Teksti suurus:

Autoriõiguse seaduse, haldusõiguserikkumiste seadustiku, kriminaalkoodeksi, tarbijakaitseseaduse ja tolliseaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 10, 156

Autoriõiguse seaduse, haldusõiguserikkumiste seadustiku, kriminaalkoodeksi, tarbijakaitseseaduse ja tolliseaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 21.01.1999

I. Autoriõiguse seaduse muutmine ja täiendamine

Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 1996, 49, 953; 1998, 36/37, 552) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Käesolevas seaduses on arvestatud Euroopa Liidu Nõukogu intellektuaalse omandi rentimise ja laenutamise õiguse ning teatavate intellektuaalse omandi valdkonda kuuluvate autoriõigusega kaasnevate õiguste direktiivi 92/100/EMÜ 19. novembrist 1992 (EÜT L 346 27.11.92) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 93/83/EMÜ 27. septembrist 1993 (EÜT L 248 06.10.93) sätteid mõnede eeskirjade kooskõlastamise kohta, mis käsitavad autoriõigusi ning autoriõigusega kaasnevaid õigusi satelliitlevi ja kaabeltaasülekande vallas.»

§ 2. Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Teose kaitstust autoriõigusega eeldatakse, välja arvatud juhul, kui käesolevast seadusest ja muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu. Tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal.»

§ 3. Paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «teosteks, millele tekib autoriõigus, võivad olla» sõnadega «teosed, millele tekib autoriõigus, on».

§ 4. Paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõna «, üürimist».

§ 5. Paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«(11) Teose või selle koopia rentimine käesoleva seaduse tähenduses on teose või selle koopia andmine ajutiseks kasutamiseks otsese või kaudse varalise kasu saamise eesmärgil.

(12) Teose või selle koopia laenutamine käesoleva seaduse tähenduses on teose või selle koopia andmine ajutiseks kasutamiseks üldsusele avatud asutuse kaudu otsese või kaudse varalise kasu saamise eesmärgita.»

§ 6. Paragrahvi 10 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna «oluline» sõnaga «määramata».

§ 7. Paragrahvi 10 lõike 4 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «teose ülekandmist» sõnadega «või taasülekandmist».

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

«§ 101. Piraatkoopia

(1) Piraatkoopia käesoleva seaduse tähenduses on teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti mis tahes vormis ilma teose autori, tema õiguste valdaja või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja loata reprodutseeritud koopia ühes vastava pakendiga või ilma selleta.

(2) Piraatkoopiaks loetakse ka teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti selline koopia, mis on reprodutseeritud välisriigis teose autori, tema õiguste valdaja või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja loa alusel, kuid Eestisse sisse veetud ilma autori, tema õiguste valdaja või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja loata.»

§ 9. Paragrahvi 13 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «lubada» sõnadega «ja keelata».

§ 10. Paragrahvi 13 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõna «, üürides».

§ 11. Paragrahvi 13 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõna «, üürimise».

§ 12. Paragrahvi 13 lõikest 2 jäetakse välja sõna «, üürimist».

§ 13. Paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 14. Autori õigus saada autoritasu

(1) Autoril on õigus saada tasu teose kasutamise eest teiste isikute poolt (autoritasu), välja arvatud käesoleva seadusega ettenähtud juhud.

(2) Autoritasu, sealhulgas rendi suurus, selle kogumise ja väljamaksmise kord, määratakse kindlaks autori ning teose kasutaja vahelise kokkuleppega (lepinguga) või autori volitusel autoreid esindava organisatsiooni või muu isiku ja teose kasutaja vahelise kokkuleppega käesoleva seaduse § 76 3. lõikes ning § 77 3. lõikes sätestatud erisusi arvestades.

(3) Kuni ei ole saavutatud käesoleva paragrahvi 2. lõikes märgitud kokkulepet, on teose kasutamine keelatud.

(4) Kui pooled on autoritasus kokku leppinud, kuid kohustatud pool ei täida tähtpäevaks temal lasuvat kohustust osaliselt või täielikult, peab kohustatud pool teose kasutamise lõpetama, kui ei ole õigustatud poolega kokku lepitud teisiti.

(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatu eiramine loetakse teose kasutamiseks ilma autori või tema õiguste valdaja loata.»

§ 14. Paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud autoritasu tuleb teose edasimüüki korraldanud isikul kanda autoreid esindava organisatsiooni pangakontole tervikuna hiljemalt 10. päeval müügi toimumise päevast arvates.»

§ 15. Paragrahvi 17 täiendatakse pärast sõnu «teose kasutamisele» sõnadega «, ei toimu varalise kasu saamise eesmärgil».

§ 16. Paragrahvi 19 punktid 4--6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse sõnad «kuue kuu» sõnadega «30 päeva».

§ 19. Paragrahvi 24 lõigetes 1--3 asendatakse sõnad «tiitlipärasel omandajal» sõnadega «õiguspärasel kasutajal».

§ 20. Paragrahvi 24 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «valdamiseks,» ja «või käsutamiseks».

§ 21. Paragrahvi 25 lõikes 1 asendatakse sõnad «tiitlipärasel omandajal» sõnadega «õiguspärasel kasutajal» ja sõnad «tiitlipärane kasutaja» sõnadega «õiguspärane kasutaja».

§ 22. Paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Anonüümselt, pseudonüümi või autorimärgi all avalikustatud teose autoril on autoriõigus sellele teosele. Momendini, mil autor avab oma kodanikunime ja tõestab oma autorsust, teostab autori varalisi õigusi teose õiguspäraselt avaldanud isik.»

§ 23. Paragrahvi 33 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Autoriõigus audiovisuaalsele teosele kuulub selle autorile või ühistele autoritele -- reþissöörile, stsenaariumi autorile, muusikateose autorile, operaatorile ja kunstnikule. Reþissööri, stsenaariumi autori, operaatori ja kunstniku varalised õigused lähevad üldjuhul üle teose produtsendile, kui lepinguga ei ole kindlaks määratud teisiti. Produtsendile ei lähe üle audiovisuaalses teoses kasutatud muusikateoste autori varalised õigused.

(3) Teose produtsendiks loetakse füüsilist või juriidilist isikut, kelle finantseerimisel või juhtimisel on teos loodud ja kelle nimi on fikseeritud selles audiovisuaalses teoses.»

§ 24. Paragrahvi 62 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Teose esitajal, fonogrammi tootjal ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonil on käesolevas peatükis ettenähtud õigused tema loodud resultaadile (autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile).»

§ 25. Paragrahvi 67 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Paragrahvi 75 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «60 päeva» sõnadega «30 päeva».

