Teksti suurus:

Nõuded riigi osaluse valitsemise, riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostamise ning mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ja nende esitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 49, 348

Nõuded riigi osaluse valitsemise, riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostamise ning mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ja nende esitamise kord

Vastu võetud 11.06.2004 nr 216

Määrus kehtestatakse « Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» (RT I 2004, 24, 166) § 35 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib järgmiste aruannete sisu ja esitamise korda:
1) «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 35 lõikes 2 nimetatud äriühingu riigile kuuluvaid aktsiaid või osa valitseva ministeeriumi poolt esitatav riigi osaluste valitsemise aruanne (edaspidi osaluse valitsemise aruanne);
2) «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostaja poolt sihtasutusele seatud eesmärkide täitmise ja asutajaõiguste teostamise aruanne (edaspidi asutajaõiguste teostamise aruanne);
3) «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 35 lõikes 4 nimetatud mittetulundusühingu, mille liikmeks riik on, liikmeõiguste teostaja poolt mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruanne (edaspidi liikmeõiguste teostamise aruanne ).

2. peatükk
OSALUSE VALITSEMISE ARUANNE

§2. Osaluse valitsemise aruande esitamise vorm ja tähtajad

(1) Osaluse valitsemise aruanne koosneb üldaruandest ja ministeeriumi poolt valitsetavate äriühingute aruannetest.

(2) Osaluse valitsemise üldaruanne ja äriühingu aruanne selle äriühingu kohta, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, tuleb esitada 1. juuniks.

(3) Äriühingu aruanne selle äriühingu kohta, kus riigil on vähemalt otsustusõigus ning kelle majandusaasta ei ole kalendriaasta, tuleb esitada viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

(4) Äriühingute kohta, kus riigil ei ole otsustusõigust, tuleb äriühingu aruanne esitada hiljemalt ühe kuu jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist.

(5) Äriühingu majandusaasta lõppemisel pärast 31. märtsi esitatakse äriühingu aruanne koos järgmisel aastal esitatava osaluse valitsemise üldaruandega.

§3. Nõuded osaluse valitsemise üldaruande sisule

Osaluse valitsemise üldaruandes tuuakse ära selle esitamise seisuga järgmised andmed ministeeriumi valitsemisel olevate kõigi osaluste kohta äriühingutes, alates eelmise osaluse valitsemise üldaruande esitamisest:
1) äriühingu nimi ja riigi osaluse suurus, näidates ära ka osaluse suuruse muutumise, kui see toimunud on. Teiste aktsionäride või osanike olemasolu korral nende arv ning loetelu koos osaluse suurusega nendest, kelle osaluse suurus on 10% või rohkem;
2) andmed äriühingute asutamiste või osaluste omandamiste kohta äriühingutes, näidates asutamise puhul vähemalt aktsia- või osakapitali tehtud sissemakse suuruse ning omandamise puhul osaluse eest tasutud summa;
3) andmed äriühingute toimunud või toimuvate ühinemiste, jagunemiste või ümberkorraldamiste kohta, näidates ühinemise ja jagunemise puhul selle viisi, osade või aktsiate asendussuhte, ühinemise jõustumise ning kasumiosale õiguse saamise kuupäevad; ümberkujundamise puhul äriühingu uue liigi, osade või aktsiate asendussuhte ning ümberkujundamise jõustumiskuupäeva;
4) andmed toimunud, nurjunud ja kestvate riigi osaluste võõrandamiste kohta, näidates vähemalt võõrandamise viisi, alg- ja müügihinna ning müügiga seondunud kulude suuruse ning nurjumise puhul ka selle põhjuse;
5) äriühingute lõpetamiste kohta, näidates selle põhjuse ning andmed vara jaotusplaani kohta;
6) muud olulised asjaolud või sündmused seoses osaluste valitsemise teostamisega.

§4. Nõuded äriühingu aruande sisule

(1) Äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, kohta:
1) antakse hinnang äriühingu majandustegevusele eelmisel majandusaastal, analüüsitakse äriühingule eelmiseks majandusaastaks seatud tegevus- ja finantseesmärkide saavutamist ja esitatakse §-s 5 nimetatud äriühingu tegevus- ja finantseesmärgid;
2) esitatakse eelmise majandusaasta andmed ja jooksva aasta ning kolme järgneva majandusaasta kohta prognoos järgmiste näitajate lõikes: äriühingu turuosa suurus äriühingu põhitegevusaladel, avaliku sektori (riik, kohaliku omavalitsuse üksused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi asutatud sihtasutused) osa äriühingu müügitulus ning riigieelarvest laekuvate eraldiste ja subsiidiumide osa äriühingu kogutuludes;
3) esitatakse andmed äriühingute osa- või aktsiakapitalide suurendamiste või vähendamiste kohta, näidates vähemalt selle viisi ning suuruse;
4) antakse ülevaade juhatuse liikmete tasustamisest lähtuvalt äriühingule seatud tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisest, näidates eraldi põhitasu, täiendava tasu ja lahkumishüvitiste summad ning juhul, kui on rakendatud «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 25 lõikes 4 sätestatud korda, siis selle põhjendus ja oluliste tingimuste kirjeldus;
5) andmed nõukogu liikmete tasustamise kohta, näidates ära nõukogu liikmete arvu ja nõukogu liikmetele ja esimehele makstud tasu kokku ja iga liikme kohta eraldi (sealhulgas eraldi ka nõukogu organite tegevuses osalemise eest makstud tasud), andes seejuures ülevaate nõukogu liikme osalemisest nõukogu koosolekutel ja nõukogu organite tegevuses;
6) antakse põhjendatud seisukoht riigi osaluse säilitamise või võõrandamise otstarbekuse kohta äriühingus.

