Teksti suurus:

Riigi Teataja seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 10, 155

Riigi Teataja seadus

Vastu võetud 20.01.1999

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus sätestab Eesti Vabariigi õigusaktide, välislepingute, Riigikohtu põhistatud lahendite, teadaannete ja muude dokumentide Riigi Teatajas avaldamise ja kättesaadavuse korra.

§ 2. Riigi Teatajas avaldatavad õigusaktid ja muud dokumendid

Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik väljaanne, kus avaldatakse:

1) rahvahääletusel ja Riigikogus vastuvõetud ning Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused ja rahvahääletuse otsused riigielu küsimustes;

2) rahvahääletusele pandud seaduseelnõud ja otsuste eelnõud riigielu küsimustes;

3) Riigikogus ratifitseeritud välislepingud ja Vabariigi Valitsuse sõlmitud välislepingud;

4) Riigikogu otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised;

5) Vabariigi Presidendi seadlused, otsused ja käskkirjad, välja arvatud otsused seaduste väljakuulutamise kohta;

6) Vabariigi Valimiskomisjoni otsused Vabariigi Presidendi kandidaatide registreerimise, Vabariigi Presidendi, Riigikogu ja Riigikogu juhatuse valimise kohta, teadaanded rahvahääletuse tulemuste kohta ning otsused Riigikogu asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise kohta Vabariigi Valitsuse liikme valimise puhul Riigikogu uude koosseisu;

7) Riigikogu juhatuse otsused Riigikogu asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise ja Riigikogu liikme volituste lõppemise, Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamise ning Riigikogu fraktsioonide registreerimise ja nende koosseisu kinnitamise kohta;

8) Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused;

9) peaministri korraldused;

10) ministrite määrused, samuti ministrite käskkirjad, kui see on sätestatud seaduses või Vabariigi Valitsuse määruses;

11) Vabariigi Valimiskomisjoni määrused;

12) Riigikohtu kolleegiumide ja kogude põhistatud lahendid;

13) Eesti Panga presidendi määrused, Eesti Panga Nõukogu otsused ja aruanded Eesti Panga tegevuse kohta;

14) Välisministeeriumi teadaanded välislepingute jõustumise ja välislepingute kehtivuse lõppemise kohta, vajaduse korral ka välisriikide poolt lepingute suhtes kohaldatavate klauslite kohta;

15) õiguskantsleri ülevaated seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega;

16) riigikontrolöri ülevaated riigivara kasutamise ja säilimise kohta;

17) seaduste ja Vabariigi Valitsuse määruste terviktekstid, mis sisaldavad kõiki seadustes ja määrustes tehtud muudatusi ja täiendusi;

18) muud dokumendid Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või riigisekretäri otsusel.

§ 3. Riigi Teatajas avaldatavad teadaanded

(1) Riigi Teatajas avaldatakse seaduste alusel järgmised teadaanded:

1) korruptsioonivastase seaduse (RT I 1995, 14, 170; 68, 1142; 1998, 41/42, 625) § 10 lõikest 3 tulenevad majanduslike huvide deklaratsioonid;

2) Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse (RT I 1995, 17, 233) § 8 lõikest 1 tulenevad Kaitsepolitseiameti teadaanded;

3) Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833) § 6 lõikes 7 sätestatud teadaanded Vabariigi Valitsuse või ministri ametisse astumise kohta;

4) kohtuniku staatuse seaduse (RT 1991, 38, 473; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 1994, 13, 234; 40, 654; 81, 1382; 1995, 83, 1440; 1996, 51, 967; 73, 1294; 81, 1448; 1997, 28, 426; 93, 1557; 1998, 34, 487) § 7 lõikes 4 sätestatud kohtuniku ametikoha vabanemise ning § 41 lõikes 1 sätestatud ringkonna-, maa-, linna- ja halduskohtute kohtunike vabadele ametikohtadele kandideerimise avamise teadaanded.

(2) Teadaannete Riigi Teatajas avaldamise kohustus sätestatakse vastavat valdkonda reguleerivas seaduses ja käesoleva paragrahvi lõikes 1.

(3) Käesoleva seaduse §-s 2 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestamata dokumente võib Riigi Teatajas avaldada riigisekretäri otsuse alusel.

