Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 19, 81

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 11.09.2002

Lepingu ja protokolli ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Eesti Vabariik ja Ungari Vabariik,

soovides sõlmida lepingu tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimiseks ning maksudest hoidumise tõkestamiseks,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Lepingu subjekt

Leping kehtib isiku kohta, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigi resident.

Artikkel 2. Lepingu ese

(1) Leping kehtib lepinguosalise riigi või selle kohalike omavalitsuste kehtestatud tulu- ja kapitalimaksu kohta, sõltumata selle sissenõudmise viisist.

(2) Tulu- ja kapitalimaksuna käsitatakse tulult, kapitalilt või tulu- või kapitaliosadelt võetavat maksu ning vallas- või kinnisvara võõrandamisest saadud kasult ning vara väärtuse kasvult võetavat maksu.

(3) Maksud, mille kohta leping kehtib, on eelkõige:
a) Eestis:
tulumaks;
(edaspidi Eesti maks);
b) Ungaris:
(i) füüsilise isiku tulumaks (személyi jövedelemadó);
(ii) juriidilise isiku tulumaks (társasági adó);
(iii) dividendide maks (osztalékadó);
(iv) maamaks (telekadó);
(v) ehitiste (hoonete) maks (épitményadó)
(edaspidi Ungari maks).

(4) Lepingut kohaldatakse ka samastele või sama laadi maksudele, mis kehtestatakse olemasolevate maksude asemele või nendele lisaks pärast lepingu allakirjutamist. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud teevad teineteisele teatavaks asjaomaste maksuseaduste iga tähtsa muudatuse.

Artikkel 3. Üldmõisted

(1) Kui kontekst ei nõua teisiti, kasutatakse selles lepingus mõisteid järgmises tähenduses:
a) Eesti tähendab Eesti Vabariiki ja geograafilises mõttes Eesti territooriumi ning Eesti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib Eesti seaduste ja rahvusvahelise õiguse kohaselt teostada oma õigust merepõhja ja maapõue ning seal leiduvate loodusvarade suhtes;
b) Ungari kasutatuna geograafilises mõttes tähendab Ungari Vabariigi territooriumi;
c) lepinguosaline riik ja teine lepinguosaline riik on kontekstist olenevalt kas Eesti või Ungari;
d) isik on füüsiline isik, äriühing või muu isikute ühendus;
e) äriühing on juriidiline isik või muu isikute ühendus, keda maksustatakse kui juriidilist isikut;
f) lepinguosalise riigi ettevõtja ja teise lepinguosalise riigi ettevõtja on kontekstist olenevalt kas ühe või teise lepinguosalise riigi residendist ettevõtja;
g) rahvusvaheline transport on lepinguosalise riigi ettevõtja mere- või õhutransport, välja arvatud juhul, kui mere- või õhutransporti korraldatakse ainult teises lepinguosalises riigis;
h) pädev ametiisik on:
(i) Eestis rahandusminister või tema volitatud esindaja;
(ii) Ungaris rahandusminister või tema volitatud esindaja;
i) kodanik on:
(i) lepinguosalise riigi kodakondsusega füüsiline isik;
(ii) juriidiline isik või muu isikute ühendus, mis on asutatud lepinguosalise riigi seaduste alusel.

(2) Kui lepinguosaline riik kasutab lepingu kohaldamisel lepingus määratlemata mõistet ja kui kontekstist ei tulene teisiti, lähtub ta lepingus käsitletud maksudega seotud mõistet tõlgendades selle riigi seadustes kasutatud definitsioonist, arvestades, et maksuseadustes määratletud mõisted on ülimuslikud.

Artikkel 4. Resident

(1) Selles lepingus tähendab mõiste lepinguosalise riigi resident isikut, kes on selle riigi seaduste alusel maksukohustuslane elu- või asukoha, juhtkonna asukoha või asutamise koha või muu sellise kriteeriumi järgi. Mõiste hõlmab ka riiki ja kohalikku omavalitsust. Mõiste ei hõlma isikut, kes on maksukohustuslane üksnes seetõttu, et tema tuluallikas või vara asub selles riigis.

(2) Kui lõike 1 kohaselt on füüsiline isik mõlema lepinguosalise riigi resident, määratakse tema õiguslik seisund järgmiselt:
a) ta on selle riigi resident, kus tal on alaline elukoht; kui tal on alaline elukoht mõlemas riigis, siis on ta selle riigi resident, millega tal on tihedamad isiklikud ja majanduslikud sidemed (eluliste huvide keskus);
b) kui eluliste huvide keskust ei ole võimalik kindlaks määrata või kui isikul ei ole alalist elukohta kummaski riigis, siis on ta selle riigi resident, kus ta tavaliselt viibib;
c) kui isik viibib tavaliselt mõlemas riigis või kui ta ei viibi tavaliselt kummaski neist, siis on ta selle riigi resident, mille kodanik ta on;
d) kui isik on mõlema lepinguosalise riigi kodanik või kui ta ei ole kummagi lepinguosalise riigi kodanik, siis lahendatakse küsimus lepinguosaliste riikide pädevate ametiisikute kokkuleppel.

(3) Kui lõike 1 kohaselt on isik mõlema lepinguosalise riigi resident, otsustavad lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud tema suhtes lepingu kohaldamise kokkuleppe teel; see ei kehti füüsilise isiku kohta. Kui kokkuleppele ei jõuta, ei käsitata isikut kummagi lepinguosalise riigi residendina ja lepingus ettenähtud soodustusi talle ei kohaldata.

Artikkel 5. Püsiv tegevuskoht

(1) Selles lepingus tähendab mõiste püsiv tegevuskoht äritegevuse kindlat kohta, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub ettevõtja äritegevus.

(2) Püsivaks tegevuskohaks peetakse esmajoones:
a) juhtkonna asukohta;
b) filiaali;
c) kontorit;
d) tehast;
e) töökoda;
f) kaevandust, nafta- ja gaasipuurauku, karjääri ning muud loodusvarade kaevandamise kohta.

(3) Ehitusplatsi ning ehitus-, montaaži- ja seadmestamistööde kohta peetakse püsivaks tegevuskohaks ainult juhul, kui seal kestab tegevus üle kuue kuu.

