise põhjus ja otsuse tegemise aeg;

7) andmete väljastamise alus ja andmete registrist väljastamise otsuse vastuvõtmise aeg;

8) kellele, millal ja milliseid andmeid on registrist väljastatud;

9) andmetele juurdepääsu piirangute andmed;

10) klassifikaatoritele vastavad andmete koodid;

11) andmetöötluse tingimustest ja tarkvarast tulenevad andmed.

17. Registri arhiivis säilitatavad andmed on:

1) aktuaalsuse kaotanud isikuandmed;

2) registri objekti staatuse kaotanud isiku isikuandmed;

3) avastatud ebaõiged andmed koos andmetega ebaõigete andmete registrisse kandmise asjaolude kohta.

18. Delikaatsete isikuandmete hulka kuuluvad vastavalt isikuandmete kaitse seaduse paragrahvi 4 lõikele 3 käesolevas põhimääruses nimetatud andmed:

1) tervisliku seisundi kohta:

a) punkti 14 alapunktis 4;

b) punkti 14 alapunktis 5 (tervisliku seisundiga seotud asjaolude puhul);

c) punkti 14 alapunktis 7a;

d) punkti 15 alapunktis 1c (töövõimetus- või invaliidsuspensioni ja töövõimetu isiku (invaliidi) toitjakaotuspensioni puhul);

e) punkti 13 alapunktis 4b (invaliidsuse puhul);

f) punkti 12 alapunktis 11 (eestkoste all oleku puhul);

2) kohtulike karistuste ja kriminaalmenetluste kohta:

punkti 14 alapunktides 7b--7d.

19. Registrisse kantud andmed on Sotsiaalkindlustusametile riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste ning riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingutega pandud ülesannete täitmise aluseks. Seadusega ettenähtud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

IV. ANDMETE ESITAJAD

20. Registrisse andmete esitajateks (edaspidi andmeandja) on:

1) andmete esitajad andmete ristkasutuse korras:

a) rahvastiku arvestuse andmebaasi volitatud töötleja -- vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele;

b) Maksuamet -- vastavalt sotsiaalmaksuseadusele ja riikliku pensionikindlustuse seadusele;

2) piirkondlikud pensioniametid;

3) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide pädevad asutused lepingus sätestatud korras.

21. Registrisse andmete esitajateks võivad vabatahtlikkuse alusel olla ka pensionikindlustatud ja nendega seotud isikud.

22. Registrisse andmeandjate poolt kogutud andmete registreerimise alusdokumendid on:

1) pass, sünnitunnistus ja muud isikut ja kodakondsust tõendavad dokumendid;

2) sotsiaalmaksu maksja poolt kindlustatavale vastavalt sotsiaalmaksuseaduse paragrahvi 10 lõike 1 punktile 6 antud tõend (vorm TSM);

3) ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku sotsiaalmaksudeklaratsioon (vorm FESD);

4) kindlustatavate nimekirjad:

a) sotsiaalmaksu deklaratsiooni (vorm FTSD) lisad 1 ja 2;

b) erijuhtude sotsiaalmaksu arvestamise deklaratsioon (vorm ESD);

5) pangakonto väljavõtted ja muud sotsiaalmaksu laekumise arvestuse alusdokumendid;

6) pensionitoimik;

7) rahvastiku arvestuse andmebaas;

8) välisriigi asutuse väljaantud dokumendid, mille alusel pensionikindlustatu isikuandmed tekivad või muutuvad, kui selle dokumendi tunnustamise aluseks on riikidevaheline sotsiaalkindlustusleping või seda tunnustab Eesti Vabariigi välisesindus või Siseministeerium.

23. Käesoleva põhimääruse punktis 22 loetletud alusdokumente säilitatakse andmeandja juures.

24. Rahvastiku arvestuse andmebaasi volitatud töötleja on registri andmeandjaks isikut identifitseerivate andmete ja isiku üldandmete osas. Rahvastiku arvestuse andmebaasi andmed esitatakse registri vastutava töötleja ja rahvastiku arvestuse andmebaasi vastutava töötleja või tema volitusel volitatud töötleja vahelise lepinguga sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil.

