Teksti suurus:

Kaabelleviseadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 25, 364

Kaabelleviseadus

Vastu võetud 10.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 1999. a otsusega nr 526

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse ülesanne

(1) Käesoleva seaduse ülesandeks on luua Eestis tingimused toimiva konkurentsi tekkimiseks telekommunikatsiooni valdkonnas ja kaitsta tarbijat ebakvaliteetsete kaabelleviteenuste eest.

(2) Käesolev seadus sätestab:

1) kaabellevivõrkude rajamise tingimused;

2) kaabellevivõrkude opereerimise tingimused;

3) kaabellevivõrgu omanikule ja operaatorile esitatavad nõuded.

§ 2. Kaabellevi ja kaabellevivõrk

(1) Kaabellevi käesoleva seaduse tähenduses on televisiooni- või raadiosaadete ja televisiooni- või raadioprogrammide (edaspidi programmid) edastamine abonentidele kaabellevivõrgu kaudu.

(2) Kaabellevivõrk käesoleva seaduse tähenduses on tehniliste vahendite süsteem, mida kasutatakse programmide edastamiseks abonentidele.

§ 3. Kaabeltelevisioonivõrk

(1) Kaabeltelevisioonivõrk on territoriaalselt piiritletud kaabellevivõrk, mille kaudu võetakse vastu ja edastatakse abonentidele maapealsete ringhäälingusaatjate ja satelliitide abil väljastatud programme ning milles on kaks või enam järjestikust:

1) liinivõimendit või

2) liinivõimendit-muundajat või

3) liinivõimendit ja liinivõimendit-muundajat.

(2) Kaabeltelevisioonivõrgu vahendusel riiklikku tegevusluba nõudva telekommunikatsiooniteenuse osutamiseks peab ettevõtjal olema vastav tegevusluba.

§ 4. Ühisantennisüsteem

Ühisantennisüsteem on kaabellevivõrk, mille kaudu võetakse vastu ja edastatakse abonentidele maapealsete ringhäälingusaatjate või satelliitide abil väljastatud programme ning milles ei ole järjestikuseid:

1) liinivõimendeid või

2) liinivõimendeid- muundajaid või

3) liinivõimendeid ja liinivõimendeid-muundajaid.

§ 5. Individuaalvastuvõtusüsteem

(1) Individuaalvastuvõtusüsteem on tehniliste vahendite süsteem, mille abil isik võtab või isikud ühiselt võtavad oma tarbeks vastu programme. Individuaalvastuvõtusüsteemi kaudu programmide edastamine abonentidele ei ole lubatud.

(2) Individuaalvastuvõtusüsteemi kasutamine ei või kahjustada programmide vastuvõtmist või edastamist teiste õiguslikul alusel rajatud kaabellevivõrkude või individuaalvastuvõtusüsteemide kaudu.

§ 6. Kaabellevivõrgu operaator

(1) Kaabellevivõrgu operaator on isik, kes edastab kaabellevivõrgu kaudu abonentidele programme. Kaabellevivõrgu operaatoriks võib olla kaabellevivõrgu omanik või omanikuga vastava lepingu sõlminud ettevõtja.

(2) Kaabellevivõrgu operaator ei või kahjustada programmide vastuvõtmist või edastamist teiste õiguslikul alusel rajatud kaabellevivõrkude või individuaalvastuvõtusüsteemide kaudu.

§ 7. Abonent

Abonent käesoleva seaduse tähenduses on kaabellevivõrguga liitunud isik, kellele edastatakse tasu eest programme. Abonendil ei ole õigust edastada programme kolmandatele isikutele.

§ 8. Kaabeltelevisioonivõrgu omanik

(1) Kaabeltelevisioonivõrgu omanikuks võib olla Eestis äriregistrisse kantud ettevõtja, kellele on käesoleva seaduse alusel väljastatud kaabeltelevisioonivõrgu luba.

(2) Kaabeltelevisioonivõrgu omanik ei tohi olla Eestis osutatava käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud telefoniteenuse käibest üle 40 protsenti omav äriühing või sellise äriühinguga läbi majandusliku huvi seotud.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud majanduslikuks huviks käesoleva seaduse tähenduses peetakse:

1) ühte kontserni kuulumist või

2) aktsionäride või omanike osalist või täielikku kattumist otse või läbi kolmandate isikute või

3) üle 2 protsendi suuruse osaluse omamist teises ettevõtjas vahetult või läbi osanike või aktsionäride või läbi kolmandate isikute.

(4) Kaabeltelevisioonivõrgu omanikuks olevas ettevõtjas osalust omavate isikute ring ja nende osalus kolmandates ettevõtjates peab olema läbipaistev.

§ 9. Kaabeltelevisioonivõrgu luba

(1) Kaabeltelevisioonivõrgu luba on Sideameti poolt välja antud tegevusluba, mis annab sellel märgitud isikule õiguse kaabeltelevisioonivõrgu rajamiseks, omamiseks ja kasutamiseks loaga määratud tingimustel.

