Teksti suurus:

Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 85, 1340

Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel1

Vastu võetud 11.06.2004 nr 107

Määrus kehtestatakse « Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» (RT I 2004, 34, 236) § 10 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse veterinaarnõuded Euroopa Liidu liikmesriikidega (edaspidi liikmesriik) toimuva veise spermaga kauplemise suhtes.

(2) Määruse nõudeid ei kohaldata veiste seemenduse ja seemendusega tegelevale isikule sperma kättetoimetamise korral.

§2. Kasutatavad terminid

Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
1) sperma – veise seemenduseks ettevalmistatud värske või külmutatud ejakulaat;
2) seemendusjaam – «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 19, 135; 34, 236) § 7 lõike 2 alusel registreeritud ja tunnustatud ning veterinaarjärelevalve ametniku järelevalve all olev loomakasvatushoone, -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala, kus kogutakse spermat veiste seemendamiseks;
3) sperma hoiukeskus – «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel registreeritud ja tunnustatud ning veterinaarjärelevalve ametniku järelevalve all olev loomakasvatushoone või -rajatis, kus säilitatakse spermat veiste seemendamiseks (edaspidi spermajaam);
4) kaubasaadetis – spermadoosid, mille kohta on väljastatud ühine sertifikaat;
5) ejakulaat – veiselt ühe kogumisega võetud spermakogus.

2. peatükk
VEISE SPERMAGA KAUPLEMISE VETERINAARNÕUDED

§3. Veterinaarnõuded veise sperma kohta

(1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes sellist veise spermat, mis on:
1) kogutud ja töödeldud veiste seemendamiseks seemendusjaamas, mis on Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud tunnustatud seemendusjaamade loetelus ja säilitatud spermajaamas, mis on Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud tunnustatud spermajaamade loetelus;
2) kogutud tervetelt veistelt, kes vastavad «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud veterinaarnõuetele, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), lisas B sätestatud nõuetega;
3) kogutud, töödeldud ja säilitatud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud veterinaarnõuete kohaselt, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ lisades A ja C sätestatud nõuetega.

(2) Spermat, mis on kogutud viimase 12 kuu jooksul enne kogumist suu- ja sõrataudi vastu vaktsineeritud veiselt, on lubatud teisest liikmesriigist Eestisse toimetada üksnes siis, kui 5% igast ejakulaadist saadud spermadoosidest (minimaalselt 5 doosi), mis on mõeldud Eestisse toimetamiseks, on uuritud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis viiruse isoleerimise testiga suu ja sõrataudi suhtes ja kui testi tulemus on negatiivne.

§4. Veterinaarnõuded loomatervisesertifikaadi kohta

Spermaga on kuni sihtkohani kaasas loomatervisesertifikaat, mis on kehtestatud «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 alusel ning mis vastab EÜ Nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ lisas D toodud näidisele.

§5. Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemise järelevalve kohta

(1) Kui Eestisse toimetatud spermaga kaasasolevatest dokumentidest selgub, et § 3 lõikes 1 loetletud nõudeid ei ole järgitud, võib Veterinaar- ja Toiduamet keelata seda kaubasaadetist kasutada.

(2) Kui on tekkinud kahtlus, et teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud sperma on sihtkohas või veo käigus tehtud veterinaarkontrolli kohaselt nakatunud või saastunud haigustekitajatega, võib Veterinaar- ja Toiduamet rakendada «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» §-s 27 sätestatud meetmeid, sealhulgas nõuda sperma paigutamist karantiini.

(3) Kui see ei ole vastuolus veterinaarnõuetega, võib Veterinaar- ja Toiduamet lõigetes 1 ja 2 toodud juhtudel lubada kaubasaadetis tagasi toimetada selle lähtekoha liikmesriiki.

(4) Kui kaubasaadetise kasutamine on lõigetes 1 ja 2 toodud juhtudel keelatud ja veterinaarjärelevalve ametnik on teinud märke kaubasaadetise lähtekoha liikmesriiki tagasisaatmise kohta, kuid selle lähtekoha liikmesriik ei ole 30 päeva jooksul lubanud kaubasaadetist tagasi toimetada, võib Veterinaar- ja Toiduamet nõuda selle hävitamist.
1 EÜ Nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesise kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23); 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41); 93/60/EMÜ (EÜT L 186, 28.07.1993, lk 28–31); 2003/43/EÜ (ELT L 143, 11.06.2003, lk 23–32); 806/2003/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35); 2004/101/EÜ (ELT L 030, 04.02.2004, lk 15–21).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json