Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 29, 397

Sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. märtsi 1999. a otsusega nr 558

I. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875 ja 1876) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2:

1) lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «ettevõtlusega seotud, tulumaksuseaduses (RT I 1993, 79, 1184; 1998, 9, 111; 28, 353 ja 354; 34, 485 ja 489) lubatud mahaarvamised» sõnadega «tulumaksuseaduses (RT I 1993, 79, 1184; 1998, 9, 111; 28, 353 ja 354; 34, 485 ja 489; 40, 612; 51, 757; 61, 979; 103, 1699; 1999, 4, 51; 10, 150; 16, 270 ja 273) lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut»;

2) lõikest 2 jäetakse välja sõnad «tasu saanud»;

3) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Töötaja puhul, kelle tööleping on Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276) § 55 punktide 3--11 alusel peatunud, ja teenistuja puhul, kelle teenistussuhe on avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276) § 108 punktide 2--9 alusel peatunud, samuti töötaja või teenistuja puhul, kes on asunud tööle või lahkunud töölt antud kuul, makstakse sotsiaalmaksu temale sellel kuul tegelikult makstud tasult, kuid mitte vähem kui tasu arvestamise kuul kehtinud kuupalga alammääralt proportsionaalselt töölepingu või teenistussuhte kehtivuse ajaga sellel kuul. Töötaja puhul, kellele on Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 68 alusel kehtestatud osaline tööaeg või kes on saadetud osaliselt tasustatavale puhkusele või kellele töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 1994, 2, 12; 1995, 12, 120) § 18 lõike 3 kohaselt on kehtestatud osaline tööaeg, samuti töötaja puhul, kes õpib üldhariduskoolis või kõrgkoolis statsionaarselt, makstakse sotsiaalmaksu temale sellel kuul tegelikult makstud tasult.

(4) Ettevõtlusega tegelev füüsiline isik maksab sotsiaalmaksu aastas mitte vähem kui maksustamisperioodi kuude palga alammäärade summalt, välja arvatud juhul, kui ettevõtlusega tegelev isik on samaaegselt riikliku pensioni saaja, käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul ning juhul, kui ettevõtlusega tegelev füüsiline isik alustas tegevust või lõpetas tegevuse maksustamisperioodi kestel. Viimasel juhul makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt tegutsetud kuude arvuga.»;

4) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Kui ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja ja tema ettevõtlusest saadud tulu on maksustamisperioodi kuude palga alammäärade summast väiksem, võib tema ettevõtlusest saadava tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa olla maksustamisperioodi kuude palga alammäärade summalt arvutatud maksusummast väiksem tingimusel, et tööandja poolt tema eest ja ettevõtlusest saadava tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne maksustamisperioodi kuude palga alammäärade summalt arvutatud maksusummaga.»

§ 2. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «oma elu- või asukohajärgse Maksuameti kohaliku asutuse» sõnaga «Maksuameti» ja lisatakse sõnade «esitama samaks kuupäevaks» järele sõnad «elu- või asukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele»;

2) lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «oma asukohajärgse Maksuameti kohaliku asutuse pangakontole» sõnadega «Maksuameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks asukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele vastava maksudeklaratsiooni;»;

3) lõike 2 punkti 1 lisatakse sõnade «välja arvatud» järele sõnad «isik, kes on samaaegselt riikliku pensioni saaja ja»;

4) lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnade «1. juuliks» järel olevad sõnad «elukohajärgse Maksuameti kohaliku asutuse pangakontole» sõnadega «Maksuameti pangakontole»;

5) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kui ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja, võib tema ettevõtlusest saadud tulult iga kuu eest makstavate avansiliste maksete summa olla kuupalga alammääralt arvutatud maksusummast väiksem, kui tööandja poolt tema eest ja tema ettevõtlusest saadud tulult avansiliste maksetena makstav sotsiaalmaksu summa kuu kohta kokku on vähemalt võrdne kuupalga alammääralt arvutatud maksusummaga.»

II. § 3. Eesti Vabariigi ravikindlustusseaduse (RT 1991, 23, 272; RT I 1999, 7, 113) §-s 103 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 2 teksti lõppu lisatakse sõnad «, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhul.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Kui kindlustatu põhipalk kuus on töövabastuse alguspäeval väiksem kuupalga alammäärast, arvutatakse ühe kalendripäeva keskmine tulu põhipalga jagamisel 30-ga.»

III. § 4. Palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120) § 31 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Palka makstakse vähemalt üks kord kuus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul.»

IV. § 5. Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json