Teksti suurus:

Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 20, 329

Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 19.02.1999 nr 64

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 02.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Kõpu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Kõpu maastikukaitseala valitsejaks Hiiu Maavalitsus.

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 1999. a määrusega nr 64

KÕPU MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Kõpu maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 26. septembri 1962. a otsusega nr 70 «Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis» kaitse alla võetud Ristna ranniku ning Kaleste, Kriipsu, Ligude, Palli ja Heistesoo kaitsealuste liikide kasvukohtade ning 30. juuli 1973. a otsusega nr 76 «Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonis» kaitse alla võetud looduse üksikobjekti «Linnaru mäed» baasil. Kaitseala põhieesmärgiks on Antsülusjärve, Litoriina- ja Limneamere pinnavormidel kujunenud loodusmaastike ja koosluste, bioloogilise mitmekesisuse ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

2. Kaitseala välispiir on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Kõpu maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte tüüpi vöönditeks: 12 sihtkaitsevööndiks ja 4 piiranguvööndiks.

4. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Tornimäe metskonna 1986. aasta ja Putkaste metskonna 1996. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1938. aastal väljaantud skeemilise kaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, sealjuures eramaal omaniku loal.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel.

9. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

10. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse vöönditi käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

11. Kaitsealal on keelatud:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;

4) jäätmete ladustamine.

12. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) kinnitada maakorralduskava;

2) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava;

3) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;

4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;

5) anda projekteerimistingimusi.

13. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.

14. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

15. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

16. Kaitsealale jäävate muinsuskaitseobjektide kaitse lähtub muinsuskaitseseadusest (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559), kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

17. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155) paragrahvi 44 lõike 2 alusel määrata kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

18. Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa-ala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

19. Kaitsealal on 12 sihtkaitsevööndit:

1) Kaleste sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartal 33, kvartal 44, kvartali 59 eraldised 3--11 täielikult ja eraldise 2 osa, mis jääb kvartalite 44 ja 45 vahelise piiri lõunasuunalisest pikendusest kuni loode-kagusuunalise pinnasteeni ida poole, kvartalid 75 ja 76, kvartali 77 eraldised 1--3, 10--12 ja 17--19 täielikult ning eraldise 9 loode-kagusuunalisest pinnasteest edela poole jääv osa, kvartal 95 ja talude A458, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530 (kvartalite 59 ja 60 põhjapiire ühendavast mõttelisest sirgjoonest lõuna poole jääv osa, A531 (merepoolsema), A534 ja A554 lahusmaatükkide maa;

2) Korbi mägede sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartal 60 ja kvartali 61 eraldised 1--11, 14 ja 16;

3) Igamessoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 32 eraldised 7, 12, 13, 17 täielikult, eraldise 8 osa, mis jääb põhja-lõunasuunalisest pinnasteest lääne poole, eraldise 16 osa, mis jääb eraldise 12 edelanurka ja eraldise 8 läänenurka ühendavast mõttelisest sirgjoonest ida poole, eraldise 21 osa, mis jääb põhja-lõunasuunalisest pinnasteest lääne poole, eraldiste 19 ja 20 osa, mis jääb eraldise 20 kirdenurka ja eraldise 17 kagunurka ühendavast mõttelisest sirgjoonest loode poole;

4) Kriipsu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartal 40 ja kvartali 41 eraldised 1--12 täielikult ja eraldise 13 põhja-lõunasuunalisest pinnasteest lääne poole jääv osa;

5) Mõirasoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 51 eraldiste 14--18 astangust põhja poole jääv osa ja eraldise 9 osa, mis jääb kvartali 51 eraldise 16 põhjatippu ja kvartali 52 eraldise 7 põhjatippu ühendavast mõttelisest sirgjoonest lõuna poole, kvartali 52 eraldised 7--9, kvartali 65 eraldis 2 täielikult, eraldise 1 astangust põhja poole jääv osa, eraldise 3 osa, mis jääb astangust põhja poole ja eraldise 2 idapiiri mõttelisest lõunasuunalisest pikendusest lääne poole;