(2) Kaabeltelevisioonivõrgu luba antakse välja tähtajaga 10 aastat.

(3) Kaabeltelevisioonivõrgu luba ei ole edasiantav ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmist ei tohi üle anda käesoleva seaduse § 8 nõuetele mittevastavale isikule.

§ 10. Kaabellevi programmide pakett ja põhipakett

(1) Kaabellevi programmide pakett on kaabellevivõrgu operaatori poolt kaabellevivõrgu kaudu abonendile edastatavate programmide kogum.

(2) Kaabellevi programmide põhipakett on kaabellevi programmide pakett, mida kaabellevivõrgu operaator edastab kõigile abonentidele.

§ 11. Telekommunikatsiooniteenused

(1) Telekommunikatsiooniteenus on teenus, mille sisuks on täielikult või peamiselt signaalide edastamine telekommunikatsioonivõrgus ning ühenduste loomine telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punktide vahel.

(2) Telefoniteenus on telekommunikatsiooniteenus, mis võimaldab kasutajale ühenduse telefonivõrguga ja kõne reaalajas edastamist selle võrgu lõpp-punktide vahel.

2. peatükk

KAABELLEVIVÕRGU RAJAMINE

§ 12. Kaabeltelevisioonivõrgu rajamise alused

(1) Kohaliku omavalitsuse territooriumile rajatavate kaabeltelevisioonivõrkude piirkonnad määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse volikogu, piiritledes kogu kohaliku omavalitsuse territooriumi kas ühe kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnana või jagades selle mitmeks kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnaks, võttes aluseks potentsiaalsete abonentide arvu ning lähtudes eesmärgist tagada kaabellevi kogu omavalitsusüksuse territooriumil.

(2) Sideamet annab igas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas avaliku konkursi alusel välja ühe või mitu kaabeltelevisioonivõrgu luba.

(3) Sideamet annab igas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas avaliku konkursi alusel välja ühe kaabeltelevisioonivõrgu loa, kui mõni selle loa taotleja kohustub kogu kaabeltelevisioonivõrgu ulatuses tegevusloa saamisest kaheksa kuu jooksul lisaks programmide edastamisele tagama käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 nimetatud teenuse osutamise.

(4) Avalik konkurss kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas kaabeltelevisioonivõrgu lubade väljaandmiseks korraldatakse kohaliku omavalitsuse volikogu taotlusel. Taotlus peab sisaldama potentsiaalsete abonentide arvu antud piirkonnas ning muid konkursi korraldamiseks vajalikke andmeid. Potentsiaalsete abonentide arvu leidmisel lähtutakse antud piirkonnas asuvate eluruumide ja selles piirkonnas tegutsevate juriidiliste isikute arvust.

§ 13. Konkursi korraldaja

(1) Kaabeltelevisioonivõrgu lubade konkursi korraldaja on Sideamet.

(2) Konkursi korraldaja:

1) kuulutab konkursi välja Riigi Teataja Lisas ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes mitte hiljem kui kolm kuud enne konkursi võistlustööde esitamise tähtaega;

2) väljastab huvitatud isikutele konkursile registreerumiseks esitatava avalduse, võistlustöö ja selle osade esitamise vormid;

3) kehtestab konkursile registreerumise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu konkursiteadaande ilmumisest;

4) registreerib konkursil osalejad;

5) kehtestab konkursi tingimused ja väljastab need huvitatud isikutele;

6) vajaduse korral teeb muudatusi konkursi tingimustes, informeerides sellest koheselt kõiki konkursil osalejaid ning pikendades konkursi võistlustööde esitamise tähtaega konkursiteadaande avaldamisest möödunud aja võrra;

7) nimetab võistlustööde hindamiseks moodustatava konkursikomisjoni liikmed;

8) nimetab konkursi võitja või võitjad;

9) avalikustab konkursi tulemused Riigi Teataja Lisas ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning teatab hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval igale konkursil osalejale kirjalikult otsusest tema esitatud konkursi võistlustöö kohta;

10) väljastab konkursi võitjale või võitjatele kaabeltelevisioonivõrgu loa ühe kuu jooksul pärast konkursi tulemuste avalikustamist;

11) tagab konkursil osalejate ärisaladuse ja esitatud andmete konfidentsiaalsuse.

§ 14. Konkursi tingimused

(1) Konkursi tingimuste kindlaksmääramisel lähtub Sideamet käesolevas seaduses sätestatud nõuetest ja käesoleva seaduse § 12 lõikes 4 nimetatud taotluses esitatud andmetest.

(2) Konkursi tingimustes peavad sisalduma kaabeltelevisioonivõrgu kasutussevõtmise tähtajad, kasutusloa saamiseks nõutavad kaabeltelevisioonivõrku iseloomustavad tehnilised parameetrid, kaabellevi programmide pakettide minimaalne arv, kaabellevi programmide põhipaketti kuuluvate televisiooniprogrammide minimaalne arv, telekommunikatsiooniteenuste loetelu, mille osutamiseks peab kaabeltelevisioonivõrgu loa omanik lisaks programmide edastamisele looma võimalused.

