Teksti suurus:

Nõuded biotsiidiga tehtavale kahjuritõrjele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 87, 1375

Nõuded biotsiidiga tehtavale kahjuritõrjele

Vastu võetud 14.06.2004 nr 81

Määrus kehtestatakse «Biotsiidiseaduse» (RT I 2004, 45, 315) § 43 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded kahjulike organismide keemiliseks või bioloogiliseks hävitamiseks, tõrjeks, kahjustava toime ennetamiseks või muul keemilisel või bioloogilisel viisil nende vastu võitlemisel kasutatavale biotsiidile (edaspidi kahjuritõrje).

§ 2. Kahjuritõrje objekt

(1) Kahjuritõrje objektina käsitatakse hoonet või rajatist või selle osa või nende piiritletud maa-ala (edaspidi objekt), kus on võimalik kahjulike organismide levik.

(2) Kahjulike organismide arvukuse jälgimist kahjuritõrje objektil korraldab ja tagab objekti valdaja.

(3) Objekti valdaja tagab kontrolli läbiviimise tema valduses oleval objektil kahjulike organismide leviku osas ja viib läbi kahjuritõrjet «Biotsiidiseaduse» § 43 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimustel.

(4) Kahjuritõrje teenust osutav isik (edaspidi kahjuritõrjuja) kooskõlastab objekti valdajaga kahjuritõrje läbiviimise plaani.

(5) Objekti valdaja loob vajalikud tingimused kahjuritõrje ohutuks läbiviimiseks objektil.

§ 3. Kahjuritõrje läbiviimise plaan

Objekti valdaja töötab koostöös kahjuritõrjujaga välja objekti kahjuritõrje läbiviimise plaani, kus peavad olema järgmised andmed:
1) objekti asukoht, aadress ja nimetus;
2) objekti valdaja või tema esindaja nimi;
3) objekti põhiplaan koos ruumide nimetuste, pindalade ning kasutusotstarbega;
4) objektil enamlevinud kahjurid;
5) kahjurite leviku jälgimiseks rakendatavad meetmed ning kahjuritõrje läbiviimiseks ettenähtud biotsiidid;
6) kahjurite seire ning kahjuritõrje sagedus;
7) kahjuritõrje ennetamise ja kahjuritõrje läbiviimise eest vastutav isik või isikud.

§ 4. Kahjuritõrje läbiviimine

(1) Kahjuritõrje läbiviimise tellijaks on objekti valdaja, kes vastutab kahjurite kahjustava toime ennetamise ja nende hävitamise eest tema valduses oleval objektil ning kahjuritõrje läbiviijaks on kahjuritõrjuja.

(2) Kahjuritõrje läbiviimisel kasutatakse asjakohaseid tõrjemeetmeid, -aineid, -seadmeid ja kaitsevahendeid lähtudes järgmistest nõuetest:
1) siseruumides kasutatakse kahjuritõrjeks üksnes selleks ettenähtud biotsiide;
2) fumigante tohib kasutada üksnes objekti piirkonnas, mida saab eraldada ja sulgeda fumigandi juhusliku väljapääsu vältimiseks.

(3) Objekti valdajal on õigus saada teavet kasutatava(te) biotsiidi(de) kohta, mis on klassifitseeritud ohtlikuks kemikaaliks ning biotsiidi ohutuskaarti.

(4) Biotsiide tuleb säilitada originaalpakendis.

(5) Ruum, kus valmistatakse biotsiidide lahuseid, segatakse mürkhõrgutisi, peibutussöötasid ja muid valmistisi, mis on ohtlikud kemikaalid «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697, 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) tähenduses, peab vastama ohtlike kemikaalide käitlemise nõuetele.

(6) Mürkhõrgutised peavad olema selgelt eristatavad objektil kasutusel olevatest ainetest ja materjalidest.

(7) Mürkhõrgutis pannakse objektile selleks ettenähtud avamiskindlas söödakarbis või lukustatud söödakastis.

(8) Kahjuritõrjuja peab arvestust biotsiidide kasutamise üle.

§ 5. Kahjuritõrje dokumenteerimine

(1) Tehtud kahjuritõrje kohta vormistatakse objekti valdajale aruanne, mille koopia jääb kahjuritõrjujale.

(2) Aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) objekti asukoht, aadress ja nimetus;
2) objekti valdaja või tema esindaja nimi;
3) kahjuritõrje läbiviimise kuupäev ja kellaaeg;
4) näriliste tõrje, putukatõrje, mikroorganismide tõrje või muude kahjurite tõrje;
5) biotsiidi(de) ohutuskaart(did);
6) objekti ruumide nimetuste või pindade loetelu või objektiga piirneva(te) maa-ala(de) pindala, kus viidi läbi kahjuritõrje;
7) pritsimine, gaasitamine, peibutussööda kasutamine või muu kahjuritõrjemeede;
8) kasutatud biotsiidi(de) ja nende toimeaine(te) nimetus(ed), kontsentratsioon ja kulu;
9) aeg, mille möödumisel võib uuesti kasutada ruume või pindu;
10) puhastustööd ja muud vajalikud kahjuritõrjejärgsed meetmed enne objekti taaskasutamist;
11) paigaldatud püüniste, söödakarpide või söödakastide arv ja paigalduskoht;
12) juhised esmaabiks, näidates ära tõrjeaines esineva toimeaine vastumürgi;
13) kahjurite seire eest vastutaja nimi ja ametikoht;
14) kahjuritõrje läbiviinud isiku ja objekti valdaja või tema esindaja allkiri.

(3) Objekti valdaja säilitab kahjuritõrje kohta vormistatud aruannet vähemalt viis aastat.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 11. septembri 2000. a määrus nr 56 «Tervisekaitsenõuded näriliste, putukate ja mikroorganismide keemiliseks tõrjeks tehtavale teenustööle» (RTL 2000, 99, 1562) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json