Teksti suurus:

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 23, 352

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 1999. a otsusega nr 530

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduses (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 3 lõikes 1:

1) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) Vabariigi Valitsuse eelarvevälisesse omandireformi reservfondi -- 30%, sealhulgas tööhõive sihteraldisena -- 10%;»;

2) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) Hüvitusfondi seaduse (RT I 1996, 71, 1240; 1997, 69, 1112) alusel asutatud Hüvitusfondi -- 40%.»

§ 2. Paragrahvis 7:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, omandireformi käigus või selle tulemusena tekkivate tööhõivega seotud probleemide lahendamise»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Reservfondi iseseisva osa moodustab tööhõive sihteraldis. Sihteraldist kasutatakse omandireformi käigus või selle tulemusena tekkivate tööhõivega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.»;

3) lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses: «Tööhõive sihteraldisest võib rahastada ka tööhõive riiklikke programme.»;

4) lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Ettepanekud tööhõive sihteraldise kasutamiseks ning raha taotlused sellest vaatab läbi ja esitab Vabariigi Valitsusele Sotsiaalministeerium.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json