6) Linnaru sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartalid 53, 54, 66, 67, 81, 82, kvartali 89 Puski­Kõpu­Ristna maanteest põhja poole jääv osa, kvartali 90 Puski­Kõpu­Ristna maanteest põhja poole ja Heistesoo teest lääne poole jääv osa;

7) Ligude sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas talude A498, 168 lahusmaatükkide elektriliini trassist edela poole jääv osa, talu A494 lahusmaatüki loode-kagusuunalisest pinnasteest kirde poole jääv osa, talu A479 lahusmaatüki loode-kagusuunalisest pinnasteest kirde poole ja edela-kirdesuunalisest pinnasteest loode poole jääv osa, talu 481 lahustüki elektriliini trassist edela poole ja edela-kirdesuunalisest pinnasteest loode poole jääv osa;

8) Tiharu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas 1986. aasta puistuplaani järgi endise Tornimäe metskonna kvartali 179 Tiharu teest ida poole ja talude A464 ja A461 lahusmaatükkide lõunapiirist põhja poole jääv osa (talude A464 ja A461 lahusmaatükkide osas);

9) Ohami sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartalid 4, 5 ja 6;

10) Palli sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas 1986. aasta puistuplaani järgi endise Tornimäe metskonna kvartali 92 eraldis 2 täielikult, eraldise 1 loode-kagusuunalisest teest kirde poole jääv osa, eraldise 3 talu Kuusemetsa (A553) maast põhja poole ja loode-kagusuunalisest teest ida poole jääv osa, eraldise 4 talu Kuusemetsa (A553) maast põhja poole ja talu A559 lahusmaatükile jääv osa (nii riigimaa kui talude A554 ja A559 lahusmaatükkide osas), kvartali 93 eraldised 1--5, 7, 8, 11 täielikult ja eraldise 10 talu A503 lahusmaatükist ida poole jääv osa (nii riigimaa kui talude A559, A502 ja A557 lahusmaatükkide osas) ja kvartali 94 eraldised 1--7 täielikult, eraldise 4 talude A558 ja A593 lahusmaatükkidest lääne ja põhja poole jääv osa, eraldise 8 talu A593 lahusmaatükist põhja poole jääv osa (nii riigimaa kui talude A557, A558 ja A528 lahusmaatükkide osas);

11) Heistesoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas 1986. aasta puistuplaani järgi endise Tornimäe metskonna kvartali 103 eraldised 12--16 täielikult, eraldise 6 kirde-edelasuunalisest kraavist kagu poole ja loode-kagusuunalisest kraavist edela poole jääv osa, eraldise 11 talu Roosa (A554) maa loodepiirist edela poole ja loode-kagusuunalisest kraavist ning selle kagusuunalisest pikendusest kuni kirde-edelasuunalise kraavini edela poole jääv osa, eraldise 17 loode-kagusuunalisest kraavist edela poole jääv osa, eraldiste 18 ja 20 osa, mis jääb lääne-idasuunalisest sihist talu Soosaare (A555) maal lõuna poole (talumaade Roosa (A554), Soosaare (A555) ja Jõe (A556) osas) ja kvartali 119 eraldis 4 (talumaade Laasma (A558), Elendi (A557) ning Jõe (A556) osas);

12) Kõriku sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 103 eraldised 1, 2 ja 3.

20. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6--10 ja 12 lubatud tegevus. Samuti on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud:

1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;

2) olemasolevate kraavide hooldustööd;

3) teede ja radade hooldustööd;

4) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste rajamine kaitseala tarbeks;

5) Linnaru sihtkaitsevööndis Putkaste metskonna kvartali 66 eraldisel 8, Kriipsu sihtkaitsevööndis Putkaste metskonna kvartali 40 eraldistel 15--20, kvartali 41 eraldistel 8--12 ning eraldise 13 kaitsealale jääval osal, Korbi mägede sihtkaitsevööndis Putkaste metskonna kvartali 60 eraldistel 10--12, 14 ja kvartali 61 eraldisel 10 ning Igamessoo sihtkaitsevööndis Putkaste metskonna kvartali 32 eraldiste 19 ja 20 kaitsealale jääval osal raietööd puistu looduslikkuse taastamiseks;

