Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisel teatavaks saanud ohu kohta esitatav ja avalikustatav teave

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 83, 1317

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisel teatavaks saanud ohu kohta esitatav ja avalikustatav teave1

Vastu võetud 08.06.2004 nr 68

Määrus kehtestatakse «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse» (RT I 2004, 30, 209) § 8 lõike 4 ja § 23 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab geneetiliselt muundatud organismide (edaspidi GMO) keskkonda viimise loa (edaspidi luba) või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote (edaspidi toode) turustamisloa taotleja, loa või turustamisloa omaja Keskkonnaministeeriumile esitatava teabe sisu nõuded juhul, kui on teatavaks saanud uued andmed GMO keskkonda viimise või toote turustamise ohtlikkuse kohta. Määrus sätestab ka teatavaks saanud ohu korral avalikustatava teabe sisu nõuded.

§ 2. Teave, mis edastatakse Keskkonnaministeeriumile GMO keskkonda viimisega seotud ohu ilmnemisel enne või pärast keskkonda viimise loa andmist

Kui GMO või GMO-de kombinatsiooni keskkonda viimise ohtlikkuse kohta on teatavaks saanud uued andmed, on GMO keskkonda viimise loa taotleja või loa omaja kohustatud esitama Keskkonnaministeeriumile järgmise teabe:
1) GMO keskkonda viimise loa taotluse ja loa registreerimise number;
2) ohtu põhjustava GMO nimetus;
3) GMO keskkonda viimise korral tekkiva ohu ja võimalike tagajärgede kirjeldus, sh ohu leviku teed;
4) ohu ilmnemisest teatanud allikad;
5) teave ohustatud kohast ja mõjupiirkonnast;
6) ohu leviku tõkestamise või vältimise abinõud (tegevuskava);
7) teave, kas GMO-d on sarnasel viisil varem keskkonda viidud ja millises mahus;
8) ohustatud piirkonda kõrvaliste isikute juurdepääsu takistamise vajalikkus;
9) vajaduse korral eeldatava ohu ja tagajärgede likvideerimise tähtaeg;
10) teabe esitaja (nimi, kontaktandmed).

§ 3. GMO keskkonda viimisel ilmnenud ohu korral avalikustatav teave

GMO keskkonda viimisel tekkivast ohust uute andmete teatavaks saamisel avaldab Keskkonnaministeerium vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes järgmise teabe:
1) GMO keskkonda viimisega ilmnenud oht ja selle võimalikud tagajärjed;
2) ohu leviku teed;
3) teave, kas ohuga seotud GMO-d on juba keskkonda viidud;
4) ohustatud piirkond ja GMO keskkonda viimise koht;
5) ohustatud piirkonna märgistus;
6) inimese tervise ja keskkonna kaitseks tarvitusele võetavad abinõud;
7) vajaduse korral eeldatav ohu likvideerimise tähtaeg;
8) kontaktisik ja tema kontaktandmed.

§ 4. Enne või pärast toote turustamisloa andmist ilmnenud ohu korral edastatav teave

Toote turustamisel tekkivast ohust uute andmete teatavaks saamisel tuleb toote turustamisloa taotlejal või turustamisloa omajal edastada Keskkonnaministeeriumile järgmine teave:
1) GMO turustamisloa taotluse või turustamisloa registreerimise number;
2) GMO, millest oht tuleneb;
3) toote nimetus;
4) ohu ja võimalike tagajärgede kirjeldus, sh ohu leviku teed;
5) teave, kas GMO-d või toodet on tegelikult turustatud, turustamise kogused (mahud) ja toote turult kõrvaldamise võimalikkus;
6) turustamise piirkond;
7) tarvitusele võetavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed (tegevuskava);
8) toote turult kõrvaldamise vajalikkus;
9) vajadusel ohu ja tagajärgede likvideerimise tähtaeg;
10) ohu kohta uute andmete ilmnemise allikad;
11) info esitaja (nimi, kontaktandmed).

§ 5. Toote turustamisel ilmnenud ohu korral avalikustatav teave

Toote turustamisel tekkivast ohust uute andmete teatavaks saamisel avaldab Keskkonnaministeerium vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes järgmise teabe:
1) seoses GMO turustamisega ilmnenud oht ja võimalikud tagajärjed;
2) ohu leviku teed;
3) toote turustamise piirkond;
4) ohtu põhjustava toote nimi ja kirjeldus;
5) inimese tervise ja keskkonna kaitseks võetavad abinõud;
6) eeldatav ohu likvideerimise tähtaeg;
7) kontaktisik ja tema kontaktandmed.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

1 Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 106 17/04/2001, lk 1–38).

/otsingu_soovitused.json