Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 "Tagatisfondi põhikiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.06.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 50, 354

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 "Tagatisfondi põhikiri" muutmine

Vastu võetud 17.06.2004 nr 221

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» (RT I 2002, 23, 131; 57, 357; 102, 600; 2004, 30, 208; 36, 251; 37, 252) § 3 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määrust nr 204 «Tagatisfondi põhikiri» (RT I 2002, 54, 342) täiendatakse 51 . peatükiga järgmises sõnastuses:

«51. peatükk
FILIAALI HOIUSTE JA INVESTEERINGUTE TAGATUS

1. jagu
Lepinguriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiuste tagatus

§ 261. Taotluse esitamine filiaali hoiuste tagamiseks

(1) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi krediidiasutus, kes soovib oma Eestis asutatud filiaali hoiuste tagamist seaduse § 28 lõike 1 kohaselt, esitab Fondile kirjaliku taotluse.

(2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) krediidiasutuse ärinimi, asukoha aadress, sidevahendite numbrid;
2) krediidiasutuse juhataja või tema poolt määratud esindaja ees- ja perekonnanimi (ees- ja perekonnanimed) ning nende kontaktandmed;
3) filiaali ärinimi, asukoha aadress, sidevahendite numbrid;
4) filiaali juhataja (juhatajate) ees- ja perekonnanimi (ees- ja perekonnanimed) ning kontaktandmed;
5) krediidiasutuse asukohariigi vastava finantsjärelevalveasutuse andmed, sh asukoha aadress, sidevahendite numbrid, kontaktisikud;
6) krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isiku andmed, sh asukoha aadress, sidevahendite numbrid, kontaktisikud;
7) krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isiku antud kinnitus krediidiasutuse filiaali hoiuste tagamise kohta asukohariigi tagamisskeemi kohaselt, mis sisaldab vähemalt tagamise ja hüvitamise piirmäärasid ning muid olulisi tingimusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5–7 nimetatud võõrkeelsed andmed ja dokumendid esitatakse Fondile koos tõestatud eestikeelse tõlkega.

§ 262. Taotluse läbivaatamine

(1) Taotluse läbivaatamise käigus võtab Fond vajadusel ühendust krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isikuga või krediidiasutuse asukohariigi finantsjärelevalveasutusega, et saada täiendavaid andmeid, kontrollida esitatud andmete õigsust või täpsustada tagamisskeemi tingimusi.

(2) Fond võib nõuda krediidiasutuselt esitatud andmete ning taotlusele lisatud dokumentide täpsustamiseks või kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja andmeid ning vajadusel küsida esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks Inspektsiooni arvamust.

(3) Juhataja esitab nõukogule ettepaneku taotluse rahuldamise tingimuste kohta 15 tööpäeva jooksul, arvates kõikide asjakohaste andmete ja dokumentide saamisest, kuid mitte hiljem kui 25 tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

(4) Nõukogu otsus taotluse rahuldamise tingimuste kohta toimetatakse kätte lihtkirjaga krediidiasutuse taotluses märgitud aadressil, kui eelnevalt ei ole krediidiasutusega kättetoimetamise viisi kohta teisiti kokku lepitud.

2. jagu
Lepinguriigi investeerimisasutuse Eesti filiaali investeeringute tagatus

§ 263. Taotluse esitamine filiaali investeeringute tagamiseks

(1) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisasutus, kes soovib oma Eestis asutatud filiaali investeeringute tagamist seaduse § 46 lõike 1 kohaselt, esitab Fondile kirjaliku taotluse.

(2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) investeerimisasutuse ärinimi, asukoha aadress, sidevahendite numbrid;
2) investeerimisasutuse juhataja või tema poolt määratud esindaja ees- ja perekonnanimi (nimed) ja nende kontaktandmed;
3) filiaali ärinimi, asukoha aadress, sidevahendite numbrid;
4) filiaali juhataja (juhatajate) ees- ja perekonnanimi (ees- ja perekonnanimed) ning kontaktandmed;
5) investeerimisasutuse asukohariigi vastava finantsjärelevalveasutuse andmed, sh asukoha aadress, sidevahendite numbrid, kontaktisikud;
6) investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isiku andmed, sh asukoha aadress, sidevahendite numbrid, kontaktisikud;
7) investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isiku poolt antud kinnitus investeerimisasutuse filiaali investeeringute tagamise kohta asukohariigi tagamisskeemi kohaselt, mis sisaldab vähemalt tagamise ja hüvitamise piirmäärasid ning muid olulisi tingimusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5–7 nimetatud võõrkeelsed andmed ja dokumendid esitatakse Fondile koos tõestatud eestikeelse tõlkega.

§ 264. Taotluse läbivaatamine

(1) Taotluse läbivaatamise käigus võtab Fond vajadusel ühendust investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isikuga või investeerimisasutuse asukohariigi finantsjärelevalveasutusega, et saada täiendavaid andmeid, kontrollida esitatud andmete õigsust või täpsustada tagamisskeemi tingimusi.

(2) Fond võib nõuda investeerimisasutuselt esitatud andmete ning taotlusele lisatud dokumentide täpsustamiseks või kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja andmeid ning vajadusel küsida esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks Inspektsiooni arvamust.

(3) Juhataja esitab nõukogule ettepaneku taotluse rahuldamise tingimuste kohta 15 tööpäeva jooksul, arvates kõikide asjakohaste andmete ja dokumentide saamisest, kuid mitte hiljem kui 25 tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

(4) Nõukogu otsus taotluse rahuldamise tingimuste kohta toimetatakse kätte lihtkirjaga investeerimisasutuse taotluses märgitud aadressil, kui eelnevalt ei ole investeerimisasutusega kättetoimetamise viisi kohta teisiti kokku lepitud.»

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Meelis ATONEN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json