Teksti suurus:

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 23, 356

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 1999. a otsusega nr 535

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352) §-s 9 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesoleva seaduse § 4 lõike 1 punkti 1 ja § 6 punkti 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi laekunud raha kasutab kohalik omavalitsus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise, riigivara munitsipaliseerimise, korteriomandite seadmise ning maa, eluruumide, mitteeluruumide ja munitsipaalvara erastamise korraldamisega ning korteriühistute asutamisega seotud kulude katteks kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras.»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) elamumajanduse korraldamisega seotud kulude katteks, kui kohalikul omavalitsusel ei ole vajadust kasutada eluasemefondi laekunud raha käesoleva lõike punktides 1 ja 2 ettenähtud sihtotstarbel.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json