Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 19, 82

Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 03.04.2002

Lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Eesti Vabariigi valitsus ja Horvaatia Vabariigi valitsus,

soovides sõlmida lepingut tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimiseks ning maksudest hoidumise tõkestamiseks,

on kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1. Lepingu subjekt

Leping kehtib isikute kohta, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigi residendid.

Artikkel 2. Lepingu ese

(1) Leping kehtib lepinguosalise riigi või selle kohalike omavalitsuste kehtestatud tulumaksude kohta, sõltumata nende sissenõudmise viisist.

(2) Tulumaksudena käsitatakse kogu tulult või tuluosadelt võetavaid makse, mis hõlmavad ka makse vallas- või kinnisvara võõrandamisest saadud kasult ning vara väärtuse kasvult võetavaid makse.

(3) Maksud, mille kohta leping kehtib, on eelkõige:
a) Eestis:
(i) tulumaks;
(ii) kohalik tulumaks;
(edaspidi Eesti maks),
b) Horvaatias:
(i) kasumi maks (porez na dobit);
(ii) tulumaks (porez na dohodak);
(iii) kohalik tulumaks (prirez na porez na dohodak)
(edaspidi Horvaatia maks).

(4) Lepingut kohaldatakse ka samastele või sama laadi maksudele, mis kehtestatakse pärast lepingu allakirjutamist olemasolevate maksude asemele või nendele lisaks. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud teevad teineteisele teatavaks asjaomaste maksuseaduste iga tähtsa muudatuse.

Artikkel 3. Üldmõisted

(1) Juhul kui kontekst ei nõua teisiti, kasutatakse selles lepingus mõisteid järgmises tähenduses:
a) mõiste Eesti tähendab Eesti Vabariiki ja geograafilises mõttes Eesti territooriumi ning Eesti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib Eesti seaduste ja rahvusvahelise õiguse kohaselt teostada oma õigust merepõhja ja maapõue ning seal leiduvate loodusvarade suhtes;
b) mõiste Horvaatia tähendab Horvaatia Vabariiki ja muid territoriaalmere välimise piiriga külgnevaid alasid, sealhulgas merepõhja ja maapõue, kus Horvaatia Vabariik võib, kooskõlas rahvusvahelise õiguse (ja Horvaatia Vabariigi seadustega) teostada oma suveräänseid õigusi ja jurisdiktsiooni;
c) lepinguosaline riik ja teine lepinguosaline riik tähendavad kontekstist olenevalt kas Eestit või Horvaatiat;
d) maks tähendab vastavalt kontekstile kas Eesti või Horvaatia maksu;
e) isik tähendab füüsilist isikut, äriühingut ja muud isikute ühendust;
f) äriühing on juriidiline isik või muu isikute ühendus, keda maksustatakse kui juriidilist isikut;
g) lepinguosalise riigi ettevõtja ja teise lepinguosalise riigi ettevõtja tähendavad kontekstist olenevalt kas ühe või teise lepinguosalise riigi residendist ettevõtjat;
h) rahvusvaheline transport tähendab lepinguosalise riigi ettevõtja mere- või õhutransporti, välja arvatud juhul kui mere- või õhutransport toimub ainult teises lepinguosalises riigis;
i) pädev ametiisik tähendab:
(i) Eestis rahandusministrit või tema volitatud esindajat;
(ii) Horvaatias rahandusministrit või tema volitatud esindajat;
j) kodanik tähendab:
(i) lepinguosalise riigi kodakondsusega füüsilist isikut;
(ii) juriidilist isikut või muud isikute ühendust, kes on asutatud lepinguosalise riigi seaduste alusel.

(2) Kui lepinguosaline riik kasutab lepingu kohaldamisel lepingus määratlemata mõistet, tuleb juhul, kui kontekst ei nõua teisiti, lähtuda lepingualuste maksudega seotud mõistet tõlgendades selle riigi seadustes kasutatud definitsioonist, arvestades, et maksuseadustes defineeritud mõisted on ülimuslikud.

Artikkel 4. Resident

(1) Selles lepingus tähendab mõiste lepinguosalise riigi resident isikut, kes on selle riigi seaduste alusel maksukohustuslane elu- või asukoha, juhtkonna asukoha või asutamise koha või muu sarnase kriteeriumi järgi. Mõiste hõlmab ka riiki ja kohalikke omavalitsusi. Mõiste ei hõlma isikut, kes on maksukohustuslane üksnes seetõttu, et tema tuluallikas või vara asub selles riigis.

(2) Kui lõike 1 kohaselt on füüsiline isik mõlema lepinguosalise riigi resident, määratakse tema õiguslik seisund järgmiselt:
a) ta on selle riigi resident, kus tal on alaline elukoht; kui tal on alaline elukoht mõlemas riigis, siis on ta selle riigi resident, millega tal on tihedamad isiklikud ja majanduslikud sidemed (eluliste huvide keskus);
b) kui eluliste huvide keskust ei ole võimalik kindlaks määrata või kui isikul ei ole alalist elukohta kummaski riigis, siis on ta selle riigi resident, kus ta tavaliselt viibib;
c) kui isik viibib tavaliselt mõlemas riigis või kui ta ei viibi tavaliselt kummaski neist, siis on ta selle riigi resident, mille kodanik ta on;
d) kui isik on mõlema lepinguosalise riigi kodanik või kui ta ei ole kummagi lepinguosalise riigi kodanik, siis lahendatakse küsimus lepinguosaliste riikide pädevate ametiisikute kokkuleppel.

