Teksti suurus:

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 16, 267

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 25.01.1999

I. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561, 1563--1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321; 30, 410; 34, 484; 36/37, 552 ja 553; 38, 562; 51, 756 ja 759; 52/53, 771; 60, 951 ja 952; 64/65, 1004; 86/87, 1409; 98/99, 1574; 103, 1695; 108/109, 1783; 1999, 4, 53) tehakse järgmised täiendused:

§ 1. Seadustikku täiendatakse §-ga 1377 järgmises sõnastuses:

«§ 1377. Rahapesu tõkestamise seaduse rikkumine

(1) Krediidi- või finantseerimisasutuse juhi poolt rahapesu tõkestamise seaduses sätestatud sisemiste turvameetmete rakendamata jätmise eest -- määratakse rahatrahv saja kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

(2) Krediidi- või finantseerimisasutuse juhi või töötaja poolt rahapesu tõkestamise seaduse alusel kehtestatud sisemiste turvameetmete rikkumise eest -- määratakse rahatrahv saja kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

(3) Rahapesu andmebüroo ametniku poolt rahapesu tõkestamise seaduses sätestatud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest -- määratakse rahatrahv saja viiekümne kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

(4) Rahapesu andmebüroo ametniku poolt rahapesukahtlusele viitavate andmete kohtueelse uurimise asutusele või prokuratuurile tahtliku esitamata jätmise eest -- määratakse rahatrahv saja viiekümne kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

(5) Rahapesu tõkestamise seaduse §-s 5 nimetatud ettevõtja poolt rahapesukahtlusele viitavate andmete rahapesu andmebüroole tahtliku esitamata jätmise eest -- määratakse rahatrahv saja viiekümne kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

(6) Krediidi- või finantseerimisasutuse või rahapesu tõkestamise seaduse §-s 5 nimetatud ettevõtja poolt rahapesu tõkestamise seaduses sätestatud andmete säilitamise kohustuse rikkumise eest -- määratakse rahatrahv saja viiekümne kuni kahesaja päevapalga ulatuses.»

§ 2. Paragrahvi 186 lõiget 1 täiendatakse pärast numbrit «1375» numbriga «1377,».

§ 3. Paragrahvis 228:

1) lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast numbrit «1374» numbriga «1377,»;

2) lõike 1 punkti 24 täiendatakse pärast numbrit «1373» sõnadega «, 1377 lg. 1, 2 ja 6»;

3) lõike 1 punkti 32 täiendatakse pärast sõna «peaspetsialistid --» sõnadega «§ 1377 lg. 1, 2 ja 6,»;

4) lõiget 1 täiendatakse punktiga 40 järgmises sõnastuses:

«40) Kindlustusinspektsioon -- § 1377 lg. 1, 2 ja 6.»

II. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466--1468; 1998, 2, 42; 4, 62; 17, 265; 23, 321; 30, 412; 36/37, 552 ja 553; 51, 756 ja 759; 59, 941; 98/99, 1576; 107, 1766; 108/109, 1783; 1999, 4, 53) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 4. Paragrahvi 33 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «1481 lg. 2» numbriga «14815,».

§ 5. Paragrahv 1488 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1488. Rahapesu tõkestamise seaduse nõuete mittetäitmine

(1) Krediidi- või finantseerimisasutuse töötaja poolt rahapesu tõkestamise seaduses sätestatud isikusamasuse tuvastamise kohustuse mittetäitmise eest -- karistatakse rahatrahviga koos teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.

(2) Krediidi- või finantseerimisasutuse juhi või kontaktisiku poolt rahapesukahtlusest rahapesu andmebüroole tahtliku mitteteatamise eest -- karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kuni ühe aastani koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.

(3) Krediidi- või finantseerimisasutuse juhi või kontaktisiku poolt rahapesu andmebüroole teadvalt ebaõigete andmete esitamise eest -- karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kuni kahe aastani koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.

(4) Krediidi- või finantseerimisasutuse juhi, kontaktisiku või muu töötaja poolt isiku, kelle tegevuse suhtes on rahapesukahtlus, või kolmanda isiku informeerimise eest rahapesu andmebüroole andmete edastamisest -- karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kuni kahe aastani koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.»

§ 6. Koodeksit täiendatakse §-ga 14815 järgmises sõnastuses:

«§ 14815. Rahapesu

(1) Rahapesu eest -- karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni nelja aastani.

(2) Sama tegevuse eest:

1) isikute grupi poolt või

2) korduvalt -- karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni seitsme aastani.

(3) Rahapesu eest:

1) suures ulatuses või

2) kuritegeliku ühenduse poolt -- karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kümne aastani.»

§ 7. Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. juulil.

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

/otsingu_soovitused.json