(3) Kaabellevi programmide põhipaketti kuuluvate televisiooniprogrammide minimaalse arvu määramisel lähtutakse kuni konkursi korraldamiseni kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas vastuvõetavate ning teede- ja sideministri kehtestatud tehnilistele nõuetele vastava signaalitugevusega maapealsete ringhäälingusaatjate abil väljastatavate programmide arvust.

§ 15. Konkursiteadaanne

Konkursiteadaanne peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) kaabeltelevisioonivõrgu piirkond ja potentsiaalsete abonentide arv selles piirkonnas;

2) konkursil osalejaks registreerumise tähtaeg;

3) konkursi võistlustööde esitamise tähtaeg;

4) konkursi korraldaja aadress ja kontakttelefon.

§ 16. Konkursil osalejate registreerimine

(1) Konkursil osalejaks registreeritakse käesoleva seaduse § 8 nõuetele vastav ettevõtja, kes on esitanud konkursi korraldajale vormikohase avalduse, millele on lisatud:

1) kandeotsus ettevõtja äriregistrisse kandmise kohta koos registrikaardi ärakirjaga;

2) täielik teave ettevõtja aktsionäride või osanike kohta ja osaluse kohta teistes ettevõtjates ning avaldaja kinnitus, et ta vastab käesoleva seaduse §-s 8 sätestatud nõuetele;

3) kviitung riigilõivu tasumise kohta.

(2) Muudatustest konkursile registreerimisel esitatud andmetes on konkursil osaleja kohustatud konkursi korraldajale teatama kümne päeva jooksul.

(3) Konkursil osalejate ärinimesid ei avalikustata enne konkursile registreerumise tähtaja möödumist.

§ 17. Konkursi võistlustöö

(1) Konkursil osaleja esitab Sideametile konkursi tingimustega ettenähtud vormis konkursi võistlustöö, mis peab sisaldama:

1) äriplaani koos investeerimisprogrammi ja abonentidele pakutavate telekommunikatsiooniteenuste ning nende hindade äranäitamisega;

2) finantseerimisprogrammi koos tagatiste äranäitamisega;

3) kaabeltelevisioonivõrgu tehnilist eskiisprojekti;

4) ettevõtja viimase majandusaasta aruannet koos audiitori järeldusotsusega ning viimase poolaasta bilanssi;

5) kaabeltelevisioonivõrgus edastatavate programmide loetelu kaabellevi programmide põhipaketi äranäitamisega;

6) enne käesoleva seaduse jõustumist kohalike omavalitsuste korraldatud avalike konkursside tulemuste põhjal sõlmitud kaabeltelevisioonivõrkude rajamise lepinguid.

(2) Konkursi korraldaja võib konkursil osalejalt nõuda täiendavate dokumentide esitamist konkursi võistlustöös sisalduvate andmete täpsustamiseks.

(3) Täiendavate dokumentide nõudmine ei või kitsendada ühegi konkursist osavõtja võrdse konkureerimise õigust.

(4) Konkursi võistlustööd konkursil osalejale ei tagastata ja tema nõusolekuta ei avalikustata.

§ 18. Konkursi võistlustööde hindamine

(1) Käesoleva seaduse § 13 lõike 2 punktis 7 nimetatud konkursikomisjon hindab konkursi võistlustööde vastavust konkursi tingimustele, sealhulgas konkurentsivõimet telekommunikatsiooniteenuste osutamisel ning tarbijate huvide arvestamist, investeerimisprogrammi usaldusväärsust ja kaabeltelevisioonivõrgu tehnilise eskiisprojekti taset ning valib välja ja esitab Sideametile kaabeltelevisioonivõrgu loa väljastamiseks parima või parimad võistlustööd.

(2) Võrdsete võistlustööde puhul käesoleva seaduse § 12 lõikes 3 sätestatud juhul lähtub konkursikomisjon parima võistlustöö valimisel kaabeltelevisioonivõrgu loa taotleja võistlustöös esitatud telekommunikatsiooniteenuste mahust ja kvaliteedist ning varem § 40 alusel välja antud kaabeltelevisioonivõrgu loa olemasolust.

(3) Sideameti peadirektor või tema asetäitja teeb konkursikomisjoni soovitusel otsuse konkursi tulemuste kohta nelja kuu jooksul pärast võistlustööde esitamise tähtaega.

§ 19. Konkursi ebaõnnestumine

(1) Konkurss kuulutatakse ebaõnnestunuks, kui:

1) konkursile ei registreeritud ühtegi käesoleva seaduse nõuetele vastavat osalejat;

2) ükski konkursile esitatud võistlustöö ei vastanud konkursi tingimustele.