(3) Kui lõike 1 kohaselt on isik, välja arvatud füüsiline isik, mõlema lepinguosalise riigi resident, siis otsustavad lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud tema suhtes lepingu kohaldamise kokkuleppe teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis ei käsitata isikut kummagi lepinguosalise riigi residendina ja lepingus ettenähtud soodustusi talle ei kohaldata.

Artikkel 5. Püsiv tegevuskoht

(1) Selle lepingus tähendab mõiste püsiv tegevuskoht äritegevuse kindlat kohta, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub ettevõtja äritegevus.

(2) Püsivaks tegevuskohaks peetakse esmajoones:
a) juhtkonna asukohta;
b) filiaali;
c) kontorit;
d) tehast;
e) töökoda, ja
f) kaevandust, nafta- ja gaasipuurauku, karjääri ning muud loodusvarade kaevandamise kohta.

(3) Ehitus-, montaaži- ja seadmestamistööde kohta või sellise kohaga seotud järelevalve- või nõustamistegevust peetakse püsivaks tegevuskohaks ainult juhul, kui seal kestab tegevus rohkem kui kaksteist kuud.

(4) Olenemata eelnevates lõigetes sätestatust ei peeta püsivaks tegevuskohaks sellist ettevõtja äritegevuse asukohta, kus:
a) kasutatakse rajatisi ainult ettevõtjale kuuluva kauba ja materjali ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
b) ettevõtja hoiab enda kaubavaru ainult ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
c) ettevõtja hoiab endale kuuluvat ja teisele ettevõtjale ainult töötlemiseks antavat kaupa;
d) ostetakse ainult ettevõtjale vajalikke kaupu või kogutakse talle vajalikku äriteavet;
e) tehakse igasuguseid muid ainult ettevõtjale vajalikke ettevalmistus- või abitöid;
f) leiab aset ainult mitmetel punktides a–e loetletud eesmärkidel toimuv tegevus, tingimusel et selline kombineeritud tegevus on kokkuvõttes ettevalmistavat või abistavat laadi.

(5) Kui isik tegutseb ettevõtja nimel ning on volitatud sõlmima ja tavaliselt sõlmib lepinguosalises riigis ettevõtja nimel lepinguid, siis olenemata lõigetes 1 ja 2 sätestatust loetakse, et ettevõtjal on selles riigis püsiv tegevuskoht sellise isiku poolt ettevõtja nimel tehtud tehingute suhtes, välja arvatud juhul, kui sellise isiku tegevus on piiratud lõikes 4 loetletuga, mis ei muuda kindla asukoha kaudu toimuvat tegevust selle lõike mõistes püsiva tegevuskoha kaudu toimuvaks. See lõige ei kehti lõikes 6 nimetatud isikute kohta.

(6) Ettevõtjal ei ole teises lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta, kui tema äritegevus seal riigis toimub ainult maakleri, komisjonäri või muu sõltumatu vahendaja kaudu, eeldusel et need isikud tegutsevad oma tavapärase äritegevuse raames.

(7) Asjaolu, et lepinguosalise riigi residendist äriühing kontrollib teist äriühingut või teda kontrollib äriühing, kes on teise lepinguosalise riigi resident, või kelle äritegevus toimub teises riigis (kas püsiva tegevuskoha kaudu või muul viisil), ei muuda kumbagi äriühingut teineteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.

Artikkel 6. Kinnisvaratulu

(1) Tulu, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast (sealhulgas põllumajandusest või metsandusest saadud tulu), võib maksustada selles teises riigis.

(2) Mõiste kinnisvara määratletakse vara asukoha riigi seaduste alusel. Kinnisvarana käsitatakse igal juhul kinnisasja päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavaid seadmeid ning eluskarja, maaomandit käsitlevate seadustega sätestatud õigusi, optsioone või muid sarnaseid õiguseid kinnisvara omandamiseks, samuti kinnisvara kasutusvaldust ning õigusi tasule maavarade leiukohtade ja loodusvarade kasutamise või kasutusõiguse eest. Kinnisvarana ei käsitata laevu ega õhusõidukeid.

(3) Lõige 1 kehtib kinnisvara otsesest kasutamisest, rendile andmisest või muul viisil kasutamisest ning kinnisvara võõrandamisest saadud tulu kohta.

(4) Kui osaluse omamine äriühingus annab sellise osaluse omanikule õiguse kasutada äriühingu kinnisvara, siis võib selle õiguse otsesest kasutamisest, rendile andmisest või mõnel muul viisil kasutamisest saadud tulu maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kinnisvara asub.