§ 27. Seaduse IX, X ja XI peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«IX peatükk

ÕIGUSTE KOLLEKTIIVNE TEOSTAMINE

§ 76. Autoreid, teoste esitajaid, fonogrammide tootjaid, raadio- ja televisiooniorganisatsioone ning teisi õiguste valdajaid esindavad organisatsioonid

(1) Autoritel, teoste esitajatel, fonogrammide tootjatel, raadio- ja televisiooniorganisatsioonidel ning teistel autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajatel on õigus õigusaktidega kehtestatud korras luua ühinguid oma autoriõiguste ja muude käesolevast seadusest tulenevate õiguste ühiseks teostamiseks ning loominguliste ja majanduslike huvide tagamiseks. Nimetatud kollektiivse esindamise organisatsioonid on mittetulundusühingud, kelle asutamise, tegevuse ja lõpetamise suhtes kohaldatakse mittetulundusühingute seadust (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515) käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Õiguste kollektiivne esindamine toimub järgmiste valdkondadega seonduvalt:

1) muusika- ja kirjandusteoste avalik esitamine;

2) muusika-, kirjandus- ja kunstiteoste ülekandmine raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel;

3) kujutava kunsti teoste edasimüümise eest tasu kogumine ja jaotamine;

4) audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise eest ettenähtud tasu kogumine;

5) raadio- ja televisioonisaadete ning -programmide (sealhulgas neis sisalduvate teoste) kaabellevivõrgu vahendusel taasülekandmine;

6) muusika- ja kirjandusteoste helisalvestiste reprodutseerimine ning muusika-, kirjandus- ja muude kunstiteoste audiovisuaalne reprodutseerimine;

7) perioodiliste väljaannete poolt kujutava kunsti teoste ja fotograafiateoste reprodutseerimine;

8) teoste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide muu kasutamine.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktides 3--5 nimetatud valdkondadega seonduvaid õigusi teostatakse ainult kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu. Seejuures on nendel organisatsioonidel õigus saada kõikidelt avalik-õiguslikelt ja eraõiguslikelt isikutelt vajalikku tõepärast suulist ja dokumentaalset teavet teoste kasutamise eest ettenähtud tasu kogumise ja jaotamisega seotud mahus.

§ 77. Kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse printsiibid ja viisid

(1) Kollektiivse esindamise organisatsioonid teostavad ja kaitsevad oma liikmete varalisi ja isiklikke mittevaralisi õigusi organisatsiooni põhikirjas ja liikmelepingus ettenähtud korras, sealhulgas:

1) annavad nõusoleku teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti (esituse, fonogrammi, raadio- ja televisioonisaate või -programmi) kasutamiseks, sõlmides selleks kasutajaga vastava lepingu;

2) otsustavad autoritasu, litsentsitasu, esitajatasu või muu tasu suuruse, pidades vajaduse korral sellealaseid läbirääkimisi;

3) koguvad ja maksavad välja tasu teoste või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide kasutamise eest;

4) loovad ja käsutavad sihtasutusi Eesti autorite ning teose esitajate loometingimuste parandamiseks ja sotsiaalseks kindlustamiseks ning nende teoste tutvustamiseks välismaal;

5) kaitsevad ja teostavad autorite ning autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate õigusi kohtus ja muudes institutsioonides;

6) arendavad muud tegevust autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise alal vastavalt autoritelt saadud volitustele.

(2) Kollektiivse esindamise organisatsioonid võivad vastava lepingu alusel või seaduses sätestatud juhtudel esindada ka oma liikmeks mitteolevaid autoreid ja autoriõigustega kaasnevate õiguste valdajaid.

(3) Ajal, mil autorite või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate esindamise õigus on kollektiivse esindamise organisatsioonil kas vastavalt seadusele või lepingule, ei saa autor või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja oma sellekohaseid õigusi ise teostada.

(4) Autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate õiguste ning seaduslike huvide ilmse rikkumise juhtudel on kollektiivse esindamise organisatsioonidel õigus esindada kõiki autoreid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajaid ilma volituseta.

(5) Kollektiivse esindamise organisatsioonid esindavad välisriigi autoreid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajaid välisriikide kollektiivse esindamise organisatsioonidega sõlmitud kahepoolsete või mitmepoolsete kokkulepete alusel.

§ 78. Kollektiivse esindamise organisatsioonide liikmete garantiid

Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste ebaseaduslike ja põhjendamatute piirangute ärahoidmiseks:

1) tuleb kõik otsused tasu (autoritasu, litsentsitasu, esitajatasu või muu tasu) ja sellest tasust organisatsiooni halduskulude katteks mahaarvatava protsendi (vahendustasu) suuruse, tasu kogumise, jaotamise ja väljamaksmise viiside, samuti kogutud tasu sotsiaalsetel, kultuurilistel, sihtasutuste loomise või muudel organisatsiooni liikmete ühishuvisid puudutavatel eesmärkidel kasutamise kohta võtta vastu organisatsiooni liikmete üldkoosolekul või nende poolt volitatud liikmete poolt (volinike või juhatuse koosolekul);

2) tuleb kogutud tasu autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate vahel jaotada võimalikult proportsionaalselt, sõltuvalt teose tegelikust kasutamisest, arvestades sellest maha organisatsiooni liikmete poolt ühiselt otsustatud protsendi halduskulude katteks ja muudeks käesoleva paragrahvi punktis 1 ettenähtud eesmärkideks;

3) peab organisatsiooni liikmetel olema võimalus saada regulaarset ja täielikku informatsiooni organisatsiooni kogu tegevuse ja oma teose kasutamise ning selle eest saada oleva tasu kohta;

4) tuleb välisriikide autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate suhtes kohaldada samu eeskirju, mis Eesti autorite suhtes;

5) tuleb välisriikide kollektiivse esindamise organisatsioonidele, kellega on sõlmitud kahepoolsed või mitmepoolsed kokkulepped, anda nende nõudmisel kogu vajalik informatsioon nende riikide autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate õiguste teostamise kohta Eestis.

§ 79. Kaabellevivõrgu vahendusel taasülekandmise õiguse teostamine kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu

(1) Kaabellevivõrgu vahendusel taasülekandmise õigust saavad autorid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajad (teose esitajad, fonogrammitootjad ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonid) teostada ainult käesoleva seaduse §-s 76 nimetatud kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu.

(2) Kui autor, teose esitaja, fonogrammi tootja või raadio- ja televisiooniorganisatsioon ei ole oma õiguste teostamiseks sõlminud lepingut ühegi kollektiivse esindamise organisatsiooniga, on neid volitatud esindama see organisatsioon, kes esindab sama kategooria autoreid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajaid. Kui selliseid kollektiivse esindamise organisatsioone on mitu, võib autor ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja valida, kes neist on volitatud tema õigusi teostama.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud autoril, teose esitajal, fonogrammi tootjal ja raadio- ning televisiooniorganisatsioonil on kaabellevi operaatori ja kollektiivse esindamise organisatsiooni vahelisest lepingust tulenevalt samad õigused ning kohustused kui autoril, teose esitajal, fonogrammi tootjal ja raadio- ning televisiooniorganisatsioonil, kes on andnud oma õiguste esindamise üle sellele kollektiivse esindamise organisatsioonile.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud autor, teose esitaja, fonogrammi tootja ja raadio- ning televisiooniorganisatsioon võivad nõuda neil saada olevat tasu kolme aasta jooksul ülekande toimumise päevast.

(5) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut ei kohaldata, kui raadio- või televisiooniorganisatsioon kannab ise kaablivõrgu vahendusel üle oma saadet või programmi. Seejuures ei ole oluline, kas õigused kuuluvad raadio- ja televisiooniorganisatsioonile enesele või on õigused antud talle üle teiste autorite või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate poolt.