(2) Kuue kuu jooksul esimese konkursi ebaõnnestunuks kuulutamisest korraldab Sideamet uue konkursi samas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas kaabeltelevisioonivõrgu lubade väljaandmiseks.

§ 20. Kaabeltelevisioonivõrgu loaga määratavad tingimused

Lähtuvalt konkursi tingimustest ja konkursi võitnud isiku võistlustöös esitatud andmetest määratakse kaabeltelevisioonivõrgu loaga kindlaks kaabeltelevisioonivõrgu või selle osade kasutussevõtmise tähtajad, kasutusloa saamiseks nõutavad kaabeltelevisioonivõrku iseloomustavad tehnilised parameetrid, kaabelleviprogrammide pakettide minimaalne arv, kaabellevi programmide põhipaketti kuuluvate programmide minimaalne arv ning telekommunikatsiooniteenuste tähtajad ja loetelu, mille osutamiseks lisaks programmide edastamisele peab kaabeltelevisioonivõrgu loa omanik looma vastavad võimalused ning muud olulised tingimused.

§ 21. Järelevalve kaabeltelevisioonivõrgu rajamise ja opereerimise üle

(1) Järelevalvet kaabeltelevisioonivõrgu rajamise ja opereerimise üle teostab Sideamet seaduse alusel ning teede- ja sideministri kehtestatud korras.

(2) Järelevalve teostamise käigus Sideamet:

1) kontrollib kaabeltelevisioonivõrgu ehitusprojekti vastavust kehtivatele õigusaktidele;

2) korraldab kaabeltelevisioonivõrgu ehitusprojekti ekspertiisi vastavalt vajadusele;

3) kontrollib kaabeltelevisioonivõrgu vastavust õigusaktidega kehtestatud tehnilistele nõuetele;

4) väljastab kaabeltelevisioonivõrgu kasutusloa;

5) kontrollib kaabeltelevisioonivõrgu opereerimist ja korrashoidu.

(3) Sideameti peadirektor või tema asetäitja teeb kaabeltelevisioonivõrgu loa tingimuste rikkumise korral kaabeltelevisioonivõrgu loa omanikule ettekirjutuse rikkumise kõrvaldamiseks.

§ 22. Kaabeltelevisioonivõrgu loa kehtetuks tunnistamine

(1) Sideameti peadirektor või tema asetäitja tunnistab kaabeltelevisioonivõrgu loa kehtetuks, kui loale märgitud isik:

1) esitab sellekohase taotluse või

2) ei täida kaabeltelevisioonivõrgu loaga määratud tingimusi või

3) ei täida oma tegevuses käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid või

4) esitas kaabeltelevisioonivõrgu lubade konkursile valeandmeid või

5) ei oma kehtivaid lepinguid programmide edastamiseks kaabeltelevisioonivõrgus edastatavate programmide levitamise õigusi omavate isikutega või

6) kahjustab oma tegevuse või tegevusetusega samas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas programmide vastuvõtmist või edastamist teiste õiguslikul alusel rajatud kaabellevivõrkude või individuaalvastuvõtusüsteemide kaudu või

7) on pankrotistunud või

8) ei vasta käesoleva seaduse § 8 nõuetele.

(2) Sideameti peadirektor või tema asetäitja tunnistab tema tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral kaabeltelevisioonivõrgu loa kehtetuks motiveeritud käskkirjaga, milles on ära näidatud loa kehtetuks tunnistamise õiguslik alus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirja ärakiri väljastatakse kaabeltelevisioonivõrgu loa omanikule ja vastava kohaliku omavalitsuse volikogule.

§ 23. Konkursi korraldamine pärast kaabeltelevisioonivõrgu loa kehtetuks tunnistamist

Kui kaabeltelevisioonivõrgu piirkonna kohta väljastatud tegevuslubadest viimane on tunnistatud kehtetuks aasta jooksul pärast selle väljastamist, kuulutab Sideamet kahe kuu jooksul välja konkursi samas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas kaabeltelevisioonivõrgu lubade väljaandmiseks käesoleva seadusega sätestatud korras ja endistel tingimustel, kui kohaliku omavalitsuse volikogu ei taotle käesoleva seaduse § 12 lõikes 4 nimetatud taotluse andmete muutmist.

§ 24. Konkursi korraldamine kaabeltelevisioonivõrgu lubade tähtaja möödumisel

Vähemalt kaheksa kuud enne kaabeltelevisioonivõrgu lubade tähtaja möödumist kuulutab Sideamet välja konkursi samas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas kaabeltelevisioonivõrgu lubade väljaandmiseks käesoleva seadusega sätestatud korras, kusjuures ei rakendata käesoleva seaduse § 12 lõikes 3 sätestatut.

§ 25. Kaabellevivõrgu tehniline ülevaatus

(1) Kaabellevivõrk peab läbima kasutuskõlblikkuse kindlaksmääramiseks kohustusliku tehnilise ülevaatuse teede- ja sideministri kehtestatud korras.