(5) Lõiked 1, 3 ja 4 kehtivad ka ettevõtluses kasutatavast kinnisvarast saadud tulu kohta.

Artikkel 7. Ärikasum

(1) Lepinguosalise riigi ettevõtja kasum maksustatakse ainult selles riigis. Kui ettevõtja tegutseb püsiva tegevuskoha kaudu ka teises lepinguosalises riigis, võib selles teises riigis maksustada seda osa kasumist, mis on omistatav sellele püsivale tegevuskohale.

(2) Võttes arvesse lõikes 3 sätestatut, omistatakse mõlemas lepinguosalises riigis püsivale tegevuskohale kasum, mida püsiv tegevuskoht oleks võinud saada, tegutsedes iseseisva ettevõtjana samadel või sarnastel tingimustel samal või sarnasel tegevusalal, olles täiesti iseseisev oma suhetes teise lepinguosalise riigi ettevõtjaga, kelle püsiv tegevuskoht ta on.

(3) Püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvutades võib tuludest maha arvata püsiva tegevuskohaga seotud kulud, sealhulgas juhtimis- ja halduskulud, sõltumata sellest, kas need tekkisid püsiva tegevuskoha asukoha riigis või mujal. Lepinguosaline riik lubab püsiva tegevuskoha kasumi arvutamisel tuludest maha arvata ainult sellised kulud, mida võib maha arvata selle riigi seaduste alusel.

(4) Juhul kui lepinguosaline riik on tavaliselt püsivale tegevuskohale omistatava kasumi kindlaksmääramisel jaotanud ettevõtja kogukasumi proportsionaalselt ettevõtja erinevate osade vahel, siis lõikes 2 sätestatu ei takista lepinguosalisel riigil eelnimetatud meetodit kasutamast, kuid sellise kasumi jaotamise meetodi rakendamise tulemus peab olema kooskõlas selles artiklis sätestatud põhimõtetega.

(5) Kasumit ei omistata püsivale tegevuskohale, kui ettevõtja ainult ostab püsiva tegevuskoha kaudu kaupu.

(6) Eelmistes lõigetes käsitletud kasumit arvutades rakendatakse igal aastal sama meetodit, kui ei ole küllaldast põhjust seda muuta.

(7) Kui kasum hõlmab tulu liike, mida käsitletakse eraldi lepingu teistes artiklites, siis kohaldatakse nendele tulu liikidele teisi asjakohaseid artikleid.

(8) Selle artikli sätted ei takista lepinguosalisel riigil kohaldamast oma maksuseadust kindlustustegevusega tegeleva isiku maksustamisel, tingimusel et kindlustustegevus toimub lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu ja kindlustuspreemiad on omistatavad sellele püsivale tegevuskohale.

Artikkel 8. Mere- ja õhutransport

(1) Lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelisest mere- ja õhutranspordist saadud kasum maksustatakse ainult selles riigis.

(2) Lõige 1 kehtib ka kasumi kohta, mis on saadud osalusest puulis või muud liiki ühises äritegevuses või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis.

Artikkel 9. Seotud ettevõtjad

(1) Kui
a) lepinguosalise riigi ettevõtja otseselt või kaudselt osaleb teise lepinguosalise riigi ettevõtja juhtimises, või omab osalust ettevõtja osa- või aktsiakapitalis; või
b) samad isikud otseselt või kaudselt osalevad mõlema riigi ettevõtja juhtimises, või omavad osalust ettevõtja osa- või aktsiakapitalis,

ning kui ettevõtjad kasutavad omavahelistes äri- ja finantssuhetes mitteseotud iseseisvate ettevõtjate vahel kokkulepitust erinevaid tingimusi, mille tõttu jääb ettevõtja kasum eeldatavast väiksemaks, siis loetakse ettevõtja kasumiks see eeldatav kasum ja maksustatakse vastavalt.

(2) Kui lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtja kasumi hulka – ja maksustab vastavalt – kasumi, mille osas teise lepinguosalise riigi ettevõtja on selles teises riigis maksustatud, ja kui selline kasum oleks lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõtjale, kui nende kahe ettevõtja vahelised  tingimused oleksid olnud sarnased iseseisvate ettevõtjate vaheliste tingimustega, siis teine riik korrigeerib tasumisele kuuluvat maksusummat, kui ta leiab, et see on õigustatud. Maksusumma korrigeerimisel arvestatakse käesoleva lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud konsulteerivad vajaduse korral teineteisega.

Artikkel 10. Dividend

(1) Dividende, mida lepinguosalise riigi residendist äriühing maksab teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Dividende võib maksustada ka dividendi maksja residendiriigis, kuid kui dividendide saaja on teise lepinguosalise riigi resident, siis võib dividendidelt maksu kinni pidada kuni:
a) 5 protsenti dividendide brutosummast, kui dividendide saaja on äriühing (välja arvatud partnerluse vorm), kelle osalus dividendi maksva äriühingu aktsia- või osakapitalis on vähemalt 10 protsenti;
b) 15 protsenti dividendide brutosummast kõigil teistel juhtudel.