§ 4. Mõnede õigusaktide avaldamise piirangud

(1) Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja ministrite üksikaktid, milles käsitletakse riigi julgeolekut, riigikaitset või jälitustegevust ning millega ei piirata teenistusväliste isikute õigusi ja vabadusi ega panda neile kohustusi, avaldatakse neis õigusaktides ettenähtud korras. Riigisaladust sisaldavaid õigusakte Riigi Teatajas ei avaldata.

(2) Kui Vabariigi Valitsuse, ministri või Eesti Panga presidendi määruse või välislepingu lisa avaldamine Riigi Teatajas osutub tehniliselt või suure mahu tõttu põhjendamatuks, võidakse see riigisekretäri otsusel jätta Riigi Teatajas avaldamata või avaldatakse lühikokkuvõttena või ametliku dokumendina vastava ministeeriumi või ametkonna ametlikus väljaandes. Sellise õigusakti juures avaldatakse Riigi Teatajas riigisekretäri teadaanne selle kohta, kus ja millises korras saab lisaga tutvuda.

§ 5. Riigi Teatajas avaldatavate õigusaktide jõustumine

(1) Põhiseaduse muutmise seadus jõustub seaduses eneses sätestatud tähtpäeval, kuid mitte varem kui kolm kuud pärast väljakuulutamist.

(2) Rahvahääletusel või Riigikogus vastuvõetud ja Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadus ja Vabariigi Presidendi seadlus jõustuvad 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtpäeva.

(3) Rahvahääletusel vastuvõetud otsus riigielu küsimuses jõustub Vabariigi Valimiskomisjoni poolt rahvahääletuse tulemuse teatavakstegemisel Riigi Teatajas.

(4) Riigikogu ja Vabariigi Presidendi otsus jõustub allakirjutamisega, kui otsuses eneses ei sätestata teist tähtaega.

(5) Vabariigi Valitsuse, ministri ja Eesti Panga presidendi määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

(6) Vabariigi Valitsuse korraldus, peaministri korraldus, ministri käskkiri ja Eesti Panga Nõukogu otsus jõustuvad allakirjutamisega, kui õigusaktis eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

(7) Vabariigi Valimiskomisjoni otsus Riigikogu valimistulemuste kohta jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(8) Riigikogu juhatuse otsus Riigikogu asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise, Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamise ja Riigikogu fraktsioonide koosseisu kinnitamise kohta jõustub Riigikogu juhatuse otsuse allakirjutamise päevale järgneval päeval.

(9) Vabariigi Valimiskomisjoni määrus jõustub selle allakirjutamise päevale järgneval päeval.

(10) Välisleping jõustub lepingus sätestatud korras.

(11) Riigikohtu kolleegiumi ja kogu põhistatud lahend jõustub kohtumenetluse seadustes sätestatud korras.

(12) Erakorralise seisukorra seaduse (RT I 1996, 8, 165) ja eriolukorra seaduse (RT I 1996, 8, 164) alusel antud õigusaktid jõustuvad nendes seadustes ettenähtud korras.

§ 6. Volitusnormi jõustumine

Volitusnorm Vabariigi Valitsuse või ministri määruse andmiseks jõustub 10. päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses ei ole sätestatud volitusnormi jõustumise teist tähtpäeva. Sellise volitusnormi alusel antav määrus ei jõustu enne seaduse jõustumist, kui seaduses ei sätestata teisiti.

§ 7. Riigi Teataja väljaandja

Riigi Teatajat annab välja Riigikantselei.

2. peatükk

RIIGI TEATAJA VÄLJAANDE SISU JA VORM

§ 8. Riigi Teataja väljaande osade pealkirjad ja kujundus

(1) Riigi Teatajat antakse välja neljas osas mitteperioodiliste annetena.

(2) Riigi Teataja ande esimesel leheküljel on ülal keskel suure riigivapi kujutis, mille all esimese, teise ja kolmanda osa andel on pealkiri «Riigi Teataja», neljanda osa andel «Riigi Teataja Lisa».

(3) Riigi Teataja ande esimesel leheküljel on pealkirja all järgmine alapealkiri:

1) I osa -- «Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid»;

2) II osa -- «Välislepingud, muud välissuhtlemisalased õigusaktid ja teadaanded»;

3) III osa -- «Riigikohtu lahendid».

(4) Pealkirja ja alapealkirja all on Riigi Teataja ande järjekorranumber, ilmumise kuupäev ja sisukord.

