Teksti suurus:

Erakonnaseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 27, 393

Erakonnaseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. märtsi 1999. a otsusega nr 555

I. Erakonnaseaduses (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811; 1998, 59, 941) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Seadust täiendatakse 21. peatükiga järgmises sõnastuses:

«21. peatükk

ERAKONNA VARA JA SELLE FINANTSEERIMINE

§ 121. Erakonna vara ja selle allikad

(1) Erakonnal on õigus omada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikku vallas- ja kinnisvara, võttes arvesse käesolevas seaduses ja muudes seadustes ettenähtud piiranguid.

(2) Erakonna vara allikateks võivad olla:

1) erakonna liikme- ja sisseastumismaksud;

2) annetused (välja arvatud anonüümsed);

3) pärand;

4) riigieelarvest vastavalt käesoleva seaduse §-le 126 saadavad eraldised;

5) tulu erakonna rahaliste vahendite hoiustamisest Eesti ja välisriikide krediidiasutustes;

6) laekumised käesoleva seaduse §-s 122 lubatud majandustegevusest.

§ 122. Erakonna majandustegevus

(1) Erakond ei või tegelda majandustegevusega, välja arvatud erakonna tegevusega seotud materjalide kirjastamine ja müük, erakonna sümboolikaga pisiesemete müük ning registreeritud loteriide korraldamine.

(2) Erakond ei või olla ühegi äriühingu osanik või aktsionär.

§ 123. Piirangud erakonna varale

(1) Erakond ei või omada väärtpabereid. Kui erakonna omandisse satuvad väärtpaberid, peab ta need võõrandama ühe kuu jooksul, alates omandiõiguse tekkimisest.

(2) Erakond võib oma rahalisi vahendeid hoida ainult käesoleva seaduse § 124 lõikes 4 nimetatud korras avalikult deklareeritud pangakontodel.

(3) Erakond ei tohi vastu võtta riigivõimu- ja kohaliku omavalitsuse organite, riigi või munitsipaalosalusega juriidiliste isikute või asutuste poolt pakutavat raha või muid vahendeid, välja arvatud juhul, kui seda pakutakse avalikult ja kõigile registreeritud erakondadele võrdselt.

(4) Erakond ei või vastu võtta raha ega muud vara välisriigi riigivõimu- või kohaliku omavalitsuse organilt, välisriigi riigi- või munitsipaalomandil põhinevalt ettevõttelt, asutuselt või organisatsioonilt. Välisriigi erakonnalt või välisriigi muudest allikatest laekunud varadest ja rahalistest annetustest ning nende päritolust on erakond kohustatud ühe nädala jooksul teatama mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale.

(5) Erakonnal on keelatud vastu võtta anonüümseid annetusi. Anonüümsed annetused, mis on erakonnale laekunud, kannab erakond laekumisest alates ühe nädala jooksul riigieelarvesse.

§ 124. Erakonna varade avalikkus

(1) Igaühel on õigus tutvuda käesolevas seaduses sätestatud korras erakonna varade koosseisu ja sissetulekuallikatega.

(2) Erakond peab raamatupidamisarvestust vastavalt raamatupidamise seaduses (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26--28, 355; 92, 1604; 1996, 40, 773; 42, 811; 49, 953; 1998, 59, 941), käesolevas seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.

(3) Iga kvartali esimese kuu viiendaks kuupäevaks esitab erakond mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile täieliku aruande kõigi eelmise kvartali jooksul erakonnale laekunud vahendite kohta. Nimetatud aruandes peab olema ära näidatud laekumise kuupäev, liik, rahaline väärtus ja allikas. Aruandes tuleb kajastada ka vastavalt käesoleva seaduse § 127 lõikele 5 riigieelarvesse kantud anonüümsed annetused. Aruande täpsema vormi kehtestab rahandusminister.

(4) Erakond näitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud aruandes ära andmed kõigi erakonna nimel avatud pangakontode kohta nii Eesti kui välisriikide pankades, tuues iga konto kohta ära panga nimetuse ja pangakonto numbri või muu tunnustähise.

(5) Igaühel on õigus tasuta tutvuda nimetatud aruandega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

(6) Valimiskampaaniate ajal toimub erakonna finantstegevuse avalikustamine käesoleva seaduse §-s 125 toodud korras.

(7) Erakonna üldkoosolek või põhikirja järgi seda asendav organ kinnitab iga aasta erakonna majandustegevuse aastaaruande. Aastaaruanne koos seadusega ettenähtud lisadega avaldatakse Riigi Teataja Lisas.

