Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 37, 477

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 06.04.1999 nr 124

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 89 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372) kinnitatud «Viljandi Maavalitsuse asukohas ja struktuuris» (lisa 14) järgmised muudatused:

1) sõnastada punkti 2 alapunkt 7 järgmiselt:

«7) arenguosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd, korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;»;

2) tunnistada kehtetuks punkti 2 alapunkt 8.

2. Viljandi maavanemal viia maavalitsuse koosseis kooskõlla käesoleva määrusega muudetud Viljandi Maavalitsuse struktuuriga kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Jüri MÕIS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json