Lõiget ei kohaldata äriühingu selle kasumi maksustamise suhtes, millest dividende makstakse.

(3) Selles artiklis käsitatakse dividendidena tulu aktsiatest või muudest õigustest kasumile, mis ei ole võlanõuded, ning tulu teistest õigustest, mida dividende maksva äriühingu residendiriigi seaduste kohaselt käsitatakse tuluna osalusest äriühingu aktsia- või osakapitalis.

(4) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist dividendide saaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, mille resident dividende maksev äriühing on, või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb iseseisvalt oma kutsealal ning saab dividende seoses püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevusega. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

(5) Kui lepinguosalise riigi residendist äriühing saab kasumit või tulu teisest lepinguosalisest riigist, võib see teine riik dividende maksustada üksnes juhul, kui dividende makstakse selle teise riigi residendile, või kui osalus, mille alusel dividende makstakse, on seotud selles teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukohaga. Teine lepinguosaline riik ei või maksustada äriühingu jaotamata kasumit isegi siis, kui dividendid või jaotamata kasum on täielikult või osaliselt tekkinud selles teises riigis.

Artikkel 11. Intress

(1) Intresse, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Lõikes 1 nimetatud intresse võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik, kus intressid tekivad. Kui intresside saaja on aga teise lepinguosalise riigi resident, võib intressidelt maksu kinni pidada kuni 10 protsenti intresside brutosummast.

(3) Olenemata lõikes 2 sätestatust ei maksustata lepinguosalises riigis selles riigis tekkivaid intresse, mille saaja on teise lepinguosalise riigi valitsus, kohalik omavalitsus, keskpank või riigile kuuluv finantsasutus, samuti selle teise riigi valitsuse või kohaliku omavalitsuse tagatud laenult makstavaid intresse.

(4) Selles artiklis käsitatakse intressidena tulu igasugustest tagatud või tagamata võlanõuetest ning valitsuse väärtpaberitest ja võlakohustustest ja nendega seotud maksetest ning samuti tulu, mida maksustatakse tulu tekkimise riigi seaduste alusel kui tulu laenatud rahalt. Mõiste intressid ei hõlma ühtegi artiklis 10 dividendidena käsitatud tulu liiki. Hilinenud makse eest võetavaid viiviseid intressidena ei käsitata.

(5) Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist intresside saaja äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus intressid tekivad, asuva püsiva tegevuskoha kaudu või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb teises riigis iseseisvalt oma kutsealal ja saab intresse püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevusega seotud võlanõudelt. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

(6) Intressid on tekkinud lepinguosalises riigis, kui intresse maksab selle riigi resident. Juhul kui võlgnevus, mille alusel intresse makstakse, on tekkinud seoses püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha tegevusega ning intresse makstakse püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha kaudu, siis loetakse, et intressid on tekkinud püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha riigis.

(7) Kui intresside maksja ja intresside saaja või nende mõlema ning muu isiku erisuhte tõttu ületab võlanõude eest makstavate intresside summa seda summat, milles oleksid intresside maksja ja intresside saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud intresside summa maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduste kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 12. Litsentsitasud

(1) Litsentsitasusid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Lõikes 1 nimetatud litsentsitasusid võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik, kus litsentsitasud tekivad. Kui litsentsitasude saaja on teise lepinguosalise riigi resident, võib litsentsitasudelt maksu kinni pidada kuni 10 protsenti litsentsitasude brutosummast.

(3) Selles artiklis käsitatakse litsentsitasudena makseid, mida saadakse kino- või telefilmi või raadio- või televisioonisaate salvestise, kirjandus- või kunstiteose, teadustöö, autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, disaini või mudeli, plaani või salajase valemi või tehnoloogilise protsessi kasutamise eest või nende kasutamise õiguse eest. Litsentsitasudena käsitatakse ka makseid, mida saadakse tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade kasutamise või tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku oskusteabe kasutamise või kasutamise õiguse eest.

(4) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist litsentsitasude saaja äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus litsentsitasud tekivad, püsiva tegevuskoha kaudu või kui ta tegutseb selles teises lepinguosalises riigis kindla asukoha kaudu iseseisvalt oma kutsealal ja saab litsentsitasusid püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast õigusest või varast. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või 14.

(5) Litsentsitasud on tekkinud lepinguosalises riigis, kui nende maksja on selle riigi resident. Juhul kui litsentsitasude maksmise kohustus on tekkinud seoses püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha tegevusega ning litsentsitasusid makstakse püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha kaudu, siis loetakse, et litsentsitasud on tekkinud püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha riigis.

