Teksti suurus:

Nimeobjektide liigitus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RTL 2004, 87, 1374

Nimeobjektide liigitus

Vastu võetud 17.06.2004 nr 4

Määrus kehtestatakse «Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 18 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kohanimeregistri nimeobjektide liigitus (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2004. a.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT

Regionaalministri 17. juuni 2004. a määruse nr 4
lisa

KOHANIMEREGISTRI NIMEOBJEKTIDE LIIGITUS

T1 I tasand T2 II tasand T3 III tasand Kood

1

Territoriaalüksused

         
   

01

Haldusüksused

     
       

01

Riik

10101

       

02

Maakond

10102

       

03

Linn

10103

       

04

Linnaosa

10104

       

05

Vald, alev-vald

10105

       

06

Osavald

10106

   

02

Asustusüksused

     
       

01

Linn

10201

       

02

Vallasisene linn

10202

       

03

Alev

10203

       

04

Alevik

10204

       

05

Küla

10205

       

06

Asum

10206

   

03

Muud territoriaalüksused

     
       

01

Endisaegne haldusüksus või kultuuriline üksus

10301

       

02

Paik, paikkond

10302

       

03

Maaüksus, krunt, talu

10303

       

04

Tsoon

10304

       

05

Rahvuspark

10305

       

06

Looduskaitseala

10306

       

07

Maastikukaitseala, looduspark

10307

       

08

Programmiala

10308

       

09

Kultuurilooline ja arheoloogiline ala

10309

2

Reljeef, pinnaehitus

         
   

01

Positiivsed pinnavormid

     
       

01

Kõrgustik, mõhnastik, voorestik, luidestik

20101

       

02

Mägi, oos, voor, rannavall, luide

20102

   

02

Negatiivsed pinnavormid

     
       

01

Org, ürgorg, nõgu, lohk

20201

   

03

Järsakud

     
       

01

Järsak, pank, kallas, astang, nõlv

20301

   

04

Neutraalsed pinnavormid

     
       

01

Tasandik, madalik, lavamaa, platoo

20401

   

05

Maa-alused pinnavormid

     
       

01

Karst, kurisu, koobas

20501

   

06

Maastiku üksikelemendid

     
       

01

Maastiku üksikelement (rändrahn, kivi, kivikülv)

20601

3

Hüdrograafia

         
   

01

Meri

     
       

01

Meri

30101

       

02

Laht,

30102

       

03

Väin, kurk

30103

       

04

Madal, kari, rahu, kuiv

30104

   

02

Siseveekogud

     
       

01

Järvistu, järv, lais, järvesopp, laugas

30201

       

02

Tehisveekogu
(veehoidla, paisjärv, tiik)

30202

   

03

Vooluveed

     
       

01

Jõgi

30301

       

02

Oja

30302

       

03

Tehisveejuhe (kanal, peakraav, kraav)

30303

       

04

Muu
(juga, kosk, kärestik, allikas)

30304

       

05

Vesikond

30305

   

04

Saared

     
       

01

Saarestik, saar, laid, kare, maa, rahu

30401

       

02

Poolsaar

30402

       

03

Neem, nina, nukk, ots

30403

       

04

Säär, maakitsus

30404

4

Maakate

0

       
       

01

Puittaimestikuga ala
(mets, puisniit jmt)

40001

       

02

Avamaastik

40002

       

03

Soo (soostik, soo, raba, soo-osa jmt)

40003

       

04

Soosaar

40004

       

05

Loodusliku taimkatteta ala (rand, liivik jmt)

40005

       

06

Looduse üksikobjekt

40006

5

Maakasutus

         
   

01

Ehitised

01

Hoone

50101

       

02

Tehniline rajatis

50102

       

03

Geodeetiline punkt

50103

   

02

Tootmisala

     
       

01

Tööstus- ja äriala

50201

       

02

Põllumajandusala

50202

   

03

Ühiskondlik ala

     
       

01

Ühiskondlik ala

50301

6

Transport

         
   

01

Teed

     
       

01

Tee (ringtee jmt)

60101

       

02

Tänav (väljak, plats, põik jmt)

60102

       

03

Liiklussõlm

60103

       

04

Muu maanteetranspordiobjekt

60104

   

02

Raudteed

     
       

01

Raudtee

60201

       

02

Muu raudteetranspordiobjekt

60202

   

03

Veetransport

     
       

01

Sadam, lauter, valgma

60301

       

02

Meremärk (majakas, tuletorn, paak)

60302

       

03

Sadama akvatooriumiobjekt

60303

   

04

Õhutransport

     
       

01

Lennuväli

60401

       

02

Muu lennutranspordiobjekt

60402

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json