X peatükk

ÕIGUSTE KAITSE JA VASTUTUS

§ 80. Vastutuse üldpõhimõtted

Käesolevas seaduses ja muudes autoriõigusaktides sätestatud autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste, samuti neis sätestatud nõuete rikkumine toob kaasa tsiviil-, kriminaal- või haldusvastutuse.

§ 81. Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste tsiviilõiguslik kaitse

(1) Autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise ja käesoleva seaduse ning muude autoriõigusaktide täitmisel tekkinud vaidluse korral võib üks pool või mõlemad pooled pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

(2) Tsiviilõiguslikult kaitstakse rikutud õigusi lisaks tsiviilseadustiku üldosa seaduse (RT I 1994, 53, 889; 65, õiend; 89, 1516; 1995, 26--28, 355; 49, 749; 87, 1540; 1996, 40, 773; 42, 811; 1998, 30, 409; 59, 941) §-s 112 loetletud viisidele veel:

1) moraalse kahju eest materiaalse hüvitise väljamõistmisega;

2) õiguserikkumise läbi omandatud vara väljamõistmisega;

3) lepingu lõpetamisega;

4) õigustrikkuva tegevuse keelamisega.

(3) Kui õigustatud isiku või tema esindaja poolt käesoleva paragrahvi 2. lõike punkti 2 alusel esitatud nõue on kaasatud autoriõigusaktide rikkumisest tulenevasse kriminaalasja või haldusõiguserikkumise asja, siis antud asjas kuriteo või haldusõiguserikkumise läbi saadud vara erikonfiskeerimise otsuse tegemisel mõistetakse õigustatud isiku kasuks sama otsusega välja sama rahasumma või erikonfiskeeritud muu vara ekvivalent rahas.

(4) Kui teos on autoriõigusakte rikkudes avalikustatud, salvestatud, reprodutseeritud, levitatud, imporditud, muudetud jne, võib õigustatud isik nõuda:

1) teose taastamist esialgsel kujul või

2) teose koopia muutmist spetsiifiliste vahenditega või

3) piraatkoopia hävitamist.

(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõike punktides 2 ja 3 sätestatut ei kohaldata arhitektuuriteose suhtes.

(6) Piraatkoopia üleandmine autorile, autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajale või nende esindajale ei ole lubatud.

§ 82. Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste karistusõiguslik kaitse

(1) Kui füüsiline isik on rikkunud autoriõigusi või autoriõigusega kaasnevaid õigusi, samuti autoriõigusaktis sätestatud nõudeid juriidilise isiku huvides, võib kohaldada üheaegselt füüsilise isiku kriminaalvastutust ja juriidilise isiku haldusvastutust.

(2) Piraatkoopia sisse- ja väljavedu loetakse tollieeskirjade rikkumiseks. Juriidilise isiku vastutus piraatkoopia sisse- või väljaveo eest sätestatakse tolliseaduses (RT I 1998, 3, 54; 36/37, 552; 51, 756).

(3) Juriidilise isiku käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetamata haldusõiguserikkumise menetlemisel juhindutakse käesoleva seaduse §-des 83 ja 84 sätestatust ning haldusõiguserikkumiste seadustikust (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561, 1563, 1564 ja 1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321; 30, 410; 34, 484; 36/37, 552 ja 553; 38, 562; 51, 756 ja 759; 52/53, 771; 60, 951 ja 952; 64/65, 1004; 86/87, 1409; 98/99, 1574; 103, 1695; 108/109, 1783; 1999, 4, 53) käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(4) Juriidilisest isikust haldusõiguserikkujale kohaldatud rahatrahvi otsuse, samuti käesoleva seaduse § 81 3. lõikes sätestatud korras tehtud otsuse täitmisel juhindutakse täitemenetluse seadustikust (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723; 1998, 41/42, 625; 51, 756; 61, 981; 103, 1695).

§ 83. Juriidilise isiku haldusvastutus

(1) Juriidilise isiku poolt autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste, samuti autoriõigusaktis sätestatud nõuete rikkumise eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi 2.--6. lõikes nimetatud juhul, -- määratakse rahatrahv 20 000 kuni 50 000 krooni.

(2) Juriidilise isiku poolt piraatkoopiaga kauplemise eest -- määratakse rahatrahv 50 000 kuni 100 000 krooni.

(3) Juriidilise isiku poolt teose avaliku esitamise, üldsusele näitamise või üldsusele ülekandmise eest, kui seejuures kasutati piraatkoopiat, -- määratakse rahatrahv 50 000 kuni 150 000 krooni.

(4) Juriidilise isiku poolt teose ebaseadusliku reprodutseerimise vastase kaitsevahendi, samuti satelliidi või kaabli vahendusel ülekantava signaali ebaseadusliku vastuvõtmise vastase kaitsevahendi kõrvaldamiseks mõeldud tehnilise vahendi või seadme valmistamise, omandamise, hoidmise, kasutamise, edasitoimetamise, müümise või üleandmise eest, -- määratakse rahatrahv 150 000 kuni 200 000 krooni.

(5) Juriidilise isiku poolt arvutiprogrammi kasutamise eest, kui arvutiprogramm on reprodutseeritud (installeeritud) selle juriidilise isiku arvutisüsteemi ilma autori või tema õiguste valdaja loata, -- määratakse rahatrahv 150 000 kuni 250 000 krooni.

(6) Juriidilise isiku poolt teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ilma teose autori, tema õiguste valdaja või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja loata reprodutseerimise (piraatkoopia valmistamise) eest -- määratakse rahatrahv 250 000 kuni 500 000 krooni.

§ 84. Menetlus juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjas

(1) Juriidilise isiku haldusõiguserikkumise korral on protokolli koostamise õigus:

1) Kultuuriministeeriumi levitalituse ametiisikul -- käesoleva seaduse § 83 1.--3. lõikes nimetatud juhul;

2) politseiametnikul.

(2) Protokollis näidatakse selle koostamise aeg ja koht; asutuse nimi ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse; protokolli koostanud isiku ametinimetus ja ees- ning perekonnanimi; õiguserikkuja (äri)nimi, asukoht ja registrikood; õiguserikkuja pädeva esindaja ametikoht ja ees- ning perekonnanimi; õiguserikkumise koht, aeg ja kirjeldus; viide käesoleva seaduse § 83 vastavale lõikele, mis näeb ette vastutuse selle haldusõiguserikkumise eest; õiguserikkuja esindaja seletus ja muud andmed, mis on vajalikud asja õigeks lahendamiseks.

(3) Käesoleva seaduse §-s 83 nimetatud haldusõiguserikkumise asja arutab halduskohtunik.

(4) Käesoleva seaduse §-s 83 nimetatud haldusõiguserikkumise asja arutamisel kuuluvad erikonfiskeerimisele:

1) haldusõiguserikkumise toimepanemise vahend;

2) haldusõiguserikkumise läbi omandatud vara;

3) teose ebaseadusliku reprodutseerimise vastase kaitsevahendi, samuti satelliidi või kaabli vahendusel ülekantava signaali ebaseadusliku vastuvõtmise vastase kaitsevahendi kõrvaldamiseks mõeldud tehniline vahend või seade;

4) piraatkoopia.