6) Kaleste, Ligude ja Tiharu sihtkaitsevööndites, Linnaru sihtkaitsevööndis Putkaste metskonna kvartalites 53, 54, 67, 82 ja kvartali 66 loode-kagusuunalisest teest ida poole jääval osal, kvartali 89 maanteest põhja poole jääval osal ning kvartali 90 maanteest põhja poole ja Heistesoo teest lääne poole jääval osal valikraie, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

21. Tiharu sihtkaitsevööndis on puisniidu säilitamiseks ja taastamiseks kohustuslik niitmine ja puu- ja põõsarinde harvendamine.

22. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse juhtfunktsiooniga -- looduskaitse (veekaitse, pinnasekaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamiseks).

IV. PIIRANGUVÖÖND

23. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

24. Kõpu maastikukaitsealal on 4 piiranguvööndit:

1) Kaleste piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 59 eraldise 1 loode-kagusuunalisest pinnasteest edela poole jääv osa ja eraldise 2 osa, mis jääb kvartalite 44 ja 45 vahelise piiri lõunasuunalisest pikendusest kuni loode-kagusuunalise pinnasteeni ja nimetatud pinnasteest edela poole;

2) Ristna piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 15 eraldised 1--13 täielikult ja eraldise 14 osa, mis jääb kirde-edelasuunalisest elektriliinitrassist lääne poole ning talu Laine (A562) maa;

3) Kõivasoo piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kõrgessaare vallas 1986. aasta puistuplaani järgi endise Tornimäe metskonna kvartal 84 (talude A487 ja A489 lahusmaatükkide osas), kvartal 96 (talude Saare, Pihla, Tornimäeselja (A510), Kõivasoo (A568) maadel ja talude A489, A487, A506, A507, A570, A571 lahusmaatükkidel), kvartali 97 eraldised 1--4, 8--10 ja 14--18 (talude Tornimäeselja (A510), Kõnneste (A500), Kõivasoo (A568), Saare, Pihla, Sepa (A499), Roosaku (168) maade osas), kvartali 112 eraldised 6--8 (talude Pihla, Saare ja Kõivasoo (A568) maade osas) ning kvartali 113 eraldised 1 ja 2 (Pihla talumaa osas);

4) Heistesoo piiranguvöönd, kuhu kuulub Kõrgessaare vallas kuuenda lahustüki osa, mis ei kuulu Heistesoo ja Palli sihtkaitsevöönditesse.

25. Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6--11 keelatud tegevus. Samuti on keelatud uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

26. Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud uute ehitiste püstitamine ning teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

27. Piiranguvööndi metsad kuuluvad kaitsemetsa kategooriasse juhtfunktsiooniga looduskaitse (veekaitse, pinnasekaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

28. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

29. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

30. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 1999. a määrusega nr 64

KÕPU MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Kõpu maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kõrgessaare vallas talu Laine (A562) maa põhjatipust mööda nimetatud talumaa ida- ja kagupiiri kuni Putkaste metskonna kvartali 15 kirdenurgani. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 15 kirdepiiri kuni kirde-edelasuunalise elektriliinitrassini ning mööda seda kvartali 15 eraldise 14 lõunapiirini. Piir jätkub mööda kvartali 15 eraldise 14 lõunapiiri ja eraldise 11 kagupiiri kuni rannajooneni ning mööda rannajoont põhja suunas kuni talu Laine (A562) põhjatipuni.

Kõpu maastikukaitseala esimese lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 4 loodenurgast mööda rannajoont ida suunas kuni kvartali 6 idatipuni, mööda kvartalite 6, 5 ja 4 lõunapiiri ning kvartali 4 läänepiiri kuni nimetatud kvartali loodenurgani.