§ 125. Valimiskampaania rahastamise avalikkus

(1) Riigikogu valimise või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise väljakuulutamise päevast kuni valimiste päevani tuleb erakonnal käesoleva seaduse § 124 lõikes 3 nimetatud aruanne esitada iga nädala kohta järgmise nädala esimese tööpäeva lõpuks kella 17.00-ks.

(2) Erakond esitab täiendava aruande Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania läbiviimiseks erakonna ja tema nimekirjas kandideerinud isikute poolt tehtud kulutuste ning kasutatud vahendite päritolu kohta Vabariigi Valimiskomisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimiste toimumisest. Aruande täpsema vormi kehtestab rahandusminister.

§ 126. Eraldised riigieelarvest

(1) Riigikogus esindatud erakonnal on õigus eraldistele riigieelarvest. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimisel saadud kohtade arvuga.

(2) Erakondade ühinemisel eraldised liidetakse. Erakonna jagunemisel jaotatakse eraldis selliste jagunemisel tekkinud erakondade vahel, mille liikmeteks tunnistavad end jaguneva erakonna esindajad Riigikogus. Erakonna lõpetamisel õigus eraldisele riigieelarvest lõpeb.

(3) Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna arvele Vabariigi Valitsuse poolt määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni poolt esitatud nimekirjast, mis sisaldab erakondade poolt Riigikogu valimisel saadud kohtade arvu.

(4) Riigikogu valimise toimumise aastal muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist valimistulemuse väljakuulutamisele järgnevast kuust.

(5) Erakonna jagunemisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist jagunemisele järgnevast kuust.

§ 127. Annetus

(1) Annetus erakonnale on rahaline annetus, mitterahaline kingitus või tegevustoetus.

(2) Erakonnad peavad pidama eraldi annetuste registrit, mille vormi määrab käesoleva seaduse alusel rahandusminister.

(3) Annetuse saamisel registreerib erakond annetuse saamise kuupäeva, annetuse tegija (nimi, isiku- või registrikood) ja annetuse liigi ning väärtuse kroonides ning juhul, kui annetaja selle määrab, annetuse sihtotstarbe erakonna annetuste registris ning annab annetajale annetuse vastuvõtmist tõendava dokumendi.

(4) Annetuse vastuvõtmisel annab erakond annetaja nõudmisel annetuse tegemist ja selle vastuvõtmist erakonna poolt tõendava dokumendi.

(5) Erakond ei tohi vastu võtta anonüümseid annetusi. Anonüümse annetuse kannab erakond seitsme päeva jooksul riigieelarvesse, kus see lisatakse järgmisel eelarveaastal riigieelarvest erakondadele eraldatavate vahendite hulka.

(6) Erakonna annetuste register peab olema erakonna asukohas kõigile erakonna liikmetele kättesaadav ja iga kvartali esimese kuu viiendaks kuupäevaks saadab erakond väljavõtte annetuste registrist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale. Igaühel on õigus nimetatud aruandega tasuta tutvuda.

§ 128. Rahaline annetus

(1) Erakonnal on õigus vastu võtta ja kasutada rahalisi annetusi, mis ei ole seadusega keelatud.

(2) Erakonnal ei ole õigust vastu võtta sularahas annetusi, mis on 1000 krooni või rohkem.

(3) Korjanduse käigus tehtud rahalised annetused võib registreerida korjanduslehtedel.

§ 129. Mitterahaline kingitus

(1) Erakonnal on õigus võtta vastu mitterahalisi kingitusi, kui need on kasutatavad erakonna põhikirjaliseks tegevuseks.

(2) Mitterahaline kingitus käesoleva seaduse mõistes on ka tasuta osutatav teenus erakonnale, kui selle teenuse osutab ettevõtja, äriühing või asutus, kellel sellise teenuse osutamine on äritegevus või ühekordne majandustegevus või kui sellise teenuse eest tasub teenuse osutajale kas täielikult või osaliselt kolmas isik.

(3) Mitterahalise kingituse rahalise väärtuse hindab erakonna juhatuse poolt määratud komisjon või hindaja.

(4) Mitterahalise kingituse tegemise ja vastuvõtmise suhtes kehtivad needsamad nõuded ja piirangud mis rahalise annetuse suhtes.

§ 1210. Tegevustoetus

(1) Tegevustoetus on kauba müümine või teenuse osutamine turuhinnast madalama hinnaga ettevõtja, äriühingu või asutuse poolt, kellele selline müümine või teenuse osutamine on äritegevus või ühekordne majandustegevus.