(4) Olenemata eelnevates lõigetes sätestatust ei peeta püsivaks tegevuskohaks sellist ettevõtja äritegevuse kohta, kus:
a) kasutatakse rajatisi ainult ettevõtjale kuuluva kauba ja materjali ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
b) ettevõtja hoiab enda kaubavaru ainult ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
c) ettevõtja hoiab endale kuuluvat ja teisele ettevõtjale ainult töötlemiseks antavat kaupa;
d) ostetakse ainult ettevõtjale vajalikke kaupu või kogutakse talle vajalikku äriteavet;
e) tehakse igasuguseid muid ainult ettevõtjale vajalikke ettevalmistus- või abitöid;
f) tegevus toimub ainult mitmetel punktides a–e loetletud eesmärkidel ning on kokkuvõttes ettevalmistavat või abistavat laadi.

(5) Kui isik tegutseb ettevõtja nimel ning on volitatud sõlmima ja tavaliselt sõlmib lepinguosalises riigis ettevõtja nimel lepinguid, siis olenemata lõigetest 1 ja 2 loetakse, et ettevõtjal on selles riigis püsiv tegevuskoht nende tehingute suhtes, mida selline isik on teinud ettevõtja nimel, välja arvatud juhul, kui sellise isiku tegevus on piiratud lõikes 4 loetletuga. See lõige ei kehti lõikes 6 nimetatud isikute kohta.

(6) Ettevõtjal ei ole teises lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta, kui tema äritegevus seal riigis toimub ainult maakleri, komisjonäri või muu sõltumatu vahendaja kaudu ja selle isiku tegevust võib käsitada tema tavapärase äritegevusena. Kui selline isik tegutseb täielikult või peaaegu täielikult selle ettevõtja huvides, ei loeta seda isikut selle lõike mõistes sõltumatuks vahendajaks. Sellisel juhul kohaldatakse lõiget 5.

(7) Asjaolu, et lepinguosalise riigi residendist äriühing kontrollib teise lepinguosalise riigi residendist äriühingut või teda kontrollib teise lepinguosalise riigi residendist äriühing või tema äritegevus toimub teises riigis (kas püsiva tegevuskoha kaudu või muul viisil), ei muuda kumbagi äriühingut teineteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.

Artikkel 6. Kinnisvaratulu

(1) Tulu, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast (sealhulgas põllumajandusest või metsandusest saadud tulu), võib maksustada selles teises riigis.

(2) Mõiste kinnisvara määratletakse vara asukoha riigi seaduste alusel. Kinnisvarana käsitatakse kinnisasja päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavaid seadmeid ning eluskarja, maaomandit käsitlevate seadustega sätestatud õigusi, optsioone või muid sarnaseid õigusi kinnisvara omandamiseks ja kinnisvara kasutusvaldust ning loodusvarade kasutamise tasu ja loodusvarade kasutamise õiguse tasu. Kinnisvarana ei käsitata laevu, paate ega õhusõidukeid.

(3) Lõige 1 kehtib kinnisvara otsesest kasutamisest, rendileandmisest või muul viisil kasutamisest saadud tulu kohta.

(4) Kui osaluse omamine äriühingus annab osaluse omanikule õiguse kasutada äriühingu kinnisvara, siis võib selle õiguse otsesest kasutamisest, rendileandmisest või mõnel muul viisil kasutamisest saadud tulu maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kinnisvara asub.

(5) Lõiked 1, 3 ja 4 kehtivad ka ettevõtluses kasutatavast kinnisvarast saadud tulu kohta.

Artikkel 7. Ärikasum

(1) Lepinguosalise riigi ettevõtja kasum maksustatakse ainult selles riigis. Kui ettevõtja tegutseb püsiva tegevuskoha kaudu ka teises lepinguosalises riigis, võib selles teises riigis maksustada selle kasumiosa, mis on omistatav sellele püsivale tegevuskohale.

(2) Võttes arvesse lõiget 3, omistatakse mõlemas lepinguosalises riigis püsivale tegevuskohale kasum, mida püsiv tegevuskoht oleks võinud saada, tegutsedes iseseisva ettevõtjana samadel või sarnastel tingimustel samal või sarnasel tegevusalal, olles täiesti iseseisev oma suhetes teise lepinguosalise riigi ettevõtjaga, kelle püsiv tegevuskoht ta on.

(3) Püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvutades võib tuludest maha arvata juhtimis- ja halduskulud ning püsiva tegevuskohaga seotud muud kulud, sõltumata sellest, kas need tekkisid püsiva tegevuskoha riigis või mujal. Lepinguosaline riik lubab püsiva tegevuskoha kasumi arvutamisel tuludest maha arvata ainult sellised kulud, mida võib maha arvata selle riigi seaduste alusel.

(4) Kui lepinguosaline riik on püsivale tegevuskohale omistatava kasumi kindlaksmääramisel tavaliselt jaotanud ettevõtja kogukasumi proportsionaalselt ettevõtja erinevate osade vahel, siis lõige 2 ei takista lepinguosalisel riigil eelnimetatud meetodit kasutamast, kuid sellise kasumi jaotamise meetodi rakendamise tulemus peab olema kooskõlas selle artikli põhimõtetega.

(5) Kasumit ei omistata püsivale tegevuskohale, kui ettevõtja ainult ostab püsiva tegevuskoha kaudu kaupu.

(6) Eelmistes lõigetes käsitletud kasumit arvutades rakendatakse igal aastal sama meetodit, kui ei ole küllaldast põhjust seda muuta.

(7) Kui kasum hõlmab tulu, mida käsitletakse lepingu teistes artiklites, kohaldatakse sellele tulule neid artikleid.

Artikkel 8. Mere- ja õhutransport

(1) Lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelisest mere- ja õhutranspordist saadud kasum maksustatakse ainult selles riigis.

(2) Lõige 1 kehtib ka sellise kasumi kohta, mis on saadud osalusest puulis või muud liiki ühises äritegevuses või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis.