Kõpu maastikukaitseala teise lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 32 eraldise 7 loodenurgast mööda nimetatud eraldise põhjapiiri kuni põhja-lõunasuunalise pinnasteeni ja mööda seda lõuna suunas kuni eraldise 20 kirdenurgani. Piir jätkub mööda eraldise 20 kirdenurka ja eraldise 17 kagunurka ühendavat mõttelist sirgjoont kuni eraldise 17 kagunurgani. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 32 eraldiste 17 ja 12 lõunapiire kuni eraldise 12 edelanurgani, edasi mööda eraldise 12 edelanurka ja eraldise 8 läänetippu ühendavat mõttelist sirgjoont kuni eraldise 8 läänetipuni ning eraldise 8 loodepiiri ja eraldise 7 edelapiiri kuni eraldise 7 loodenurgani.

Kõpu maastikukaitseala kolmanda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 40 loodenurgast mööda sama kvartali põhja- ja idapiiri ning kvartali 41 idapiiri kuni Põhjaranna teeni ja mööda seda lõuna suunas kuni kvartali 41 lõunapiirini. Piir jätkub mööda kvartali 41 lõuna- ja läänepiiri ning kvartali 40 läänepiiri kuni viimati nimetatud kvartali loodenurgani.

Kõpu maastikukaitseala neljanda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 51 eraldise 14 loodenurgast mööda eraldiste 14, 15 ja 16 põhjapiire, eraldise 16 kirdenurka ja kvartali 52 eraldise 7 põhjatippu ühendavat sirget ning kvartali 52 eraldiste 7 ja 8 kirdepiire kvartali 65 eraldise 2 põhjanurgani. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 65 eraldise 2 idapiiri ja selle lõunasuunalist sirgjoonelist pikendust kuni astangu ülaservani. Piir jätkub mööda astangu ülaserva lääne suunas kuni kvartali 51 eraldise 14 läänepiirini ja mööda seda eraldise 14 loodenurgani.

Kõpu maastikukaitseala viienda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 53 loodenurgast mööda rannajoont ida suunas kuni kvartali 54 kirdenurgani, mööda kvartali 54 idapiiri kuni talu A511 lahustükini. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud lahustüki põhja-, lääne- ja lõunapiiri kuni kvartali 67 idapiirini, edasi mööda kvartalite 67, 82 ja 90 idapiire kuni põhja-lõunasuunalise pinnasteeni ja mööda seda lõuna suunas Puski­Kõpu­Ristna maanteeni. Piir jätkub mööda nimetatud maantee teemaa põhjaserva lääne suunas kuni kvartali 89 läänepiirini, mööda kvartalite 89, 81, 66 ja 53 läänepiire kuni kvartali 53 loodenurgani.

Kõpu maastikukaitseala kuuenda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas endise Tornimäe metskonna (1986. aasta puistuplaan) kvartali 92 loodenurgast mööda kvartalite 92, 93 ja 94 põhjapiire kuni talu A372 lahusmaatüki loodenurgani. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud talumaa lahustüki lääne- ja lõunapiiri kuni kvartali 94 idapiirini ja mööda kvartali 94 ida- ja lõunapiiri kuni talu A593 lahustüki põhjapiirini. Piir jätkub mööda talu A593 lahusmaatüki põhjapiiri ja talu A558 lahusmaatüki põhja- ja läänepiiri kuni kvartali 94 lõunapiirini, mööda kvartalite 94 ja 93 lõunapiire kuni põhja-lõunasuunalise kraavini. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud kraavi lõuna suunas põhja-lõunasuunalise pinnasteeni, mööda seda põlise riigimaa piirini ja mööda riigimaa piiri lääne ja põhja suunas kuni kvartali 92 loodenurgani.

Kõpu maastikukaitseala seitsmenda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas Putkaste metskonna kvartali 103 läänetipust mööda nimetatud kvartali loode- ja põhjapiiri kuni eraldise 3 idapiirini, mööda eraldise 3 ida- ja lõunapiiri kuni kvartali lõunapiirini. Piir jätkub mööda kvartali 103 lõuna- ja edelapiiri kuni nimetatud kvartali läänetipuni.