(6) Kui litsentsitasude maksja ja litsentsitasude saaja või nende mõlema ja muu isiku erisuhte tõttu ületab asja kasutamise, kasutusõiguse või oskusteabe eest makstava litsentsitasu summa seda summat, milles oleksid litsentsitasude maksja ja litsentsitasu saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud litsentsitasud maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduse kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 13. Kasu vara võõrandamisest

(1) Kasu, mida lepinguosalise riigi resident on saanud artiklis 6 määratletud ja teises lepinguosalises riigis asuva kinnisvara või sellise äriühingu aktsiate võõrandamisest, kelle vara koosneb põhiliselt teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Kasu, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses või teises lepinguosalises riigis kindla asukoha kaudu iseseisvalt oma kutsealal tegutsedes kasutatava vallasvara (eraldi või koos kogu ettevõttega) võõrandamisest, võib maksustada selles teises riigis.

(3) Kasu, mida lepinguosalise riigi ettevõtja saab oma rahvusvahelises transpordis kasutatavate laevade või õhusõidukite võõrandamisest või nende juurde kuuluva vallasvara võõrandamisest, maksustatakse ainult selles riigis.

(4) Lõigetes 1, 2 ja 3 käsitlemata vara võõrandamisest saadav kasu maksustatakse üksnes vara võõrandaja residendiriigis.

Artikkel 14. Iseseisev kutsetegvus

(1) Tulu lepinguosalise riigi füüsilisest isikust residendi iseseisvast kutsetegevusest või ettevõtlusest maksustatakse ainult selles riigis. Juhul kui füüsiline isik tegutseb teises lepinguosalises riigis asuva kindla asukoha kaudu, siis võib selles teises lepinguosalises riigis maksustada seda tulu osa, mis on omistatav sellele kindlale asukohale.

(2) Selles lepingus käsitatakse kutsetegevusena muuhulgas eraviisilist teadus- ja haridustööd, kirjandus- ja kunstialast tegevust ning arsti, juristi, inseneri, arhitekti, hambaarsti ja raamatupidaja erapraksist.

Artikkel 15. Palgatöö

(1) Arvestades artiklites 16, 18 ja 19 sätestatut, maksustatakse palk ja muud tasud, mida lepinguosalise riigi resident on saanud töötamise eest, ainult selles riigis. Juhul kui lepinguosalise riigi resident on töötanud ka teises lepinguosalises riigis, võib töötasu maksustada selles teises riigis.

(2) Olenemata lõikes 1 sätestatust maksustatakse lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis töötamise eest saadud tasud üksnes tasu saaja residendiriigis, kui:
a) tasu saaja viibib teises lepinguosalises riigis jooksval majandusaastal algava või lõppeva kaheteistkümnekuulise perioodi vältel kokku kuni 183 päeva; ja
b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse tööandja nimel, kes ei ole teise lepinguosalise riigi resident; ja
c) tasu ei maksta tööandja teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu.

(3) Olenemata eelnevates lõigetes sätestatust võib lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelises transpordis kasutatavatel mere- või õhusõidukitel töötamise eest saadud tasu maksustada selles riigis.

Artikkel 16. Juhatuse liikmete töötasud

Juhatuse liikmete töötasu ja muid seda laadi tasusid, mida lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosalise riigi residendist äriühingu juhatuse või nõukogu liikmena, võib maksustada selles teises riigis.

Artikkel 17. Loometöötajate ja sportlaste tulu

(1) Olenemata artiklites 14 ja 15 sätestatust võib lepinguosalise riigi residendi tulu, mida ta on saanud teises lepinguosalises riigis teatris, filmis, raadios või televisioonis esinemise eest või selles teises riigis muusiku või sportlasena tegutsedes, maksustada selles teises riigis.

(2) Juhul kui loometöötaja või sportlase teenitud tulu laekub tema asemel mõnele teisele isikule, võib sellist tulu olenemata artiklites 7, 14 ja 15 sätestatust maksustada riigis, kus toimus loometöötaja või sportlase tegevus.

Artikkel 18. Pension

Välja arvatud artikli 19 lõikes 2 sätestatud juhtudel, maksustatakse lepinguosalise riigi residendile makstavad pensionid ja muud sellised väljamaksed varasema töötamise eest ainult selles riigis.

Artikkel 19. Riigiteenistus
(1) a) Palk ja muud tasud (välja arvatud pension), mida lepinguosaline riik või kohalik omavalitsus maksab isikule töötamise eest selle riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, maksustatakse ainult selles riigis.
b) Selline palk ja muud tasud maksustatakse ainult teises lepinguosalises riigis, kui teenistus on toimunud selles riigis ja kui füüsiline isik on selle riigi resident, kes:
(i) on selle riigi kodanik; või
(ii) ei saanud residendiks üksnes teenistuse tõttu.
(2) a) Igasugune pension, mida lepinguosaline riik või kohalik omavalitsus maksab või mida nende loodud fondidest makstakse isikule töötamise eest selle riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, maksustatakse ainult selles riigis.
b) Selline pension maksustatakse ainult teises lepinguosalises riigis, kui pensioni saaja on teise riigi resident ja kodanik.

(3) Palga, muude tasude ja pensionide kohta, mis on saadud lepinguosalise riigi või kohaliku omavalitsuse äritegevusega seotud töö eest, kehtivad artiklid 15, 16, 17 ja 18.