§ 9. Õigusaktide ja teadaannete jaotus osade vahel

(1) Riigi Teataja I osas avaldatakse:

1) esimeses jaos -- rahvahääletusel vastuvõetud ning Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused ja rahvahääletuse otsused riigielu küsimustes, rahvahääletusele pandud seaduseelnõud ja muud otsuste eelnõud riigielu küsimustes, Riigikogus vastuvõetud ning Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused, nende terviktekstid ja Vabariigi Presidendi seadlused;

2) teises jaos -- Riigikogu otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised;

3) kolmandas jaos -- Vabariigi Valitsuse määrused ja nende terviktekstid;

4) neljandas jaos -- Vabariigi Valimiskomisjoni teadaanded rahvahääletuse tulemuste ning Vabariigi Valimiskomisjoni otsused Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Riigikogu juhatuse valimiste tulemuste, Vabariigi Presidendi kandidaadi registreerimise ja Riigikogu asendusliikmete Riigikogu liikmeks asumise kohta, Riigikogu juhatuse otsused Riigikogu asendusliikmete Riigikogu liikmeks asumise ja nende volituste lõppemise, Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamise, Riigikogu fraktsioonide registreerimise ja koosseisu kinnitamise kohta.

(2) Riigi Teataja II osas avaldatakse:

1) esimeses jaos -- välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise seadused ning käesoleva seaduse § 2 punktis 3 nimetatud välislepingud;

2) teises jaos -- Vabariigi Valitsuse välissuhtlemisalased korraldused;

3) kolmandas jaos -- Vabariigi Presidendi otsused diplomaatiliste esindajate nimetamise ja tagasikutsumise kohta, Vabariigi Valitsuse korraldused välissuhtlemisalaste volituste andmise kohta ja Välisministeeriumi teadaanded.

(3) Riigi Teataja III osas «Riigikohtu lahendid» avaldatakse:

1) esimeses jaos -- Riigikohtu üldkogu lahendid;

2) teises jaos -- Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi lahendid;

3) kolmandas jaos -- Riigikohtu halduskohtukolleegiumi, Riigikohtu kriminaalkohtukolleegiumi, Riigikohtu tsiviilkohtukolleegiumi ja Riigikohtu erikogu lahendid.

(4) Riigi Teataja neljandas osas -- Riigi Teataja Lisas -- avaldatakse:

1) esimeses jaos -- ministrite määrused, Eesti Panga presidendi ja Vabariigi Valimiskomisjoni määrused;

2) teises jaos -- Vabariigi Presidendi otsused ja käskkirjad, Vabariigi Valitsuse ja peaministri korraldused, Eesti Panga Nõukogu otsused, ministrite käskkirjad;

3) kolmandas jaos -- õiguskantsleri ülevaated seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega, riigikontrolöri ülevaated riigivara kasutamise ja säilimise kohta, Eesti Panga Nõukogu aastaaruanded;

4) neljandas jaos -- Riigi Teatajas avaldatavad teadaanded.

§ 10. Välislepingute avaldamine

(1) Kui välislepingu eesti- ja võõrkeelne tekst on autentsed, avaldatakse lepingu tekst ainult eesti keeles.

(2) Kui välislepingu autentne tekst on ainult võõrkeeles või -keeltes, avaldatakse välislepingu tõlge eesti keelde ja tõlke aluseks olnud autentne võõrkeelne tekst.

(3) Kui välislepingu eesti- ja võõrkeelne tekst on autentsed, kuid on kokku lepitud, et erimeelsuste korral lähtutakse lepingu tõlgendamisel võõrkeelsest tekstist, avaldatakse lepingu tekst eesti keeles ja selles võõrkeeles, mis on tõlgendamise aluseks.

§ 11. Õigusaktide avaldamise vorminõuded

(1) Seadus avaldatakse koos viitega Vabariigi Presidendi otsusele seaduse väljakuulutamise kohta, milles tuuakse ära otsuse number ja kuupäev. Sellele järgneb väljakuulutatud seaduse pealkiri, vastuvõtmise kuupäev ja seaduse tekst, teksti järel seadusele allakirjutanu ametinimetus ja nimi.

(2) Vabariigi Presidendi seadluse avaldamisel tuuakse ära seadluse pealkiri, selle järel seadluse kuupäev ja tekst, teksti järel seadlusele allakirjutanute ametinimetused ja nimed.

