Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme nr 4.5 "Infoühiskonna arendamine" tingimused ja toetuse kasutamise kava koostamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.09.2011, 8

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme nr 4.5 "Infoühiskonna arendamine" tingimused ja toetuse kasutamise kava koostamise kord

Vastu võetud 09.06.2004 nr 151
RTL 2004, 82, 1308
jõustumine 21.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.07.2008RTL 2008, 61, 86926.07.2008
16.09.2011RT I, 22.09.2011, 225.09.2011

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 ja § 17 lõike 3 alusel.
[RTL 2008, 61, 869 - jõust. 26.07.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2004. a korralduses nr 37-k sätestatud «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» (edaspidi arengukava) 4. prioriteedi meetme 4.5 «Infoühiskonna arendamine» (edaspidi meede) tingimused ja toetuse kasutamise kava koostamise korra.
[RTL 2008, 61, 869 - jõust. 26.07.2008]

§ 2.   Meetme eesmärk

  (1) Meede on suunatud Eesti Vabariigi Valitsuse 6. mai 2004. a otsusega nr 19 heaks kiidetud dokumendis «Infopoliitika põhialused aastateks 2004–2006» ning Euroopa Liidu Nõukogu 18. veebruari 2003. a resolutsioonis e-Euroopa 2005 tegevuskava rakendamise kohta (ELT C 048, 28.12.2003, lk 2–9) sätestatud eesmärkide saavutamisele.

  (2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on:
  1) avaliku sektori ülesannetest tulenevate e-teenuste arendamine ja infosüsteemide koostoime tagamine selleks, et tõsta avaliku sektori ja kogu ühiskonna efektiivsust;
  2) infosisu arendamine.

§ 3.   Meetme rakendusasutus ja -üksus

  (1) Meetme rakendusasutuseks on vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määrusele nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus ).

  (2) Meetme rakendusüksuseks on vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määrusele nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi rakendusüksus).
[RT I, 22.09.2011, 2 - jõust. 25.09.2011]

§ 4.   Meetme raames toetatavad tegevused

  Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
  1) riigiasutustevaheliste strateegiliste arendustegevuste elluviimine, mis eelkõige on suunatud kodanikule, ettevõtjale ja riigiasutusele mõeldud e-teenuste loomisele;
  2) avaliku sektori infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine, sh infoühiskonna toimimiseks vajalike lahenduste väljatöötamine ja rakendamine, nõudluse loomine innovaatilistele lahendustele ning riigi infosüsteemide seostamine vastavate Euroopa Liidu süsteemidega Euroopa Liidu Infoühiskonna initsiatiivide rakendamisel.

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Meetme raames on võimalik taotleda toetust järgmiste projektiga otseselt seotud kulutuste katmiseks kooskõlas §-s 7 sätestatud piirmääradega:
  1) kulud, mis on otseselt vajalikud projekti tegevuste elluviimiseks ja projekti eesmärkide saavutamiseks;
  2) käibemaks, juhul kui toetuse saaja on selle tegelikkuses kinni maksnud ja tal ei ole võimalik seda riigilt tagasi saada.

  (2) Meetme raames ei ole abikõlblikud järgmised kulutused:
  1) amortisatsioon ja hoolduse iseloomuga tööd (seadmete hooldus);
  2) käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), välja arvatud projekti otseste halduskuludena käsitletavad kulud;
  3) trahvid, kohtukulud, viivised;
  4) erisoodustusmaks;
  5) esinduskulud ja kingitused;
  6) üldkulud;
  7) käibemaks (v.a lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel);
  8) tehingud «Tulumaksuseaduse» mõistes seotud isikute vahel, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu projekti elluviimise seisukohast;
  9) mitterahalised sissemaksed;
  10) muud toetatavate tegevustega mitte seotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 6.   Kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev

  (1) Toetuse saajale hüvitatakse abikõlblikud kulud, mis on tehtud taotluse esitamise kuupäevast või taotluses toodud hilisemast kuupäevast kuni taotluse rahuldamise otsuses sätestatud lõppkuupäevani.

  (2) [Kehtetu – RTL 2008, 61, 869 - jõust. 26.07.2008]

§ 7.   Taotluse finantseerimise piirmäär

  (1) Toetuse maksimaalne summa on 25 miljonit Eesti krooni projekti kohta.

