Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 49, 342

Ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 02.06.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. juuni 2004. a otsusega nr 652

§ 1. Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Haigekassa võtab üle ainult selliste ravimite eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta väljastatud retsept vastab sotsiaalministri määrusega ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 2002, 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387; 82, 480; 2003, 26, 156; 88, 591) alusel kehtestatud tingimustele ja vormile. Retsepti väljakirjutamise õigus on perearsti nimistu alusel tegutseval perearstil, tegevusluba omaval eriarstil ja hambaarstil, eriarstiabi osutamise tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures töötaval arstil (välja arvatud kiirabi osutamisel) ja hambaarstil ning kaitsejõududes töötaval Tervishoiuametis registreeritud arstil ja hambaarstil. Retsepti väljastanud arst ja hambaarst vastutavad retsepti väljastamise põhjendatuse ja õigusaktidele vastavuse eest.»;

2) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kutsealuse kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tervishoiuteenuse osutajale tasumise korra ja tasu piirmäära kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 2. Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31,195; 2004, 2, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Vabariigi Valitsus kinnitab kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhendi ja kaitseväelase terviseuuringutele või ravile saatmise korra.»;

2) paragrahv 163 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 163. Kaitseväelasele osutatav arstiabi ja selle eest tasumine

(1) Kaitseväelasele tagatakse riigi kulul arstlik läbivaatus, regulaarsed terviseuuringud, vaktsineerimine ja muu arstiabi üldarstiabiga võrdsustatud ulatuses.

(2) Tervishoiuteenuse osutaja poolt kaitseväelasele osutatud tervishoiuteenuste ja terviseuuringute eest võtab tasu maksmise kohustuse üle Eesti Haigekassa ravikindlustuse seaduses sätestatud korras.

(3) Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud kaitseväelasele tagatakse meditsiinilise näidustuse korral taastusravi riigi kulul Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarves eraldi selleks ettenähtud vahenditest.

(4) Ajateenijale ja rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetatud kaadrikaitseväelasele tagatakse riigi kulul eriarstiabi ja ravimid.»

Riigikogu aseesimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json