Artikkel 20. Üliõpilased

Kui lepinguosalises riigis ainult õpingutel või praktikal viibiv üliõpilane on või oli vahetult enne õppima või praktikale asumist teise lepinguosalise riigi resident, ei maksustata tema ülalpidamiseks, õpinguteks või praktiseerimiseks saadud väljamakseid selles lepinguosalises riigis tingimusel, et väljamakseid saadakse väljaspool seda riiki asuvast allikast.

Artikkel 21. Muu tulu

(1) Lepinguosalise riigi residendi eelmistes artiklites käsitlemata tulu maksustatakse olenemata tulu tekkimise kohast ainult selles riigis.

(2) Lõige 1 ei kehti tulu kohta, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu tegutsedes, või kutsetegevusest, mis toimub selles teises riigis asuva kindla asukoha kaudu, ning õigused või vara, millest selline tulu on tekkinud, on seotud püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sellistel juhtudel kohaldatakse artiklit 7 või 14. See lõige ei kehti artikli 6 lõikes 2 määratletud kinnisvarast saadud tulu kohta.

Artikkel 22. Topeltmaksustamise vältimine

(1) Eesti residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
a) Kui Eesti resident saab tulu, mida vastavalt sellele lepingule võib maksustada Horvaatias, siis juhul kui Eesti siseriiklikud seadused ei sisalda soodsamaid sätteid, lubab Eesti residendi tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata summa, mis võrdub Horvaatias makstud tulumaksuga.
Mahaarvatud summa ei ületa Eesti tulumaksu seda osa, mis oli arvutatud enne tasutud maksusumma mahaarvamist tulult, mida võib maksustada Horvaatias.
b) Täiendavalt punktis a sätestatule hõlmab Horvaatias tasutud maks lisaks dividendidelt tasutud maksule ka dividendide maksmise aluseks olevalt kasumi osalt tasutud maksu, kui Eesti residendist äriühing saab dividende Horvaatia residendist äriühingult, kelle hääleõiguslikest aktsiatest kuulub talle vähemalt 10 protsenti.

(2) Horvaatia residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
a) Eestist saadud tulu – välja arvatud alapunktis b) loetletud tulu –, mis on kooskõlas käesoleva lepingu sätetega maksustatud Eestis, vabastatakse Horvaatias maksust. See vabastus ei mõjuta Horvaatia õigust võtta maksumäära arvutamisel arvesse maksust vabastatud tulu. Antud säte rakendub dividendidele ainult juhul, kui Eesti residendist äriühing maksab dividende Horvaatia residendist äriühingule, kelle osalus dividende maksvas äriühingus on vähemalt 10 protsenti ja need dividendid ei ole maha arvatud dividende maksva äriühingu tulude arvutamisel.
b) vastavalt Horvaatia maksuseadustele ja sellele lepingule, lubab Horvaatia tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata maksusumma, mis on Eestis tasutud järgnevalt nimetatud tuludelt:
(i) dividendidelt, mis ei ole loetletud punktis a);
(ii) intressidelt;
(iii) litsentsitasudelt;
(iv) artikli 15 paragrahvis 3 loetletud tuludelt;
(v) artiklis 16 nimetatud juhatuse liikmete töötasudelt;
(vi) loometöötajate ja sportlaste tuludelt.

Artikkel 23. Võrdne kohtlemine

(1) Lepinguosalise riigi kodanikke ei maksustata teises lepinguosalises riigis koormavamalt ega esitata neile täiendavaid maksustamisega seotud nõudeid, kui need, mida samades tingimustes kohaldatakse või kohaldataks eelkõige seoses residentsusega teise riigi kodanikele. Seda sätet kohaldatakse olenemata artiklis 1 sätestatust ka isikutele, kes ei ole kummagi lepinguosalise riigi residendid.

(2) Lepinguosalise riigi ettevõtja teises lepinguosalises riigis asuvat püsivat tegevuskohta maksustatakse samadel alustel kui teise lepinguosalise riigi samal tegevusalal tegutsevat ettevõtjat. Seda lõiget ei tõlgendata kui lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teise lepinguosalise riigi residendile tema perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu samasuguseid maksusoodustusi, -vabastusi või -vähendusi, mida ta võimaldab oma residendile.

(3) Välja arvatud artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 7 ja artikli 12 lõikes 6 ettenähtud juhtudel lubab lepinguosaline riik oma ettevõtjal maksustatava kasumi kindlaks määramisel maha arvata teise lepinguosalise riigi ettevõtjale makstud intresse, litsentsitasusid ja muid väljamakseid samadel alustel, mida kohaldatakse juhul, kui väljamakseid tehakse sama riigi residendile.

(4) Lepinguosaline riik ei maksusta koormavamalt ega esita täiendavaid maksustamisega seotud nõudeid ettevõtjale, milles teise lepinguosalise riigi resident või residendid omavad otsest või kaudset osalust.