Kõpu maastikukaitseala kaheksanda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas Tiharu teelt mööda endise Tornimäe metskonna (1986. aasta puistuplaan) kvartali 179 põhja- ja idapiiri kuni rannajooneni ning mööda seda lääne suunas kuni Ristipõllu (A461) talumaa läänepiirini. Piir jätkub mööda Ristipõllu (A461) talumaa läänepiiri kuni Jürna (A464) talumaa lõunapiirini, mööda seda lääne suunas kuni Tiharu teeni ning mööda Tiharu teed põhja suunas kuni kvartali 179 põhjapiirini.

Kõpu maastikukaitseala üheksanda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas talu A498 lahusmaatüki loodepiiri ja loode-kagusuunalise elektriliinitrassi ristumiskohast mööda nimetatud elektriliinitrassi edelaserva kagu suunas kuni kirde-edelasuunalise pinnasteeni Seljametsa (A481) talumaal ja mööda seda edela suunas kuni loode-kagusuunalise pinnasteeni talu A479 lahusmaatükil. Piir jätkub mööda nimetatud pinnasteed loode suunas kuni talu A498 lahusmaatüki loodepiirini ja mööda seda kirde suunas kuni ristumiseni loode-kagusuunalise elektriliinitrassiga.

Kõpu maastikukaitseala kümnenda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas endise Tornimäe metskonna (1986. aasta puistuplaan) kvartali 96 loodenurgast mööda kvartalite 96 ja 97 põhjapiire kuni kvartali 97 eraldise 3 põhjatipuni, mööda eraldiste 3, 4, 10, 17 ja 18 idapiire kuni kvartali 113 põhjapiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 113 põhjapiiri kuni eraldise 2 idapiirini ja mööda eraldise 2 ida- ja lõunapiiri kuni kvartali läänepiirini, mööda seda põhja suunas kuni kvartali 112 eraldise 7 kirdenurgani. Piir jätkub mööda kvartali 112 eraldise 7 ida- ja lõunapiiri ja eraldise 6 edelapiiri kuni kvartali 96 lõunapiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 96 lõuna- ja läänepiiri kuni talumaa (A489) edelapiirini, mööda seda kirde suunas ja mööda talumaade (A489) ja (A487) loodepiire kuni kvartali 96 loodenurgani.

Kõpu maastikukaitseala üheteistkümnenda lahustüki piir kulgeb Kõrgessaare vallas Kaleste lahe rannajoonelt mööda Putkaste metskonna kvartali 33 lääne-, põhja- ja idapiiri kuni kvartali 44 põhjapiirini, mööda kvartali 44 põhja- ja idapiiri ning kvartali 59 põhjapiiri kuni talu A530 lahusmaatüki loodepiirini. Edasi kulgeb piir mööda talu A530 lahusmaatüki loode- ja kirdepiiri kuni kvartali 60 põhjapiirini ja mööda kvartalite 60 ja 61 põhjapiire kuni põhja-lõunasuunalise pinnasteeni. Piir jätkub mööda nimetatud pinnasteed lõuna suunas kuni kvartali 61 lõunapiirini, mööda seda lääne suunas kuni loode-kagusuunalise pinnasteeni ja mööda nimetatud pinnasteed kagu suunas kuni kvartali 77 eraldise 19 idapiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 77 eraldiste 19 ja 12 idapiire kuni sama kvartali lõunapiirini ning mööda kvartalite 77 ja 76 lõnapiire kuni talu A561 lahusmaatüki kirdepiirini. Piir jätkub mööda talu A561 lahusmaatüki kirde- ja põhjapiiri, talu A559 põhjapiiri, talu A246 lahusmaatüki põhja- ja loodepiiri, talu A531 lahusmaatüki loode- ja edelapiiri ning talu A458 lahusmaatüki kagupiiri kuni talu A534 lahusmaatüki põhjatipuni. Edasi kulgeb piir mööda talu A534 lahusmaatüki idapiiri, talude A524 ja A545 lahusmaatükkide ning Mustana (A533) talumaa läänepiire kuni kvartali 95 lõunapiirini. Piir jätkub mööda kvartali 95 lõunapiiri rannajooneni ja mööda seda põhja- ja loode suunas kuni kvartali 33 läänepiirini.

Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Tornimäe metskonna 1986. aasta ja Putkaste metskonna 1996. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1938. aastal väljaantud skeemilise kaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json