Teksti suurus:

Rakvere kohanimede määramise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 146, 1374

Rakvere kohanimede määramise kord

Vastu võetud 21.04.2004 nr 12

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 lõikes 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktis 37 sätestatu, Rakvere Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada Rakvere kohanimede määramise kord (kord lisatud).

2. Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Volikogu esimees Mihkel JUHKAMI

Kinnitatud
Rakvere Linnavolikogu 21. aprilli 2004. a määrusega nr 12

RAKVERE KOHANIMEDE MÄÄRAMISE KORD

1. Rakvere kohanimede määramise kord sätestab Rakvere linna haldusterritooriumil kohanimede määramise ning muud kohanimede korraldamise ja kasutamisega seotud toimingud.

2. Ametlik kohanimi määratakse tänavale, väljakule ja muule aadressis kasutatavale väikekohale, ühissõidukipeatusele ning maaregistrisse kantavale katastriüksusele, kui sellel on väljaspool tänavavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte.

3. Ametliku kohanime võib määrata ka muule nimetamata väikekohale, kui koha eristamine on vajalik Rakvere linna omavalitsusorganitele nende tegevuses. Sellisteks väikekohtadeks on linnaplaneerimise territoriaalüksused ja muud aadressis mittekasutatavad kohad.

4. Ametliku kohanime muutmise aluseks võib olla:
4.1. ametlike kohanimede samasus või eksitav sarnasus;
4.2. nime kirjutusviisi moonutatus või mittevastavus õigekirjareeglitele;
4.3. kasutusel olevate nimevariantide ühtlustamine;
4.4. mitteametliku kohanime püsiv eeliskasutus sellest erineva ametliku kohanime ees;
4.5. ajaloolise eestipärase kohanime taastamine;
4.6. senise nime eksitavus;
4.7. muul alusel, kui selleks on andnud nõusoleku siseminister.

5. Ametliku kohanime tühistamise aluseks on nimetusobjekti kaotamine või häving.

6. Kirjalik ettepanek ametliku kohanime määramise algatamiseks esitatakse Rakvere Linnavalitsuse, Rakvere linna elaniku või mõne teise asjast huvitatud isiku poolt Rakvere Linnavolikogu kantseleisse.

7. Ametliku kohanime määramine algatatakse Rakvere Linnavolikogu otsusel.

8. Ametliku kohanime määramise ettevalmistamist korraldab Rakvere Linnavalitsus, kes avaldab regulaarselt ilmuvas maakonnalehes ja Rakvere linna veebilehel www.rakvere.ee teadaande, kus on toodud väikekoha või objekti kirjeldus, millele on algatatud ametliku kohanime määramine ning kohanime ettepanekute esitamise tingimused, kord ja tähtaeg.

9. Esitatud ettepanekud vaatab läbi Rakvere Linnavalitsuse moodustatud kohanimekomisjon, kes esitab oma seisukoha koos ametliku kohanime valiku põhjendusega Rakvere Linnavalitsusele.

10. Rakvere Linnavalitsusel on õigus küsida ekspertarvamusi ja tellida sihtuuringuid asjatundjatelt, Vabariigi Valitsuse moodustatud kohanimenõukogult ja Vabariigi Valitsuse määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.

11. Üldjuhul esitatakse Rakvere Linnavalitsuse poolt Rakvere Linnavolikogule määramiseks üks nimevariant.

12. Eraomandis olevale maaregistri katastriüksusele ja sellel paiknevale kohale ametliku kohanime määramise korral esitatakse Rakvere Linnavolikogule koos määruse eelnõuga ka omaniku arvamus.

13. Rakvere Linnavolikogu avaldab Rakvere Linnavalitsuse esitatud määruse eelnõu alusel vähemalt 30 päeva enne ametliku kohanime määramist regulaarselt ilmuvas maakonnalehes ja Rakvere linna veebilehel www.rakvere.ee kohanime määramise eelteate.

14. Igal isikul on õigus kohanime määramise eelteate avaldamisele järgneva 30 päeva jooksul esitada Rakvere Linnavolikogu kantseleisse kirjalikke vastuväiteid Rakvere Linnavalitsuse esitatud nimevariandi (nimevariantide) kohta.

15. Ametliku kohanime määrab Rakvere Linnavolikogu, kes avaldab vastava määruse regulaarselt ilmuvas maakonnalehes ja Rakvere linna veebilehel www.rakvere.ee.

16. Jõustunud ametliku kohanime määramise akt saadetakse Vabariigi Valitsuse moodustatud kohanimenõukogule ja riigi kohanimeregistrile.

17. Ametliku kohanime muutmine ja tühistamine toimub samas korras nagu selle määramine.

19. Rakvere linna haldusterritooriumil asuvate kohtade nimistut peab Rakvere Linnavalitsus.

20. Seaduses sätestatud juhtudel kohanime määrava ministri poolt küsitava arvamuse ametliku kohanime määramise kohta annab Rakvere Linnavalitsus.

21. Maaregistri katastriüksuse aadressikoha nime koos majanumbriga ehitisele või muule asukoha osutust vajavale objektile kinnitab Rakvere Linnavalitsus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json