XI peatükk

SEADUSE RAKENDAMINE

§ 85. Piraatkoopia tuvastamine ja selle edasise käibe tõkestamine

(1) Tsiviilkohtu- ja kriminaalmenetluses ning menetluses haldusõiguserikkumiste asjades lähtutakse teose koopia käsitamisel piraatkoopiana:

1) autori, tema õiguste valdaja, autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja või nende esindajate poolt antavatest ütlustest, esitatavatest dokumentidest, teose legaalsest koopiast või muudest eelnimetatud isikutelt lähtuvatest faktilistest andmetest või

2) autoriõigusega kaasnevate õiguste objektil või selle pakendil nõuetekohase erimärgistuse puudumisest.

(2) Piraatkoopia erikonfiskeerimist kohaldatakse, sõltumata karistuse kohaldamisest.

(3) Piraatkoopia erikonfiskeerimist kohaldatakse, sõltumata asjaolust, kellele see piraatkoopia kuulus.

(4) Arhitektuuriteose ebaseadusliku koopia suhtes erikonfiskeerimist ei kohaldata.

(5) Erikonfiskeeritud piraatkoopia hävitatakse.

(6) Heauskselt piraatkoopia soetanud isikul on õigus esitada kohtusse hagi temale piraatkoopia müünud või muul viisil üle andnud isiku vastu.

§ 86. Erikonfiskeeritud arvutisüsteemi edasine käitlemine

(1) Käesoleva seaduse §-s 83 nimetatud haldusõiguserikkumise asjas haldusõiguserikkumise toimepanemise vahendina erikonfiskeeritud arvutisüsteem antakse tasuta üle Haridusministeeriumile.

(2) Haridusministeerium kõrvaldab käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud arvutisüsteemi osaks olevast arvutist sinna ilma autori või tema õiguste valdaja loata installeeritud arvutiprogrammi ja annab selle arvutisüsteemi tasuta riigi-, munitsipaal- või avalik-õiguslikule õppeasutusele alaliseks kasutamiseks «tiigrihüppe» sihtprogrammi raames.

§ 87. Autoriõiguse komisjon

(1) Intellektuaalse omandi kaitse taseme Eesti poolt võetud rahvusvahelistele kohustustele vastavuse jälgimiseks, samuti autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumiste ja käesoleva seaduse ning muude autoriõigusaktide täitmisel tekkinud vaidluste poolte kokkuleppel kohtuväliseks lahendamiseks moodustab Vabariigi Valitsus asjatundjatest Kultuuriministeeriumi juurde igaks järgnevaks kaheaastaseks perioodiks alalise autoriõiguse komisjoni (edaspidi komisjon).

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud vaidlustes komisjoni poolt tehtud lahendiga mittenõustumise korral on asjast huvitatud isikul õigus pöörduda samas vaidluses kohtu poole.

(3) Komisjon annab Vabariigi Valitsusele kaks korda aastas ülevaate olukorrast intellektuaalse omandi kaitse taseme vastavusest Eesti poolt võetud rahvusvahelistele kohustustele, esitades vajaduse korral samas ettepanekud sellealase tegevuse tõhustamiseks.

(4) Kohus kaasab sellekohase vajaduse puhul komisjoni liikmeid eksperdina käesolevas seaduses ja muudes autoriõigusaktides sätestatud nõuete rikkumisest tulenevates tsiviil-, kriminaal- ja haldusõiguserikkumiste asjades.

§ 88. Enne käesoleva seaduse jõustumist loodud teoste ja teoste esitajate, fonogrammi tootjate ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonide poolt loodud resultaatide kaitse

(1) Käesolev seadus laieneb ka nendele teostele ja teose esitajate, fonogrammi tootjate ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonide poolt loodud resultaatidele, mis on loodud enne 1992. aasta 12. detsembrit.

(2) Käesoleva seadusega teoste ja teose esitajate, fonogrammi tootjate ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonide poolt loodud resultaatide kasutamisele kehtestatud nõuded ei laiene juhtumitele, mil nende kasutamine leidis aset enne 1992. aasta 12. detsembrit.

(3) Teoste osas, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, kaitseb teose autorsust, autori nime ning autori au ja väärikust Kultuuriministeerium (§ 44 1. lõige). Seda sätet kohaldatakse ka teoste esitajate suhtes (§ 74 4. lõige).

§ 89. Seaduse rakendusaktid

(1) Käesoleva seaduse §-des 13 ja 15 sätestatud autoriõiguste rakendamiseks võib Vabariigi Valitsus või tema volitusel kultuuriminister anda määrusi.

(2) Vabariigi Valitsusel on õigus kehtestada nõuded autoriõigusega kaasnevate õiguste teatud objektide käibe dokumenteerimisele.»

II. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmine ja täiendamine

Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561, 1563, 1564 ja 1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321; 30, 410; 34, 484; 36/37, 552 ja 553; 38, 562; 51, 756 ja 759; 52/53, 771; 60, 951 ja 952; 64/65, 1004; 86/87, 1409; 98/99, 1574; 103, 1695; 108/109, 1783; 1999, 4, 53) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 28. Paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «Tööinspektsiooni» sõnaga «levi-,».

§ 29. Paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Kui haldusõiguserikkumise asja arutas käesoleva seadustiku § 185 2. lõikes, § 186 1. lõikes, § 238 3. lõikes või § 250 2. lõikes sätestatud alustel halduskohtunik, tehes haldusõiguserikkumise asjas menetluse lõpetamise otsuse, ja asja menetluses osalenud isik, pädev asutus või nende esindaja esitab selle otsuse peale apellatsioonkaebuse, võib halduskaristuse määrata halduskohtu teine koosseis kahe kuu jooksul esialgse otsuse tühistamise päevast arvates, kui haldusõiguserikkumise asjas menetluse lõpetamise otsuse tühistanud ringkonnakohus samaaegselt ei kohalda halduskaristust.»

§ 30. Paragrahvi 761 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 31. Seadustiku 11. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«HALDUSÕIGUSERIKKUMISED SISETURUL JA RAHANDUSE VALDKONNAS».

§ 32. Paragrahvi 132 pealkirjast jäetakse välja sõnad «ja teenindamise».

§ 33. Paragrahvi 132 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kauplemise eest:

1) kui selleks tegevuseks puudub tegutsemisluba (kauplemisluba, teenindusluba), välja arvatud käesoleva seadustiku § 133 3. lõikes nimetatud juhul, või

2) kaubaga, mille kohta puudub nõuetekohane saate- või päritolu tõendav dokument, -- määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(2) Kauplemisel müügidokumendi või kauba nõuetekohase saate- või päritolu tõendava dokumendi kontrollimomendil mitteesitamise, samuti kauba või teenuse kvaliteeti tõendava dokumendi või hinnakalkulatsiooni puudumise või kontrollimomendil mitteesitamise eest, -- määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses.»

§ 34. Paragrahvi 132 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kauplemise eest, kui müügikoht või müüja ei ole nõuetekohaselt tähistatud, -- määratakse rahatrahv kuni viiekümne päevapalga ulatuses.»

§ 35. Paragrahv 133 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 133. Turul ja tänaval kauplemise eeskirjade rikkumine

(1) Turu või tänavakaubanduse müügikohtade müügidokumentide väljaandmisel kehtivate nõuete rikkumise eest -- määratakse rahatrahv kuni saja päevapalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud müügikohas pakkumiseks või müümiseks mittelubatud kauba selles müügikohas hoidmise eest -- määratakse rahatrahv kuni saja kahekümne päevapalga ulatuses.