  (2) Euroopa Liidu poolse kaasrahastamise maksimaalne määr on 75% abikõlblikest kuludest.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE 

§ 8.   Toetuse taotlemine ja nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda riigiasutus.

  (2) Taotlus esitatakse rakendusüksusele vastavalt taotluse esitamise kutses (edaspidi kutse) toodud tähtaegadele kirjalikult ja koopia elektrooniliselt. Kutse avaldatakse vähemalt 30 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtpäeva rakendusüksuse veebilehel.

  (3) Taotleja peab tagama projekti juhtimiseks vajalikku ressurssi.

§ 9.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus koosneb kirjalikust avaldusest, määruse lisas 1 toodud täidetud taotlusvormist ja nendele vajadusel lisatud dokumentidest.

  (2) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotluses sisalduv projekt peab vastama meetme eesmärkidele;
  2) taotlusvorm on nõuetekohaselt täidetud ning taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  3) taotlusele on lisatud kõik nõutavad dokumendid;
  4) taotlus on kinnitatud taotleja allkirjaõigusliku isiku poolt.

  (3) Taotluse paremaks avamiseks võib taotlusele lisada taotlusvormi täpsustavaid dokumente, näiteks:
  1) seletuskiri projekti eesmärkide, sihtgrupi, tulemuste, ajakava ja eelarve kohta;
  2) projekti tehniliste lahenduste alternatiivvariantide võrdlev lühianalüüs ja hindamine;
  3) projekti tasuvusanalüüs.

  (4) Rakendusüksusel on õigus nõuda selgitusi taotluses esitatud andmete kohta, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE, TOETUSE KASUTAMISE KAVA KOOSTAMINE JA TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb selle registreerimisest, läbivaatamisest või läbivaatamata tagastamisest, taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamisest, vastavaks tunnistatud taotluse edastamisest rakendusasutusele ning mittevastavaks tunnistatud taotleja või taotluse korral taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (2) Taotluse menetlemine rakendusasutuses koosneb vastavaks tunnistatud taotluse hindamisest, toetuse kasutamise kava koostamisest ja esitamisest Vabariigi Valitsusele ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

§ 11.   Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi rakendusüksuses. Taotlus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Taotluses esinevate ebatäpsuste korral teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse esitamise kuupäevaks loetakse sel juhul puuduste kõrvaldamise kuupäev. Puuduste kõrvaldamiseks antakse kuni 10 kalendripäeva, kuid mitte rohkem, kui on jäänud taotluste esitamise tähtpäevani.

  (3) Rakendusüksus tagastab taotluse, kui taotleja ei ole esitanud toetuse taotlemiseks lõikes 2 esitatud tähtaja jooksul kõiki määruse alusel nõutavaid dokumente või ei ole esitanud taotlust tähtaegselt.

§ 12.   Taotleja vastavaks tunnistamise alused ja kord

  (1) Rakendusüksus kontrollib taotleja vastavust «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» ja määruse §-s 8 taotlejale esitatud nõuetele. Taotleja tunnistatakse vastavaks, kui on täidetud kõik taotlejale esitatud nõuded.
[RTL 2008, 61, 869 - jõust. 26.07.2008]

  (2) Taotleja vastavaks tunnistamise korral teeb rakendusüksuse juht taotleja vastavaks tunnistamise otsuse. Taotleja mittevastavaks tunnistamise korral teeb rakendusüksuse juht taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotluse vastavust hindamata.

  (3) Taotleja vastavaks tunnistamise või taotluse rahuldamata jätmise otsusest teavitatakse taotlejat kahe tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

§ 13.   Taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord

  (1) Rakendusüksus hindab taotluse vastavust «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» ja määruse §-s 9 taotlusele esitatud nõuetele. Taotlus tunnistatakse vastavaks, kui on täidetud kõik taotlusele esitatud nõuded.
[RTL 2008, 61, 869 - jõust. 26.07.2008]

  (2) Taotlust ei tunnistata vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusvastaselt otsuse tegemist (edaspidi valeandmed);
  2) taotleja ei võimalda rakendusüksusel teostada taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
  3) määruses taotlusele esitatud nõuded pole täidetud.

