Teksti suurus:

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.03.2010
Avaldamismärge:

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded

Vastu võetud 21.08.2002 nr 69
RTL 2002, 94, 1462
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

04.06.2004/106 (RTL 2004, 83, 1321) 24.06.2004

Määrus kehtestatakse « Alkoholiseaduse» (RT I 2002, 3, 7; 63, 387) § 9 lõike 5 alusel.

§1. Taotluse esitamise viis

Taotlus Riiklikku alkoholiregistrisse (edaspidi alkoholiregister) registrikande tegemiseks esitatakse alkoholiregistri volitatud töötlejale paberkandjal.

§2. Taotluse vorminõuded

(1) Taotleja esitab taotluse, millel kajastuvad järgmised andmed:
1) taotleja nimi;
2) aktsiisilao tegevusloa number;
3) käitlemisettevõtte tunnustamise otsuse tegemise kuupäev ja number;
4) majandustegevuse registri registreeringu number;

41) andmed riigilõivu tasumise kohta;
5) taotleja asukoht ning aadress ja kontaktandmed (telefon, faks, elektronposti aadress);
6) toote nimi;
7) toote päritolumaa;
8) toote liik;
9) tootja nimi;
10) tootjamaa;
11) tootja aadress ja kontaktandmed (telefon, faks, elektronposti aadress);
12) tarbijapakendi maht või tarbijapakendisse pakendamata alkoholi puhul pakendi maht;
13) toote etanoolisisaldus;
14) toote kaheksakohaline kood vastavalt kombineeritud nomenklatuurile;
15) tarbijapakendi või pakendi materjal;
16) tarbijapakendi või pakendi etikettide arv;
17) pudeli kuju ja värvus (sealjuures märkida, kas on tegemist Burgundia, Bordeaux, portveini, saksa veini, vahuveini või muu pudeliga);
18) korgi materjal;
19) korgi värvus;
20) korgi kuju;
21) suka olemasolul sellekohane märge;
22) suka värvus;
23) esietiketi olemasolul sellekohane märge;
24) tagaetiketi olemasolul sellekohane märge;
25) kaelaetiketi olemasolul sellekohane märge;
26) muu etiketi olemasolul sellekohane märge;
27) taotlusele lisatud dokumentide ja materjalide loetelu;
28) taotluse esitaja nimi, ametikoht ja allkiri.

(2) Alkoholiregistri volitatud töötleja märgib esitatud taotlusele selle saamisel järgmised andmed:
1) taotluse number;
2) taotluse saamise kuupäev;
3) taotluse vastuvõtja nimi ja allkiri;
4) tootenäidise tagastamine ja tagastamise kuupäev;
5) tootenäidise tagastaja nimi ja allkiri;
6) tootenäidise vastuvõtja nimi ja allkiri.

[RTL 2004, 83, 1321 - jõust. 24.06.2004]

§3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2002. a.