25. Maksuamet on registri andmeandjaks isikut identifitseerivate ja sotsiaalmaksualaste andmete osas. Andmed esitatakse maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447; 1997, 24, 363; 29, 447; 48, 778; 51, 822; 73, 1201; 77, 1313; 1998, 40, 611; 86/87, 1409) ja sotsiaalmaksuseaduse alusel rahandusministri poolt kehtestatud ja registri vastutava töötleja ning Maksuameti vahelise lepinguga sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil käesoleva põhimääruse punkti 22 alapunktides 3--5 nimetatud dokumentidelt.

26. Piirkondlikud pensioniametid on registri andmeandjateks käesoleva põhimääruse punktides 11--12 ja 14--15 nimetatud isikuandmete osas. Piirkondlikud pensioniametid on registri andmeandjateks käesoleva põhimääruse punktis 13 nimetatud isikuandmete osas, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulult makstava sotsiaalmaksu andmed. Andmed esitatakse vastutava töötleja poolt kehtestatud korras, tähtaegadel ja viisil käesoleva põhimääruse punkti 22 alapunktides 1, 2 ja 6 nimetatud dokumentidelt.

27. Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide pädevad asutused on registri andmeandjateks kõigi isikuandmete osas, välja arvatud sotsiaalmaksualased andmed. Andmed esitatakse riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil käesoleva põhimääruse punkti 22 alapunktis 8 nimetatud dokumentidelt.

28. Pensionikindlustatud või nendega seotud isikud võivad olla andmeandjateks isikut identifitseerivate andmete, isiku üldandmete ja sotsiaalmaksualaste andmete osas. Andmed esitatakse käesoleva põhimääruse punkti 22 alapunktides 1, 2 ja 8 nimetatud dokumentidelt.

V. ANDMETE REGISTRISSE KANDMISE KORD

29. Isikuandmete kandmine registrisse toimub järgmistel juhtudel:

1) eelnevalt registris registreerimata isiku identifitseerivate andmete saamine rahvastiku arvestuse andmebaasist või isiku passi või sünnitunnistuse esitamine pensionikindlustatu või temaga seotud isiku poolt;

2) eelnevalt registris registreerimata isiku sotsiaalmaksualaste andmete saamine Maksuametilt;

3) sotsiaalmaksu maksja poolt kindlustatavale vastavalt sotsiaalmaksuseaduse paragrahvi 10 lõike 1 punktile 6 antud tõendi (vorm TSM) esitamine eelnevalt registris registreerimata isiku poolt piirkondlikule pensioniametile või registrile;

4) eelnevalt registris registreerimata isiku pensioniõigusliku staaži andmete esitamine piirkondliku pensioniameti poolt;

5) eelnevalt registris registreerimata isikule Eesti Vabariigi seaduste alusel määratava pensioni määramise andmete esitamine piirkondliku pensioniameti poolt;

6) eelnevalt registris registreerimata isikule riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel määratava pensioni määramise andmete esitamine Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigi pädeva asutuse poolt.

30. Andmed kantakse registrisse:

1) rahvastiku arvestuse andmebaasist, Maksuametilt ja piirkondlikelt pensioniametitelt -- andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras või volitatud töötleja poolt temale andmeandja poolt esitatud digitaalselt andmekandjalt;

2) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide asutustelt -- andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras või volitatud töötleja poolt temale andmeandja poolt esitatud digitaalselt andmekandjalt või paberkandjalt;

3) pensionikindlustatutelt ja nendega seotud isikutelt -- andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras või volitatud töötleja poolt temale andmeandja poolt esitatud digitaalselt andmekandjalt või paberkandjalt.

31. Isik loetakse registris registreerituks, kui teda identifitseerivad andmed on registrisse kantud rahvastiku arvestuse andmebaasi, passi või sünnitunnistuse alusel.

32. Registris registreeritud isiku andmete täiendamine ja muutmine toimub järgmistel juhtudel:

1) isikut identifitseerivate andmete muudatuste ja täienduste saamine rahvastiku arvestuse andmebaasist või isiku passi või sünnitunnistuse esitamine;

2) isiku üldandmete muudatuste saamine rahvastiku arvestuse andmebaasist või isiku rahvastiku arvestuse andmebaasis registreerimise originaaldokumentide esitamine või isiku poolt allkirjastatud dokumendi esitamine üldandmete muutmise kohta;

3) uute sotsiaalmaksualaste andmete esitamine Maksuameti poolt;

4) sotsiaalmaksu maksja poolt kindlustatavale vastavalt sotsiaalmaksuseaduse paragrahvi 10 lõike 1 punktile 6 antud tõendi (vorm TSM) esitamine piirkondlikule pensioniametile või registrile;

5) isikule pensioni määramise ja maksmise alusandmete muudatuste esitamine piirkondliku pensioniameti poolt;

6) riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel määratava pensioni määramise ja maksmise alusandmete muudatuste esitamine Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigi pädeva asutuse poolt;

7) isikule pensioni määramise ja maksmise andmete muudatuste esitamine piirkondliku pensioniameti poolt;

8) riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel määratava pensioni määramise ja maksmise andmete muudatuste esitamine Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigi pädeva asutuse poolt.

33. Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

34. Ilmselt ebaõigete andmete avastamine enne nende registrisse kandmist tagatakse registri tarkvara abil. Andmeandjale esitatakse järelepärimine andmete õigsuse kohta, kui:

1) isik on vaidlustanud tema kohta registrisse kantud isikuandmete õigsuse;

2) andmed on ilmselt ebaõiged;

3) sama andme kohta esitatakse mitmed andmed;

4) esitatud andmed ja varem registrisse kantud andmed on loogilises vastuolus.

VI. REGISTRI PIDAMINE

35. Registrit peetakse ühtse ühetasandilise andmekoguna -- üleriigilise keskregistrina.

36. Registrit peetakse infotehnoloogiavahendite abil, kasutades andmete automatiseeritud töötlust. Registri pidamise tehnilise juhendi kehtestab vastutav töötleja.

37. Registri pidamisel tagatakse registri tarkvara abil:

1) ebaõigete, mittevajalike, puudulike või aegunud andmete registrisse kandmise tõkestamine;

2) varasemate või ebaõigete andmete säilitamine andmete muutmise korral. 

38. Käesoleva põhimääruse punktis 34 sätestatud juhtudel ja ebaõigetest andmetest teatamisel andmeandja poolt peab volitatud töötleja kontrollima andmete õigsust ja ebaõiged andmed parandama. Ebaõigete andmete parandamisel kantakse registrisse andmed ebaõigete andmete registrisse sattumise asjaolude kohta. Volitatud töötleja on kohustatud ebaõigete andmete üle arvestust pidama.

39. Kõik muudatused, parandused ja järelepärimised registri andmete osas edastatakse:

1) rahvastiku arvestuse andmebaasist registrisse ja registrist rahvastiku arvestuse andmebaasi -- registri vastutava töötleja poolt rahvastiku arvestuse andmebaasi vastutava töötlejaga või tema volitusel volitatud töötlejaga sõlmitava lepinguga sätestatud tähtaegadel, korras ja viisil;

2) Maksuametilt registrisse ja registrist Maksuametile -- maksukorralduse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse alusel rahandusministri poolt kehtestatud tähtaegadel ja korras vastutava töötleja ning Maksuameti poolt kokkulepitud viisil;

3) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide asutustelt registrisse ja registrist Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide asutustele -- vastavates lepingutes ja nende alusel sõlmitud kokkulepetes sätestatud tähtaegadel, korras ja viisil;

4) piirkondlikelt pensioniametitelt registrisse ja registrist piirkondlikele pensioniametitele -- vastutava töötleja poolt kehtestatud tähtaegadel, korras ja viisil.

40.  Registri andmete alusel peetakse isikustatud arvestust pensionikindlustatute poolt või nende eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu kohta. Sotsiaalmaksu isikustatud arvestuse aluseks on:

1) registrile Maksuameti poolt ristkasutusena üleantavad andmed vastavalt maksukorralduse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse alusel rahandusministri poolt kehtestatud korrale;

2) sotsiaalmaksu maksja poolt kindlustatavale vastavalt sotsiaalmaksuseaduse paragrahvi 10 lõike 1 punktile 6 antud tõend (vorm TSM), mille kindlustatav esitab piirkondlikule pensioniametile või registrile.

41. Registri andmete alusel peetakse pensionikindlustatute pensioniõigusliku staaži arvestust riikliku pensionikindlustuse seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

42. Registri andmete alusel peetakse pensionikindlustatute pensionikindlustusstaaži arvestust riikliku pensionikindlustuse seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

43. Registri andmete alusel arvutatakse igale pensionikindlustatule üks kord aastas tema pensionikindlustuse aastakoefitsient riikliku pensionikindlustuse seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras. Registri andmete alusel arvutatakse igale pensionikindlustatule tema pensionikindlustuse aastakoefitsientide summa.