(2) Kaabellevivõrgu tehnilise ülevaatuse võib läbi viia üksnes vastavat tegevusluba omav ettevõtja.

(3) Kaabellevivõrgu tehnilise ülevaatuse tegevusluba taotleval ja omaval ettevõtjal peab olema selleks tegevuseks vajalik tehniline varustus ja ta peab kindlustama ülevaatuse teostamise vastava ala asjatundjate poolt.

(4) Kaabellevivõrgu tehnilise ülevaatuse teostanud ettevõtja peab tagama tema poolt esitatavate andmete õigsuse.

(5) Kaabellevivõrgu tehnilise ülevaatuse tegevuslubasid väljastab ja tunnistab kehtetuks teede- ja sideminister käesoleva seaduse alusel ja Vabariigi Valitsuse kinnitatud korra kohaselt.

(6) Kaabellevivõrgu tehnilise ülevaatuse tegevusloa kehtivuse tähtaeg on kolm aastat. Teede- ja sideministril on õigus lõpetada tegevusloa kehtivus ennetähtaegselt järgmistel juhtudel:

1) ettevõtja ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetele või

2) ettevõtja on esitanud tehnilise ülevaatuse läbiviimise tulemuste kohta ebaõigeid andmeid või

3) ettevõtja taotlusel.

(7) Tegevusloa kehtivuse lõppemisel käesoleva paragrahvi lõike 6 punktide 1 ja 2 alusel ei saa ettevõtjale uut tegevusluba väljastada enne ühe aasta möödumist tegevusloa kehtetuks tunnistamisest.

§ 26. Kaabeltelevisioonivõrgu kasutusluba

(1) Kaabeltelevisioonivõrgu kasutusluba on luba, mille Sideamet annab kaabeltelevisioonivõrgu loa alusel projekti kohaselt rajatud kaabeltelevisioonivõrgule.

(2) Kaabeltelevisioonivõrgule antakse kasutusluba teede- ja sideministri kehtestatud korras pärast tehnilise ülevaatuse läbimist.

(3) Kaabeltelevisioonivõrku võib kaabeltelevisioonivõrgu loaga määratud tingimuste kohasele opereerimisele anda pärast kasutusloa saamist.

(4) Kasutusloa võib väljastada kaabeltelevisioonivõrgule tervikuna või selle osale.

(5) Kaabeltelevisioonivõrgu opereerimine ilma kaabeltelevisioonivõrgu kasutusloata on keelatud.

§ 27. Ühisantennisüsteemi kasutusload

(1) Ühisantennisüsteemi kasutusluba on luba, mille Sideamet annab projekti kohaselt rajatud ühisantennisüsteemile.

(2) Ühisantennisüsteemile antakse kasutusluba teede- ja sideministri kehtestatud korras pärast tehnilise ülevaatuse läbimist.

(3) Ühisantennisüsteemi opereerimine ilma kasutusloata on keelatud.

3. peatükk

KAABELLEVIVÕRGU OPEREERIMINE

§ 28. Kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise kohustuslikud tingimused

(1) Kaabeltelevisioonivõrgu loa omanik peab tagama järgmiste programmide edastamise kaabellevi programmide põhipaketis:

1) Eesti avalik-õiguslike ringhäälingujaamade programmid;

2) maapealsete ringhäälingusaatjate poolt edastatavad kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas tehnilistele nõuetele vastava signaalitugevuse juures vastuvõetavad televisiooniprogrammid, mille edastamise eest omanik ei nõua tasu.

(2) Enda loodud programmide edastamiseks peab kaabellevi operaatoril olema ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834; 93, 1564; 1998, 2, 42 ja 44; 1999, 16, 268) sätestatud ringhäälinguluba.

(3) Sideameti nõudmisel on kaabellevi operaator kohustatud esitama tema edastatud programmide salvestuse, kui see nõue on esitatud 20 päeva jooksul programmi edastamisest arvates.

(4) Kaabellevi operaator on kohustatud programmide edastamisel või taasedastamisel järgima autoriõiguse kaitsega seonduvaid nõudeid ning sõlmima lepingud kaabeltelevisioonivõrgus edastatavate programmide levitamise õigusi omavate isikutega.

§ 29. Kaabeltelevisioonivõrgu vaba mahu opereerimisele andmine

(1) Kaabeltelevisioonivõrgu omanik on kohustatud andma kaabeltelevisioonivõrgu vaba mahu, mis ei ole hõivatud või mille hõivamist ei ole ette nähtud lähema ühe aasta jooksul ja milleks ei ole koostatud vastavat projekti või sõlmitud lepingut, opereerimisele kooskõlas konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) §-ga 18.

(2) Kui olemasolevas kaabeltelevisioonivõrgus vaba maht puudub, kuulutab Sideamet kohaliku omavalitsuse volikogu taotlusel välja täiendava kaabeltelevisioonilubade konkursi, millega ei kaasne luba telekommunikatsiooniteenuste osutamiseks.

