Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 25, 372

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 03.03.1999 nr 78

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274) paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 89 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727) kinnitatud «Võru Maavalitsuse asukohas ja struktuuris» (lisa 15) järgmised muudatused:

1) sõnastada punkti 2 alapunkt 4 järgmiselt:

«4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus-, maareformi- ja omandireformialaste ülesannete täitmist ning omandireformi komisjoni teenindamist;»;

2) sõnastada punkti 2 alapunkt 6 järgmiselt:

«6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;»;

3) tunnistada kehtetuks punkti 2 alapunktid 10 ja 11.

2. Võru maavanemal viia maavalitsuse koosseis kooskõlla käesoleva määrusega muudetud Võru Maavalitsuse struktuuriga kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

Peaminister Mart SIIMANN

Siseminister Olari TAAL

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json