(3) Vabariigi Presidendi otsuse ja käskkirja, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse, peaministri korralduse, ministri määruse ja muu õigusakti avaldamisel tuuakse ära pealkiri, selle järel õigusakti andja, kuupäev, akti nimetus, number, tekst, allakirjutanute ametinimetused ja nimed. Vabariigi Valitsuse või ministri üksikakti avaldamisel, kui akt sisaldab delikaatseid isikuandmeid või vastavas aktis on initsiaalide kasutamine isikuandmete kaitse eesmärgil sätestatud, võib kasutada isiku ees- ja perekonnanime asemel initsiaale.

(4) Välislepingu avaldamisel tuuakse ära lepingu pealkiri, sõlmimise või allakirjutamise kuupäev, tekst, allakirjutanute ametinimetused ja nimed.

(5) Riigikohtu lahendid avaldatakse kohtumenetluse seadustes sätestatud vormis. Kohtulahendis nimetatud isikute nimesid, välja arvatud kohtunike nimesid, võib lahendi avaldamiseks esitamisel muuta või kasutada nime asemel initsiaale.

§ 12. Riigi Teataja annete ja artiklite numeratsioon

(1) Riigi Teataja iga osa annete nummerdamine algab igal aastal number ühest.

(2) Riigi Teataja kõigis osades avaldatakse õigusaktid, välislepingud ja Riigikohtu põhistatud lahendid eraldi artiklite järjekorranumbrite all, igal aastal alustatakse number ühest.

(3) Riigi Teatajas avaldatavatest teadaannetest, välja arvatud käesoleva seaduse § 2 punktis 6 sätestatud teadaannetest, aruannetest ja ülevaadetest, artikleid ei moodustata.

(4) Riigi Teataja esimese, teise, kolmanda ja neljanda osa kohta kasutatavad lühendtähised on vastavalt RT I, RT II, RT III ja RTL.

§ 13. Avaldamismärge

(1) Riigi Teatajas avaldatud õigusaktile viitamisel märgitakse ümarsulgudes järgmine avaldamismärge: osa lühendtähis, ilmumisaasta, ande number ning artikli number. Numbrid eraldatakse komaga. Viitamisel mitmele Riigi Teataja ande numbrile eraldatakse viited semikooloniga.

(2) Riigi Teataja Lisas avaldatud õigusaktile ja teadaandele viitamisel märgitakse sulgudes lühendtähis RTL, ilmumisaasta ja ande number, õigusakti artikli number või teadaande lehekülje number.

(3) Kui Riigi Teatajas on avaldatud akti kõiki muudatusi arvestav terviktekst, tuuakse aktile viitamisel ära avaldamismärge akti algtekstina avaldamise kohta, terviktekstina avaldamise kohta ja terviktekstina avaldamisele järgnenud hilisemate muudatuste avaldamise kohta.

(4) Avaldamismärkel ei ole õiguslikku tähendust.

§ 14. Riigi Teataja sisujuht

Riigi Teataja iga aastakäigu kohta antakse järgmise aasta I kvartalis tasuta kaasandena välja Riigi Teataja I ja II osa ning Riigi Teataja Lisa ühine ja Riigi Teataja III osa märksõnaline ja kronoloogiline sisujuht.

3. peatükk

ÕIGUSAKTIDE, TEADAANNETE JA MUUDE DOKUMENTIDE AVALDAMISE KORRALDUS

§ 15. Õigusaktide ja muude dokumentide esitamine avaldamiseks

Õigusakt või muu dokument saadetakse Riigikantseleile Riigi Teatajas avaldamiseks tõestatud ärakirjana koos kaaskirjaga nii paberkandjal kui ka Riigikantselei antud juhiste kohaselt elektroonilisel kujul õigusakti väljakuulutamise või allakirjutamise või sellele järgneval päeval ja muule dokumendile allakirjutamise või sellele järgneval päeval.

§ 16. Õigusaktide avaldamise tähtajad

(1) Seadused, välja arvatud välislepingute ratifitseerimise seadused, avaldatakse Riigi Teatajas seitsme tööpäeva jooksul nende Riigikantseleisse saabumise päevast arvates.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestamata õigusaktid ja dokumendid avaldatakse Riigi Teatajas 10 tööpäeva jooksul nende Riigikantseleisse saabumise päevast arvates.

(3) Eriti mahukate või graafiliselt keerukaid osi sisaldavate õigusaktide avaldamise tähtaega võib riigisekretär pikendada kuni 15 tööpäevani.