(5) Selle artikli sätted kehtivad olenemata artiklis 2 sätestatust kõigi maksude kohta.

Artikkel 24. Vastastikuse kokkuleppe menetlus

(1) Kui isik arvab, et ühe või mõlema lepinguosalise riigi tegevus põhjustab või võib tema suhtes põhjustada sellist maksustamist, mis ei ole lepinguga kooskõlas, võib ta nende riikide seadustes sätestatust hoolimata esitada oma juhtumi arutamiseks oma residendiriigi pädevale ametiisikule. Kui tema juhtumi suhtes tuleb kohaldada artikli 24 lõiget 1, siis esitab ta juhtumi arutamiseks selle lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule, mille kodanik ta on. Juhtum tuleb arutamiseks esitada kolme aasta jooksul alates lepingut rikkuvat maksustamist põhjustavast tegevusest teadasaamisest.

(2) Kui protest on pädeva ametiisiku arvates õigustatud ja rahuldavat lahendust ei leita, püüab ta juhtumi lahendada vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi pädeva ametiisikuga, järgides põhimõtet, et lepingut eiravat maksustamist tuleb vältida. Saavutatud kokkulepe täidetakse hoolimata lepinguosaliste riikide seadustes ettenähtud ajapiirangutest.

(3) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud püüavad lepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel tekkivad raskused ja kahtlused kõrvaldada vastastikusel kokkuleppel. Nad võivad topeltmaksustamise vältimiseks teineteisega konsulteerida ka lepingus käsitlemata juhtudel.

(4) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud võivad eelmistes lõigetes käsitletud kokkuleppele jõudmiseks suhelda teineteisega vahetult või esindajate kaudu.

Artikkel 25. Infovahetus

(1) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud vahetavad lepingu järgimiseks ja lepinguosaliste riikide seaduste täitmiseks infot lepingualuste maksude kohta tingimusel, et selline maksustamine ei ole lepinguga vastuolus. Infovahetus ei ole piiratud artiklis 1 sätestatuga. Igasugust teisest lepinguosalisest riigist saadud teavet koheldakse saladusena samamoodi nagu selle riigi seaduste alusel saadud teavet. Teavet avaldatakse üksnes isikutele ja ametivõimudele (sealhulgas kohtutele ja haldusasutustele), kes esimeses lauses nimetatud makse määravad, koguvad või sisse nõuavad, maksuseaduste rikkujaid vastutusele võtavad või maksudega seotud kaebusi lahendavad. Sellist teavet kasutatakse ainult eelloetletud otstarbel ja seda võib avaldada üksnes avalikel kohtuistungitel või kohtuotsustes.

(2) Lõiget 1 ei tõlgendata lepinguosalise riigi kohustusena:
a) kasutada haldusabinõusid, mis on vastuolus lepinguosaliste riikide õigus- ja halduspraktikaga;
b) anda informatsiooni, mis ei ole lepinguosaliste riikide seaduste alusel või tavapärase ametitegevuse käigus kättesaadav;
c) anda informatsiooni, mis avaldaks äri- või kutsesaladusi või salajasi andmeid tootmisprotsesside kohta, või informatsiooni, mille avaldamine on vastuolus avalike huvidega (ordre public).

Artikkel 26. Diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste liikmed

Lepingut ei kohaldata diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste liikmete rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetega ja erikokkulepetega ettenähtud rahalistele soodustustele.

Artikkel 27. Lepingu jõustumine

(1) Lepinguosaliste riikide valitsused teatavad teineteisele lepingu jõustumiseks vajalike põhiseaduslike nõuete täitmisest.

(2) Leping jõustub lõikes 1 nimetatud viimasena saadetud teate kättesaamise päeval ning selle sätted kehtivad mõlemas lepinguosalises riigis:
a) alates lepingu jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuarist saadud tulult kinnipeetavate maksude kohta;
b) lepingu jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril või pärast seda algaval majandusaastal makstavate tulumaksude kohta.

Artikkel 28. Lepingu lõpetamine

Leping on jõus, kuni lepinguosaline riik selle lõpetab. Kumbki lepinguosaline riik võib lepingu lõpetada pärast viie aasta möödumist lepingu kehtimahakkamisest, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult ette vähemalt kuus kuud enne kalendriaasta lõppu. Sel juhul lakkab leping mõlemas lepinguosalises riigis kehtimast:
a) 1. jaanuaril või pärast seda saadud tulult kinnipeetavate maksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise kohta teate edastamise aastale;
b) 1. jaanuaril või pärast seda algaval majandusaastal makstavate tulumaksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise kohta teate edastamise aastale.

Selle kinnituseks on volitatud isikud lepingule alla kirjutanud.

Sõlmitud Tallinnas 3. aprillil 2002 kahes eksemplaris eesti, horvaatia ja inglise keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks inglisekeelne tekst.