Artikkel 9. Seotud ettevõtjad

(1) Kui
a) lepinguosalise riigi ettevõtja otse või kaudselt osaleb teise lepinguosalise riigi ettevõtja juhtimises või tal on osalus ettevõtja osa- või aktsiakapitalis või
b) sama isik otse või kaudselt osaleb mõlema riigi ettevõtja juhtimises või tal on osalus ettevõtja osa- või aktsiakapitalis

ning kui ettevõtjad järgivad omavahelistes äri- ja finantssuhetes mitteseotud ettevõtjate vahel kokkulepitust erinevaid nõudeid ja seetõttu jääb ettevõtja kasum eeldatavast väiksemaks, arvatakse ettevõtja kasumiks eeldatav kasum ja see maksustatakse vastavalt.

(2) Kui lepinguosaline riik arvab oma riigi ettevõtja kasumi hulka – ja maksustab vastavalt – kasumi, mille osas teise lepinguosalise riigi ettevõtja on selles teises riigis maksustatud, ja kui selline kasum oleks lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõtjale, kui nende kahe ettevõtja vahelised tingimused oleksid olnud sarnased iseseisvate ettevõtjate vaheliste tingimustega, siis teine riik korrigeerib tasumisele kuuluvat maksusummat, kui ta leiab, et see on õigustatud. Maksusumma korrigeerimisel arvestatakse lepingu teisi sätteid ja vajaduse korral konsulteerivad lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud teineteisega.

Artikkel 10. Dividend

(1) Dividendi, mida lepinguosalise riigi residendist äriühing maksab teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Dividendi võib maksustada ka dividendi maksja residendiriigis, kuid kui dividendi saaja on teise lepinguosalise riigi resident, siis võib dividendilt maksu kinni pidada kuni:
a) 5 protsenti dividendi brutosummast, kui dividendi saaja on äriühing, kelle otsene osalus dividendi maksva äriühingu aktsia- või osakapitalis on vähemalt 25 protsenti;
b) 15 protsenti dividendi brutosummast kõigil teistel juhtudel.

Lõiget ei kohaldata äriühingu selle kasumi maksustamise suhtes, millest dividendi makstakse.

(3) Selles artiklis käsitatakse dividendina tulu aktsiatest või muudest kasumi saamise õigustest, mis ei ole võlanõuded, ning tulu teistest õigustest, mida dividendi maksva äriühingu residendiriigi seaduste kohaselt käsitatakse tuluna osalusest äriühingu aktsia- või osakapitalis.

(4) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist dividendi saaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, mille resident dividendi maksev äriühing on, või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb iseseisvalt oma kutsealal ning saab dividendi seoses püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevusega. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

(5) Kui lepinguosalise riigi residendist äriühing saab kasumit või tulu teisest lepinguosalisest riigist, võib see teine riik dividendi maksustada üksnes juhul, kui dividendi makstakse selle teise riigi residendile või kui osalus, mille alusel dividendi makstakse, on seotud selles teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla kohaga. Teine lepinguosaline riik ei või äriühingu jaotamata kasumit maksustada isegi siis, kui dividend või jaotamata kasum on täielikult või osaliselt tekkinud tema riigis.

(6) Olenemata lõikest 5 võib lepinguosalise riigi äriühingut, kellel on teises lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht, mida võib selle lepingu kohaselt maksustada selles teises riigis, lisaks püsivale tegevuskohale omistatavalt kasumilt võetavale maksule maksustada lisamaksuga. Lisamaks ei tohi ületada 5 protsenti püsivale tegevuskohale omistatavast kasumist, millelt on selle teise riigi maksud juba tasutud.

Artikkel 11. Intressid

(1) Intresse, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Lõikes 1 nimetatud intressid võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik, kus intressid tekivad. Kui intresside saaja on teise lepinguosalise riigi resident, võib intressidelt maksu kinni pidada kuni 10 protsenti nende brutosummast.

(3) Olenemata lõigetest 1 ja 2:
a) maksustatakse Eestis tekkivad intressid ainult Ungaris, kui intresse makstakse:
(i) Ungari Vabariigile, tema kohalikule omavalitsusele või Ungari Vabariigi valitsusele;
(ii) Ungari Riigipangale (The National Bank of Hungary);
(iii) Ungari Ekspordi-Impordipangale (The Hungarian Export-Import Bank Ltd.);
(iv) Ungari Ekspordikrediidi Kindlustusele (The Hungarian Export Credit Insurance Ltd.);
(v) Ungaris asutatud organisatsioonile, mis on olemuslikult sarnane alapunktides iii ja iv nimetatud üksusega (lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud otsustavad vastastikuse kokkuleppe teel, kas sellised organisatsioonid on olemuslikult sarnased);
b) maksustatakse Ungaris tekkivad intressid ainult Eestis, kui intresse makstakse:
(i) Eesti Vabariigile, tema kohalikule omavalitsusele või Eesti Vabariigi valitsusele;
(ii) Eesti Pangale;
(iii) Eestis asutatud organisatsioonile, mis on olemuslikult sarnane punkti a alapunktides iii ja iv nimetatud üksusega (lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud otsustavad vastastikuse kokkuleppe teel, kas sellised organisatsioonid on olemuslikult sarnased);
c) maksustatakse lepinguosalises riigis tekkivad intressid, mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile seoses mõne punktis a või b nimetatud üksuse tagatud laenuga, ainult selles teises riigis;
d) maksustatakse lepinguosalises riigis tekkivad intressid ainult teises lepinguosalises riigis, kui:
(i) intresside saaja on teise riigi resident ja
(ii) intresside saaja on teise riigi ettevõtja ja
(iii) intresse makstakse seoses võlgnevusega, mis on selle riigi ettevõtjal tekkinud igasuguse kauba või tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade järelmaksuga müügi tõttu, välja arvatud juhul, kui tegemist on müügi või võlgnevusega seotud isikute vahel.

(4) Selles artiklis käsitatakse intressina tulu, mida saadakse tagatud või tagamata võlanõudest ning valitsuse väärtpaberitest või võlakohustustest või nendega seotud maksetest, ning tulu, mida maksustatakse tulu tekkimise riigi seaduste alusel kui tulu laenatud rahalt. Mõiste intress ei hõlma artiklis 10 dividendina käsitatud tulu. Hilinenud makse eest võetavat viivist intressiks ei peeta.