(2) Äriühingu, kus riigil ei ole otsustusõigust, puhul:
1) esitatakse koopia äriühingu kinnitatud majandusaasta aruandest;
2) antakse hinnang äriühingu majandustegevusele eelmisel majandusaastal;
3) esitatakse andmed äriühingute osa- või aktsiakapitalide suurendamiste või vähendamiste kohta, näidates nende viisi ning suuruse;
4) antakse põhjendatud seisukoht riigi osaluse säilitamise või võõrandamise otstarbekuse kohta äriühingus.

§5. Andmed äriühingu tegevus- ja finantseesmärkide kohta

Äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, kohta esitatakse järgmised tegelikud ja prognoositavad arvnäitajad eelmise, jooksva ning kolme järgneva majandusaasta kohta, kusjuures esitatakse põhjendused punktides 4 ja 8 toodud finantseesmärkide kohta:
1) äritulud kokku (sealhulgas eraldi müügitulu);
2) ärikulud (sealhulgas eraldi kulum);
3) aruandeaasta puhaskasum;
4) dividendiks makstava summa suurus või määr puhaskasumist;
5) varad (sealhulgas eraldi käibevara);
6) kohustuste summa (sealhulgas eraldi lühiajalised kohustused);
7) omakapitali suurus;
8) investeeringute maht.

3. peatükk
ASUTAJAÕIGUSTE TEOSTAMISE ARUANNE

§6. Asutajaõiguste teostamise aruande esitamise vorm ja tähtajad

(1) Asutajaõiguste teostamise aruanne koosneb üldaruandest ja sihtasutuste aruannetest, mille suhtes asutajaõigusi teostatakse.

(2) Asutajaõiguste teostamise üldaruanne ja sihtasutuse aruanne tuleb esitada 1. juuniks.

(3) Sihtasutuse aruanne selle sihtasutuse kohta, kelle majandusaasta ei ole kalendriaasta, tuleb esitada viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

(4) Sihtasutuse majandusaasta lõppemisel pärast 31. märtsi esitatakse sihtasutuse aruanne koos järgmisel aastal esitatava asutajaõiguste teostamise üldaruandega.

§7. Nõuded asutajaõiguste teostamise üldaruande sisule

Asutajaõiguste teostamise üldaruandes tuuakse ära selle esitamise seisuga järgmised andmed ministeeriumi, maavalitsuse või põhiseadusliku institutsiooni poolt kõigi sihtasutuste kohta, kelle suhtes asutajaõigusi teostatakse, alates eelmise asutajaõiguste teostamise üldaruande esitamisest:
1) riigi sihtasutuste nimekiri;
2) riigi osalusel asutatud sihtasutuste nimekiri, näidates ära toimunud muudatused asutajate hulgas (väljalangemised) ning selle põhjused;
3) andmed sihtasutuste asutamiste kohta, tuues teiste asutajate olemasolu korral välja nende nimed ning asutamisel tehtud sissemakse viisi ja summad asutajate lõikes;
4) andmed sihtasutuste toimunud või toimuvate ühinemiste ja jagunemiste kohta, näidates ühinemise või jagunemise põhjuse, kuupäeva ning muud olulised asjaolud (sealhulgas, millised sihtasutused ühinesid või milleks jaguneti ja kuidas jagunevad asutajate õigused);
5) andmed sihtasutuste lõpetamiste kohta, näidates lõpetamise põhjuse ja viisi ning vara jaotuse;
6) muud olulised asjaolud või sündmused seoses asutajaõiguste teostamisega.

