Teksti suurus:

Prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 18, 303

Prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.1999

§ 1. Prokuratuuriseaduses (RT I 1998, 41/42, 625; 110, 1812) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 4 lõige 4 ja § 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

«§ 51. Prokuröride arv

(1) Riigiprokuröride arv on 24.

(2) Maa- ja linnaprokuratuuride prokuröride üldarv on 164.»;

3) paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 53 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Kõik maakonna ja linna vanemprokurörid nimetab käesoleva seaduse § 17 lõikes 2 sätestatud tähtajaks ametisse justiitsminister ühe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni ettepanekul. Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 alusel ametisse nimetatud maakonna või linna vanemprokuröri ei nimetata maakonna või linna vanemprokuröriks, viib justiitsminister prokuröri tema nõusolekul avaliku konkursita üle prokuröri vabale ametikohale maa- või linnaprokuratuuris. Kui prokurör sellega ei nõustu, vabastab justiitsminister ta teenistusest koondamise tõttu.»;

5) paragrahvi 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva seaduse § 51 lõige 2 jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril. Kuni 1999. aasta 31. detsembrini on maa- ja linnaprokuratuuride prokuröride üldarv 147.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json