(5) Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist intressi saaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, kus intressid tekivad, või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb teises riigis iseseisvalt oma kutsealal ja saab intresse püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevusega seotud võlanõudelt. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

(6) Intress on tekkinud lepinguosalises riigis, kui intressi maksab selle riigi resident. Kui võlgnevus, mille alusel intressi makstakse, on tekkinud seoses püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla koha kaudu toimuva tegevusega ning intressi makstakse püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla koha kaudu, on intress tekkinud püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla koha riigis.

(7) Kui intresside maksja ja intresside saaja või nende mõlema ning muu isiku erisuhte tõttu ületab võlanõude alusel makstavate intresside summa selle summa, milles oleksid intresside maksja ja intresside saaja kokku leppinud ilma sellises suhtes olemata, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summale. Enammakstud intresside summa maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduste kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 12. Litsentsitasu

(1) Litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Lõikes 1 nimetatud litsentsitasu võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik, kus litsentsitasu tekib. Kui litsentsitasu saaja on teise lepinguosalise riigi resident, võib litsentsitasult maksu kinni pidada kuni:
a) 5 protsenti tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade kasutamise eest või satelliidi, kaabli, optilise fiibri või muu sarnase tehnoloogiaga ülekande eest makstava litsentsitasu brutosummast;
b) 10 protsenti litsentsitasu brutosummast ülejäänud juhtudel.

(3) Selles artiklis käsitatakse litsentsitasuna makset, mida saadakse kino- või telefilmi või raadio- või televisioonisaate salvestise, kirjandus- või kunstiteose, teadustöö, autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, disaini või mudeli, plaani või salajase valemi või tehnoloogilise protsessi kasutamise eest või nende kasutamise õiguse eest või ülekande eest satelliidi, kaabli, optilise fiibri või muu sarnase tehnoloogiaga. Litsentsitasuna käsitatakse ka makset, mida saadakse tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade kasutamise või tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku oskusteabe kasutamise või kasutamise õiguse eest.

(4) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist litsentsitasu saaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, kus litsentsitasu tekib, või kui ta tegutseb selles teises lepinguosalises riigis kindla asukoha kaudu iseseisvalt oma kutsealal ja saab litsentsitasu püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast õigusest või varast. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või 14.

(5) Litsentsitasu on tekkinud lepinguosalises riigis, kui tasu maksja on selle riigi resident. Kui litsentsitasu maksmise kohustus on tekkinud seoses püsivas tegevuskohas või äritegevuse kindlas kohas toimuva tegevusega ning litsentsitasu makstakse püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla koha kaudu, on litsentsitasu tekkinud püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla koha riigis.

(6) Kui litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saaja või nende mõlema ja muu isiku erisuhte tõttu ületab asja kasutamise, kasutamise õiguse või oskusteabe eest makstava litsentsitasu summa seda summat, milles oleksid litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saaja kokku leppinud ilma sellises suhtes olemata, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summale. Enammakstud litsentsitasu maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduse kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 13. Kasu vara võõrandamisest

(1) Kasu, mida lepinguosalise riigi resident saab artiklis 6 määratletud ja teises lepinguosalises riigis asuva kinnisvara või sellise äriühingu aktsiate võõrandamisest, kelle vara koosneb põhiliselt teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Kasu, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses või teises lepinguosalises riigis kindla asukoha kaudu iseseisvalt oma kutsealal tegutsedes kasutatava vallasvara (eraldi või koos kogu ettevõttega) võõrandamisest, võib maksustada selles teises riigis.

(3) Kasu, mida lepinguosalise riigi ettevõtja saab oma rahvusvahelises transpordis kasutatavate laevade või õhusõidukite võõrandamisest või nende juurde kuuluva vallasvara võõrandamisest, maksustatakse ainult selles riigis.

(4) Lõigetes 1, 2 ja 3 käsitlemata vara võõrandamisest saadav kasu maksustatakse üksnes vara võõrandaja residendiriigis.

Artikkel 14. Iseseisev kutsetegevus

(1) Lepinguosalise riigi füüsilisest isikust residendi iseseisvast kutsetegevusest või ettevõtlusest saadav tulu maksustatakse ainult selles riigis. Kui füüsiline isik tegutseb teises lepinguosalises riigis asuva kindla asukoha kaudu, võib selles teises lepinguosalises riigis maksustada tulu selle osa, mis on omistatav kindlale asukohale. Füüsilisel isikul on teises lepinguosalises riigis kindel asukoht ja iseseisvast kutsetegevusest saadud tulu omistatakse teises riigis asuvale kindlale asukohale juhul, kui lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik viibib teises lepinguosalises riigis kokku üle 183 päeva majandusaastal algava või lõppeva kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul.

(2) Selles lepingus käsitatakse kutsetegevusena muu hulgas eraviisilist teadus- ja haridustööd, kirjandus- ja kunstialast tegevust ning arsti, juristi, inseneri, arhitekti, hambaarsti ja raamatupidaja erapraksist.

Artikkel 15. Palgatöö

(1) Arvestades artikleid 16, 18, 19 ja 20, maksustatakse lepinguosalise riigi residendi palk ja töö eest saadud muu tasu ainult selles riigis. Kui lepinguosalise riigi resident on töötanud ka teises lepinguosalises riigis, võib töötasu maksustada selles teises riigis.

(2) Olenemata lõikest 1 maksustatakse üksnes lepinguosalises riigis tema residendi see tasu, mis on saadud teises lepinguosalises riigis töötamise eest, kui:
a) tasu saaja viibib teises lepinguosalises riigis kokku kuni 183 päeva majandusaastal algava või lõppeva kaheteistkümnekuulise perioodi vältel;
b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse selle tööandja nimel, kes ei ole teise lepinguosalise riigi resident;
c) tööandja ei maksa tasu selle püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu, mis tal on teises lepinguosalises riigis.