§ 30. Ühisantennisüsteemi opereerimine

Ühisantennisüsteemi opereerimine toimub käesoleva seaduse §-s 28 sätestatud tingimustel.

§ 31. Liitumine kaabellevivõrguga

(1) Abonendi liitumisel kaabellevivõrguga sõlmitakse tema ja kaabellevivõrgu operaatori vahel kirjalik leping, mis peab sätestama poolte vastastikused õigused ja kohustused, sealhulgas:

1) kaabellevivõrguga liitumise viisi, tähtaja ja selle eest makstava tasu;

2) ühenduse korrashoiu ja selle eest makstava tasu;

3) edastatavate programmide arvu, nimetused ja paketeerituse;

4) programmisignaali tehnilise kvaliteedi;

5) kasutamiseks lubatud vastuvõtjate liigid ja arvu;

6) programmisignaali kasutamise eest makstava tasu;

7) lepingu muutmise ja täiendamise korra ning poolte vastutuse.

(2) Kaabellevivõrgu omandiõiguse üleminekul teisele isikule jääb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kehtiv leping jõusse ka uue omaniku suhtes, kui kaabellevivõrgu uus omanik ja abonent ei lepi kokku teisiti.

4. peatükk

JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

§ 32. Järelevalve seaduse täitmise üle

(1) Järelevalvet käesoleva seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide täitmise üle teostab Sideamet.

(2) Järelevalvet teostavad ametnikud käesoleva seaduse tähenduses on Sideameti peadirektor ja tema asetäitja ning nende poolt järelevalve teostamiseks volitatud ametnikud (edaspidi ametnikud).

§ 33. Ettekirjutus

(1) Järelevalvet teostaval ametnikul on õigus teha kaabellevivõrku omavatele või opereerivatele ettevõtjatele kohustuslikke ettekirjutusi õiguserikkumise lõpetamiseks või teatud toimingute sooritamiseks või tegevuse peatamiseks, kui kaabellevivõrgu rajamise, kasutusseandmise või opereerimise kontrollimisel on avastatud käesoleva seaduse, muude õigusaktide või kaabeltelevisioonivõrgu loaga sätestatud tingimuste rikkumisi. Ettekirjutuses peab sisalduma:

1) ettekirjutuse koostanud ametniku nimi ja ametikoht;

2) ettekirjutuse tegemise kuupäev;

3) kaabellevivõrku omava või opereeriva ettevõtja ärinimi või nimi;

4) kaabellevivõrgu piirkond;

5) ettekirjutuse tegemise õiguslikud alused ja ettekirjutuse tegemist tingivad asjaolud;

6) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;

7) viide ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendatavatele sanktsioonidele.

(2) Ettekirjutus antakse ettevõtjale või tema esindajale kätte vahetult allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega.

§ 34. Kaabellevivõrgu omaniku ja operaatori tegevuse kontrollimine

(1) Käesoleva seaduse nõuete täitmise kontrollimiseks on järelevalvet teostaval ametnikul õigus kontrollida kaabellevivõrgu tehnilist seisundit ning kaabellevivõrgu omaniku ja operaatori majandustegevust kajastavaid dokumente ning teha dokumentidest väljavõtteid ja ärakirju.

(2) Järelevalvet teostav ametnik on kohustatud hoidma kontrollimise käigus talle teatavaks saanud ettevõtja ärisaladust ning kasutama saadud teavet ainult järelevalve teostamisel.

§ 35. Teabe andmise kohustus

Sideameti nõudel on kaabellevivõrgu omanik, operaator või nende esindaja kohustatud:

1) ilmuma Sideametisse selgituste andmiseks;

2) esitama Sideametile tema valduses olevaid tehnilisi projekte, abonentlepinguid ja muid dokumente, mis puudutavad kaabelleviga seotud tegevust;

3) võimaldama järelevalvet teostavale ametnikule juurdepääsu kaabellevivõrgule.

§ 36. Kaabellevivõrgu omaniku ja operaatori haldusvastutus

(1) Juriidilisest isikust ettevõtja vastutab käesoleva seaduse rikkumise korral käesoleva seaduse § 37 alusel.

(2) Füüsilise isiku vastutus sätestatakse haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561, 1563--1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321; 30, 410; 34, 484; 36/37, 552 ja 553; 38, 562; 51, 756 ja 759; 52/53, 771; 60, 951 ja 952; 64/65, 1004; 86/87, 1409; 98/99, 1574; 103, 1695; 108/109, 1783; 1999, 4, 53; 10, 149 ja 156; 16, 267, 271, 272, 276).