44. Isikuandmed kustutatakse registri aktuaalsete andmete hulgast ja kantakse registri arhiivi juhul, kui isik ei kuulu enam käesoleva põhimääruse punkti 4 alusel registri objektide hulka või registrisse kantud andmeid muudetakse või andmed isiku kohta on registrisse kantud ebaõigete dokumentide alusel või vigade tõttu kande tegemisel. Isikuandmete arhiivi kandmisel lisatakse:

1) andmete arhiivi kandmise alus ja aeg;

2) ebaõige kande korral -- ebaõiget kannet kirjeldavad andmed;

3) soo muutmise korral -- uus isikukood;

4) lapsendamise korral -- lapse varasemad andmed.

45. Üks kord aastas kantakse kõik registri aktuaalsed andmed registri arhiivi.

46. Registri arhiivi kantud isikuandmed kantakse registri aktuaalsete andmete hulka, kui:

1) isikuandmete arhiivi kandmise aluseks olnud dokument on tühistatud;

2) isik, kelle andmed on kantud registri arhiivi, saab registri objekti staatuse;

3) isikuandmed on registri arhiivi kantud ekslikult.

47. Registri arhiivis säilitatakse isikuandmeid 25 aasta vältel nende arhiivi kandmisest arvates. Käesoleva põhimääruse punkti 44 alapunktides 3 ja 4 sätestatud juhtudel säilitatakse isikuandmeid registri arhiivis 25 aasta vältel pärast seda, kui isik lakkab olemast registri objekt.

48. Registri pidamisel on volitatud töötleja kohustatud pidama arvestust kõigi registris tehtud muudatuste ja täienduste tegemise aja ja aluse kohta.

VII. ANDMETE VÄLJASTAMISE KORD

49. Kõik registri andmed on piiratult kättesaadavad. Juurdepääs registri andmetele on Sotsiaalkindlustusameti, piirkondlike pensioniametite ja andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud töötajatel.

50. Käesoleva põhimääruse punktis 49 nimetatud Sotsiaalkindlustusameti ja piirkondlike pensioniametite volitatud töötajad registreeritakse volitatud töötleja poolt, määrates seejuures nende pädevuse andmetele juurdepääsu osas.

51. Registrist väljastatakse andmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikust juriidilisest isikust riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogude volitatud töötlejatele, kui see on vajalik nendele seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Andmete väljastamise kohta sõlmitakse sellekohased lepingud, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu ja väljastamise kord.

52. Teistele andmesaajatele väljastatakse registrist andmeid nende taotluste alusel juhul, kui see pole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva põhimääruse sätetega. Taotlused registreeritakse ja iga taotluse kohta tehakse vastutava töötleja poolt otsus, millest teavitatakse taotlejat. Keeldumise korral lisatakse põhjendus.

53. Registrist on võimalik saada väljavõtteid piirkondlike pensioniametite, maakondade, kohalike omavalitsusüksuste ja Tallinna linnaosade lõikes.

54. Volitatud töötleja väljastab registrist andmeid vastavalt andmesaaja soovile ja tehnilistele võimalustele:

1) andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras;

2) registri väljavõttena digitaalsel andmekandjal;

3) registri väljavõttena paberkandjal.

55. Mittedelikaatseid isikuandmeid on lubatud väljastada isiku nõusolekul või ilma isiku nõusolekuta, kui isikuandmete kasutamise eesmärgiks on:

1) isikuga sõlmitud lepingu täitmine või tööde tegemine isiku tellimisel;

2) isiku elu, tervise või vabaduse kaitse;

3) seaduse või riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepinguga ettenähtud kohustuste täitmine;

4) seaduse või selle alusel kehtestatud õigusakti kohase avalikku huvi silmaspidava ülesande täitmine;

5) üldiste huvide või andmesaaja õigustatud huvide arvestamine, kui isiku huvid ei ole olulisemad.

56. Delikaatseid isikuandmeid on lubatud väljastada isiku nõusolekul või isiku nõusolekuta, kui isikuandmete kasutamise eesmärgiks on:

1) seaduse või riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepinguga ettenähtud kohustuse täitmine;

2) seaduse või selle alusel kehtestatud õigusakti kohase avalikku või üldist huvi silmaspidava ülesande täitmine;

3) isiku elu, tervise või vabaduse kaitse -- käesoleva põhimääruse punkti 18 alapunktis 1 nimetatud andmete puhul.

57. Statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks võib isikuandmeid väljastada ainult vastutava töötleja loal ja üksnes andmesaajatele, kelle selline tegevus on ette nähtud seaduses või seaduse alusel kehtestatud õigusaktis. Sel eesmärgil väljastatavad andmed peavad olema kujul, mis ei võimalda isikut identifitseerida.

58. Juurdepääs registri pidamist abistavatele andmetele ja registri arhiivi kantud andmetele on ainult volitatud töötleja poolt selleks volitatud töötajatel ja registri pidamise üle järelevalvet teostavatel isikutel.

59. Isikul on õigus saada teavet tema kohta registris töödeldavatest andmetest. Vastavale järelepärimisele on volitatud töötleja kohustatud vastama hiljemalt 10 tööpäeva jooksul järelepärimise saamisest arvates.

60. Iga aasta 1. juuliks teatatakse igale pensionikindlustatule eelneva kalendriaasta kohta:

1) tema poolt või tema eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu summa;

2) tema pensionikindlustuse aastakoefitsient;

3) tema pensionikindlustusstaaž.

61. Registrist andmete väljastamisel on volitatud töötleja kohustatud:

1) peatama isiku vastaval nõudel tema kohta andmete väljastamise käesoleva põhimääruse punktis 52 nimetatud andmesaajatele;

2) sulgema juurdepääsu ebaõigetele andmetele, välja arvatud volitatud töötlejale ja andmeandjale andmete parandamise eesmärgil ja andmekaitse järelevalvet teostavale isikule järelevalve eesmärgil;

3) ebaõigete andmete avastamisel registris need parandama ning teavitama sellest ebaõigeid andmeid saanuid ja teatama õiged andmed 10 tööpäeva jooksul.

VIII. JÄRELEVALVE

62. Registri pidamise ja andmete töötlemise üle teostavad järelevalvet:

1) andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud ametnik andmekogude seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja käesoleva põhimääruse täitmise osas;

2) vastutava töötleja selleks volitatud ametnik käesoleva põhimääruse ja andmete töötlemise lepingute ning vastutava töötleja korralduste täitmise osas.

63. Järelevalvet teostaval ametnikul on õigus:

1) juurde pääseda andmete alusdokumentidele, registrisse kantud andmetele ja registri pidamise vahenditele;

2) juurde pääseda andmekaitsenõudeid sisaldavatele dokumentidele, välja arvatud siduspöördusele õigust andvatele paroolidele;

3) pääseda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad andmetöötluseks kasutatavad seadmed;

4) saada teavet andmete registrisse kandmise ja registrist väljastamise kohta.

64. Registri volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute poolt määratud tähtajaks.

IX. KLASSIFIKAATORID

65. Registri pidamisel tuginetakse klassifikaatoritele, milleks on Sotsiaalkindlustusameti poolt kasutatavad Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorid ja Sotsiaalkindlustusameti sisemised klassifikaatorid.

66. Sotsiaalkindlustusameti poolt kasutatavad Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorid on järgmised:

1) Maade klassifikaator -- Codes of Representation of Names of Countries (ISO 3166);

2) Valuutade klassifikaator -- Codes of Representation of Currencies and Funds (ISO 4217);

3) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK);

4) Kutsealade liigitus -- International Standard Classification of Occupations (ISCO);

5) Invaliidsuse klassifikaator -- International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps;

6) muud Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorid.

67. Sotsiaalkindlustusameti sisemisi klassifikaatoreid loob ja täiendab Sotsiaalkindlustusamet. Need klassifikaatorid ei sisalda Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorites olevaid andmeid.

X. LÕPPSÄTTED

68. Andmete töötlemises osalevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida pole antud avalikuks kasutamiseks. Saladuses hoidmise kohustus jätkub ka pärast töösuhte lõppemist.

69. Registri pidamist finantseeritakse vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele ja andmekogude seadusele riigieelarvest Sotsiaalkindlustusametile selleks otstarbeks määratud vahenditest.

70. Registri pidamiseks vajalikud kulud sisaldavad:

1) registri asutamise ja kasutuselevõtmisega seotud kulusid;

2) andmete kogumise, registrisse kandmise ja töötlemisega seotud kulusid;

3) andmete väljastamisega seotud kulusid;

4) registri andmete kaitsmisega seotud kulusid;

5) registri arendamisega seotud kulusid.

71. Registri laiendamine, ühendamine või likvideerimine toimub andmekogude seadusega sätestatud korras.

Sotsiaalminister Tiiu ARO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json