(3) Olenemata eelnevatest lõigetest võib lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelises transpordis kasutatavatel mere- või õhusõidukitel töötamise eest saadud tasu maksustada selles riigis.

Artikkel 16. Juhatuse liikme töötasu

Juhatuse liikme töötasu ja muu seda laadi tasu, mida lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosalise riigi residendist äriühingu juhatuse või muu sarnase organi liikmena, võib maksustada selles teises riigis.

Artikkel 17. Loometöötaja ja sportlase tulu

(1) Olenemata artiklitest 14 ja 15 võib lepinguosalise riigi residendi tulu, mida ta on saanud teises lepinguosalises riigis teatris, filmis, raadios või televisioonis esinemise eest või selles teises riigis muusiku või sportlasena tegutsedes, maksustada selles teises riigis.

(2) Olenemata artiklitest 7, 14 ja 15 võib loometöötaja või sportlase tulu maksustada tema tegevuskoha riigis ka juhul, kui saadud tulu laekub teise isiku arvele.

(3) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui loometöötaja või sportlane saab tulu lepinguosalises riigis toimuvast tegevusest, mida täielikult või põhiliselt rahastatakse ühe või mõlema lepinguosalise riigi või kohaliku omavalitsuse vahenditest. Sel juhul maksustatakse tulu ainult loometöötaja või sportlase residendiriigis.

Artikkel 18. Pension

(1) Lepinguosalise riigi residendile makstav pension ja muu varasema töötamise eest saadav tasu maksustatakse ainult selles riigis, välja arvatud artikli 19 lõikes 2 nimetatud juhtudel.

(2) Sõltumata lõikest 1 maksustatakse pension ja muu hüvitis, mida makstakse perioodiliselt või ühekordse summana lepinguosalise riigi sotsiaalkindlustust reguleerivate õigusaktide alusel, ainult selles riigis.

Artikkel 19. Riigiteenistus
(1) a) Palk ja muu tasu (välja arvatud pension), mida lepinguosaline riik või kohalik omavalitsus maksab isikule selle riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötamise eest, maksustatakse ainult selles riigis.
b) Selline palk ja muu tasu maksustatakse ainult teises lepinguosalises riigis, kui teenistus on toimunud selles riigis ja kui füüsiline isik on selle riigi resident
(i) ja selle riigi kodanik; või
(ii) ei saanud residendiks üksnes teenistuse tõttu.
(2) a) Pension, mida lepinguosaline riik või kohalik omavalitsus maksab või mida nende loodud fondidest makstakse isikule töötamise eest selle riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, maksustatakse ainult selles riigis.
b) Selline pension maksustatakse ainult teises lepinguosalises riigis, kui pensioni saaja on teise riigi resident ja kodanik.

(3) Lepinguosalise riigi või kohaliku omavalitsuse äritegevusega seotud töö eest saadud palga, muu tasu ja pensioni kohta kehtivad artiklid 15, 16, 17 ja 18.

Artikkel 20. Üliõpilased, professorid ja teadlased

(1) Kui lepinguosalises riigis ainult õpingutel või praktikal viibiv üliõpilane on või oli vahetult enne õppima või praktikale asumist teise lepinguosalise riigi resident, ei maksustata tema ülalpidamiseks, õpinguteks või praktikaks tehtud väljamakseid selles lepinguosalises riigis juhul, kui väljamakse on tehtud väljaspool seda riiki asuvast allikast.

(2) Füüsiline isik, kes õpetab või teeb uuristööd lepinguosalise riigi ülikoolis, kolledžis või muus tunnustatud õppe- või teadusasutuses ning kes on või oli vahetult enne seda teise lepinguosalise riigi resident, vabastatakse esimesena mainitud riigis õpetamise või uurimistöö tegemise eest saadud tasu maksustamisest, kui õpetamis- või uurimistöö tegemise periood ei ületa kahte aastat alates tema esimesest külastusest sellel eesmärgil.

(3) Lõiget 2 ei kohaldata juhul, kui õpetamine toimus või uurimistöö tehti eelkõige teatud isiku või isikute erahuvides, mitte avalikkuse huvides.

Artikkel 21. Muu tulu

(1) Lepinguosalise riigi residendi tulu, mida ei ole eelmistes artiklites käsitletud, maksustatakse olenemata tulu tekkimise kohast ainult selles riigis.

(2) Lõige 1 ei kehti selle tulu kohta, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu tegutsedes või selles teises riigis asuvas kindlas asukohas toimuvast kutsetegevusest, kui õigused või vara, millest selline tulu on tekkinud, on seotud püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sellistel juhtudel kohaldatakse artiklit 7 või 14. Lõige ei kehti artikli 6 lõikes 2 määratletud kinnisvarast saadud tulu kohta.

Artikkel 22. Kapital

(1) Artiklis 6 määratletud kinnisvarast koosnevat vara, mis kuulub lepinguosalise riigi residendile ja asub teises lepinguosalises riigis, võib maksustada teises riigis.

(2) Vara, mis on osa lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast vallasvarast või teises lepinguosalises riigis asuva kindla asukoha kaudu iseseisvalt oma kutsealal tegutsemiseks kasutatavast vallasvarast, võib maksustada selles teises riigis.

(3) Vara, mis koosneb lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelises transpordis kasutatavatest laevadest või õhusõidukitest ja nende juurde kuuluvast vallasvarast, maksustatakse ainult selles riigis.

(4) Lepinguosalise riigi residendi muu vara maksustatakse ainult selles riigis.

Artikkel 23. Topeltmaksustamise vältimine

(1) Eesti residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
a) kui Eesti resident saab tulu või kui tal on vara, mida selle lepingu kohaselt võib maksustada Ungaris, ja kui Eesti seadused ei sisalda soodsamaid sätteid, lubab Eesti:
(i) residendi tulumaksust maha arvata summa, mis võrdub Ungaris tasutud tulumaksuga;
(ii) residendi kapitalimaksust maha arvata summa, mis võrdub Ungaris tasutud kapitalimaksuga.
Mahaarvatud summa ei ületa kummalgi juhul Eesti tulu- või kapitalimaksu seda osa, mis on arvutatud enne tasutud maksusumma mahaarvamist tulult, mida võib maksustada Ungaris;
b) Ungaris tasutud maks hõlmab peale punktis a nimetatud maksu ja dividendidelt tasutud maksu ka dividendide maksmise aluseks olevalt kasumi osalt tasutud maksu, kui Eesti residendist äriühing saab dividende Ungari residendist äriühingult, kelle hääleõiguslikest aktsiatest kuulub talle vähemalt 10 protsenti.

