Teksti suurus:

Põllumajandusministri 16. aprilli 2004. a määruse nr 39 ""Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 3.2 "Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus" tingimused" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 82, 1310

Põllumajandusministri 16. aprilli 2004. a määruse nr 39 ""Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 3.2 "Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus" tingimused" muutmine

Vastu võetud 11.06.2004 nr 108

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» (RT I 2003, 82, 552) § 16 lõike 1 alusel.

Põllumajandusministri 16. aprilli 2004. a määruses nr 39 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme 3.2 «Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus» tingimused» (RTL 2004, 45, 779) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Nõuded toetuse taotlejale

(1) Toetust võib taotleda äriühing, kelle ettevõte on tunnustatud «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) alusel või tunnustatud või registreeritud «Söödaseaduse» (RT I 2002, 18, 97; 63, 387; 2003, 48, 340; 88, 591; 2004, 34, 236) alusel (edaspidi taotleja):
1) kes töötleb Euroopa Ühenduste asutamislepingu lisas 1 (edaspidi asutamislepingu lisa 1) nimetatud piima, liha, teravilja, puu- ja köögivilja või marju või neist valmistatud piima-, liha-, teravilja-, puu- ja köögivilja- või marjatooteid ja turustab neist valmistatud asutamislepingu lisas 1 toodud tooteid;
2) kelle toetuse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta realiseerimise netokäibest moodustas põllumajandussaaduste ja -toodete töötlemisest saadud müügitulu üle 50%;
3) kelle majanduslikku jätkusuutlikkust võib eeldada vähemalt viie investeeringujärgse aasta osas;
4) kellel ei ole riiklikke, ka mitte ajatatud maksuvõlgnevusi;
5) kelle kasutatav põhitooraine pärineb Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu kandidaatriigist;
6) kes, juhul kui tema valmistoodanguks on lisaks punktis 1 nimetatud toodetele ka asutamislepingu lisas 1 nimetamata tooteid, kasutab põhitoorainena piima, liha, teravilja, puu- ja köögivilja või marju.

(2) Kui toetust taotletakse pakendamisele ja ladustamisele, siis peavad need tegevused olema taotleja tootmisprotsessi lahutamatuks osaks ning tootmisprotsess peab hõlmama piima, liha, teravilja, puu- ja köögivilja või marjade töötlemist.»;

2) paragrahvi 4 lõiget 6 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

« 12) selliste seadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine, mida kasutatakse asutamislepingu lisas 1 nimetamata toodete töötlemiseks ja turustamiseks;
13) investeeringud selliste toodete töötlemisvõimsuse suurendamisse sektori tasandil, millele rakenduvad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõud, ning muude selliste toodete töötlemisvõimsuse suurendamisse sektori tasandil, mille normaalse turuväljundi olemasolu ei ole võimalik tõendada.»;

3) paragrahvi 4 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõna «investeeringu» sõnaga «projekti».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json