§ 37. Juriidilise isiku vastutus

Juriidilistele isikutele kohaldatakse haldusvastutust järgmiste õiguserikkumiste korral:

1) ilma käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud kaabeltelevisioonivõrgu loata kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise või opereerimisele andmise eest, kui sama tegevuse lõpetamiseks on tehtud ettekirjutus ja isik ei ole seda ettekirjutust täitnud, -- määratakse rahatrahv 100 000 kuni 1 000 000 krooni;

2) kaabeltelevisioonivõrgu või selle osa opereerimisele andmise eest ilma käesoleva seaduse §-s 26 sätestatud kasutusloata, kui sama tegevuse lõpetamiseks on tehtud ettekirjutus ja isik ei ole seda ettekirjutust täitnud, -- määratakse rahatrahv kuni 20 000 krooni;

3) ühisantennisüsteemi opereerimise eest ilma käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud kasutusloata, kui sama tegevuse lõpetamiseks on tehtud ettekirjutus ja isik ei ole seda ettekirjutust täitnud, -- määratakse rahatrahv kuni 10 000 krooni;

4) kaabeltelevisioonivõrgu omaniku poolt käesoleva seaduse § 20 alusel sätestatud tingimuste täitmata jätmise eest, kui sama teo või tegevusetuse lõpetamiseks on tehtud ettekirjutus ja isik ei ole seda ettekirjutust täitnud, -- määratakse rahatrahv kuni 100 000 krooni;

5) käesoleva paragrahvi punktides 1--4 nimetamata käesolevast seadusest tulenevate nõuete rikkumise eest, kui sama teo või tegevusetuse lõpetamiseks on tehtud ettekirjutus ja isik ei ole seda ettekirjutust täitnud, -- määratakse rahatrahv kuni 10 000 krooni.

§ 38. Protokolli koostamine

(1) Käesoleva seaduse §-s 37 loetletud juriidilise isiku haldusõiguserikkumiste kohta protokolli koostamise õigus on järelevalvet teostaval ametnikul. Protokollis tuuakse ära selle koostamise aeg ja koht, protokolli koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi, haldusõiguserikkuja ärinimi ja aadress (haldusõiguserikkuja esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht), haldusõiguserikkumise kirjeldus, viide käesoleva seaduse § 37 sättele, mis näeb ette vastutuse selle haldusõiguserikkumise eest, haldusõiguserikkuja esindaja seletus ja muud andmed, mis on vajalikud asja lahendamiseks.

(2) Protokollile kirjutavad alla selle koostanud isik ja haldusõiguserikkuja esindaja. Kui haldusõiguserikkuja esindaja keeldub protokollile alla kirjutamast, tehakse sellesse vastav kanne. Haldusõiguserikkuja esindaja kirjalikud märkused protokolli, samuti protokollile allakirjutamisest keeldumise kohta lisatakse protokollile.

§ 39. Vastutuse kohaldamine juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjas

(1) Juriidilise isiku õiguserikkumise asja menetlus toimub haldusõiguserikkumiste seadustikus ettenähtud korras.

(2) Käesoleva seaduse alusel juriidilisele isikule määratud rahatrahv nõutakse sisse haldusõiguserikkumiste seadustikus ja täitemenetluse seadustikus (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723; 1998, 41/42, 625; 51, 756; 61, 981; 103, 1695; 1999, 18, 302) kehtestatud korras.

5. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 40. Enne käesoleva seaduse jõustumist rajatud kaabeltelevisioonivõrkude omanikele kaabeltelevisioonivõrgu lubade väljaandmine

(1) Enne käesoleva seaduse jõustumist kohalike omavalitsuste korraldatud avalike konkursside tulemuste põhjal sõlmitud lepingute alusel rajatud kaabeltelevisioonivõrkude omanike taotlusel väljastab Sideamet neile kaabeltelevisioonivõrgu load kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates. Kaabeltelevisioonivõrgu luba antakse välja tähtajaga kümme aastat, kusjuures kaabeltelevisioonivõrgu loa tingimustes juhindutakse avaliku konkursi tulemuste põhjal sõlmitud lepingus sätestatud tingimustest, mis ei ole vastuolus seadusega.

(2) Kaabeltelevisioonivõrgu lubade väljaandmiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel peavad kohalikud omavalitsused kolme kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates esitama Sideametile:

1) avaliku konkursi tingimused;

2) avaliku konkursi võitnud kaabeltelevisioonivõrgu omaniku ja kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud lepingu koos kohaliku omavalitsuse koostatud õiendiga lepingu täitmise kohta;

3) muud dokumendid, mis tõendavad enne käesoleva seaduse jõustumist rajatud kaabeltelevisioonivõrgu rajamise õiguslikku alust.

(3) Kaabeltelevisioonivõrgu loa saamiseks esitab kaabeltelevisioonivõrgu omanik Sideametile vastavasisulise taotluse kolme kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates.

(4) Kaabeltelevisioonivõrgu luba asendab Eesti Vabariigi sideseaduse (RT 1991, 3, 49) § 7 lõikes 2 nimetatud riiklikku tegevuslitsentsi kaabeltelevisioonivõrkude osas.