(2) Ungari residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
a) kui Ungari resident saab tulu või kui tal on vara, mida selle lepingu kohaselt võib maksustada Eestis, vabastab Ungari punktide b ja c kohaselt sellise tulu või kapitali maksust;
b) kui Ungari resident saab tulu, mida kooskõlas artiklitega 10, 11 ja 12 võib maksustada Eestis, võimaldab Ungari selle residendi tulumaksust maha arvata summa, mis võrdub Eestis tasutud maksuga. Seejuures ei ületa selline mahaarvatud summa seda osa maksust, mis on arvutatud enne mahaarvamise tegemist Eestis saadud tulult;
c) kui lepingu mõne sätte kohaselt on Ungari residendi saadud tulu või talle kuuluv vara vabastatud Ungari maksust, siis olenemata sellest võib Ungari selle residendi ülejäänud tulu- või kapitalimaksu arvestamisel võtta arvesse maksust vabastatud tulu või vara.

Artikkel 24. Võrdne kohtlemine

(1) Lepinguosalise riigi kodanikku ei koormata teise lepinguosalise riigi maksust suurema maksuga ja talle ei esitata maksustamisega seotud muid nõudeid kui need, mida teine lepinguosaline riik samades oludes kohaldab või kohaldaks eelkõige seoses residentsusega oma kodanikule. Seda sätet kohaldatakse olenemata artiklist 1 ka isikule, kes ei ole kummagi lepinguosalise riigi resident.

(2) Lepinguosalise riigi kodakondsuseta residenti ei koormata teise lepinguosalise riigi maksust suurema maksuga ja talle ei esitata maksustamisega seotud muid nõudeid kui need, mida lepinguosaline riik samades oludes kohaldab või kohaldaks oma kodanikule eelkõige seoses residentsusega.

(3) Lepinguosalise riigi ettevõtja teises lepinguosalises riigis asuvat püsivat tegevuskohta maksustatakse samadel alustel kui teise lepinguosalise riigi samal tegevusalal tegutsevat ettevõtjat. See lõige ei kohusta lepinguosalist riiki võimaldama teise lepinguosalise riigi residendile tema perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu samasugust maksusoodustust, -vabastust või -vähendust, mis on ette nähtud tema residendile.

(4) Lepinguosaline riik lubab oma ettevõtjal arvata maksustatava kasumi kindlaks määramisel maha teise lepinguosalise riigi ettevõtjale makstud intressid, litsentsitasud ja muud väljamaksed samadel alustel, mida kohaldatakse juhul, kui väljamakseid tehakse sama riigi residendile; see ei kehti artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 7 ja artikli 12 lõikes 6 ettenähtud juhtudel. Lepinguosalise riigi ettevõtja võib oma maksustatavast varast maha arvata kohustused teise lepinguosalise riigi residendi ees samadel tingimustel nagu kohustused oma riigi residendi ees.

(5) Lepinguosaline riik ei koorma oma ettevõtja maksust suurema maksuga ega esita oma ettevõtjale kohaldatavate nõuetega võrreldes maksustamisega seotud lisanõudeid ettevõtjale, milles teise lepinguosalise riigi residendil või residentidel on otsene või kaudne osalus.

(6) Seda artiklit kohaldatakse olenemata artiklis 2 sätestatust kõigi maksude suhtes.

Artikkel 25. Vastastikuse kokkuleppe menetlus

(1) Kui isik arvab, et ühe või mõlema lepinguosalise riigi tegevus põhjustab või võib põhjustada tema sellist maksustamist, mis ei ole lepinguga kooskõlas, võib ta nende riikide seaduste nõuetest hoolimata esitada oma juhtumi arutada oma residendiriigi pädevale ametiisikule. Kui tema juhtumi suhtes tuleb kohaldada artikli 24 lõiget 1, siis esitab ta juhtumi arutada selle lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule, mille kodanik ta on. Juhtum tuleb arutamiseks esitada kolme aasta jooksul alates päevast, kui on teada saadud lepingut rikkuvat maksustamist põhjustavast tegevusest.

(2) Kui protest on pädeva ametiisiku arvates õigustatud ja rahuldavat lahendust ei leita, püüab ametiisik juhtumi lahendada vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi pädeva ametiisikuga, järgides põhimõtet, et lepingut eiravat maksustamist tuleb vältida. Saavutatud kokkulepet järgitakse lepinguosaliste riikide seadustes ettenähtud ajapiirangut kohaldamata.

(3) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud püüavad lepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel tekkivad raskused ja kahtlused kõrvaldada vastastikusel kokkuleppel. Nad võivad topeltmaksustamise vältimiseks teineteisega konsulteerida ka lepingus käsitlemata juhtudel.

(4) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud võivad eelmistes lõigetes käsitletud kokkuleppele jõudmiseks suhelda teineteisega vahetult, sealhulgas sellise ühiskomitee kaudu, mis koosneb neist endist või nende esindajatest.

Artikkel 26. Teabevahetus

(1) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud vahetavad lepingu järgimiseks ja lepinguosaliste riikide seaduste täitmiseks teavet lepinguosalise riigi või tema kohalike omavalitsuste kehtestatud maksude kohta tingimusel, et maksustamine ei ole lepinguga vastuolus. Artikkel 1 teabevahetust ei piira. Lepinguosaline riik käsitab teisest lepinguosalisest riigist saadud teavet saladusena samamoodi nagu oma riigi seaduste alusel saadud teavet. Teave avaldatakse üksnes isikule ja ametivõimule (sealhulgas kohtud ja haldusasutused), kes määrab, kogub või nõuab sisse esimeses lauses nimetatud makse või võtab vastutusele maksuseaduste rikkujaid või lahendab maksudega seotud kaebusi. Sellist teavet kasutatakse ainult eelloetletud otstarbel ja selle võib avaldada üksnes avalikul kohtuistungil või kohtuotsuses.