  (3) Taotluse vastavaks tunnistamise korral teeb rakendusüksuse juht taotluse vastavaks tunnistamise otsuse. Taotluse mittevastavaks tunnistamise korral teeb rakendusüksuse juht taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Taotluse vastavaks tunnistamise või taotluse rahuldamata jätmise otsusest teavitatakse taotlejat kahe tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

  (5) Vastavaks tunnistatud taotlused esitab rakendusüksus nimekirjana koos taotlusvormide ja lisatud dokumentidega rakendusasutusele taotluste hindamiseks.

§ 14.   Taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise kord

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse. Taotluste hindamiseks moodustab rakendusasutuse juht ekspertidest koosneva hindamiskomisjoni (edaspidi hindamiskomisjon).

  (2) Vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:
  1) projekti eesmärkide kooskõla meetme eesmärkidega;
  2) projekti mõju ja olulisus meetme eesmärkide saavutamisele;
  3) taotluses esitatud tegevus- ja ajakava selgus, detailsus, ajaline teostatavus ja tegevuste piisavus püstitatud eesmärkide saavutamiseks;
  4) taotletavate kulude põhjendatus, tegevustega seotus ja vajalikkus.

  (3) Taotlusi hinnatakse lõikes 2 toodud hindamiskriteeriumide alusel skaalal 0–10.

  (4) Taotluste paremusjärjekord määratakse hindamiskriteeriumite keskmiste hinnete summeerimise teel.

  (5) Rakendusasutuse juht teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui:
  1) vähemalt üks lõikes 2 toodud hindamiskriteeriumidest hinnatakse hindamiskomisjoni enamuse poolt hindega 0;
  2) taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada.

  (6) Hindamiskomisjon koostab hiljemalt 30 tööpäeva jooksul pärast taotluste vastavaks tunnistamist hinnatud taotlustest projektide paremusjärjekorras loetelu koos ettepanekutega taotluste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

§ 15.   Toetuse kasutamise kava

  (1) Rakendusasutus koostab § 14 lõikes 6 nimetatud loetelust määruse lisas 2 toodud vormil arengukava perioodiks meetmest riigi investeeringuteks ettenähtud toetuse kasutamise kava (edaspidi kava) põhinimekirja, arvestades meetme eelarvet ja ülejäänud projektidest lisanimekirja ning esitab kava Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.

  (2) Rakendusasutus vaatab kava üle ja teeb vajadusel muudatused ning esitab täpsustatud kava Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks üks kord aastas 1. märtsiks.

  (3) Kinnitatud kava põhinimekirja kantud projekti taotleja valmistab koostöös rakendusüksusega kolme kuu jooksul pärast kava kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt ette materjalid riigihanke korraldamiseks ja esitab need kooskõlastamiseks rakendusasutusele. Kava põhinimekirjas 2006. rakendusaastal teostatavate projektide puhul tuleb materjalid riigihanke korraldamiseks ette valmistada ja rakendusasutusele kooskõlastamiseks esitada hiljemalt 1. juuniks 2005.

  (4) Rakendusasutus kooskõlastab või annab arvamuse esitatud materjalide kohta 10 tööpäeva jooksul.

  (5) Rakendusasutuse juht teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui lõikes 3 nimetatud materjale ei kooskõlastata. Sel juhul läheb toetuse saamise võimalus üle vastavalt lisanimekirjas prioriteetsuselt esimesena olevale projektile, kuid mitte rohkem kui rahuldamata jäetud taotlusele kavas ettenähtud summa ulatuses.

§ 16.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus ja otsusest teavitamine

  (1) Rakendusasutuse juht teeb kava põhinimekirjas oleva projekti taotluse kohta rahuldamise otsuse 10 tööpäeva jooksul pärast § 15 lõikes 3 nimetatud materjalide kooskõlastamist.

  (2) Rakendusasutuse juht teeb kava lisanimekirjas oleva projekti taotluse kohta taotluse rahuldamise otsuse 10 tööpäeva jooksul pärast kava kinnitamist lõike 5 punktis 12 toodud tingimustega.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse vastavalt § 12 lõikes 2, § 13 lõikes 3, § 14 lõikes 5, § 15 lõikes 5 ja käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodule hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast kava kinnitamist Vabariigi Valitsuses.