§ 41. Ajutine tähtajaline luba kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks

(1) Enne käesoleva seaduse jõustumist rajatud kaabeltelevisioonivõrkude omanikele, kellele ei väljastata kaabeltelevisioonivõrgu luba käesoleva seaduse § 40 lõike 1 alusel, väljastatakse nende soovil ajutine tähtajaline luba kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks kuni konkursi võitja poolt rajatava kaabeltelevisioonivõrgu opereerimisele andmiseni.

(2) Ajutise tähtajalise loa saamiseks esitab kaabeltelevisioonivõrgu omanik kolme kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates Sideametile vastavasisulise taotluse, millele lisatakse andmed abonentidega sõlmitud kehtivate lepingute kohta ja programmide edastamise õigust tõendavad dokumendid.

(3) Sideametil on õigus abonentide huvidest lähtuvalt väljastada ajutine tähtajaline luba kaabeltelevisioonivõrgu omanikule, kelle tegevusluba on tunnistatud kehtetuks käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktide 2, 3, 4 ja 8 alusel. Ajutine tähtajaline luba annab õiguse kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks kuni konkursi võitja poolt rajatava kaabeltelevisioonivõrgu opereerimisele andmiseni.

(4) Kui konkursi korraldaja pikendab konkursi võistlustööde esitamise tähtaega käesoleva seaduse § 13 lõike 2 punkti 6 alusel ning konkursi võitjale väljastatakse kaabeltelevisioonivõrgu luba pärast selles kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas kaabeltelevisioonivõrgu loa tähtaja möödumist, väljastab Sideamet kaabeltelevisioonivõrgu omaniku soovil ajutise tähtajalise loa kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks kuni konkursi võitja poolt rajatava kaabeltelevisioonivõrgu opereerimisele andmiseni.

§ 42. Enne käesoleva seaduse jõustumist rajatud ühisantennisüsteemidele kasutuslubade väljaandmine

(1) Enne käesoleva seaduse jõustumist rajatud ühisantennisüsteeme võib opereerida ilma kasutusloata kuni Sideamet väljastab ühisantennisüsteemide omanike taotlusel kasutusload käesoleva seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud korras.

(2) Kasutusloa saamiseks esitab ühisantennisüsteemi omanik hiljemalt 2000. aasta 1. jaanuariks Sideametile vastavasisulise taotluse ja ühisantennisüsteemi projekti.

§ 43. Enne käesoleva seaduse jõustumist rajatud kaabeltelevisioonivõrkude rajamiseks tehtud kulutuste kompenseerimine

Kaabeltelevisioonivõrgu loa konkursil osaleja ja konkursi võitja või kaabeltelevisioonivõrgu omanik, kellele väljastatakse kaabeltelevisioonivõrgu luba käesoleva seaduse §-s 40 sätestatud korras, on kohustatud samas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas enne käesoleva seaduse jõustumist õiguslikul alusel rajatud kaabeltelevisioonivõrkude omaniku soovil ostma temalt kaabeltelevisioonivõrgu kokkuleppehinnaga. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab hinna suuruse kohus, lähtudes ostu-müügi objekti harilikust väärtusest.

§ 44. Seadustes tehtavad muudatused ja täiendused

(1) Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 ja 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61, 979 ja 985; 64/65, 1004, 1005 ja 1008; 86/87, 1408; 97, 1519; 103, 1701; 108/109, 1783; 111, 1829; 1999, 16, 275) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 183 täiendatakse lõigetega 34 kuni 37 järgmises sõnastuses:

«(34) Kaabeltelevisioonivõrgu loa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni + 10 krooni iga kaabeltelevisioonivõrgu piirkonna potentsiaalse abonendi kohta, kuid mitte üle 150 000 krooni.

(35) Kaabeltelevisiooni kasutusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(36) Ühisantennisüsteemi kasutusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni.

(37) Kaabeltelevisioonivõrgu loa pikendamise eest tasutakse riigilõivu pool esialgse loa riigilõivu määrast.»;

2) seadust täiendatakse paragrahviga 1973 järgmises sõnastuses:

«§ 1973. Kaabeltelevisioonivõrgu loa väljaandmiseks korraldatavale konkursile osalejaks registreerimine

Kaabeltelevisioonivõrgu loa väljaandmiseks korraldatavale konkursile osalejaks registreerimise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni + 10 krooni iga kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas asuva potentsiaalse abonendi kohta, kuid mitte üle 50 000 krooni.»

(2) Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834; 93, 1564; 1998, 2, 42 ja 44; 1999, 16, 268) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «(saatjate ja saatjate võrkudega)» sõnadega «(saatjate, saatjate võrkude ja kaabellevivõrkudega)»;

2) paragrahvi 37 lõikes 3 asendatakse sõna «viit» sõnaga «kuut» ja lõiget täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) ringhäälinguluba -- kaabeltelevisioonivõrgus.»

§ 45. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 3 sätestatud tähtaega rakendatakse 2001. aasta 1. jaanuarist.

(2) Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. juunil.

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json