Teksti suurus:

Äriseadustiku, mittetulundusühigute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 23, 355

Äriseadustiku, mittetulundusühigute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 1999. a otsusega nr 533

I. Äriseadustikus (RT I 1995, 26--28, 355; 1998, 91--93, 1500; 1999, 10, 155) tehakse järgmine täiendus:

§ 1. Seadustikku täiendatakse §-ga 5111 järgmises sõnastuses:

«§ 5111. Elu- või asukoha või aadressiandmete muutmine registripidaja poolt

Kui käesoleva seaduse § 62 lõigetes 3--5 sätestatud isiku elu- või asukoha või aadressiandmeid muudetakse, teeb registripidaja muutmise kanded iga ettevõtja kohta eraldi koos ettevõtja teiste registriandmete muutmisega. Muutmise kande aluseks on muutmise otsustaja kinnitatud või seaduses ettenähtud korras avaldatud andmed.»

II. Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155) tehakse järgmised muudatused:

§ 2. Paragrahvis 76 asendatakse sõnad «ning §-des 66--74 sätestatut» sõnadega «, §-des 66--74 ning §-s 5111 sätestatut».

§ 3. Paragrahvi 95 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Siseministeeriumis peetavasse Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud juriidilistele isikutele ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg ning need juriidilised isikud kantakse registrisse kirikute ja koguduste seaduses ettenähtud tähtajal ja korras.»

III. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 ja 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61, 979 ja 985; 64/65, 1004, 1005 ja 1008; 86/87, 1408; 97, 1519; 103, 1701; 108/109, 1783; 111, 1829; 1999, 16, 275) tehakse järgmised muudatused:

§ 4. Paragrahvist 29 jäetakse välja sõnad «riigi või kohaliku omavalitsuse poolsest» ning paragrahvi täiendatakse pärast sõnu «kohanime muutmisest» sõnadega «(välja arvatud talu nime muutmisest)».

§ 5. Käesoleva seaduse § 3 rakendatakse alates 1999. aasta 1. märtsist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json