§ 17. Avaldatavate dokumentide vormi-, keele- ja trükivigade parandamine

(1) Avaldatavates õigusaktides ja muudes dokumentides võib Riigikantselei avaldamise käigus teha parandusi ja täiendusi avaldamismärgetes ning parandada trükivigu, millest teatatakse õigusakti andjale või selle avaldamiseks esitanud asutusele. Keele- ja vormivigade korral esitab õigusakti või muu dokumendi esitanud asutus avaldamiseks selle keeleliselt ja vormiliselt korrektse teksti või selle osa vastutava ametniku poolt allkirjastatuna.

(2) Riigikantselei võib tehnilistel põhjustel, kooskõlastatult õigusakti või muu dokumendi avaldamiseks esitanud asutusega, muuta graafilise materjali esitust.

(3) Kui avaldatud õigusakti või muu dokumendi tekstis esineb trükivigu, mida ei olnud avaldamiseks esitatud tekstis, parandatakse viga õiendiga Riigi Teatajas kooskõlastatult õigusakti või muu dokumendi teksti avaldamiseks esitanud asutusega.

(4) Kui õigusakti andja leiab, et väljasaadetud õigusakti teksti on vaja enne avaldamist parandada, võib ta õigusakti avaldamise peatada ja saata avaldamiseks õigusakti uue teksti.

(5) Riigisekretäril on enne avaldamist õigus juhtida õigusakti andja tähelepanu selle tekstis esinevatele vormi- või grammatilistele puudustele ning õigusakti andja taotlusel peatatakse selle avaldamine.

§ 18. Õigusakti tervikteksti avaldamine ja koostamine

(1) Õigusakti tervikteksti avaldamise otsustab akti andja või riigisekretär kooskõlastatult justiitsministriga.

(2) Õigusakti kõiki muudatusi ja täiendusi arvestava tervikteksti valmistab ette Justiitsministeerium ja esitab Riigikantseleile avaldamiseks Riigi Teatajas. Kui seadusega või Vabariigi Valitsuse poolt on tervikteksti avaldamiseks antud kindel tähtaeg, esitatakse tekst Riigikantseleile hiljemalt 10. tööpäeval enne avaldamistähtpäeva saabumist.

§ 19. Riigi Teataja elektrooniline andmekogu

(1) Riigikantselei korraldab avalikkusele andmesidevõrgu kaudu kättesaadava Riigi Teatajas avaldatud aktide ja muude dokumentide algtekstide ja kohaliku omavalitsuse volikogude poolt avalikustamiseks saadetud määruste elektroonilise andmekogu pidamist.

(2) Riigi Teataja elektroonilises andmekogus hoitakse õiges seisus andmekogus sisalduvate tekstide kronoloogilist ja märksõnalist sisujuhti, mis sisaldab viiteid tekstides tehtud muudatustele ja täiendustele.

§ 20. Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide võõrkeeltesse tõlkimise korraldamine

(1) Riigikantselei korraldab Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide valikulise tõlkimise võõrkeeltesse ning tõlgitud tekstide avaldamise.

(2) Õigusaktide võõrkeelsete väljaannete nimetused on:

1) inglise keeles Legal Acts of Estonia;

2) vene keeles .

(3) Võõrkeelde tõlgitud õigusakti avaldamisel tuuakse ära õigusakti Riigi Teataja avaldamismärge.

§ 21. Õigusaktide, muude dokumentide ja teadaannete avaldamine muudes väljaannetes

(1) Riigi Teatajas avaldatud õigusakte, õigusaktide terviktekste ning nende võõrkeelseid tõlkeid võib avaldada muudes väljaannetes üksnes Riigi Teataja avaldamismärkega.

(2) Õigusakti või teadaannet võib enne Riigi Teatajas avaldamist avaldada üksnes riigisekretäri loal.

(3) Välislepingu teksti võib avaldada enne Riigi Teatajas avaldamist muus väljaandes kooskõlastatult Välisministeeriumiga.

§ 22. Avaldamiskulude katmine

(1) Õigusaktide, muude dokumentide ja teadaannete avaldamise eest Riigi Teatajas tasu ei võeta. Nende avaldamise ja levitamise kulud tasub Riigi Teataja tellija või ostja.

(2) Riigi Teataja elektroonilise andmekogu pidamise kulud kaetakse riigieelarvest.