(3) Selleks mitteettenähtud kohas või ilma vastava loata või selles müügikohas pakkumiseks või müümiseks mittelubatud kauba või teenusega kauplemise eest -- määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.»

§ 36. Paragrahv 135 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 135. Kauplemine tarbija tervisele, elule, varale või keskkonnale ohtliku kauba või teenusega

(1) Õigusakti alusel tarbija tervisele, elule, varale või keskkonnale ohtlikuks tunnistatud kauba või teenusega kauplemise eest -- määratakse rahatrahv kuni saja päevapalga ulatuses.

(2) Sama tegevuse eest aasta jooksul vähemalt teistkordselt -- määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

(3) Ettevõtja või temaga töösuhetes oleva isiku poolt kaubast või teenusest, mis sihipärasel kasutamisel on ohtlik tarbija tervisele, elule, varale või keskkonnale, vastava teabe saamisel kohe tarbijakaitse riikliku järelevalve asutusele või massiteabevahenditele mitteteatamise eest -- määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses.»

§ 37. Paragrahvi 137 lõiget 1 täiendatakse pärast arvu «1371» sõnadega «1372 lg 2» ning jäetakse välja arv «1374».

§ 38. Paragrahvi 137 lõikes 2 asendatakse sõnad «, 1371 ja 1374» sõnadega «ja 1371».

§ 39. Paragrahv 1374 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1374. Aktsiisiga maksustatavate kaupade lubamatu ringlus

(1) Eestisse sissevedamiseks mittelubatud alkoholi hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest edasiandmise või töötlemise eesmärgil -- määratakse rahatrahv kahekümne kuni saja päevapalga ulatuses.

(2) Maksumärgiga märgistamata tubakatoote hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest edasiandmise eesmärgil -- määratakse rahatrahv kahekümne kuni saja päevapalga ulatuses.

(3) Kauplemise eest Eestisse sissevedamiseks mittelubatud alkoholiga või maksumärgiga märgistamata tubakatootega -- määratakse rahatrahv viiekümne kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest seitse kuni kolmkümmend ööpäeva.»

§ 40. Paragrahvi 1541 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, samuti teate «alaealistele keelatud» puudumise eest spetsialiseeritud tegevuskohas».

§ 41. Paragrahv 1843 tunnistatakse kehtetuks.

§ 42. Paragrahv 1845 tunnistatakse kehtetuks.

§ 43. Paragrahvi 186 lõiget 1 täiendatakse pärast arvu «72» arvudega «78, 926, 927,», pärast arvu «1375» arvuga «1376,» ja jäetakse välja arv «, 1841» ning sõnad «, 1843 lg 1, 3 ja 4 ning 1845».

§ 44. Paragrahvist 188 jäetakse välja arv «78,» ja asendatakse sõnad «§-des 189--216» sõnadega «§-des 189--2166».

§ 45. Paragrahvi 189 lõikest 1 jäetakse välja arvud «, 78», «, 926, 927, 928» ning «, 134» ja sõnad «ning 1843 lg 2 ja 5».

§ 46. Paragrahvi 189 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja arv «, 926» ja täiendatakse pärast arvu «133» arvuga «137,».

§ 47. Paragrahvi 207 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ning 1843 lg 2 ja 5».

§ 48. Paragrahvi 208 lõikes 1 asendatakse sõnad «ja 81» sõnadega «, 81, 132 ja 135».

§ 49. Paragrahvi 214 lõikes 1 asendatakse sõnad «137 lg 1, 1374» arvuga «137».

§ 50. Paragrahv 2165 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2165. Leviametnikud

(1) Kultuuriministeeriumi levitalituse ametiisikud arutavad käesoleva seadustiku § 132 1., 2. ja 4. lõikes, §-s 133, § 137 1. lõikes, §-des 1541 ning 1841 loetletud haldusõiguserikkumise asju.

(2) Halduskaristuse määramise õigus on Kultuuriministeeriumi levitalituse kultuuriministri poolt volitatud ametiisikutel.»

§ 51. Paragrahv 2166 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2166. Arhiiviametnikud

(1) Arhiiviametnikud arutavad käesoleva seadustiku §-s 1846 nimetatud haldusõiguserikkumise asju.

(2) Halduskaristuse määramise õigus on riigiarhivaaril, arhiiviinspektoril, maa-arhivaaril, eriarhiivi direktoril ja kohaliku omavalitsuse arhiivi direktoril.»

§ 52. Paragrahvi 218 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Haldusõiguserikkumise asja menetluse lõpetamine käesoleva paragrahvi 1. lõikes või käesoleva seadustiku §-s 219 sätestatud alustel ei välista erikonfiskeerimise kohaldamist.»

§ 53. Paragrahvi 222 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kui puudub võimalus tagada manukate osavõtt, loetakse asitõenditeks haldusõiguserikkujalt sündmuskohal või halduskinnipidamise või isikliku läbivaatuse käigus äravõetud esemed või avastatud asjad ja dokumendid, kui äravõtmine on vormistatud käesoleva seadustiku §-des 237--239 ettenähtud korras.»

§ 54. Paragrahvi 228 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast arvu «67» arvudega «78, 926, 927» ja pärast arvu «1374» arvuga «1376,» ning jäetakse välja arvud «, 159» ja «, 177» ja sõnad «, 1843 lg 1, 3 ja 4, 1845».

§ 55. Paragrahvi 228 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «, 135 lg 3».

§ 56. Paragrahvi 228 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja arv «, 351» ja sõnad «135 lg 3» ning täiendatakse enne arvu «1621» arvuga «1376».

§ 57. Paragrahvi 228 lõike 1 punktist 8 jäetakse välja arvud «1371,» ja «1845» ning täiendatakse pärast arvu «1374» arvuga «1376».

§ 58. Paragrahvi 228 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 59. Paragrahvi 228 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 60. Paragrahvi 228 lõike 1 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«15) paragrahvides 188--213; 215--2163 , 2165 ja 2166 osutatud isikud -- § 159 lg 1;».

§ 61. Paragrahvi 228 lõike 1 punktist 20 jäetakse välja arvud «351,» ja «, 1845».

§ 62. Paragrahvi 228 lõike 1 punkt 22 tunnistatakse kehtetuks.

§ 63. Paragrahvi 228 lõike 1 punkti 24 täiendatakse pärast arvu «1373» arvuga «, 1376».

§ 64. Paragrahvi 228 lõike 1 punktis 25 asendatakse arv «159» sõnadega «159 lg 1 ja 2».

§ 65. Paragrahvi 228 lõike 1 punkt 26 tunnistatakse kehtetuks.

§ 66. Paragrahvi 228 lõike 1 punkti 29 täiendatakse enne arvu «1782» arvuga «1376,».

§ 67. Paragrahvi 228 lõike 1 punktis 33 asendatakse arv «159» sõnadega «159 lg 1».

§ 68. Paragrahvi 228 lõike 1 punkti 35 täiendatakse pärast arvu «1374» sõnadega «, 154 lg 1».

§ 69. Paragrahvi 228 lõike 2 esimeses lauses asendatakse arv «2165» arvuga «2166».

