Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisega seonduvate õigusaktide muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 23, 354

Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisega seonduvate õigusaktide muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 1999. a otsusega nr 532

§ 1. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697) § 13 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui omandireformi objektiks olev õigusvastaselt võõrandatud vara on hävinud, seda ei tagastata käesoleva seaduse § 12 alusel või kui varaks on aktsiad või osatähed, kompenseerib selle riik seaduses sätestatud ulatuses ja korras.»

§ 2. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357; 1997, 13, 210; 1998, 12, 153) § 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

«21) vara on hävinud;».

§ 3. Rakendussäte

Vastavalt käesolevale seadusele kuuluvad muutmisele linna- ja vallavalitsuste need korraldused, millega jäeti kompenseerimata õigusvastaselt võõrandatud, kuid hävinud vara tulenevalt 1997. aasta 2. märtsist jõustunud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lõike 4 täiendatud redaktsioonist, mis tunnistati Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 1998. aasta 30. septembri otsusega (RT I 1998, 86/87, 1434) kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json