4. peatükk

LEVITAMINE

§ 23. Riigi Teataja annete levitamine

(1) Riigi Teataja annete levitamist korraldab Riigi Teataja kirjastaja tellimuste alusel ja üksiknumbrite müügina ajakirjandust levitavate asutuste kaudu.

(2) Riigi Teataja annete tellimishinna ja üksiknumbri kaanehinna kehtestab riigisekretär, arvestades väljaande avaldamiseks ja levitamiseks tehtavaid kulutusi.

(3) Riigi Teataja elektroonilise andmekogu kasutamiseks avaldatakse Riigi Teatajas vastav andmekogu aadress, kus saab avaldatud tekstide ja kasutamisteabega tutvuda.

(4) Riigi Teataja annete kättesaadavuse tagamiseks varustatakse valla- ja linnavalitsusi, Eesti Rahvusraamatukogu ja rahvaraamatukogusid Riigi Teatajaga tasuta. Sellega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.

(5) Igaühel on õigus Eesti Rahvusraamatukogus ja rahvaraamatukogudes ning valla- ja linnavalitsustes tasuta tutvuda Riigi Teatajaga ja kasutada arvutisidevõrgu kaudu kättesaadavat Riigi Teataja elektroonilist andmekogu.

5. peatükk

AMETLIKUD TEADAANDED

§ 24. Ametlik väljaanne Ametlikud Teadaanded

(1) Ametlik väljaanne Ametlikud Teadaanded on ühes üleriigilise levikuga päevalehes ilmuv mitteperioodiline lisa.

(2) Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatakse teadaanded, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest, Vabariigi Valitsuse määrusest või ministri määrusest, kuid mida ei avaldata Riigi Teatajas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teadaannete avaldamise kulud tasub teadaande esitaja. Kulude tasumisest on vabastatud kohtud, valitsusasutused, valitsusasutuste hallatavad riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused.

(4) Riigisekretär korraldab vastavalt riigihangete seadusele (RT I 1995, 54, 883; 1997, 9, 79; 1998, 38, 561) konkursi ametliku väljaande Ametlikud Teadaanded väljaandja leidmiseks ning sõlmib väljaandjaga lepingu.

6. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 25. Pankrotiseaduse muutmine

Pankrotiseaduse (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552) § 161 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «kohtuteadete avaldamiseks ettenähtud ajalehes ja Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 26. Eesti Vabariigi ühistuseaduse muutmine

Eesti Vabariigi ühistuseaduse (RT 1992, 36, 477; RT I 1998, 95, 1513) § 583 lõikes 1 asendatakse sõnad «ajalehes ja Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 27. Kindlustusseaduse muutmine

Kindlustusseaduse (RT 1992, 48, 601; RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 23, 455; 40, 773; 1998, 61, 979) § 53 lõikes 4 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja vähemalt ühes üleriigilises ja ühes kindlustusseltside asukohajärgses kohalikus ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 28. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26--28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Üldist tähtsust omavad volikogu määrused saadetakse Riigikantseleile avaldamiseks kinnitatud ärakirjana nii paberkandjal kui elektroonilisel kujul Riigikantselei poolt antud tehniliste juhiste kohaselt nädala jooksul pärast aktile allakirjutamist.»;

2) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Üldist tähtsust omavad volikogu määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende avalikustamist kohaliku omavalitsusüksuse põhimääruses sätestatud korras, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.»;

3) paragrahvi 31 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.»

§ 29. Kinnistusraamatuseaduse muutmine

Kinnistusraamatuseaduses (RT I 1993, 65, 922; 1994, 94, 1609; 1996, 51, 967) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõikes 1 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja justiitsministri poolt iga aasta 1. detsembriks määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

2) paragrahvi 81 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

3) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja justiitsministri poolt iga aasta 1. detsembriks määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 30. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muutmine

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 53, 889; 66, 1159; 94, 1609; 1995, 22, 327; 57, 979; 1996, 36, 738; 1997, 1, 2; 13, 210; 1998, 113/114, 1877) § 133 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 31. Veeseaduse muutmine

Veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987) § 18 lõikes 6 asendatakse sõnad «ühes kohalikus ja vabariiklikus ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 32. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmine

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (RT I 1994, 53, 889; 65, õiend; 89, 1516; 1995, 26--28, 355; 49, 749; 87, 1540; 1996, 40, 773; 42, 811; 1998, 30, 409; 59, 941) § 51 lõikes 1 asendatakse sõnad «ajalehes ja Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 33. Maapõueseaduse muutmine

Maapõueseaduses (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad «maavanema poolt määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

2) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõnad «maavalitsuse poolt määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

3) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «maavalitsuse poolt määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

4) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi poolt määratud kohaliku ja üleriigilise levikuga ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

5) paragrahvi 33 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «maavalitsuse poolt määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

6) paragrahvi 33 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi poolt määratud kohaliku ja üleriigilise levikuga ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 34. Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduse (RT I 1995, 4, 36; 1998, 59, 941; 110, 1811; 111, 1828) § 76 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 35. Maakorraldusseaduse muutmine

Maakorraldusseaduse (RT I 1995, 14, 169; 59, 1006; 1996, 36, 738) § 19 lõikes 6 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 36. Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447; 1998, 34, 486; 38, 563; 41/42, 625; 50, 753; 57, 858; 110, 1809; 111, 1829; 1999, 4, 54) § 31 lõikes 1 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 37. Riigivaraseaduse muutmine

Riigivaraseaduses (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ning vähemalt ühes üleriigilises päevalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

2) paragrahvi 19 lõikes 6 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

3) paragrahvi 30 lõikes 1 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ning vähemalt ühes üleriigilises päevalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

4) paragrahvi 32 lõikes 5 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 38. Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus (RT I 1995, 26--28, 355; 1998, 91--93, 1500) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja registripidaja poolt kindlaksmääratud väljaandes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

2) paragrahv 30 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 451 lõikes 2 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja registripidaja poolt kindlaksmääratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

4) paragrahvi 57 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja väljaandes, kus avaldavad teateid senine registripidaja ja uus registripidaja» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

5) paragrahvi 60 lõikes 1 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja registripidaja poolt määratud väljaandes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

6) paragrahvi 212 lõikes 1 asendatakse sõnad «üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

7) paragrahvi 375 lõikes 1 asendatakse sõnad «üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

8) paragrahvi 513 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 39. Abieluvararegistri seaduse muutmine

Abieluvararegistri seaduses (RT I 1995, 87, 1540; 1996, 51, 967) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

2) paragrahvi 30 lõikes 1 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 40. Sihtasutuste seaduse muutmine

Sihtasutuste seaduse (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941) § 53 lõikes 1 asendatakse sõnad «üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 41. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Vabariigi Valitsuse määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.»;

2) paragrahvi 51 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Ministri määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.»

§ 42. Pärimisseaduse muutmine

Pärimisseaduse (RT I 1996, 38, 752) § 118 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kohus võib pärandi vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks anda tähtaja, saates selle kohta kirjaliku teate pärima õigustatud isikule või avaldades teadaande ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud teate kättesaamisest või teadaande avaldamisest.»

§ 43. Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515) §-s 95 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 44. Kohanimeseaduse muutmine

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941) § 12 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «samuti Riigi Teataja Lisas» ja teine lause.

§ 45. Andmekogude seaduse muutmine

Andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552) § 24 lõikes 2 asendatakse sõnad «Riigi Teatajas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 46. Välisõhu kaitse seaduse muutmine

Välisõhu kaitse seaduses (RT I 1998, 41/42, 624) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõnad «tema poolt määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

2) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse sõnad «tema poolt määratud kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 47. Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduse (RT I 1998, 57, 861; 88, õiend) § 42 lõikes 2 asendatakse sõnad «loa andja määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 48. Seaduse kehtetuks tunnistamine

Riigi Teataja seadus (RT I 1993, 20, 352; 1995, 19, 288; 1996, 49, 953 ja 955; 1997, 81, 1361; 1998, 59, 941; 98/99, 1577; 107, 1765) tunnistatakse kehtetuks.

§ 49. Teadaannete avaldamise piirang Riigi Teatajas 1999. aastal

Teadaandeid ja muid dokumente, mida avaldatakse 1999. aastal üleriigilise levikuga ajalehes Justiitsministeeriumi poolt sõlmitud lepingu alusel, Riigi Teataja Lisas alates 1999. aasta 1. aprillist ei avaldata.

§ 50. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. märtsil.

(2) Käesoleva seaduse § 3, § 24 lõiked 1--3, §-d 25--27 ja §-d 29--47 jõustuvad 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json