§ 70. Paragrahvi 228 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja arvud «51,» ja «, 156» ning punktist 4 sõnad «ja 76».

§ 71. Paragrahvi 228 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, samuti §-de 67, 79, 1374, 155, 181 ja 182».

§ 72. Paragrahv 238 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 238. Erikonfiskeerimine

(1) Erikonfiskeerimisele kuuluvad:

1) haldusõiguserikkumise toimepanemise vahend ja riist;

2) haldusõiguserikkumise läbi omandatud vara;

3) haldusõiguserikkumise asja menetlemisel avastatud aine või ese, mida võib omandada vaid eriloaga, aga see luba puudub;

4) kontrollialase tegevuse käigus avastatud võltsitud dokumendid (sealhulgas võltsitud sõidupilet ja -kaart);

5) tollieeskirjade rikkumise eesmärgil eriliselt ümberehitatud veok, millega, mille sees või mille abil toimetati edasi või kavatseti edasi toimetada tollieeskirjade rikkumise vahetu objektina käsitatavat kaupa;

6) keelatud külmrelv;

7) ebaseaduslikult korraldatava hasartmängu inventar;

8) korraldusloata korraldatava loterii pilet;

9) maksumärgiga märgistamata tubakatoode;

10) Eestisse sissevedamiseks mittelubatud alkohol;

11) võltsitud alkohol ja muu võltsitud kaup;

12) piraatkoopia ja muu piraatkaup;

13) ebaseaduslikult kasutatav erisignaalseade;

14) kiirusemõõteseadet avastav või häiriv seade;

15) ebaseaduslikult külvatud või kasvatatav unimagun või kanep.

(2) Haldusõiguserikkumise vahetuks objektiks olnud väärtuse erikonfiskeerimist võib kohaldada käesoleva seadustiku § 351 2. lõikes, §-s 128 (raadiosaateseade, mille paigaldamiseks ja kasutamiseks on vajalik tööluba), § 132 1. lõikes, § 133 3. lõikes, §-des 135, 137 (kaubad, mille tootmiseks, kokkuostmiseks või müümiseks on erikeeld või vajalik tegevusluba või -litsents), 1371, 138, 146, 148, § 1541 2. lõikes, §-des 158, 168 ja tolliseaduses loetletud haldusõiguserikkumiste asjades.

(3) Haldusõiguserikkumise asja, mis on seotud erikonfiskeerimisega, arutab halduskohtunik. Tolliseaduses ettenähtud haldusõiguserikkumise asja arutamisel võib erikonfiskeerimist kohaldada ka tolliametnik.

(4) Erikonfiskeerimise küsimus lahendatakse sama otsusega, mis tehakse käesoleva seadustiku § 265 1. lõikes sätestatud korras.

(5) Erikonfiskeerimist võib kohaldada, sõltumata asjaolust, kellele erikonfiskeeritav ese, aine või muu väärtus kuulus või kas selle seaduslik valdaja oli tuvastatud.»

§ 73. Paragrahvi 239 täiendatakse lõigetega 11, 12 ja 13 järgmises sõnastuses: 

«(11) Isikutel, kellel on õigus koostada haldusõiguserikkumise protokolli, on õigus võtta oma kontrollialase tegevuse piires ära:

1) asjad, mis kuuluvad või võivad kuuluda erikonfiskeerimisele;

2) dokumendid, mis omavad tähtsust asja õigeks lahendamiseks.

(12) Käesoleva paragrahvi 11. lõikes sätestatud korras äravõetud asju ja dokumente hoitakse kuni haldusõiguserikkumise asjas tehtud otsuse jõustumiseni need asjad või dokumendid äravõtnud isiku asutuse asitõendite hoidlas või muus selle asutuse valduses olevas ruumis.

(13) Äravõetud asjade hoidmine väljaspool käesoleva paragrahvi 12. lõikes nimetatud paika on lubatud vaid juhul, kui see on õigusakti alusel korraldatud.»

§ 74. Paragrahvi 241 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Erikonfiskeerimise kohaldamise või mittekohaldamise peale edasikaebamine ja selle kaebuse arutamine ning lahendamine halduskohtuniku või kohtu poolt toimub protsessiõiguse samade normide kohaselt, mis kehtivad halduskaristuse kohaldamise või haldusõiguserikkumise asjas menetluse lõpetamise otsuse vaidlustamisega seotud kohtumenetluses.»

§ 75. Paragrahvi 248 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Haldusõiguserikkumise asja arutamine on seotud haldusvastutusele võetava isiku juuresolekuga vaid juhul, kui haldusõiguserikkumise asja arutab halduskohtunik ja selle haldusõiguserikkumise eest on karistuse ühe liigina nähtud ette haldusarest. Kui haldusvastutusele võetav isik hoiab kõrvale haldusõiguserikkumise asja arutamisest, teeb halduskohtunik määruse tema sundtoomise kohta. Sundtoomise teostab kohtu asukoha järgne politseiasutus.»

§ 76. Paragrahvi 250 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Käesoleva seadustiku § 228 2. lõike punktides 1--5 nimetatud haldusõiguserikkumise asju arutab halduskohtunik.»

§ 77. Paragrahvi 251 lõikes 2 asendatakse sõna «otsuse» sõnaga «määruse».

§ 78. Paragrahvi 254 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «või teisi antud haldusõiguserikkumise asja osalisi».

§ 79. Paragrahvi 255 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «või kriminaalasja lõpetamise määrus» ja asendatakse sõna «vandeadvokaat» sõnaga «advokaat».

§ 80. Paragrahvi 269 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «186 1. lõikes» sõnadega «, 238 3. lõikes».

§ 81. Paragrahvi 270 lõikes 1 asendatakse arvud «188--216» arvudega «188--2166».

§ 82. Paragrahvi 292 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kui halduskohtunik tuleb järeldusele, et dokument on võltsitud, teeb ta määruse selle dokumendi tõendite hulgast kõrvaldamise ja uurimisasutusele kriminaalasja algatamise küsimuse otsustamiseks edastamise kohta.»

§ 83. Paragrahvi 292 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 84. Paragrahvi 306 tekstis asendatakse sõna «teatavakstegemisest» sõnadega «kättesaamise päevast».

§ 85. Paragrahv 340 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 340. Erikonfiskeerimise otsuse täitmise kord

(1) Haldusõiguserikkumise asja menetluse käigus tehtud erikonfiskeerimise otsus täidetakse selle eseme või aine riigi omandisse sunniviisilise tasuta pööramisega, kui sellel esemel või ainel on mingi väärtus ja kui see ei olnud otseselt kohandatud haldusõiguserikkumise toimepanemiseks. Esemed ja ained, mis olid kohandatud ainult haldusõiguserikkumise toimepanemiseks või millel ei ole mingit väärtust või mida ei saa realiseerida, samuti erikonfiskeeritud võltsitud kaup ja piraatkaup, hävitatakse.

(2) Erikonfiskeerimise otsus viiakse täide ühe kuu jooksul erikonfiskeerimise otsuse jõustumise päevast arvates.

(3) Erikonfiskeeritud eseme või aine riigi omandisse pööramine toimub eseme või aine asukoha järgse maavalitsuse kaudu tolliseaduses sätestatud erisustega.