(2) Lõiget 1 ei tõlgendata lepinguosalise riigi kohustusena:
a) kasutada haldusabinõusid, mis on vastuolus lepinguosaliste riikide õigus- ja halduspraktikaga;
b) anda teavet, mis ei ole lepinguosaliste riikide seaduste alusel või tavapärases haldusmenetluses kättesaadav;
c) anda teavet, mis sisaldab äri- või kutsesaladust või tootmisprotsessi käsitlevaid salajasi andmeid või teavet, mille avaldamine on vastuolus avalike huvidega (ordre public);
d) edastada teavet, mis avaldaks salastatud andmeid (riigisaladust või ametisaladust).

Artikkel 27. Diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse liige

Lepingut ei kohaldata diplomaatilise esinduse ega konsulaarasutuse liikme rahalistele soodustustele, mis on ette nähtud rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete ja erikokkulepete alusel.

Artikkel 28. Lepingu jõustumine

(1) Lepinguosalised riigid edastavad teineteisele teate, kui lepingu jõustumiseks vajalikud põhiseaduslikud nõuded on täidetud.

(2) Leping jõustub päeval, kui mõlemad riigid on lõikes 1 nimetatud teate kätte saanud, ning leping kehtib mõlemas lepinguosalises riigis:
a) alates lepingu jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuarist saadud tulult kinnipeetavate maksude kohta;
b) lepingu jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril või pärast seda algaval majandusaastal makstava tulu- ja kapitalimaksu kohta.

Artikkel 29. Lepingu lõpetamine

Leping on jõus, kuni lepinguosaline riik selle lõpetab. Lepinguosaline riik võib lepingu lõpetada, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult ette vähemalt kuus kuud enne kalendriaasta lõppu. Sel juhul lakkab leping mõlemas lepinguosalises riigis kehtimast:
a) 1. jaanuaril või pärast seda saadud tulult kinnipeetavate maksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise kohta teate edastamise aastale;
b) 1. jaanuaril või pärast seda algaval majandusaastal makstava tulu- ja kapitalimaksu kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise kohta teate edastamise aastale.

Selle kinnituseks on volitatud isikud lepingule alla kirjutanud.

Koostatud Budapestis 11. septembril 2002 kahes eksemplaris eesti, ungari ja inglise keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi nimel Ungari Vabariigi nimel
Aino LEPIK von WIRÉN CSABA László

 

PROTOKOLL

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi leping) allakirjutamisel on kokku lepitud järgmises, mis moodustab lepingu lahutamatu osa.

1. Artikli 4 lõike 3 juurde:

Kui isik on mõlema lepinguosalise riigi resident ning kui lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud püüavad otsustada tema staatust kokkuleppe teel, lähtuvad nad sellistest asjaoludest nagu tegevjuhtkonna asukoht, registreerimise või asutamise koht ja muudest kohastest asjaoludest; see ei kehti füüsilise isiku kohta.

2. Artiklite 6 ja 13 juurde:

On kokku lepitud, et lepinguosalises riigis asuva kinnisvara võõrandamisest saadavat kogu tulu ja kasu võib lepingu artikli 13 kohaselt maksustada selles riigis.

3. Artikli 12 juurde:

Kui Eesti nõustub pärast käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeva Eesti ja käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäeval Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmeks oleva kolmanda riigiga allkirjastatud topeltmaksustamise vältimise lepingus litsentsitasude definitsiooniga, mis välistab lõikes 3 viidatud õigusi või muud omandit, või vabastama Eestis tekkivad litsentsitasud Eesti litsentsitasude maksust, või lõikes 2 sätestatust madalamate maksumääradega, kohaldatakse sellist definitsiooni, vabastust või madalamaid määrasid automaatselt käesoleva lepingu kohaselt, nagu neid täpsustati lõikes 3 või 2, ja nad jõustuvad kuupäeval, mil jõustub see või käesolev leping, ükskõik kumb neist kuupäevadest on hilisem.

4. On kokku lepitud, et lepingut ei tõlgendata piiravana lepinguosaliste riikide õigust maksudest hoidumise vastumeetmena kohaldada oma õigusakte, välja arvatud, kui õigusaktide kohaldamise tulemuseks on lepinguga vastuolus olev maksustamine.

Koostatud Budapestis 11. septembril 2002 kahes eksemplaris eesti, ungari ja inglise keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi nimel Ungari Vabariigi nimel
Aino LEPIK von WIRÉN CSABA László

 

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE REPUBLIC OF HUNGARY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
Done on 11 of September, 2002 at Budapest


The Republic of Estonia and the Republic of Hungary,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

Have agreed as follows:

Article 1. Persons Covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
a) in Estonia:
the income tax (tulumaks);
(hereinafter referred to as “Estonian tax”);
b) in Hungary:
(i) the personal income tax (személyi jövedelemadó);
(ii) the corporate tax (társasági adó);
(iii) the dividend tax (osztalékadó);
(iv) the land parcel tax (telekadó);
(v) the building tax (épitményadó);
(hereinafter referred to as “Hungarian tax”).

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3. General Definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a) the term “Estonia” means the Republic of Estonia and, when used in the geographical sense, means the territory of Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of Estonia within which under the laws of Estonia and in accordance with international law, the rights of Estonia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;
b) the term “Hungary” when used in a geographical sense means the territory of the Republic of Hungary;
c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Estonia or Hungary, as the context requires;
d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
h) the term “competent authority” means:
(i) in Estonia, the Minister of Finance or his authorised representative;
(ii) in Hungary, the Minister of Finance or his authorised representative;
i) the term “national” means:
(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4. Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement and determine the mode of application of the Convention to such person. In the absence of such agreement, such person shall not be considered to be a resident of either Contracting State for purposes of enjoying benefits under the Convention.