§8. Nõuded sihtasutuse aruande sisule

Riigi asutatud sihtasutuse kohta:
1) antakse hinnang sihtasutuse tegevusele talle põhikirjaga seatud eesmärkide saavutamisele eelmisel majandusaastal, analüüsitakse sihtasutusele nõukogu poolt eelmiseks majandusaastaks seatud aastaste tegevuseesmärkide saavutamist ning antakse ülevaade § 9 lõikes 1 nimetatud tegevuseesmärkidest ja esitatakse § 9 lõikes 2 nimetatud sihtasutuse finantseesmärgid;
2) esitatakse eelmise majandusaasta andmed ja jooksva aasta ning kolme järgneva majandusaasta kohta prognoos järgmiste näitajate lõikes: avaliku sektori (riik, kohaliku omavalitsuse üksused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi asutatud sihtasutused) osa sihtasutuse kogutuludes ning riigieelarvest laekuvate sihtotstarbeliste eraldiste osakaal sihtasutuse kogulaekumistes (aasta jooksul teenitud omatulude ja sihtfinantseeringute summast);
3) andmed riigivara üleandmise kohta sihtasutustele, näidates vara liigi ja maksumuse;
4) andmed riigi sihtasutuse poolt äriühingus osaluse omandamise või võõrandamise või teise sihtasutuse asutamises osalemise kohta, näidates vähemalt äriühingu nime, milles osalus omandati ja osaluse suuruse ning selle eest tasutud summa, osaluse võõrandamise puhul äriühingus osaluse soetusmaksumus ning müügihind, sihtasutuse asutamise puhul asutamises osalemise põhjus ja tehtud sissemakse suurus;
5) andmed juhatuse liikmete tasustamise kohta lähtuvalt sihtasutusele seatud tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisest, näidates eraldi põhitasu, täiendava tasu ja lahkumishüvitiste summad;
6) antakse ülevaade nõukogu liikmete tasustamise kohta, näidates ära nõukogu liikmete arvu ja nõukogu liikmetele ja esimehele makstud tasu kokku ja iga liikme kohta eraldi (sealhulgas eraldi ka nõukogu organite tegevuses osalemise eest makstud tasud), andes seejuures ülevaate nõukogu liikme osalemisest nõukogu koosolekutel ja nõukogu organite tegevuses;
7) ülevaade nõukogu liikmetele «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 22 lõike 1 punkti 1 või 2 alusel antud suuniste kohta;
8) tuuakse koos põhjendusega välja sihtasutusele põhikirjaga seatud eesmärkide saavutamiseks sihtasutuse tegevuse jätkamise või lõpetamise vajadus.

§9. Andmed sihtasutuse tegevus- ja finantseesmärkide kohta

(1) Riigi asutatud sihtasutuse kohta esitatakse kinnitatud ning kavandatavad tegevuseesmärgid jooksva ning kolme järgneva majandusaasta kohta:
1) konkreetsed aastaeesmärgid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2) kriteeriumid punktis 1 nimetatud eesmärkide täitmise hindamiseks.

(2) Riigi asutatud sihtasutuse kohta esitatakse järgmised tegelikud ja prognoositavad arvnäitajad eelmise, jooksva ning kolme järgneva majandusaasta kohta:
1) tulud kokku (sealhulgas eraldi müügitulu ja sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest);
2) kulud (sealhulgas eraldi personalikulud ja kulum);
3) aruandeaasta tulem;
4) varad (sealhulgas eraldi raha ja selle ekvivalendid, väärtpaberid ja muud likviidsed vahendid);
5) kohustuste summa (sealhulgas eraldi riigipoolsest sihtfinantseerimisest tulenevad kohustused);
6) omakapitali suurus;
7) makstavate toetuste maht.

4. peatükk
LIIKMEÕIGUSTE TEOSTAMISE ARUANNE

§10. Liikmeõiguste teostamise aruande esitamise vorm ja tähtajad

(1) Mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruandes esitatakse, alates eelmise liikmelisuse aruande esitamisest, selle esitamise seisuga järgmised andmed ministeeriumi, maavalitsuse või põhiseadusliku institutsiooni poolt kõigi mittetulundusühingute kohta, mille liikmeks riik tema kaudu on:
1) nimekiri ja liikmete arv, liikmemaksu suurus ja maksmise kord;
2) andmed mittetulundusühingute asutamiste või liikmeks astumiste kohta, näidates tasutud liikmemaksu suuruse ja vormi;
3) andmed toimunud või toimuvate mittetulundusühingu ühinemise või jagunemise kohta, näidates ühinemise või jagunemise põhjuse, jõustumiskuupäeva ning muud olulised asjaolud (sealhulgas, millised mittetulundusühingud ühinesid või milleks jaguneti ja kuidas jagunevad liikmete õigused);
4) andmed mittetulundusühingute lõpetamiste või liikmeks olemise lõpetamise kohta, näidates selle põhjuse, viisi ja vara jaotamise või liikmemaksu tagastamise korra;
5) muud olulised asjaolud või sündmused seoses liikmeõiguste teostamisega.

(2) Mittetulundusühingu, mille liikmeks riik on, kohta esitatakse mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruanne vastavalt §-le 8, kui sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest mittetulundusühingu kogutuludes moodustasid eelmisel majandusaastal üle 25% või ületasid 1 000 000 krooni. Mittetulundusühingu aruandele lisatakse eelmise aasta kinnitatud majandusaasta aruanne.

(3) Liikmeõiguste teostamise aruanne ja lõike 2 kohaselt esitatavad aruanded tuleb esitada 1. augustiks.

5. peatükk
MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§11. Aruannete esitamine 2004. aastal

(1) 2004. aastal esitamisele kuuluvad osaluse valitsemise aruanded esitatakse § 2 lõigetes 2 kuni 5 sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist.

(2) 2004. aastal § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtajaks esitamisele kuuluvad asutajaõiguste teostamise aruanded esitatakse 1. augustiks 2004. a, kuid mitte enne § 6 lõikes 3 sätestatud tähtaega.

Peaminister Juhan PARTS

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json