Teksti suurus:

Riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 87, 1370

Riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad

Vastu võetud 14.06.2004 nr 117

Määrus kehtestatakse «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» (RT I 2004, 24, 166) § 24 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus sätestab riigi äriühingu ja äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus ning riigi sihtasutuse ja riigi osalusel asutatud sihtasutuse nõukogu (edaspidi nõukogu) liikmete tasude piirmäärad ja tasustamise korra.

§ 2. Tasu piirmäärad

Nõukogu liikmetele makstavad tasud ei või olla suuremad järgmistest piirmääradest:

Äriühingu või sihtasutuse palgakulu
suurus (milj kr) kuus

Makstava tasu
piirmäär kuus (kr)

 
esimehele
liikmetele
1. üle 1,5
7400
5550
2. 0,75–1,5
6475
4625
3. 0,25–0,75
5550
3700
4. 0,05–0,25
4625
2775
5. kuni 0,05
3700
1850

§ 3. Tasu suuruse määramine

(1) Riigi äriühingu nõukogu liikmete tasu suuruse määrab osalust valitsev minister oma käskkirjaga või ainuaktsionäri või -osaniku otsusega. Äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus nõukogu liikmete tasu suuruse määrab üldkoosolek.

(2) Riigi sihtasutuse nõukogu liikmetele määrab tasu suuruse asutajaõigusi teostav isik. Riigi osalusel asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete tasu suuruse määravad asutajad ühiselt juhindudes §-s 2 nimetatud piirmääradest.

(3) Ühe ja sama isiku nõukogu liikmetele makstakse võrdset tasu. Nõukogu esimehele võib maksta suuremat tasu lähtudes §-s 2 toodud piirmääradest.

(4) Tasu ei määrata ega maksta «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7,16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 4 lõikes 3 nimetatud isikutele.

§ 4. Täiendava tasu määramine nõukogu organi tegevuses osalemise eest

(1) Nõukogu liikmele võib § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras määrata täiendava tasu nõukogu organi tegevuses osalemise eest.

(2) Täiendavat tasu makstakse nõukogu organi koosolekul osalemise eest. Tasu suurus kuus ei või ületada 25% nõukogu liikmele § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras määratud tasu suurusest.

(3) Nõukogu liikme poolt nõukogu mitme organi tegevuses osalemise eest talle määratud summaarne tasu ei või ületuda 50% nõukogu liikmele § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras määratud tasu suurusest.

(4) Nõukogu organi esimehele võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatust 50% suuremat tasu.

§ 5. Tasu maksmine

(1) Nõukogu liikmetele makstakse tasu üks kord kuus.

(2) Nõukogu liikmetele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, nõukogu koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu nõukogu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga. Korralduse juhatusele nõukogu liikmele tasu maksmata jätmiseks teeb nõukogu esimees või tema puudumisel koosoleku juhataja pärast nõukogu koosoleku protokolli allkirjastamist.

§ 6. Nõukogu tegevusest teavitamata jätmine

(1) Nõukogu esimehele võib peatada tasu maksmise või vähendada tasu proportsionaalselt perioodiga, mil nõukogu esimees ei esita osalust valitsevale ministrile või asutajaõigusi teostavale isikule ja rahandusministrile nõukogu koosoleku:
1) päevakorda vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist;
2) protokolli koos koosoleku materjalidega viivitamata pärast selle kinnitamist, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist.

(2) Nõukogu esimehele võib peatada tasu maksmise või vähendada tasu proportsionaalselt perioodiga, mil nõukogu esimees ei esita osalust valitsevale ministrile või asutajaõigusi teostavale isikule ja rahandusministrile nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata:
1) nõukogu otsuse eelnõu samaaegselt selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele;
2) hääletusprotokolli või hääletustulemused hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast hääletamist.

(3) Nõukogu esimehele tasu maksmise peatamise aluseks on osalust valitseva ministri või asutajaõigusi teostava isiku kirjalik teade äriühingu või sihtasutuse juhatusele, milles näidatakse ära periood, mille eest nõukogu esimehele tasu ei maksta. Ettepaneku nõukogu esimehele tasu maksmise peatamiseks või tasu vähendamiseks võib osalust valitsevale ministrile või asutajaõigusi teostavale isikule teha ka rahandusminister.

§ 7. Rahandusministri 23. detsembri 2002. a määruse nr 150 «Riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete töö tasustamise kord ja piirmäärad» kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 23. detsembri 2002. a määruse nr 150 «Riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmete töö tasustamise kord ja piirmäärad» (RTL 2003, 2, 5; 2004, 16, 243) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Määruse rakendamine

Nõukogu liikmete tasustamist sätestavad dokumendid viiakse vastavusse käesolevas määruses sätestatuga 2004. aasta 1. oktoobriks.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json