Article 5. Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop, and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, where the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise and where the conditions between the agent and the enterprise in their commercial or financial relations differ from those which would be made between independent persons, such agent shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph. In such case the provisions of paragraph 5 shall apply.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6. Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, any option or similar right in respect to immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7. Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. The expenses to be allowed as deductions by a Contracting State shall include only expenses that are deductible under the domestic laws of that State.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8. Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9. Associated Enterprises

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State may make, if it considers this adjustment to be justified, an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10. Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;
b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a company which is a resident of a Contracting State and which has a permanent establishment in the other Contracting State which, under the provisions of this Convention, is subject to tax in that other State, may be subjected to tax in that other State in addition to the tax on profits attributable to that permanent establishment. However, such additional tax shall not exceed 5 per cent of the profits attributable to the permanent establishment after deducting therefrom the tax on profits chargeable and imposed on such profits by the other Contracting State.

Article 11. Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2,
a) interest arising in Estonia shall be taxable only in Hungary if the interest is paid to:
(i) the Republic of Hungary or a local authority thereof or the Government of the Republic of Hungary;
(ii) the National Bank of Hungary;
(iii) the Hungarian Export-Import Bank Ltd.;
(iv) the Hungarian Export Credit Insurance Ltd.;
(v) any organisation established in Hungary which is of a similar nature as any of the bodies referred to in (iii) and (iv) (the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement determine whether such organisations are of a similar nature);
b) interest arising in Hungary shall be taxable only in Estonia if the interest is paid to:
(i) the Republic of Estonia or a local authority thereof or the Government of the Republic of Estonia;
(ii) the Bank of Estonia;
(iii) any organisation established in Estonia which is of a similar nature as any of the bodies referred to in sub-paragraph a) (iii) and (iv) (the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement determine whether such organisations are of a similar nature);
c) interest arising in a Contracting State on a loan guaranteed or insured by any of the bodies mentioned or referred to in sub-paragraphs a) or b) and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner of the interest shall be taxable only in that other State;
d) interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if:
(i) the recipient is a resident of that other State, and
(ii) such recipient is an enterprise of that other State and is the beneficial owner of the interest, and
(iii) the interest is paid with respect to indebtedness arising on the sale on credit, by that enterprise, of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is between related persons.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt- claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises. However, the term “interest” shall not include income dealt with in Article 10. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt- claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12. Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the royalties for the use of industrial, commercial or scientific equipment, or for transmission by satellite, cable, optic fibre or similar technology;
b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for transmission by satellite, cable, optic fibre or similar technology, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13. Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State or shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by that enterprise or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14. Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributable to that fixed base.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if each of the following conditions is met:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16. Directors’ Fees

Directors’ fees and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17. Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or a sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting States or local authorities thereof. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article 18. Pensions

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other benefits whether periodic or lump-sum compensation granted under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 19. Government Service
1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

Article 20. Students, Professors and Researchers

1. Payments which a student, an apprentice or a trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. An individual who visits a Contracting State for the purpose of teaching or carrying out research at a university, college or other recognised educational institution in that Contracting State and who is or was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempted from taxation in the first-mentioned State on remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first visit to that State for such purpose.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply to income from research or teaching if such research or teaching is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21. Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22. Capital

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 23. Elimination of Double Taxation

1. In the case of a resident of Estonia, double taxation shall be avoided as follows:
a) Where a resident of Estonia derives income or owns capital which, in accordance with this Convention, may be taxed in Hungary, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Estonia shall allow:
(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Hungary;
(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid thereon in Hungary.
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax in Estonia, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Hungary.
b) For the purposes of sub-paragraph a), where a company that is a resident of Estonia receives a dividend from a company that is a resident of Hungary in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights, the tax paid in Hungary shall include not only the tax paid on the dividend, but also the appropriate portion of the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

2. In the case of a resident of Hungary, double taxation shall be avoided as follows:
a) Where a resident of Hungary derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Estonia, Hungary shall, subject to the provisions of sub-paragraphs b) and c), exempt such income or capital from tax.
b) Where a resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the provisions of Article 10, 11 and 12, may be taxed in Estonia, Hungary shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Estonia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given which is attributable to such items of income derived from Estonia.
c) Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of Hungary is exempt from tax in Hungary, Hungary may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

Article 24. Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25. Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26. Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public);
d) to supply information which would disclose any classified data (state secret and official secret).

Article 27. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28. Entry into Force

1. The Contracting States shall notify each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall apply in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;
b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

Article 29. Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given;
b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Budapest this 11 day of September 2002, in the Estonian, Hungarian and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Republic of Estonia For the Republic of Hungary
Aino LEPIK von WIRÉN CSABA László

 

PROTOCOL

At the signing of the Convention between the Republic of Estonia and the Republic of Hungary for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (hereinafter referred to as “the Convention”) the undersigned have agreed upon the following provisions which form an integral part of the Convention.

1. With reference to paragraph 3 of Article 4:

Where a person other than an individual is a resident of both Contracting States and the competent authorities of the Contracting States endeavour to determine its status by mutual agreement, they shall have regard to such factors as the place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors.

2. With reference to Articles 6 and 13:

It is understood that all income and gains arising from the alienation of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State in accordance with the provisions of Article 13 of this Convention.

3. With reference to Article 12:

If in any Convention for the avoidance of double taxation signed after the date of signature of this Convention by Estonia and a third State which is a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development at the date of signature of this Convention, Estonia agrees to a definition of royalties which excludes any rights or other property referred to in paragraph 3 or to exempt royalties arising in Estonia from Estonian tax on royalties or to rates of tax lower than those provided for in paragraph 2, such definition, exemption, or lower rates shall automatically apply under this Convention as if they were specified respectively in paragraph 3 or paragraph 2 with effect from the date on which the provisions of that Convention, or of this Convention, whichever is the later, become effective.

4. It is understood that the provisions of this Convention shall not be construed as restricting the right of a Contracting State to apply its legislation to counteract the avoidance of taxation or fiscal evasion, unless the application of such legislation does result in a taxation not in accordance with the general principles of the Convention.

Done in duplicate at Budapest this 11 day of September 2002, in the Estonian, Hungarian and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Republic of Estonia For the Republic of Hungary
Aino LEPIK von WIRÉN CSABA László

 

/otsingu_soovitused.json