Eesti Vabariigi poolt Horvaatia Vabariigi poolt
Kristiina OJULAND Tonino PICULA

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
Done on 3 April, 2002 at Tallinn


The Government of the Republic of Estonia
and

the Government of the Republic of Croatia

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

have agreed as follows:

Article 1. Persons Covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. Taxes Covered

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular:
a) in Estonia:
(i) the income tax (tulumaks);
(ii) the local income tax (kohalik tulumaks);
(hereinafter referred to as “Estonian tax");
b) in Croatia:
(i) the profit tax (porez na dobit);
(ii) the income tax (porez na dohodak);
(iii) the local income tax (prirez na porez na dohodak);
(hereinafter referred to as “Croatian tax”).

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3. General Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a) the term “Estonia” means the Republic of Estonia and, when used in the geographical sense, means the territory of Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of Estonia within which under the laws of Estonia and in accordance with international law, the rights of Estonia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;
b) the term “Croatia” means the territory of the Republic of Croatia as well as those maritime areas adjacent to the outer limit of territorial sea, including seabed and sub-soil thereof, over which the Republic of Croatia in accordance with international law (and the laws of the Republic of Croatia) exercises its sovereign rights and jurisdiction;
c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean, as the context requires, Estonia or Croatia;
d) the term “tax” means, as the context requires, an Estonian or Croatian tax;
e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
f) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
h) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
i) the term “competent authority” means:
(i) in the case of Estonia, the Minister of Finance or his authorized representative,
(ii) in the case of Croatia, the Minister of Finance or his authorized representative;
j) the term “national” means:
(i) any individual possessing the citizenship of a Contracting State;
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meanig under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4. Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and local authory thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, for the purposes of the Agreement, the person shall not be entitled to claim any benefits provided by this Agreement.

Article 5. Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:
a) a place of management,
b) a branch,
c) an office,
d) a factory,
e) a workshop, and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site, a construction, assembly or installation project or a supervisory or consultancy activity connected therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activity last for a period of more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6. Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, any option or similar right to acquire immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property, as well as income from the alienation of immovable property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7. Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. The expenses to be allowed as deductions by a Contracting State shall include only expenses that are deductible under the domestic laws of that State.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

8. Nothing in this Article shall prevent a Contracting State from applying its law relating to the taxation of any person who carries on the business of insurance provided that the business of insurance is carried on through a permanent establishment situated in that Contracting State and the premium is attributable to that permanent establishment.

Article 8. Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9. Associated Enterprises

1. Where:
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10. Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is the resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;
b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11. Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest, arising in a Contracting State, derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, including its local authorities, the Central Bank or any financial institution wholly owned by that Government, or interest derived on loans guaranteed by that Government shall be exempt from tax in the first- mentioned State.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt- claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. The term “interest” shall not include any income which is treated as a dividend under the provisions of Artlcle 10. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraph 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is payed was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12. Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematographic films and films or tapes or other means of image or sound reproduction for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contacting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or the fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13. Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State or shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14. Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16. Directors’ Fees

Directors’ fees and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or supervisory board of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17. Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18. Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19. Government Service
1. a) Salaries, wages or any other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages or any other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

Article 20. Students

Payments which a student, an apprentice or a trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21. Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22. Avoidance of Double Taxation

1. In the case of a resident of Estonia, double taxation shall be avoided as follows:
a) Where a resident of Estonia derives income which, in accordance with this Agreement, may be taxed in Croatia, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Estonia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Croatia.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax in Estonia, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Croatia.
b) For the purposes of subparagraph a), where a company that is a resident of Estonia receives a dividend from a company that is a resident of Croatia in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights, the tax paid in Croatia shall include not only the tax paid on the dividend, but also the appropriate portion of the tax paid by the company resident of Croatia on the profits out of which the dividend was paid.

2. In the case of a resident of Croatia, double taxation shall be avoided as follows:
a) income derived from Estonia – except for income under b) – which in accordance with the provisions of this Agreement is taxable in Estonia shall be exempt from tax in the Republic of Croatia. This exemption shall not have any effect on the right of Croatia to take into account the exempt income when determining tax rate. This provision shall apply to dividends only if such dividends are paid to a company which is a resident of Croatia by a company which is a resident of Estonia, at least 10 per cent capital of which is directly (or indirectly) owned by the Croatian company and if such dividends are not deducted when determining the profits of the company paying the dividends.
b) in accordance with the Croatian tax regulations, and this Agreement, the tax paid in Estonia on the following income shall be credited against the Croatian tax on such income:
aa) dividends not included under a);
bb) interests;
cc) royalties;
dd) income mentioned in Article 15, paragraph 3;
ee) directors fees mentioned in Article 16, paragraph 1;
ff) income derived by artists and sportsmen.

Article 23. Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorable levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 24. Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25. Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 26. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27. Entry into Force

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other when the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

2. The Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;
b) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force.

Article 28. Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date on which the provisions of the Agreement became effective. In such event, the Agreement shall cease to have effect in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given;
b) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given.

In witness whereof, the understanding, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Tallinn, on 3 April 2002, in two originals, in the Estonian, Croatian and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia  For the Government of  the Republic of Croatia
Kristiina OJULAND Tonino PICULA