(4) Erikonfiskeeritud eseme või aine hävitamise viib täide komisjon koosseisus:

1) käesoleva seadustiku §-s 238 sätestatuga seonduva haldusõiguserikkumise protokolli koostanud ametiisik või selle asutuse, mille ametiisik haldusõiguserikkumise protokolli koostas, muu ametiisik;

2) eseme või aine asukoha järgse kohtu täitur;

3) eseme või aine asukoha järgse maavalitsuse rahandusala ametiisik.

(5) Ese või aine hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ja keskkonnale ning välistab selle eseme või aine taaskasutuselevõtu.

(6) Hävitamisele kuuluva eseme või aine osas erikonfiskeerimise otsuse täideviimiseks on, sõltuvalt eseme või aine eripärast, seisundist, kogusest jm, lubatud kaasata kolmandaid isikuid. Eseme või aine hävitamises osalevate juriidiliste või füüsiliste isikute kaasamisega seonduvad küsimused korraldab käesoleva paragrahvi 4. lõike punktis 2 nimetatud ametiisik, kusjuures kompenseerimise küsimused eseme või aine hävitamises osalevatele juriidilistele või füüsilistele isikutele korraldab käesoleva paragrahvi 4. lõike punktis 3 nimetatud ametiisik. Seejuures on lubatud võimalikke kulusid katta mõne teise eseme või aine realiseerimisest käesoleval eelarveaastal saadud tulu arvel.

(7) Erikonfiskeerimise otsuse täideviimise kohta koostatakse akt, mille üks eksemplar edastatakse viivitamatult erikonfiskeerimise otsuse teinud tolliametnikule, kohtunikule või kohtule.»

§ 86. Paragrahv 341 tunnistatakse kehtetuks.

III. Kriminaalkoodeksi muutmine ja täiendamine

Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466, 1467 ja 1468; 1998, 2, 42; 4, 62; 17, 265; 23, 321; 30, 412; 36/37, 552 ja 553; 51, 756 ja 759; 59, 941; 98/99, 1576; 107, 1766; 108/109, 1783; 1999, 4, 53) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 87. Paragrahvi 33 lõikest 2 jäetakse välja arvud «136» ja «152, 1522», täiendatakse pärast sõnu «1481 lg 2» arvudega «1487, 149,» ning asendatakse sõnad «ja 2002» sõnadega «, 2002 ja 281».

§ 88. Paragrahvi 33 lõikes 4 asendatakse sõnad «võib kohaldada» sõnaga «kohaldatakse».

§ 89. Paragrahvi 33 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Erikonfiskeerimist kohaldatakse teosele ja teose koopiale:

1) mis on pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriv, kui sellist teost või teose koopiat demonstreeriti väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta või alaealisele;

2) milles alaealist kujutatakse erootilises või pornograafilises situatsioonis.

(6) Erikonfiskeerimist kohaldatakse:

1) piraatkoopiale;

2) tootele, mis on valmistatud patendiomaniku või kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse või mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigust rikkudes;

3) esemele või ainele, mis on tähistatud kaubamärgiomaniku loata õiguskaitset omava kaubamärgiga identse või äravahetamiseni sarnase tähisega.»

§ 90. Paragrahv 136 tunnistatakse kehtetuks.

§ 91. Paragrahv 1361 tunnistatakse kehtetuks.

§ 92. Paragrahv 1362 tunnistatakse kehtetuks.

§ 93. Paragrahv 1363 tunnistatakse kehtetuks.

§ 94. Paragrahvis 148 asendatakse sõnad «§-s 1523» sõnadega «§-des 1487 või 1523 ».

§ 95. Paragrahv 1512 tunnistatakse kehtetuks.

§ 96. Paragrahv 152 tunnistatakse kehtetuks.

§ 97. Paragrahv 1522 tunnistatakse kehtetuks.

§ 98. Paragrahvi 1762 täiendatakse pärast arvu «122» arvuga «, 1662».

§ 99. Paragrahvi 2004 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «müümise» sõnaga «rentimise».

§ 100. Paragrahvi 2004 lõikes 3 asendatakse sõnad «sama tegevuse eest» sõnadega «käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõikes tähendatud teo eest».

§ 101. Koodeksi eriosa täiendatakse 15. peatükiga järgmises sõnastuses:

«15. peatükk

KURITEOD INTELLEKTUAALSE OMANDI VASTU

§ 277. Autori või teose esitaja isiklike mittevaraliste õiguste rikkumine

Võõra teose või teose esituse oma nimel üldsusele teatavakstegemise (plagiaadi) või autori või teose esitaja isiklike mittevaraliste õiguste muu rikkumise eest -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.

§ 278. Autori või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja varaliste õiguste rikkumine

Autori või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja varaliste õiguste rikkumise eest, kui puuduvad käesoleva koodeksi §-s 280 ettenähtud kuritegude tunnused, -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.

§ 279. Autoriõiguse seadusega ettenähtud tasu maksmisest kõrvalehoidumine

Kujutava kunsti teose originaali edasimüümise, samuti audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise eest seadusega ettenähtud tasu maksmisest kõrvalehoidumise eest -- karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.

§ 280. Piraatkoopia käitlemine

(1) Piraatkoopiaga kauplemise eest -- karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.

(2) Teose avaliku esitamise, üldsusele näitamise või üldsusele ülekandmise eest, kui seejuures kasutati piraatkoopiat, -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.

(3) Teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ilma teose autori, tema õiguste valdaja või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja loata reprodutseerimise (piraatkoopia valmistamise) eest -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(4) Piraatkoopia sisse- või väljaveo eest, kui puuduvad käesoleva koodeksi §-s 76 ettenähtud kuriteo tunnused, -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

§ 281. Autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava kaitsevahendi käitlemine

Teose ebaseadusliku reprodutseerimise vastase kaitsevahendi, samuti satelliidi või kaabli vahendusel ülekantava signaali ebaseadusliku vastuvõtmise vastase kaitsevahendi kõrvaldamiseks mõeldud tehnilise vahendi või seadme valmistamise, omandamise, hoidmise, kasutamise, edasitoimetamise, müümise või üleandmise eest, -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.

§ 282. Leiutise või tööstusdisainilahenduse kohta andmete avalikustamine ja leiutise, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse autorsuse omastamine

(1) Leiutise või tööstusdisainilahenduse kohta andmete avalikustamise eest teadvalt ilma patendile, kasulikule mudelile või tööstusdisainilahendusele õigust omava isiku loata enne nende andmete avaldamist seaduses ettenähtud korras -- karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.

(2) Leiutise, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse autorsuse omastamise eest -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.

§ 283. Patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku või tööstusdisainilahenduse omaniku või mikrolülituse topoloogia omaniku või kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumine

Patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku või tööstusdisainilahenduse omaniku või mikrolülituse topoloogia omaniku või kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise eest -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.

§ 284. Sordikaitsest tulenevate õiguste rikkumine

Kaitsealuse sordi aretajale või omanikule kuuluvate õiguste omastamise või kaitsealuse sordi kasutamise eest ilma omaniku poolt väljastatud litsentsita -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.»