  (4) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotleja on esitanud enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist avalduse taotluse menetlemise lõpetamiseks.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev;
  3) otsuse tegemise põhjendus ja alus;
  4) toetuse saaja;
  5) toetatava projekti nimi ja kogumaksumuse piirmäär;
  6) Euroopa Liidu poolse toetuse suurus Eesti kroonides ja osakaaluna projekti abikõlblikest kuludest;
  7) Eesti riigi poolse kaasrahastamise suurus Eesti kroonides;
  8) kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev;
  9) toetuse kasutamise tingimused (sealhulgas ettemaksu võimalus);
  10) projekti aruandluse tingimused;
  11) muud toetuse saaja kohustused;
  12) kava lisanimekirjas oleva projekti taotluse puhul taotluse rahastamise tingimused ja taotluse rahuldamise otsuse muutmine tulenevalt § 15 lõikest 5 ja § 17 lõikest 2.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev;
  3) otsuse tegemise põhjendus ja alus.

  (7) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus saadetakse taotlejale väljastusteatega tähtkirjaga viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  (8) Otsuse peale võib esitada vaide «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» §-s 22 sätestatud alusel ning vaie vaadatakse läbi «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.
[RTL 2008, 61, 869 - jõust. 26.07.2008]

§ 17.   Toetuse saaja kinnitus toetuse kasutamiseks ja toetusest loobumine

  (1) Toetuse saaja peab 10 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse kättetoimetamist esitama rakendusasutusele kinnituskirja toetuse vastuvõtmise ja sihipärase kasutamise kinnitamise ning taotluse rahuldamise otsuses esitatud tingimustega nõustumise kohta.

  (2) Kui toetuse saaja loobub toetusest või ei esita lõikes 1 nõutud tähtaja jooksul kinnituskirja või ei suuda täita taotluse rahuldamise otsuses esitatud nõudeid, tunnistab rakendusasutuse juht taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks ja toetuse saamise võimalus läheb üle vastavalt lisanimekirjas prioriteetsuselt esimesena olevale projektile, kuid mitte rohkem kui kehtetuks tunnistatud taotluse rahuldamise otsuses määratud summa ulatuses.

§ 18.   Projekti muutmine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud taotlema rakendusasutuselt nõusolekut projektis oluliste muudatuste tegemiseks.

  (2) Olulised muudatused on:
  1) projekti kestuse muutmine;
  2) projekti tegevuste muutmine;
  3) projekti kuluplaani muutmine üle 10% kulukohtade lõikes.

  (3) Toetuse saajal ei ole õigust taotleda toetuse kogumaksumuse suurendamist ning projekti eesmärkide muutmist.

  (4) Projekti muudatused kinnitab rakendusasutuse juht.

  (5) Juhul kui planeeritavaid muudatusi ei kiideta heaks, on toetuse saaja kohustatud ellu viima projekti vastavalt taotluse rahuldamise otsusele. Kui toetuse saaja ei ole nõus projekti vastavalt taotluse rahuldamise otsusele ellu viima, siis on rakendusasutusel õigus toetus tagasi nõuda.

  (6) Juhul kui projekti muudatus on heaks kiidetud, teavitab rakendusasutus toetuse saajat otsusest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul projekti muutmise taotluse saamisest.

§ 19.   Taotluse finantseerimise kord

  (1) Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt rahandusministri 11. märtsi 2004. a määruses nr 31 «Struktuuritoetuse väljamaksmise kord» (RTL 2004, 27, 448) sätestatule ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele.

  (2) Toetuse saaja esitab vajadusel rakendusüksusele toetuse väljamaksmiseks vastavasisulise taotluse koos raamatupidamise algdokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentidega kuu 15. kuupäevaks.

  (3) Tööd ja teenused, mille eest väljamakseid taotletakse, peavad olema lõpetatud ja vastu võetud.

  (4) Meetme raames on võimalikud ettemaksed vastavalt rahandusministri 11. märtsi 2004. a määrusele nr 31 «Struktuuritoetuse väljamaksmise kord».

  (5) Rakendusüksus kontrollib väljamakse taotluse korrektsust, abikõlblikkust ja vormikohasust viie tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamisest ning esitab nõuetele vastavad väljamakse taotlused makseasutusele.

§ 20.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud läbi viima taotluses sisalduva projekti taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt ning täitma muid «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning käesolevas määruses sätestatud nõudeid.
[RTL 2008, 61, 869 - jõust. 26.07.2008]

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json