Teksti suurus:

Pühendusnimede määramise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.10.2014
Avaldamismärge:RT I 2004, 51, 361

Pühendusnimede määramise kord

Vastu võetud 22.06.2004 nr 227

Määrus kehtestatakse « Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 13 lõike 4 alusel.

§1. Pühendusnimi

(1) Isiku mälestuseks või austuseks määratav pühendusnimi peab sisaldama isiku eesnime või eesnimesid ja perekonnanime või isiku täielikku varjunime.

(2) Pühendusnimeks ei loeta isikunimest lähtunud kohanimesid, mis on tekkinud üksnes selle isiku seotuse tõttu nimetatud kohaga, ilma et peetaks silmas isiku mälestuse jäädvustamist.

§2. Pühendusnimede määramise alused

(1) Isikunime ei või kohale pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal.

(2) Pühendusnimede määramisel tuleb hoiduda isikunimede hulgalisest kasutamisest riigi, haldusüksuse või asustusüksuse piires.

(3) Pühendusnime määramise võib algatada kohanimemääraja või füüsiline või juriidiline isik, kes esitab kirjaliku taotluse pädevale kohanimemäärajale.

(4) Kohanimemääraja teeb otsuse kohale pühendusnime määramise kohta, arvestades asjaomase isiku teeneid kohaliku elu edendamisel, tema seotust selle kohaga, samuti Eesti maa, rahva ja riigiga.

(5) Kohanimemääraja võib selgitada enne pühendusnime määramist välja elanike arvamuse. Selle väljaselgitamise otsustamine on kohanimemääraja pädevuses.

(6) Elanike arvamuse uuringu tulemustel on kohanimemääraja jaoks soovituslik iseloom.

§3. Pühendusnime määramise erisused ametliku kohanime muutmisel

(1) Juhul, kui pühendusnime määramiseks tahetakse muuta ametlikku kohanime, peab kohanimemääraja välja selgitama vähemalt nende elanike arvamuse, kes muudetava nimega nimeobjekti territooriumil rahvastikuregistri andmetel elavad.

(2) Kohanimemääraja esitab vastavalt «Kohanimeseaduse» § 7 lõikele 3 regionaalministrile kohanime muutmise taotluse koos seletuskirjaga, mis sisaldab nime muutmise ja valitud pühendusnime põhjendust ning elanike arvamuse uuringu tulemusi.

(3) Regionaalminister teeb otsuse pärast kohanimenõukogult arvamuse saamist.

§4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json