IV. Tarbijakaitseseaduse muutmine ja täiendamine

Tarbijakaitseseaduses (RT I 1994, 2, 13; 1995, 20, 297; 1996, 49, 953; 1997, 93, 1561) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 102. Paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

«5) kauplemine -- kauba või teenuse pakkumine või müük;

6) müügidokument -- riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse poolt väljastatav tegevusluba (tegevuslitsents), tegutsemisluba (kauplemisluba, teenindusluba) või muu dokument, samuti müügikoha valdaja poolt väljastatav müügipilet, mille olemasolu on õigusaktist tulenevalt kauplemise eeltingimus.»

§ 103. Paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Kauplemine tootega, mis on valmistatud kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkudes, ei ole lubatud ka siis, kui vahendajat, müüjat või tarbijat kauba vastavast eripärast eelnevalt teavitatakse.»

§ 104. Paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

«121) kontrollima kauba vastuvõtmisel kauba kogust, kvaliteeti, müügitähtaegu, märgistuse vastavust saatedokumentidele ja saatedokumentide vastavust kehtestatud nõuetele;».

§ 105. Paragrahvi 7 punktis 13 asendatakse sõnad «mittetoidukauba puhul ka» sõnaga «samuti».

§ 106. Paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) võtta müügile kaupa, mille hulgimüük on litsentsitud tegevusala, vastavat tegevusluba mitteomavalt vahendajalt.»

§ 107. Paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 108. Paragrahvi 11 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna «kauplemisnõuete» sõnadega «võltsitud kauba käibe tõkestamise, samuti kauplemise nõuete».

§ 109. Paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) kontrollida käesoleva seaduse täitmist takistamatult ja ette teatamata, seejuures vajadusel sooritades kontrolloste ja teostades juhuvaliku meetodil tasuta proovivõtte;».

§ 110. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 17. Juriidilise isiku vastutus tarbijakaitseseaduse rikkumise eest

(1) Juriidilise isiku poolt:

1) käesoleva seaduse või teiste seaduste alusel tarbijakaitse alal riiklikku järelevalvet teostava asutuse ametiisiku ettekirjutuse mittetäitmise või

2) kauplemisel käesoleva paragrahvi 2.--4. lõikes ja käesoleva seaduse §-s 171 sätestamata käesoleva seaduse rikkumise eest -- määratakse rahatrahv kuni 10 000 krooni.

(2) Juriidilise isiku poolt, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 171 sätestatud juhud, kauplemisel müügidokumendi või kauba nõuetekohase saate- või päritolu tõendava dokumendi kontrollimomendil mitteesitamise, samuti kauba või teenuse kvaliteeti tõendava dokumendi või hinnakalkulatsiooni puudumise või kontrollimomendil mitteesitamise eest -- määratakse rahatrahv kuni 10 000 krooni.

(3) Juriidilise isiku poolt, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 171 sätestatud juhud, kauplemise eest:

1) kaubaga, mille kohta puudub nõuetekohane saate- või päritolu tõendav dokument, või

2) ilma müügidokumendita või

3) selles müügikohas mittelubatud kauba või teenusega -- määratakse rahatrahv 20 000 kuni 50 000 krooni.

(4) Juriidilise isiku poolt, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 171 sätestatud juhud, kauplemise eest:

1) tarbija elule, tervisele, varale või keskkonnale ohtliku kauba või teenusega või

2) kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkudes valmistatud tootega -- määratakse rahatrahv 50 000 kuni 100 000 krooni.

(5) Käesoleva paragrahvi 3. ja 4. lõikes toodud õiguserikkumiste puhul kohaldatakse õiguserikkumise vahetuks objektiks olnud kauba erikonfiskeerimist.»

§ 111. Paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud õiguserikkumiste asjades on protokolli koostamise õigus tarbijakaitse järelevalvepädevusega asutuse ametiisikul vastavalt käesoleva seaduse § 11 2. lõikes sätestatule.»

§ 112. Paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Käesoleva seaduse § 17 1. ja 2. lõikes nimetatud õiguserikkumiste asjades on õiguserikkumise asja arutamise õigus:

1) Tarbijakaitseameti peadirektoril ja tema poolt volitatud tarbijakaitseametnikul;

2) kõrgemal politseiametnikul;

3) tarbijakaitse järelevalvepädevusega muu valitsusasutuse juhil ja tema poolt volitatud sama ametkonna ametiisikul.»

§ 113. Paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva seaduse § 17 3. ja 4. lõikes ning §-s 171 nimetatud õiguserikkumiste asju arutab halduskohtunik.»

§ 114. Paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Käesoleva seaduse § 17 4. lõike punktis 2 nimetatud õiguserikkumise tõkestamisel ja menetlemisel toimub õiguserikkumise vahetule objektile hinnangu andmine kaubamärgiomaniku, tema õiguste valdaja või nende esindaja poolt antavate ütluste, esitatavate dokumentide, originaaltoote või muude eelnimetatud isikutelt lähtuvate faktiliste andmete alusel.»

V. Tolliseaduse muutmine ja täiendamine

Tolliseaduses (RT I 1998, 3, 54; 36/37, 552; 51, 756) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 115. Paragrahvi 26 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) piraatkoopiat autoriõiguse seaduse (RT 1992, 49, 615; RT I 1996, 49, 953; 1998, 36/37, 552) § 101 tähenduses.»

§ 116. Paragrahvi 26 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 117. Paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kaubale, mille puhul on alust arvata, et tegemist on võltsitud kauba või piraatkaubaga, annab hinnangu:

1) kaubamärgiomanik, tema õiguste valdaja või nende esindaja või

2) tööstusdisainilahenduse omanik, tema õiguste valdaja või nende esindaja või

3) autor, tema õiguste valdaja või nende esindaja või

4) autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja või tema esindaja.»

§ 118. Paragrahvi 65 lõike 4 punkti 2 tekstist jäetakse välja sõnad «välja arvatud käesoleva seaduse §-s 26 nimetatu,».

§ 119. Paragrahvi 69 lõiked 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Tolli- või piirivalveametnik võib määrata ja sisse nõuda tollieeskirjade rikkumise kohas kuni 2050 krooni suuruse rahatrahvi.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 toodud õiguserikkumise puhul võib toll kohaldada tollieeskirjade rikkumise vahetu objektina käsitatava kauba erikonfiskeerimist. Esemed, ained ja muud väärtused, mis kuuluvad tolli poolt kohustuslikule erikonfiskeerimisele, sätestatakse haldusõiguserikkumiste seadustiku § 238 lõikes 1. Erikonfiskeerimise kohaldamine ei ole seotud karistuse kohaldamisega. Erikonfiskeerimist võib kohaldada, sõltumata asjaolust, kellele erikonfiskeeritav ese, aine või muu väärtus kuulus või kas selle seaduslik valdaja oli tuvastatud.»

§ 120. Paragrahvi 71 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «on kohustatud esitama need» sõnaga «tasuta».

§ 121. Paragrahvi 76 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 122. Paragrahvi 77 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «kultuuriväärtus» sõnadega «välja arvatud piraatkoopia,».

VI. Muudetud seaduste terviktekstide avaldamine

Vabariigi Valitsusel korraldada autoriõiguse seaduse, haldusõiguserikkumiste seadustiku, kriminaalkoodeksi ja tarbijakaitseseaduse terviktekstide avaldamine Riigi Teatajas ühe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json