(2) Tegevustoetuse väärtus on kauba müümise või teenuse osutamise ajal selle turuhinna ja erakonna poolt tasutud hinna vahe.

(3) Tegevustoetuse andja hindab tegevustoetuse rahalise väärtuse ja edastab selle erakonnale. Erakonna juhatuse poolt määratud komisjon või hindaja esitab oma hinnangu tegevustoetuse väärtusele, mis näidatakse ära aruandes.

(4) Tegevustoetuse andmise ja vastuvõtmise suhtes kehtivad needsamad nõuded ja piirangud mis rahalise annetuse suhtes.

§ 1211. Keelatud annetused

(1) Erakonnale ei tohi teha annetusi:

1) valitsusasutus, valitsusasutuse hallatav riigiasutus, riigi tulundusasutus;

2) kohalik omavalitsus või selle asutus;

3) vähemusrahvuse kultuurautonoomia või selle asutus;

4) avalik-õiguslik juriidiline isik;

5) Eesti äriühing, milles on riigi või omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalus, välja arvatud aktsiaselts, mille aktsiad on vabalt võõrandatavad avalikul börsil;

6) Eesti mittetulundusühing või sihtasutus, mille liikmete hulka kuulub riik, kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik juriidiline isik;

7) Eesti ettevõtja ja juriidiline isik, mis eelneva kahe kalendriaasta jooksul on saanud toetust riigilt, kohalikult omavalitsuselt või avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või fondidest, millesse on eraldanud raha riik või kohalik omavalitsus oma eelarve või asutuste kaudu.

(2) Keelatud on annetused välisriigilt või välisriigi asutuselt või välisriigi tulunduslikult juriidiliselt isikult.

(3) Keelatud on anonüümsed annetused, see tähendab sellised annetused, kui annetaja ei avalda või ei soovi avaldada enda andmeid.

(4) Keelatud on annetused, mille päritolu kohta annetaja ei soovi või ei suuda avaldada andmeid.

(5) Keelatud on teistelt isikutelt lähtuva annetuse vahendamine.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutelt või asutustelt on annetus lubatud, kui:

1) selline annetus tehakse kõigile Eestis registreeritud erakondadele võrdselt;

2) see tehakse erakondade vahel jaotamiseks erakondadele riigieelarvelisi vahendeid eraldava valitsusasutuse kaudu;

3) kui on tegemist avalikult väljakuulutatud ja kõigile erakondadele võrdsetel tingimustel pakutava tegevustoetusega.

(7) Mitterahalise kingituse ja tegevustoetuse, mille eest kas täielikult või osaliselt tasub kolmas isik, andmine on lubatud, kui seejuures tehakse teatavaks selle isiku andmed ja tasu suurus.

§ 1212. Annetuse vastuvõtmine

(1) Erakond, mis saab annetuse pakkumise või annetuse, on kohustatud jälgima, et tegemist ei ole keelatud annetusega, ja andmete puudulikkuse või kahtluse korral nõudma annetuse pakkujalt või annetajalt selgitust.

(2) Erakond, mis saab keelatud annetuse pakkumise, on kohustatud sellise annetuse vastuvõtmisest keelduma.

(3) Erakond, mis on saanud annetuse, mille suhtes ta on arvamusel, et tegemist on annetusega, mis on keelatud muudel alustel kui need, mis on loetletud § 1211 lõikes 1, kannab sellise rahalise annetuse üle § 126 lõikes 3 nimetatud valitsusasutuse hallata olevale eriarvele ja mitterahalise kingituse annab üle nimetatud valitsusasutusele.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eriarvele laekunud summad jaotab arvet haldav valitsusasutus kord aastas erakondade vahel samas proportsioonis nagu eraldised riigieelarvest.

II. Tulumaksuseaduses (RT I 1993, 79, 1184; 1998, 9, 111; 28, 353 ja 354; 34, 485 ja 489; 40, 612; 51, 757; 61, 979; 103, 1699; 1999, 4, 51; 10, 150; 16, 270 ja 273) tehakse järgmised täiendused:

§ 3. Paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) Eestis registrisse kantud erakonnad.»

§ 4. Paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Füüsilisest isikust maksumaksjal on lubatud arvata oma tulust maksustamisperioodil maha Eestis registreeritud erakondadele tehtud annetused 50 000 krooni ulatuses ja juriidilisest isikust maksumaksjal 100 000 krooni ulatuses.»

III. Seaduse jõustumine

§ 5. Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json