Teksti suurus:

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 9, 140

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse rakendamine

Vastu võetud 27.01.1999 nr 40

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse (RT I 1998, 101, 1665) paragrahvi 5 lõike 2 alusel ning tulenevalt paragrahvist 1, paragrahvi 5 lõikest 1 ja paragrahvist 7 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Riigi kultuuripreemiate komisjoni töökord» (juurde lisatud).

2. Kehtestada, et 1998. aasta riigi kultuuripreemiate määramiseks teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1996. a korralduse nr 995-k «Riigi kultuuripreemiate komisjoni ja teaduspreemiate komisjoni moodustamine» (RT I 1996, 91, 1616; 1997, 80, 1360; 1998, 48, 719; 1999, 6, 105) punktiga 1 moodustatud komisjon.

3. Tunnistada kehtetuks:

1) Vabariigi Valitsuse 20. augusti 1990. a määruse nr 177 «Eesti Vabariigi kultuuristipendiumide asutamise kohta» (RT 1990, 7, 91; 1991, 19, 248; RT I 1994, 15, 256) punkt 1;

2) Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a määruse nr 67 «Riigi kultuuri- ja teaduspreemiatest» (RT I 1994, 15, 256; 1996, 10, 196; 84, 1511; 89, 1604; 1998, 86/87, 1421) punktid 1 ja 8 riigi kultuuripreemiate osas ning punktid 2 ja 4;

3) Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a määruse nr 68 «Riigi kultuuristipendiumidest» (RT I 1994, 15, 257; 82, 1420; 1996, 10, 197; 84, 1510) punktid 1, 2 ja 4;

4) Vabariigi Valitsuse 18. novembri 1994. a määruse nr 433 «Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a määruse nr 68 osaline muutmine» (RT I 1994, 82, 1420) punkt 1;

5) Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 1996. a määruse nr 40 «Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a määruse nr 67 muutmine» (RT I 1996, 10, 196) punktid 1, 2, 4 ja 5;

6) Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 1996. a määrus nr 41 «Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a määruse nr 68 muutmine» (RT I 1996, 10, 197);

7) Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1996. a määrus nr 302 «Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a määruse nr 68 «Riigi kultuuristipendiumidest» muutmine» (RT I 1996, 84, 1510);

8) Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1996. a määruse nr 303 «Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a määruse nr 67 «Riigi kultuuri- ja teaduspreemiatest» muutmine» (RT I 1996, 84, 1511) punkti 1 alapunktid 1 ja 3.

Peaminister Mart SIIMANN

Kultuuriminister Jaak ALLIK

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 1999. a määrusega nr 40

RIIGI KULTUURIPREEMIATE KOMISJONI TÖÖKORD

1. Riigi kultuuripreemiate komisjon (edaspidi komisjon) juhindub oma tegevuses riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadusest (RT I 1998, 101, 1665) ja käesolevast töökorrast.

2. Komisjoni pädevuses on riigi kultuuripreemiate (edaspidi preemia) määramiseks esitatud ettepanekute läbiarutamine, esitatud töödega tutvumine ja Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemine preemiate määramiseks.

3. Ettepanekuid preemia määramiseks võivad komisjonile esitada loomeliidud ja teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus, samuti preemia senised laureaadid ning kohalikud omavalitsused.

Ettepanekud preemia määramiseks esitatakse komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.

4. Komisjon arutab ettepanekud läbi ja avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga ajalehe kaudu iga aasta 1. veebruariks.

Ettepanek on nõuetekohane, kui see on esitatud käesoleva töökorra punktis 3 nimetatud tähtajaks, preemia kandidaadiks on füüsiline isik ning aastapreemia määramiseks esitatud töö on jõudnud avalikkuseni eelmisel kalendriaastal.

5. Komisjonil on õigus:

1) tutvustada preemia kandidaate ajakirjanduses või mõnel muul avalikul moel;

2) kaasata eksperte tööde hindamiseks;

3) vajadusel saata komisjoni liikmeid ja eksperte lähetusse töödega tutvumiseks.

6. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

Komisjoni hääleõiguseta sekretäri nimetab kultuuriminister.

7. Otsuste tegemisel eelvoorudes ja preemia saamiseks lõppvoorus on vajalik kohalviibivate komisjoni liikmete lihthäälteenamus.

Kui kandidaadid ei saa nõutavat arvu hääli, võib komisjon teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta osa preemiaid välja andmata.

8. Komisjoni tegevusega seotud kulud kaetakse Kultuuriministeeriumile eraldatud riigieelarve vahenditest. Komisjoni teenindab Kultuuriministeerium.

Kultuuriminister Jaak ALLIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json